Петрушенко В. Л. Філософія : Навч посіб для студ вищ закл освіти I-IV рівнів акредитації


НазваПетрушенко В. Л. Філософія : Навч посіб для студ вищ закл освіти I-IV рівнів акредитації
Дата08.04.2013
Розмір71.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Семінар № 4. Західноєвропейська класична філософія Модерну

1. Проблеми людини і науки в західноєвропейській філософії ХVII ст.. Емпіризм та раціоналізм.

2. Проблема буття і мислення, необхідності і свободи у філософії Просвітництва.

3. Німецька класична філософія
Проблемно-пошукові питання:

 1. В чому полягає гуманізм і драма Ренесансу?

 2. В чому своєрідність філософії класичної доби Модерну? Назвіть її основні напрямки та представників.

 3. В чому полягає проблема методу Ф.Бекона?

 4. Чи існують вроджені ідеї? Локк чи Декарт – хто більше має рацію?

 5. Визначте найважливіші ідеї філософії Просвітництва.

 6. Яке місце німецької класичної філософії у історії філософської думки?

 7. Назвіть основні принципи етики І.Канта. Розкрийте гуманістичний потенціал його категоричного імперативу.

 8. Доведіть, що філософія Г.Гегеля має системний, узагальнюючий характер.

 9. Чому вчення Л.Фейєрбаха Ф.Енгельс назвав кінцем німецької класичної філософії?

 10. Визначте особливості марксистської філософії.


Література

основна

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К., 2005.

Історія філософії: Підручник / за ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002.

Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: Каравела, 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

Чанышев А. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М. – 1991.
додаткова

Бэкон Ф. Великое восстановление наук //Соч.: В 2т. – М., 1972.

Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2т. – М., 1972.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М., 1974-1977.

Гегель. Г. В.Ф. Феноменологія духу. – К., 2004.

Гоббс Т. Левіафан. – К., 2000.

Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.. – К., 1994

Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000.

Декарт Р. Міркування про метод. – К.: Тандем, 2001.

Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики. – К., 2005.

Лейбниц Г.В. Монадология // Соч. в 4 т. – М., 1982. – Т.1

Локк Д. Два трактати про врядування. К., 2001.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: "Основи", 1995

Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду. – К., 2001.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2 т. – М., 1957. – Т.2

Фейербах Л. Основные положения философии будущего //Избр. филос. произв.: В 2 т. – М., 1995. – Т.1.

Фихте И.Г. Наукоучение в его общих чертах // Фихте И.Г. Соч. в 2-х т. –СПб.: Мифрил, 1993. – Т.2. – С.771– 789.

Шеллинг Ф.В.Й. Натурфилософия // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. – М.: “Мысль”, 1989. – Т.2.
Семінар № 5. Сучасна філософська парадигма

 1. Криза класичної філософії в середині ХІХ ст. і становлення нових філософських напрямків.

 2. Екзистенційно-антропологічна філософія та її основні напрямки.

 3. Науково-позитивістська філософія та її передумови.

 4. Сучасна релігійна філософія (неотомізм).

 5. Марксистсько-ленінська філософія як завершення філософії доби Модерну.

 6. Основні ідеї філософії Постмодерну.


Проблемно-пошукові питання:

 1. В чому принципова відмінність між сцієнтистською та антисцієнтистською світоглядними позиціями?

 2. Чим обумовлена вагомість ірраціоналістичних течій у сучасній світовій філософії?

 3. Чому в ХХ ст.. особливої актуальності набуває проблема існування людини?

 4. Як вирішувалася проблема людини в екзистенціальній філософії?

 5. Які течії сучасної філософії зводять свій предмет до проблем людини і її існування?

 6. Які течії сучасної філософії зводять філософію тільки до проблем наукового пізнання?

 7. Мати чи бути? Володіння чи буття? як Еріх Фромм аргументує ці різні види само орієнтації у світі?

 8. Визначте особливості постмодерної філософії та її основні принципи.


Література

основна

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Уч. пособие. - М., 1998.

Історія філософії: Підруч. для студ. вищ. навч. заклад./. За ред. В.І. Ярошовця.- К.: ПАРАПАН, 2002.

Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодернізм. – К., 1998.

Современная западная философия: Словарь. - М., 1998. - 544 с.

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.

Хрестоматия по истории философии: В 2-х ч. - М., 1994.

Хюбнер А. Мыслители нашего времени: Справочник по философии Запада XX века. - М., 1996.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К., 2004.
додаткова

Бодрійяр Ж. Символічний обмін і смерть. - Львів: Кальварія, 2004.

Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція. –Київ: Основи”, 2004.

Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат. – К., 1995.

Гайдеггер М. Шлях до мови // Дорогою до мови. – Л., 2007.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К, 1994.

Гуссерль Е. Криза європейської філософії // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Джеймс В. Що таке прагматизм. – К., 2000.

Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975

Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // Після філософії: кінець чи трансформація? – К., 2000 – С.71-90.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. – К., 2001.

Сумерки богов. М., 1989.

Теяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

Тойнбі Дж. Дослідження історії. У 2-х т. – К., 1995.
Семінар № 4. Українська філософська думка

 1. Українська філософія, її особливості і провідні світоглядні архетипи.

 2. Філософська думка на Україні до виникнення Київської Русі.

 3. Філософська думка часів Київської Русі. Культ книжності, писаного слова та мовчання у культурі києворуської доби.

 4. Суспільно-політична та світоглядна ситуація в Україні XVII-XVIII ст.. Філософська думка в Острозькому колегіумі та Києво-Могилянській академії.

 5. Філософське вчення Г.С.Сковороди: погляди філософа на світ, людину, пізнання.

 6. Київська академічна філософія. П. Юркевич і “українська школа” у філософії доби Російської імперії.

 7. Українська філософська думка ХІХ- початку ХХ ст. (М . Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, В. Винниченко, Д . Донцов та ін.).


Проблемно-пошукові питання:

 1. Чому в усіх узагальнюючих працях, присвячених історії української філософії, автори пишуть про історію філософії «в» Україні, а не «про» українську філософію? Чи можлива взагалі історія української філософії?

 2. Чи можуть бути об’єктом вивчення української філософії твори мислителів, які за етнічною приналежністю не є українцями, або які писали свої твори не українською мовою, проживали за межами України?

 3. Назвіть особливості зародження української філософії.

 4. Охарактеризуйте філософію на теренах України в докиєворуські часи.

 5. Назвіть основні риси філософських пошуків мислителів Київської Русі.

 6. Сформулюйте принципи філософії українського Ренесансу

 7. Визначте основні етапи українського Ренесансу

 8. Яких форм набувала Реформація в Україні?

 9. Охарактеризуйте діяльність братств та визначте їх роль у зародженні академічної філософії.

 10. В чому полягала сутність антропоцентризму та етноцентризму як домінуючих принципів класичного періоду української філософії ?


Література
основна

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 408

Горський В. Історія української філософії.– К.: Наукова думка, 2000.

Історія філософії на Україні. – К., Наукова думка. – 1987.

Історія філософії України. Підручник /Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю. та ін./ - К., 1994.

Нариси історії філософської думки на Україні / Огородник І.В., Огородник В.В. – К., 1991.

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки України. – К., 2000.

Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К., 2007.

Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії. - К.,1993
додаткова

Аляєв Г.Є. Філософський універсум С. Франка. – К., 2002.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI начала ХІІ в. – К., 1988.

Грабовський П. Зібрання творів: – У 3-х т. – К., 1981.

Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991.

Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

Иларион. Слово о законе и благодати // История философии Украины: Хрестоматия – К., 1993.

Литвинов В.Д. Ідеї раннього Просвітництва в філософській думці України. – К., 1984.

Історія філософії на Україні. Вступ. – К., Наукова думка. – 1987.

Історія філософії України. Хрестоматія. – К., Либідь, 1993.

Кашуба M.B. Георгій Конисский. – M., 1979.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

Становление философской мысли в Киевской Руси. – К., 1984.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992.

Нічик В.М. Феофан Прокопович. – М., 1977.

Прокопович Теофан. Філософські твори.: У 3-х т.. – К., Науккова думка, 1978. – Т. 2.

Сакович К. Арістотелівські проблеми. – Трактат про душу. // Хроніка 2000. - № 37-38.

Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

Сковорода Григорій. Повне зібр. творів. – У 2-х т. – К., 1973.

Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К.: Наукова думка, 1982.

Українські гуманісти епохи Відродження (Антологія): У 2 томах. – К.: Наукова думка –

Основи,1995.

Тисячу років суспільно-політичної думки України [Антологія]: В 9 томах (14 книгах). – К.: Дніпро, 2002

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – XX веков / Лук Н.И., Белодед В.Д., Герасимяк И.И. и др. – К., 1990.

Философская мысль в Киеве: историко-философский очерк / Под ред. В.И. Шинкарука. – К., 1982.

Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Франко І.Я. Зібрання творів: – У 42-х т. – К., 1976–1981. Т.45.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Мюнхен, 1983.

Шевченко В.І. Філософська зоря Л.Барановича. – К.,2001

Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990.

Схожі:

Л. Е. Акпинар; Республ вищ навч закл. "Кримський інжен педагог ун-т". К. Слово, 2014. 288 с
Акпинар, Лємара Енверівна. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч посіб для студ вищ навч закл. / Л. Е. Акпинар;...
Формування особистості дитини Помчалова О. Г
Навч посіб для вищ навч закл. / Валентина Тарасун, Ганна Хворова; Ін-т спец педагогіки АПН України. – К.: Наук світ, 2004. – 98,...
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ Посібники...
Горенок Г. Вживання модальних дієслів в англійській мові: [для студ вищ навч закл. – (2-е вид., доп. і переробл.) – Дрогобич: Коло,...
ВСТУП
Криміналістика: Підруч для студ юрид спец вищ закл освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
Г ригорьєва Маргарита Василівна
Григор'єва, М. В. Німецька мова = Deutsch für Pharmaziefächer: підруч для студ вищ навч закладів / М. В. Григор'єва, В. І. Жаренков,...
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ НАКАЗ
Про затвердження Положення про опорні ЦК вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України...
КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «ВСТУП ДО ФАХУ» Навчальний посібник
Карпенко, О. О. Концепція професійного спрямування : навч посіб для студ спец. «Документозн та інформ діяльність» / О. О. Карпенко. –...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА...
Турнір є командним змаганням з товарознавства і комерційної діяльності студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації
Лекція Основні закономірності
Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2003 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка