Форма № Н 04 Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Кафедра суспільних дисциплін


Скачати 426.7 Kb.
НазваФорма № Н 04 Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України Кафедра суспільних дисциплін
Сторінка1/2
Дата18.11.2013
Розмір426.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н-3.04

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України
Кафедра суспільних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети:

 • фінансово-економічний,

 • банківської справи та інформаційних технологій,

 • перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 - 2014 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни «Філософія» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Розробник: Скринник З.Е., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін

Протокол від "28 серпня" 2013 року, № 1

Завідувач кафедри


"_______________" 2013 року

___________Скринник З.Е.  Скринник З.Е., 2013 рік

  ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік+1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань
(шифр і назва)

0305 – «Економіка і підприємництво»


НормативнаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування)Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Розвиток філософської думки в Україні»             


Семестр

Загальна кількість годин - 108

«Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці» – 1-й,

«Фінанси і кредит» - 2-й.

«Фінанси і кредит» - 2-й.


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год. 18

год. -

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 72

год. 102

Індивідуальні завдання:
год. 0

Вид контролю: екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 3

     для заочної форми навчання – 1 : 18

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати основи наукового світогляду студентів, засади їх методологічної культури. Засвоєні при вивченні курсу знання мають стати теоретичною основою світосприйняття, практичної або дослідницької діяльності, особистої життєвої позиції майбутнього спеціаліста.

Завдання:

Розділ "Історичний розвиток класичної філософії" спрямовує увагу студентів на зміст історичної еволюції самосвідомості людства, дає йому ключ до розуміння світоглядних орієнтирів людини на основних етапах розвитку суспільства. Тут наголошено на спадковості і поступальності в процесі духовної еволюції людства.

Розділ “Предмет і проблематика некласичної філософії” дає студентові розуміння основних проблем філософії та вміння орієнтуватися у численних і багатоманітних за змістом підходах до їх розв'язання. Тут зосереджено увагу на питаннях відношення людини до світу та до самої себе, виробленні життєвої позиції особистості у контексті складних проблем, які розв'язує людство на межі тисячоліть.

Розділ "Розвиток філософської думки в Україні" допомагає усвідомити зміст і специфіку основних принципів національного світогляду у контексті розвитку світової філософії. Тут підкреслено роль філософії як внутрішньої основи національної культури та ментальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст категоріального апарату курсу, визначення основних філософських понять, зміст та логіку пояснення світоглядних проблем тими ти іншими філософськими концепціями.

вміти: аналізувати філософські тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних напрямків та ідей окремих представників філософської думки, застосовувати одержані знання абстрактних філософських понять та принципів для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них, ідентифікувати та відкидати помилкові припущення.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Розділ I. Історичний розвиток класичної філософії

Тема 1. Філософія, її предмет і призначення. Антична філософія, її космоцетрична спрямованість

 1. Філософія як софійне знання. Історичні типи світогляду.

 2. Структурні елементи системи філософського знання. Функції філософії.

 3. Філософська думка Давнього Сходу.

 4. Досократівська філософія Давньої Греції.

 5. Класична філософія Давньої Греції.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-1, Р-1.

 2. Філософія: предмет, історія, проблеми. - Л., 1994, - С. 3 - 46.

 3. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К., 1995, С. 7 - 25; 75 – 90.

 4. Філософія: предмет, історія, проблеми. - Л., 1994, С. 38 - 128.

 5. Захара І. Лекції з історії філософії. - Л., 1997, С. 20 – 286.

 6. Читанка з історії філософії. - Ч. 2, - К., 1992, С. 55 - 62; 95 – 108.Тема 2. Філософія середньовічного суспільства, Відродження та Нового часу.


 1. Філософські ідеї патристики.

 2. Схоластика. Боротьба реалізму та номіналізму.

 3. Філософські ідеї Відродження.

 4. Гносеологічні проблеми філософії Нового часу.

 5. Проблема субстанції, еволюція розуміння субстанції.

 6. Філософські ідеї Просвітництва.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-1, Р-5.

 2. Антология мировой философии. – М., 1989. – Т. 2.

 3. Антология мировой философии: Сборник философских текстов. – К., 1991. – Т. 1.

 4. Чанышев А. И. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

 5. І.Захара. Лекції з історії філософії. - Л., 1997, С. 286 – 358.Тема 3. Німецька класична філософія


 1. Трансцендентальна філософія І.Канта:

 • теорія пізнання;

 • учення про людину.

 1. Об'єктивний ідеалізм Г.Гегеля:

 • принцип тотожності мислення та буття;

 • діалектичний метод.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-1, Р-9.

 2. Філософія: предмет, історія , проблеми. - Л., 1994, С. 129 – 187.

 3. І.Захара. Лекції з історії філософії. - Л., 1997, С. 286 – 358.


Розділ II. Предмет та проблематика некласичної філософії

Тема 4. Проблема буття (онтологія). Дух і матерія, межа протилежності


 1. Класичний підхід до сутності буття в історії філософської думки Європи.

 2. Категорії, матерія, рух, простір, час в марксистській філософії (на самостійне вивчення).

 3. Неореалізм: критична онтологія Н.Гартмана.

 4. Онтологія людського буття в екзистенціальній філософії.

 5. Онтологічні ідеї В.Вернадського та еволюційна концепція П.Тейяра де Шардена.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-2, Р-2.

 2. Вернадський В. И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

 3. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – Т. 18.

 4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 20.

 5. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 23.

 6. Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. Преджизнь, жизнь, мысль, сверхжизнь. – М., 1987.


Тема 5. Свідомість, її структура. Проблема ідеального

 1. Природа свідомості з позиції принципу відображення.

 2. Свідомість у трактуванні філософії прагматизму (Д.Мід).

 3. Феномелогічна інтепретація свідомості (Е.Гуссерль).

 4. Феноменологічна концепція.

 5. Мислення і мова (на самостійне вивчення).

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001, Ч-2, Р-3.

 2. Богомолов А. С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. – М., 1969.

 3. Гадамер Х. Г. Истина и метод. – М., 1988.

 4. Дубровский Д. И. Проблема идеального. – М., 1983.

 5. Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. – 1979. – №6.

 6. Філософський словник. – К., 1986.


Тема 6. Гносеологія. Основний зміст пізнавальної діяльності

 1. Гносеологічний оптимізм марксистської філософії. Природа, людина і практика.

 2. Аналітична інтерпретація наукового пізнання.

 3. Феноменологічна інтерпретація наукового пізнання.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник.—Львів, 2001., Ч-2, Р-4,5,6.

 2. Гуссерль Э. Логические исследования.  СПб., 1909.  Т. 1.

 3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопр. филос. – 1992.  № 7.  С. 136 – 176.

 4. Гуссерль Е. Декартові розмірковування. Розмірковування перше // Генеза: Філософські студії.  1998.  С. 79 – 96.

 5. Джемс У. Прагматизм // Вест. Моск. ун-та. – 1993.  Сер. 7.  № 3.  С. 82 – 91.

 6. Карнапп Р. Философские основания физики.  М.: Прогресс, 1971.  390 с.

 7. Рорти Р. Философия и зеркало природы.  Новосибирск: Изд. Новосиб. ун-та, 1997.  320 с.

 8. Кун Т. Структура научных революций.  М.: Прогресс, 1977.  300 с.

 9. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. // Структура и развитие науки. – М., 1978.

 10. Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм.  Спб., 1906.

 11. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги.  К.: Основи, 1994.  Т.2.  494 с.

 12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.  М., 1986.

 13. Современная философия науки.  М.: 1994.

 14. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки.  М.: Прогресс, 1986.  544 с.

 15. Шьорер П. Дві мови наукової теорії: від несумісності теорій до структурної де-революції і дискурсивної революції // Філос і соціол. Думка. – 1993.  № 4.  С. 24 – 42.


Тема 7. Форми та методи наукового пізнання. Учення про істину

 1. Проблема істини у філософії.

 2. Моделі розвитку науки: класичної, некласичної, постнекласичної.

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-2, Р-4,5,6.

 2. Гуссерль Э. Логические исследования.  СПб., 1909.  Т. 1.

 3. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопр. филос. – 1992.  № 7.  С. 136 – 176.

 4. Гуссерль Е. Декартові розмірковування. Розмірковування перше // Генеза: Філософські студії.  1998.  С. 79 – 96.

 5. Джемс У. Прагматизм // Вест. Моск. ун-та. – 1993.  Сер. 7.  № 3.  С. 82 – 91.

 6. Карнапп Р. Философские основания физики.  М.: Прогресс, 1971.  390 с.

 7. Рорти Р. Философия и зеркало природи.  Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997.  320 с.

 8. Кун Т. Структура научных революций.  М.: Прогресс, 1977.  300 с.

 9. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. // Структура и развитие науки. – М., 1978.

 10. Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм.  Спб., 1906.

 11. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги.  К.: Основи, 1994.  Т.2.  494 с.

 12. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.  М., 1986.

 13. Скринник З.Е. Християнська концепція взаємовідносин віри та розуму на зламі ІІ і ІІІ тисчоліть (Енцикліка Івана Павла ІІ «FIDES ET RATIO»)Людинознавчі студії. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. Вип. дванадцятий. Філософія. – Дрогобич, 2010. – С. 117 – 127.

 14. Современная философия науки.  М.: 1994.

 15. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки.  М.: Прогресс, 1986.  544 с.

 16. Шьорер П. Дві мови наукової теорії: від несумісності теорій до структурної де-революції і дискурсивної революції// Філос і соціол. Думка. – 1993.  № 4.  С. 24 – 42.Тема 8. Проблема людини у філософії


 1. Специфіка філософського підходу до людини.

 2. Субстанційно-соціальна концепція людини в марксизмі та екзистенціалізмі.

 3. Натуралістична інтерпретація людини в біхевіоризмі та соціобіології.

 4. Поняття та закономірності антропосоціогенезу(на самостійне вивчення).

 5. Підхід психоаналізу до проблеми людини.

 6. Буття людини як «життєвий світ» у філософській антропології.


Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-2, Р-8,9,10.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы.  М.: Прогресс, 1988.  400 с.

 3. Вочман Ни. Духовный человек.  Чикаго, 1984.  233 с.

 4. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.  Т. 42.  С. 39 – 159.

 5. Моуди Р. Жизнь после жизни. По ту сторону смерти.  М.: Летавр, 1994.  С. 13 – 122.

 6. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги.  К.: Основи, 1994.  Т. 2.  С. 146 – 177.

 7. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм  это гуманизм // Сумерки богов.  М., 1990.  С. 319 – 344.

 8. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.  М.: Наука, 1987.  240 с.

 9. Фрейд З. «Я» и «Оно».  М.: МПО “МЕТТЭМ”, 1990.  56 с.

 10. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии.  М.: Прогресс, 1988.  С. 152 – 201.

 11. Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию // Проблема человека в западной философии.  М.: Прогресс, 1988.  С. 96 – 151.

 12. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии.  М.: Прогресс, 1988.  С. 31 – 95.


Тема 9. Філософія і методологія соціального та економичного пізнання

 1. Специфіка соціальної філософії.

 2. Проблема сенсу історії.

 3. Методологія економічного пізнання

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів, 2001., Ч-2, Р-11.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1991.

 3. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

 4. Конт О. Курс позитивной философии. – СПб., – 1912. - Т. 1.

 5. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 4.

 6. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т. 1, Т 2.

 7. Социология Конта в изложении Риголажа. – СПб., 1898.

 8. Спенсер Г. Основания социологии. – СПб., 1912. – Т. 1.

 9. Дюркгейм. Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

 10. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1999.

 1. Скринник З.Е. Гроші у життєвому світі сучасної української людини. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція. Збірник наукових праць. Випуск 1 (63) / У двох частинах. Частина І. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 2007. – С. 241–249.

 1. Скринник З.Е. Поєднання ефективності з відповідальністю як умова самозбереження людства. Міжнародні філософсько-економічні читання «Людина у світі грошей».

 2. Філософська думка. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України. 2009. - № 2. – С. 45 – 46.

 1. Скринник З.Е. Ринкові механізми на політичному полі: громадянське суспільство чи неомеркантилізм? Вісник УБС НБУ, № 2 (5), 2009. – С.10 – 13.

 1. Скринник З.Е. Що нам робити у світі, яким керують гроші? Правдиве українське серце. О.Л.Рибалко. – К.: ВД «Простір», 2010. С. 584–599.

 1. Скринник З.Е. Фінансова криза та відродження духу: точки перетину. Вісник УБС НБУ, № 3 (9), 2010. – С. 3 – 8.

 1. Скринник З.Е. Світ, який нас упіймав. Г.Сковорода і сучасна моральна філософія. Матеріали ХVІІІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань 25 – 26 вересня 2010 р.: Національний літературно-меморіальний музей Г.Сковороди, Харків-Сковородинівка, 2010. – С. 83–91.

 1. Стельмах В.С., Смовженко Т.С., Скринник З.Е. Гроші – Людина – Соціум. Навчальний посібник. Л.: ЛБІ, 2006.Тема 10. Суспільство як система, що розвивається


 1. Позитивстський підхід до осмислення суспільства та його еволюція (Г.Спенсер, О.Конт, К.Поппер).

 2. Неокантівський варіант соціальної філософії (М.Вебер).

 3. Концепція матеріалістичного розуміння історії (К.Маркс).

 4. Структурний функціоналізм про розуміння соціального життя (Е.Дюркгейм).

Література:

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг. ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник.—Львів, 2001., Ч-2, Р-11.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1991.

 3. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

 4. Конт О. Курс позитивной философии. – СПб., – 1912. - Т. 1.

 5. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 4.

 6. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т. 1, Т 2.

 7. Социология Конта в изложении Риголажа. – СПб., 1898.

 8. Спенсер Г. Основания социологии. – СПб., 1912. – Т. 1.

 9. Дюркгейм. Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

 10. Андрущенко В. П., Михальченко М. І.Сучасна соціальна філософія. – К., 1999.

 11. Сучасна соціальна філософія: Хрестоматія. – К., 1996.


Розділ IIІ. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні

Тема 11. Філософська думка України у X - XVII ст.

 1. Філософські ідеї Київської Русі.

 2. “Слово” митрополита Ілларіона Київського

 3. Філософські ідеї Відродження в Україні.

 4. Філософія у Києво - Могилянській академії.

 5. Філософські погляди Теофана Прокоповича

Література:

 1. Розвиток філософської думки в Україні. - К., 1994.
 2. В.Горський. Історія української філософії. - К., 1996.
 3. Історія філософії України. Хрестоматія. - К.. 1993Тема 12. Г.Сковорода – родоначальник української класичної філософії


 1. "Філософія серця". Місце Г.Сковороди в історії філософської думки.

 2. Учення про двонатурність світу. Космос, мікрокосм, світ символів.

 3. Учення про істинну людину.

 4. "Серце" як "джерело чистої безодні".

Література:

 1. Розвиток філософської думки в Україні. - К., 1994.

 2. В. Горський. Історія української філософії. - К., 1996.

 3. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.Тема 13. Філософські ідеї українського романтизму


 1. Загальнофілософські принципи романтизму в українській філософії.

 2. "Філософія серця". П.Юркевича (самостійне вивчення).

 3. «Історія Русів» (самостійне вивчення).

 4. Національна ідея в українському романтизмі.

 5. Світогляд Т.Шевченка.

Література:

 1. Розвиток філософської думки в Україні. - К., 1994.

 2. В.Горський. Історія української філософії. - К., 1996.

 3. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.


Тема 14. Філософська думка України у другій половині XIX – на початку XX ст.

 1. Філософія мови О.Потебні.

 2. Філософія ідеї І.Франка.

 3. Учення про ноосферу В.Вернадського.

 4. Політична філософія Д.Донцова та В.Липинського.

 5. Чижевський – історик філософії на слов'янському грунті (самостійне вивчення).


Література:

 1. Розвиток філософської думки в Україні. - К., 1994.

 2. В.Горський. Історія української філософії. - К., 1996.

 3. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Філософія»

Тема 1. Філософія, її предмет і призначення. Антична філософія, її космоцетрична спрямованість

 9

 2

 2

 -

 -

 5

7

 

 

 

 

 7

Тема 2. Філософія середньовічного суспільства, Відродження та Нового часу.


 9

 2

 2

 -

 -

 5

 7

 

 

 

 

 7

Тема 3. Німецька класична філософія

 9

 2

 2

 -

 -

 5

 8

 

 

 

 

 8

Тема 4. Проблема буття (онтологія). Дух і матерія, межа протилежності


 9

 2

 2

 -

 -

 5

 9 

 

 

 7

Тема 5. Свідомість, її структура. Проблема ідеального


9

2

2

-

-

5

7

7

Тема 6. Гносеологія. Основний зміст пізнавальної діяльності

9

2

2

-

-

5

9

2


7

Тема 7. Форми та методи наукового пізнання. Учення про істину


9

2

2

-

-

5

8

8

Тема 8. Проблема людини у філософії

 9

 2

 2

 -

 -

 5

 7

 

 

 

 

 7

Тема 9. Філософія і методологія соціального та економичного пізнання


5

-

-

-
5

9

2


7

Тема 10. Суспільство як система, що розвивається

9

2

2

-

-

5

8

8

Тема 11. Філософська думка України у X - XVII ст.


5

-

-

-
5

7

7

Тема 12. Г.Сковорода – родоначальник української класичної філософії


5

-

-

-
5

7

7

Тема 13. Філософські ідеї українського романтизму


6

-

-

-
6

7

7

Тема 14. Філософська думка України у другій половині XIX – на початку XX ст.


6

-

-

-
6

8

8

Усього годин

 108

 18

 18

 

 

 72

 108

6

 

 

 

 102

Модуль 2 -------

ІНДЗ

 

 

-

-
-

 

 

-

-

-

 

Усього годин

 108

 18

 18

 

 

 72

 108

 6

 

 

-2

102

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годин Тема 1. Філософія, її предмет і призначення. Антична філософія, її космоцетрична спрямованість

 1. Філософія як софійне знання.Історичні типи світогляду.

 2. Структурні елементи системи філософського знання. Функції філософії.

 3. Філософська думка Давнього Сходу.

 4. Досократівська філософія Давньої Греції.

 5. Класична філософія Давньої Греції.

 2


 Тема 2. Філософія середньовічного суспільства, Відродження та Нового часу.


 1. Філософські ідеї патристики.

 2. Схоластика. Боротьба реалізму та номіналізму.

 3. Філософські ідеї Відродження.

 4. Гносеологічні проблеми філософії Нового часу.

 5. Проблема субстанції, еволюція розуміння субстанції.

 6. Філософські ідеї Просвітництва.
 2


Тема 3. Німецька класична філософія


 1. Трансцендентальна філософія І.Канта:

 • теорія пізнання;

 • учення про людину.

 1. Об'єктивний ідеалізм Г.Гегеля:

 • принцип тотожності мислення та буття;

 • діалектичний метод.
2Тема 4. Проблема буття (онтологія). Дух і матерія, межа протилежності

 1. Класичний підхід до сутності буття в історії філософської думки Європи.

 2. Категорії, матерія, рух, простір, час в марксистській філософії (на самостійне вивчення).

 3. Неореалізм: критична онтологія Н.Гартмана.

 4. Онтологія людського буття в екзистенціальній філософії.

 5. Онтологічні ідеї В.Вернадського та еволюційна концепція П.Тейяра де Шардена.
2 Тема 5. Свідомість, її структура. Проблема ідеального

 1. Природа свідомості з позиції принципу відображення.

 2. Свідомість у трактуванні філософії прагматизму (Д.Мід).

 3. Феномелогічна інтепретація свідомості (Е.Гуссерль).

 4. Феноменологічна концепція.

 5. Мислення і мова (на самостійне вивчення). 2Тема 6. Гносеологія. Основний зміст пізнавальної діяльності

 1. Гносеологічний оптимізм марксистської філософії. Природа, людина і практика.

 2. Аналітична інтерпретація наукового пізнання.

 3. Феноменологічна інтерпретація наукового пізнання.
1Тема 7. Форми та методи наукового пізнання. Учення про істину

 1. Проблема істини у філософії.

 2. Моделі розвитку науки: класичної, некласичної, постнекласичної.
1

Тема 8. Проблема людини у філософії


 1. Специфіка філософського підходу до людини.

 2. Субстанційно-соціальна концепція людини в марксизмі та екзистенціалізмі.

 3. Натуралістична інтерпретація людини в біхевіоризмі та соціобіології.

 4. Поняття та закономірності антропосоціогенезу(на самостійне вивчення).

 5. Підхід психоаналізу до проблеми людини.

 6. Буття людини як «життєвий світ» у філософській антропології.
2Тема 9. Філософія і методологія соціального та економичного пізнання

 1. Специфіка соціальної філософії.

 2. Проблема сенсу історії.

 3. Методологія економічного пізнання

1


Тема 10. Суспільство як система, що розвивається


 1. Позитивстський підхід до осмислення суспільства та його еволюція (Г.Спенсер, О.Конт, К.Поппер).

 2. Неокантівський варіант соціальної філософії (М.Вебер).

 3. Концепція матеріалістичного розуміння історії (К.Маркс).

 4. Структурний функціоналізм про розуміння соціального життя (Е.Дюркгейм).
1
  1   2

Схожі:

Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи...
З нагоди підготовки та відзначенні 70 річниці з дня заснування Львівського інституту банківської справи Університету банківської...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 11....
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (далі Інститут) затверджений базовим...
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи...
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Зразок заява на поселення
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), Львівського, Харківського, Черкаського інститутів банківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка