Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи Львівський інститут банківської справи Кафедра суспільних дисциплін


Скачати 183.88 Kb.
НазваФорма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи Львівський інститут банківської справи Кафедра суспільних дисциплін
Дата12.11.2013
Розмір183.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > ДокументиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н-3.04
Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО УСПІХУ»


для студентів напрямів підготовки

6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
         

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети:

 • фінансово-економічний,

 • банківської справи та інформаційних технологій,

 • перепідготовки та підвищення кваліфікації


2013 – 2014 рік
Робоча програма з дисципліни «Психологія ділового успіху» для студентів за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" cерпня 2013 року - 9 с.


Розробник: Скринник З.Е., док. філософських наук, професор, зав. кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін


___________
Скринник З.Е


Протокол від "28 серпня" 2013 року, № 1

Завідувач кафедри


"_______________" 2013 року

___________Скринник З.Е.  Скринник З.Е., 2013 рік

  ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік1.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

0305 «Економіка і підприємництво»


ВибірковаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Психологічний портрет особистості»


Семестр

Загальна кількість годин - 72

1-й


2-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

18 год.

2 год. -

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

36 год.

66 год.

Індивідуальні завдання:
- -

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 2

     для заочної форми навчання – 1 : 112. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення курсу є:

полегшення адаптації майбутніх фахівців до життя в нових ринкових умовах, визначення власних цілей, розробка плану їх реалізації, формування позитивного мислення, засвоєння ефективних технік роботи в команді, розвиток навичок особистісного вибору, підвищення самооцінки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні загальні, логічні і технологічні вимоги щодо психології ділових відносин, філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми і правила, особливості поведінки людей в умовах економічної діяльності;

вміти: конструктивно вирішуватия конфліктні ситуації, вдосконалювати людські відносини, більш ефективно діяти в нових ринкових умовах, приймати самостійно рішення, розвинути здібність «бути самим собою», краще усвідомлювати свої та чужі мотиви і потреби, сформувати адекватну самооцінку, створити практичні умови ефективного спілкування з використанням життєвого досвіду у вирішенні навчальних завдань щодо побудови міжособистісних відносин та вирішення життєвих проблем.


3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Соціально-психологічні особливості підприємництва.

2 год.

План

 1. Предмет і завдання курсу «Психологія підприємництва».

 2. Атрибути підприємця

 3. Особистісні якості, що сприяють і перешкоджають успіху в бізнесі

 4. Стратегії особистості в бізнесі

 5. Психологічні аспекти прийняття рішень. Специфіка та функції прийняття рішення в діяльності підприємця

 6. Професіограма менеджера


Тема 2. Психіка та психічні явища

2 год.

1. Поняття про психіку людини

2. Психологічні властивості людини:

а) пам’ять,

б) емоції,

в) сенсомоторні реакції,

г) увага,

д) мислення,

е) воля.
Тема 3..ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНА СУМІСНІСТЬ

2 год.

 1. Людина,індивідуальність особистість як предмет прикладної психології.

 2. Темперамент, його роль у діяльності людини.

 3. Проблема міжособистісної сумісності.

 4. Характер, його вплив на ділову співпрацю.

 5. Типологія особистості

 6. Трансактний аналіз спілкування

 7. Соціально-психологічні функції менеджера


Тема 4.СПРИЙНЯТТЯ І РОЗУМІННЯ У ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

2 год


 1. Бар’єри у діловій комунікації

 2. Зміст та ефективність міжособистісного сприйняття. Механізми сприйняття у спілкуванні.

 3. Типові схеми формування першого враження

 4. Особливості сприйняття за умов постійного спілкування

 5. Самоподача у спілкуванні. Імідж.

 6. Рольові та маніпулятивні класифікації


Тема 5. Обдарованість та інноваційне мислення в бізнесі: успішні молоді українці (заняття з застосуванням кейсового методу)

Тема 6. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ

2 год.


 1. Основні стратегії впливу на людину

 2. Засоби і механізми маніпулятивного впливу

 3. Маніпуляції у спілкуванні

 4. Розпізнання маніпуляції та захист від неї


Тема 7. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ

4 год.

ПЛАН

 1. Поняття та типологія конфліктогенів. Правила безконфліктної поведінки.

 2. Формула конфлікту. Типологія конфліктів.

 3. Дії в конфліктній ситуації.

 4. Конфліктні особистості

 5. Основні правила переконання

 6. Стратегія поведінки у конфліктній ситуації.

 1. Модель «відхід»

 2. Модель «придушення»

 3. Модель «виграти – програти»

 4. Модель «компроміс»

 5. Модель «виграти – виграти»


Тема 8. Поняття психотерапії, її різновиди

2 год.

 1. Емоції та їх вплив на діяльність людини

 2. Неврози та психологічні кризи

 3. Стрес та мінімізація стресу

 4. Різновиди психотерапії

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Психолгія ділового успіху»

Тема 1. Соціально-психологічні особливості підприємництва


 8

 2

 2

 
7

16

 1

 

 

 

 15

Тема 2. Психіка та психічні явища

 8

 2

 2

 

 

8

16

 1

 

 

 

 15

Тема 3. Теорія особистості та міжособистісна сумісність
2

27

10

10

Тема 4. Сприйняття та розуміння у підприємницькій діяльності

 8

 2

 2

 

  16

 1

 

 

 

 15

Тема 5. Обдарованість та інноваційне мислення в бізнесі: успішні молоді українці (заняття з застосуванням кейсового методу)
2

27

2
2


Тема 6. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання

4

2

27

5

5

Тема 7. Управління конфліктними ситуаціями
4

4


6

1


5

Тема 8. Поняття психотерапії, її різновиди
2

2


1

1

Усього годин

 72

 18

 18

 

 

 36

 72

4

 2

 

 

 66


5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годин


Тема1. Соціально-психологічні особливості підприємництва


 2Тема 2. Психіка та психічні явища

2Тема 3. Теорія особистості та міжособистісна сумісність

2Тема 4. Сприйняття та розуміння у підприємницькій діяльності

2Тема 5. Обдарованість та інноваційне мислення в бізнесі: успішні молоді українці (заняття з застосуванням кейсового методу)

2Тема 6. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання

2Тема 7. Управління конфліктними ситуаціями

 2Тема 8. Поняття психотерапії, її різновиди

2


6. Теми практичних занять– нема
7. Теми лабораторних занять - нема

8. Самостійна робота

Підготуватися до письмового та усного контролю та участі в тренінгу на семінарських заняттях

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

 1. 1

Тема 1. Корекція стереотипів мислення та зміна ціннісних орієнтацій: потреби і можливості

2 год.

 1. Адекватне і позитивне сприйняття партнера по спілкуванню.

 2. Розвиток психологічної рефлексії: адекватне сприйняття власних емоцій і думок.

4. Психологічні передумови ділового успіху.

 7

 1. 2

Тема 2. Самооцінка та життєві позиції особистості.

2 год.

 1. Самореалізація молодого фахівця у нових економічних умовах.

 2. Формування впевненості і поваги до себе.

 3. Методи корекції міжособистісних відносин.

 8

 1. 3

Тема 3. Встановлення комфортного мікроклімату в студентській групі

2 год.

 1. Визначення мети життя.

 2. Методи корекції власного сценарію.

 3. Сучасні технології прийняття власних рішень.


 7

 1. 4

Тема 4. Підготовка інтерв’ю “Усі про одного”

7

 1. 5

 1. Тема 5. Письмова робота: «Я зобов’язаний…» «Я хочу…» «Я можу…»

7

 

Разом

 369. Індивідуальні завдання - немає
10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Репродуктивний метод.

 3. Частково-пошуковий метод.

 4. Проблемно-пошуковий метод

 5. Дослідницький метод.

 6. Лекція:

 • Інформаційна

 • Проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

9. Навчальні та розвиваючі тести.

10. Обговорення дискусійних питань методом роботи в малих групах.

11. Методи контролю:

 1. Усне опитування на семінарських заняттях

 2. Контролюючі тести та письмові роботи

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань

 5. Підсумкова модульна контрольна робота


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум. тест

Сума

Змістовий модуль 1

 

100
Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Модуль

ПМК

10

10

10

10

10

50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навч. діяль.

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

A

відмінно
82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання
0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повтор. вивч. дисципліни

13. Методичне забезпечення

 1. 1. Скринник З.Е. «Психологія підприємницької діяльності» Конспект лекцій. Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2009. 128 с.

 2. 2. Скринник З.Е., Возна А.М. Методика організації самостійної роботи студентів. Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2002. – 44 с.

 3. 3. Відеофільм „Протокол та етикет для ділових людей”. CD „Етикет”.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Швальбе В., Швальбе Х. Особистість, кар’єра, успіх. – К., 1995.

Допоміжна

 1. Кошапов Р. Типологія особистості, або які ми різні. – К:, 2002.

 1. Луиза Хей. Исцели свою жизнь, – Каунас, 2000.

 1. Основи психології. Під ред. Киричук О.В., Романець В.А., Татенко В.О. та ін. – К., 1995.

 1. Панасюк А.Ю. Управлінське спілкування: практичні поради. – К., 1990.

 1. Полікарпов В.С., Полікарпова В.А. Феномен людини ХХІ століття. – К., 1996.

 1. Ромек В. Психологічні особливості впевненої особистості. – К., 1999.

 1. Скотт Дж.Г. Конфлікти. Шляхи їх подолання. – К., 1991.

 1. Хьюз В., Кормак Д. Как наилучшим способом использовать вашу «команду». – М., 1998.

 1. Хьюз В., Кормак Д. Как правильно использовать время. – М., 1998.

 1. Чисхольм П. Уверенность в себе: путь к деловому успеху. – М., 1998.


15. Інформаційні ресурси

 1. www.atlant.ru/library/mithologic/index.htm

 2. www.fbit.ru/free/myth/ -

 3. www.shamanism.narod.ru/

 4. www.express.irk.ru/1000/religion.local/dao/index.htm

 5. www.express.irk.ru/1000/religion.local/induism/index.htmСхожі:

Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи...
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Форма № Н 04 Львівський інститут банківської справи Університету...
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 11....
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (далі Інститут) затверджений базовим...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи...
З нагоди підготовки та відзначенні 70 річниці з дня заснування Львівського інституту банківської справи Університету банківської...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Проект Міністерство юстиції України Координаційна рада молодих юристів...
Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка