Розділ Економічна суть, класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей


Скачати 311.68 Kb.
НазваРозділ Економічна суть, класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей
Сторінка1/3
Дата17.03.2013
Розмір311.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3


Зміст

Анотація

Вступ

Розділ 1. Економічна суть, класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей

1.1 Економічна суть та призначення матеріалів

1.2 Класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей

Розділ 2. Організація і методика обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями

2.1 Організація обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями

2.2 Організація обліку надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємстві

2.3 Організація обліку використання товарно-матеріальних цінностей

2.4 Організація проведення інвентаризації, переоцінки товарно-матеріальних цінностей та відображення їх результатів у бухгалтерському обліку

2.5 Особливості бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки

Розділ 3. Аудит операцій з товарно-матеріальними цінностями

3.1 Організація і планування аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями

3.2 Аудит надходження товарно-матеріальних цінностей

3.3 Аудит використання товарно-матеріальних цінностей

3.4 Аудит правильності проведення інвентаризації і переоцінки товарно-матеріальних цінностей

3.5 Діагностика організації робіт з охорони праці на ВАТ “Завод “Червоний Жовтень”

Висновки

Список використаної літератури

Анотація

У роботі розкривається сутність товарно-матеріальних цінностей, наведено їх склад та класифікацію. Розкривається методологія оцінки та методика аналізу матеріальних активів. Визначено роль товарно-матеріальних цінностей у фінансово-господарський діяльності підприємства та їх питома вага у загальній кількості матеріальних активів. Вказано шляхи зниження втрат підприємства від неправильної організації постачання та перспективне вдосконалення обліку товарно-матеріальних цінностей.

На практичних матеріалах ВАТ “ Завод “Червоний Жовтень” викладена методика обліку і аудиту товарно-матеріальних цінностей у місцях їх зберігання та у бухгалтерських документах.

Відображено порядок проведення інвентаризації та переоцінки цінностей, а також відображення їх результатів в бухгалтерському обліку.

Значне місце в роботі відведено питанням організації та планування аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями, порядку складання аудиторського висновку, удосконалення обліку та аудиту, а також процесу обробки інформації за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки.

У висновках роботи викладено пропозиції та рекомендації по вдосконаленню обліку та проведенню аудиту.

Вступ

Діяльність підприємств всіх форм власності завжди починається з матеріальної основи майбутньої продукції. В процесі функціонування в будь-якій сфері діяльності підприємство розширює високі матеріальні фонди, налагоджує їх кругообіг та використання. Особливо велике значення товарно-матеріальні цінності займають на промислових підприємствах, де вони виконують роль предметів праці та становлять матеріальну основу продукції. Тому від їх складу, наявності, якості залежить випуск та реалізація готової продукції, а отже, і кінцевий результат діяльності підприємства. Матеріальні цінності входять до складу оборотних виробничих фондів підприємства, які цілком споживаються в одному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на виготовлену продукцію.

Для правильного і раціонального використання товарно-матеріальних цінностей, зокрема на ВАТ “Заводі “Червоний Жовтень”, має бути налагоджений бухгалтерський облік стану та руху матеріальних законів.

Виникнення та становлення аудиту обумовлено життєвою, економічною необхідністю незалежного об'єктивного контролю діяльності підприємств недержавної форми власності та підтвердженням правильності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності для користувачів. Дані аудиту в промисловості є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства, знаряддям охорони власності. Дані про надходження матеріалів на підприємство та їх правильний облік потрібен перш за все самим працівникам підприємства у повсякденній роботі.

Теоретичні матеріали дипломної роботи ґрунтуються на загальних принципах бухгалтерського обліку та аудиту, які викладено у законодавчій базі [1-13].

Метою дипломної роботи - є розкриття організації і методології обліку руху матеріалів та аудиторської перевірки операцій з ними.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні завдання:

- економічна суть товарно-матеріальних цінностей та їх роль в фінансово-господарській діяльності підприємства;

- організація обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями;

- організація обліку надходження навчально-матеріальних цінностей;

- організація обліку використання товарно-матеріальних цінностей;

- організація проведення інвентаризації та переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

- організація обліку товарно-матеріальних цінностей в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки;

- організація і планування аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями;

- аудит надходження товарно-матеріальних цінностей;

- аудит використання товарно-матеріальних цінностей;

- аудит правильності проведення інвентаризації і переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

- порядок складання звіту та аудиторського висновку;

- організація охорони праці в умовах ВАТ “Завод “Червоний Жовтень”.

В науково-практичній літературі питання організації та аудиту товарно-матеріальних цінностей викладено у Адамс Р., Білухи М.Т. в частині методики та методичних прийомів аудиту товарно-матеріальних цінностей. Питання складання та оформлення первинних документів докладно викладено у Безруких П.С. Багатьма авторами, зокрема Данілевським Ю.А., розроблено питання практичної організації аудиторських перевірок товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Більшість літератури опубліковано російськими та закордонними авторами. З вітчизняних авторів найбільш передові публікації під редакцією А.М. Кузьмінського.

Слід відмітити, що у використанні літератури наводиться думка про більш ефективний зовнішній аудит на тих підприємствах, де існує внутрішній аудит. Їх цілі та задачі слід розглянути як єдине ціле. Ці обставини мають важливе значення для української економіки. Вивчивши світовий досвід розвитку бухгалтерського обліку та аудиту ми повинні використовувати все краще, обходячи етап проб та помилок.

Дипломна робота написана на базі матеріалів ВАТ “Завод “Червоний Жовтень” в м. Фастів. Завод був заснований у 1876 році Фрідріхом Бранджан для виготовлення обладнання для цукрових заводів. В 1946 р. проведена реконструкція заводу з метою виготовлення чавунного кислотостійкого хімічного обладнання. 30 листопада 1993 року на загальних зборах колективу було прийнято рішення про приватизацію підприємства. 23 червня 1994 року Фастівський завод хімічного машинобудування “червоний Жовтень” зареєстрований як ВАТ “Завод “Червоний Жовтень”.

Та з кожним роком фінансовий стан заводу не покращується. Об'єми випуску продукції скорочуються і вже не носять масовий характер, виконуються замовлення на певний вид продукції. Це пов'язано перш за все із жорстокою конкуренцією на ринку, нестачею оборотних коштів, відсутністю стійкого платоспроможного попиту на продукцію. Підприємству конче необхідні інвестиції, які б покращили стан на заводі. Також на його економічне становище має вплив політика держави відносно сфери діяльності - машинобудування, високі облікові ставки банку при одержанні кредиту тощо.

Охарактеризувати стан підприємства можна за допомогою показників таблиці 1.

Таблиця 1. ? Техніко-економічні показники діяльності ВАТ “Заводу “Червоний Жовтень” за 2001-2002 рр.

Показники

Роки

Відхилення

2001

2002

+, -

%

Обсяг промислової продукції без ПДВ, тис. грн.

4474

1885

-2589

-58

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

876

(690)

-

-

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

5401

2753

-2648

-49

Собівартість виробленої продукції тис. грн.

4144

2445

-1699

-41

Середньоспискова чисельність працівників (осн. виробництва), чол.

748

538

-210

-28

Фонд оплати праці (працівників основного виробництва), тис. грн.

1111

826

285

-26

Залишки виробничих запасів, тис. грн.

866

842

-54

-6

Незавершене виробництво, тис. грн.

1808

6049

+1241

+69

Оборотність оборотного капіталу виробничих запасів, дні виробничих запасів в незавершеного виробництва, дні

167

449

+294

+180

Рентабельність%

28

16

-12

-43

З таблиці 1 видно, що загальний стан заводу погіршився. У 2000 році завод зазнав збитки у сумі 690 тис. грн. Виробництво занепадає, скоротився більше ніж вдвічі обсяг продукції, у 2001 році він становив 4474 тис. грн., а у 2002 році лише 1877 т. грн. Це в свою чергу вплинула на суму отриманої виручки, вона відповідно зменшилась з 5401 т. грн., до 2753 т. грн., тобто на 2648 т. грн. Через те що зменшилися обсяги продукції, то зменшилась і її собівартість. Якщо у 2001 році вона була 4144 т. грн., то у 2002 році лише 2445 т. грн., що на 41% менше. Через скорочення виробництва, було зменшено штат робітників основного виробництва на 28% (з 748 чол. до 538 чол.). відповідно скоротився фонд оплати праці працівників основного виробництва з 1111 т. грн. до 826 т. грн., або у відсотках - на 26%. Також зменшились залишки виробничих запасів з 896 т. грн. у 2001 р. до 842 т. грн. у 2002 р., різниця при цьому дорівнює - 54 т. грн.

Такий стан виробництва можна пояснити нестачею коштів для нормального функціонування заводу. При цьому значна їх частина, яка вкладена у виробничі запаси, відволікається і виводиться з обороту через велике незавершене виробництво. А воно у 2002 році збільшилось на 1241 т. грн., порівняно з 2001 рокам.

А так як оборотний капітал виводиться з обороту - це уповільнює виробничий процес. При цьому виробничі запаси також довше проходять шлях від придбання до реалізації, в складі готової продукції в тому числі. Отож, такий показник як оборотність оборотного капіталу, який виражається в днях і ріст якого говорить про уповільнення діяльності підприємства, для виробничих запасів - зріс з 78 днів до 124, а для виробничих запасів у складі 7166 - з 157 до 449 днів.

Це пояснюється тривалим виробничим процесом (до 4 місяців) та великою дебіторською заборгованістю.

При написанні дипломної роботи були використані: товарно-транспортна накладна, податкова накладна, рахунок-фактура, картки складського обліку, лімітно-забірна карта, акт інвентаризації, авансові звіти, машинограми, ж/о №6, ж/о №10, ж/о №7, форма М, форми бухгалтерської звітності.

Розділ 1. Економічна суть, класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей

1.1 Економічна суть та призначення матеріалів

Для визначення економічної суті та призначення матеріалів у фінансово-господарській діяльності підприємства доцільно визначити їх місце у системі загальноекономічних категорій, які стосуються матеріальних активів. В цій категорії виділяються такі поняття як “виробничі запаси”, “оборотні запаси” та власне “матеріали”.

Виробничі запаси-елементи, які формують матеріальну основу кінцевого продукту підприємства, входять до нього складовою частиною, або забезпечують його виробництво [33 С. 4].

Суть оборотних засобів полягає в тому, що вони беруть участь у виробничому процесі один раз та повністю переносять свою вартість на продукт, що виробляється [34, С. 12].

Матеріали - це частина виробничих запасів та складова оборотних коштів, яка відображається в активі балансу.

Загальне правило, за яким матеріали відносять до товарно-матеріальних цінностей полягає в тому, що запаси повинні бути всі товарно-матеріальні цінності, право на які належать підприємству, незалежно від того де вони знаходяться [33, С. 12].

Підвищення ефективності виробництва шляхом економного використання сировини і матеріалів, ліквідації зайвих витрат та втрат є головною задачею будь-якого підприємства.

Одним з економічних важелів, за допомогою яких можливо досягти ефективного господарювання є правильно поставлений облік на підприємстві, дані якого сигналізують про всілякі недоліки та відхилення від встановлення норм витрат.

Задачі по вдосконаленню обліку можуть бути успішно вирішені за умови дотримання важливих умов: однаковість планових та облікових показників, уніфікація методів ведення обліку, його своєчасність та дієздатність, точність, об'єктивність, якість та доступність, економічність.

До складу товарно-матеріальних цінностей на промисловому підприємстві входять сировина і матеріали, напівфабрикати, малоцінні та швидкозношувальні предмети тощо. Тобто, ресурси які використовуються в процесі виробництва.

Розглядаючи товарно-матеріальні цінності, які ресурси, їх можна умовно розділити на ресурси, що споживаються в процесі виробництва та ресурси, що забезпечують процес виробництва [24 С. 15].

До ресурсів, що споживаються у процесі виробництва відносяться сировина, матеріали, напівфабрикати. Особливість даної групи ресурсів полягає у повному перенесені їх вартості на вартість кінцевого продукту та відповідно формуванні його кінцевої собівартості.

До забезпечуючих ресурсів належать такі товарно-матеріальні цінності, як тара, малоцінні та швидкозношувальні предмети тощо. Тобто, ресурси, які використовуються в процесі виробництва, як допоміжні, для створення кінцевого продукту.

З точки зору правильного формування собівартості кінцевого продукту та в подальшому визнання прибутку від його реалізації необхідно виходити з положень Закону “Про оприбуткування прибутку підприємств” [3] в частині визначення матеріальних витрат, що в подальшому включається до складу валових витрат підприємства, адже матеріальні затрати є основною складовою частиною валових витрат підприємства.

Товарно-матеріальні цінності входять до собівартості продукції (валових витрат) по статті “матеріальні витрати”, куди включається:

- сировина та матеріали, що придбані у сторонніх організацій і входять до складу продукції, що виробляється, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції, покупні матеріали, що використовуються у процесі виробництва для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції або інших виробничих чи господарських потреб;

- запчастини для ремонту устаткування;

- покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати;

- придбане у сторонніх організацій будь-яке паливо, що витрачається з технологічною метою;

- малоцінні швидкозношувальні предмети, а також запасні частини для ремонту виробничого устаткування, які переносять свою вартість на валові витрати в частині зносу.

З витрат товарно-матеріальних цінностей, що відносяться до собівартості вираховується вартість зворотних відходів. Під ними розуміють залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів товарно-матеріальних цінностей, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу і через це використовуються з підвищеними втратами, чи зовсім не використовується за прямим призначенням [28 С. 2].

Товарно-матеріальні цінності, матеріальні ресурси, як і основні виробничі фонди - є засобами виробництва, що функціонують у виробничій сфері підприємства та його структурних підрозділах, де безпосередньо ведеться виробничо-господарська діяльність. Разом з основними фондами виробничого призначення товарно-матеріальні цінності охоплюються загальним поняттям, виробничі ресурси, що обумовлюються їх однаковим економічним призначенням, як засобів виробництва. У складі засобів праці виділяють робочі машини, обладнання, споруди, тощо, в складі матеріальних ресурсів - листи металу, шамотна крошка, графіт, бентопорошок, епоксидна смола, проволока, сталь і т.д.; предмети праці, які були використані в процесі виробництва, тобто технологічний процес по яким не завершено і вона знаходяться на обробці в цехах та на виробничих дільницях - обліковується у складі незавершеного виробництва.
  1   2   3

Схожі:

До Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних...

ТЕМА: Документація і інвентаризація
Мета заняття: навчити здійснювати інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
Територіальне управління МНС України в Миколаївській області
З метою упорядкування обліку основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у ДПРЧ-1 ТУ МНС у Миколаївській області та згідно...
Тема СУТЬ І ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Економічна природа корпоративного управління
Суть і економічна природа корпорацій. Особливості державного корпоративного сектора
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Найменування матеріальних цінностей резерву затверджених номенклатурою

Підприємства (П в ) включає прибуток від реалізації продукції (робіт,...
Загальний прибуток підприємства (Пв) включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) і майна (матеріальних цінностей) та...
До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка