ВСТУП Актуальність теми


Скачати 60.15 Kb.
НазваВСТУП Актуальність теми
Дата30.03.2013
Розмір60.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ВСТУП
Актуальність теми. Сучасна світова економіка характеризується посиленням глобалізаційних процесів, міжнародною економічною взаємозалежністю, розвитком технологій, надлишком однорідної продукції, через що сьогодні на світовому ринку попит перевищує пропозиції у півтора рази, тобто третина виготовленої продукції не реалізується [75, с. 38]. Таке надвиробництво товарів стало причиною загострення конкуренції на ринку, і традиційні методи конкурентної боротьби стають недостатньо ефективними, оскільки ціна і якість уже не відіграють вирішальної ролі при покупці, критерієм вибору товару стають ексклюзивність, респектабельність і ступінь громадської поваги до конкретного виробника, тобто споживачі все частіше покладаються на імідж і репутацію виробника, а не на фізичні якості товару [206, с. 223]. У зв’язку із цим виробники продукції змушені застосовувати інноваційні методи ведення конкурентної боротьби, унаслідок чого ділова репутація, витіснивши рекламу як основний двигун торгівлі, стала найбільш ефективним методом боротьби за споживача [118, с. 12], і пріоритетним, порівняно з оптимізацією витрат, способом управління громадською довірою.

Проблема оцінки ділової репутації підприємства набуває особливої ваги у зв’язку з тим, що ділова репутація, впливаючи на ефективність господарської діяльності підприємства, стає економічною категорією – оцінкою громадськості ділових якостей підприємства, яка склалася на підставі кількісних показників діяльності підприємства, а саме рентабельності виробництва, прибутку, і може бути виражена в грошовому еквіваленті.

Актуальність теми дослідження визначається ще й тим, що процеси приватизації, реприватизації та купівлі-продажу об’єктів господарювання, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність оцінки ринкової вартості під-приємства як цілісного майнового комплексу.

Мета й завдання дослідження. Мета дисертації – розробити організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації підприємства, що в умовах жорсткої конкуренції повинен забезпечити більш точну оцінку ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу й у випадку незаконного використання чужої ділової репутації – визначення суми збитків, яких зазнала постраждала сторона.

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:

1. Дослідити економічну сутність, етимологію й еволюцію понять «ділова репутація підприємства», «корпоративний імідж», «гудвіл», «торговельна марка», «бренд», обґрунтувати розмежування досліджуваних понять, виявити їхні принципові відмінності й установити економічний взаємозв’язок ділової репутації підприємства, корпоративного іміджу, гудвіла, торговельної марки й бренда.

2. Проаналізувати наявні методи, які застосовуються для визначення ділової репутації підприємства, корпоративного іміджу, торговельної марки й бренда, та в основі яких лежить експертна оцінка, виявити недоліки, що ускладнюють застосування цих методів на практиці.

3. Дослідити зарубіжну й вітчизняну нормативно-правову базу регулювання й захисту ділової репутації підприємства.

4. Провести дослідження економічних методів оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, гудвіла й бренда, виявити недоліки, що ускладнюють застосування цих методів на практиці.

5. Виконати розрахунок ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу й гудвіла підприємства.

6. Обґрунтувати структуру вартості бренда й гудвіла як сукупності нематеріальних активів підприємства, не врахованих у бухгалтерському балансі.

7. Запропонувати організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації підприємства як складової частини вартості бренда.

Об’єктом дослідження є ділова репутація вітчизняних виробничих під-приємств, що виступає складовою частиною їхньої ринкової вартості як цілісного майнового комплексу.

Предметом дослідження є теоретичні й методичні основи здійснення економічної оцінки нематеріального активу підприємства – ділової репутації.

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і низка спеціальних економічних методів. Розрахунок ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу був здійснений методами дисконтованих грошових потоків і ринкової привабливості підприємства. Ринкова вартість активів підприємства розрахована методом вартості чистих активів. Оцінка вартості гудвіла здійснена відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 22 «Об’єднання компаній», українським стандартом бухгалтерського обліку №19 «Об’єднання підприємств». Визначення вартості бренда здійснювалося методами доходного підходу. У розрахунку собівартості корпоративного іміджу використовувалися методи витратного підходу. Також у дисертації був застосований метод експонентного згладжування для прогнозування грошового потоку підприємства.

Інформаційною базою дослідження стали роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі ділової репутації підприємства, корпоративного іміджу, гудвіла, бренда й торговельної марки, звіти рекламних і консалтингових агентств («Interbrand», «Brand finance», «Гvардія Україна»), річні звіти антимонопольного комітету України й управління АМКУ в Донецькій області, фінансова звітність вітчизняних підприємств, дані державної статистики, а також вітчизняна й зарубіжна нормативно-правова база оцінки й захисту ділової репутації підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких нових наукових положеннях, розроблених особисто автором, які виносяться на захист:

уперше:

запропоновано комплексне визначення ділової репутації підприємства як економічної категорії з урахуванням характерних рис, набутих нею на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, що є нематеріальним активом підприєм-ства й складовою частиною ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. Ділова репутація являє собою оцінку ділових якостей під-приємства, засновану на особистих моральних якостях, ретельності й старанності виконання договірних зобов’язань перед діловими партнерами, законо-слухняності, сформовану стихійно в результаті господарської діяльності під-приємства;

обґрунтовано відмінні риси й взаємозв’язок понять «ділова репутація підприємства», «корпоративний імідж», «гудвіл», «торговельна марка» і «бренд»;

вартість гудвіла запропоновано розраховувати як сукупність нематеріальних активів, не врахованих у бухгалтерській звітності, і які становлять перевищення ринкової вартості підприємства як цілісного майнового комплексу над ринковою вартістю його активів; класифіковано нематеріальні активи, що становлять вартість гудвіла, на такі класифікаційні групи, як бренд, передовий менеджмент, інтелектуальні й майнові права, нематеріальні активи, які мають грошове вираження;

обґрунтовано структуру вартості іміджу підприємства, що складається з двох частин: витратної та доходної. Витратною частиною є собівартість іміджу. Як дохідну частину іміджу підприємства запропоновано сприймати штучно створений образ фірми, метою якого є залучення нових клієнтів за допомогою маркетингових інструментів. Розроблено класифікацію витрат, які становлять собівартість іміджу підприємства за статтями затрат;

подано механізм оцінки вартості бренда, що складається з матеріальної й нематеріальної частин. Нематеріальна частина включає вартість штучного образу й вартість ділової репутації підприємства. Матеріальна частина бренда складається із собівартості іміджу;

вартість штучного образу підприємства запропоновано розраховувати як суму прибутку від покупок, зроблених новими клієнтами, залученими за допомогою корпоративного іміджу. Економічну оцінку ділової репутації підприєм-ства варто здійснювати у вигляді різниці між вартістю бренда й вартістю іміджу підприємства;

запропоновано організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації підприємства, що представляє собою сукупність економічних методів, застосовуваних у певній послідовності.

удосконалено:

на основі етимологічних досліджень подано визначення термінів «ділова репутація підприємства» і «корпоративний імідж»;

у рамках методу галузевої привабливості, який застосовується для оцінки ринкової вартості підприємств, впроваджено середньогалузевий коефіцієнт ринкової привабливості підприємств, що дасть змогу застосовувати цей метод для визначення вартості підприємств будь-якої організаційно-правової форми. Запропонований коефіцієнт розраховується як середнє арифметичне значення коефіцієнтів ринкової привабливості українських підприємств окремої галузі, акції яких котируються на вітчизняному фондовому ринку.

набуло подальшого розвитку:

узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо трактування понять «корпоративний імідж» і «ділова репутація підприємства» в економічній оцінці іміджу й ділової репутації підприємства;

методи економічної оцінки ділової репутації підприємства, корпоративного іміджу, торговельної марки, бренда й підприємства як цілісного майнового комплексу;

застосування математичної моделі – парної лінійної регресії, для визначення ступеня впливу ділової репутації на ринкову вартість підприємства як цілісного майнового комплексу.

Схожі:

Роботи: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ В
Отже актуальність теми безумовна, та потребує свого розвитку як в теоретичній, так й в практичній площині
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми
Ускладнювали становлення Молдови як незалежної держави внутрішньополітична боротьба між прихильниками та противниками унії з Румунією...
Кафедра ТПП та соціолінгвістики
Актуальність теми зумовлена зростанням кількості сучасних соціофонетичних досліджень, спрямованих на розкриття залежності особливостей...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з актуальних і складних проблем сучасної гастроентерології та хірургії є лікування ускладнень, що розвиваються...
Н. Селегей, науковий керівник П. М. Маланчук
В юридичній літературі можна зустріти різні погляди на проблему істини в кримінальному судочинстві. Це природно, оскільки проблема...
Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії Актуальність теми дослідження
Теоретичним підґрунтям дослідження слугували педагогічні ідеї та положення щодо трактування феномена творчості, які відображені у...
Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ на уроках географії Актуальність теми дослідження
Теоретичним підґрунтям дослідження слугували педагогічні ідеї та положення щодо трактування феномена творчості, які відображені у...
Актуальність теми вибраної технології. Стан її розробки в науково-методичній літературі
Метод проектів можна використовувати у звичайній групі як самостійну (індивідуальну) чи групову роботу студентів упродовж різного...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми
Неможливість одностороннього розв’язання екологічних проблем будь-якою країною та транскордонний характер забруднення навколишнього...
1 Організація виявлення туберкульозу в лікувально-профілактичних...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка