Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи Львівський інститут банківської справи Кафедра суспільних дисциплін


Скачати 300.25 Kb.
НазваФорма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи Львівський інститут банківської справи Кафедра суспільних дисциплін
Сторінка1/3
Дата02.11.2013
Розмір300.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н-3.04
Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри
________________________________

“______”_______________20___

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Психологія підприємницької діяльності”

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети:

 • фінансово-економічний,

 • банківської справи та інформаційних технологій,

 • перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

2013 – 2014 рік

Робоча програма з дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво», за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"31" серпня 2012 року - 15 с.
Розробник: Скринник З.Е., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін

Протокол від "28 серпня" 2013 року, № 1

Завідувач кафедри


"_______________" 2013 року

___________Скринник З.Е.  Скринник З.Е., 2013 рік

  ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань
(шифр і назва)

0305 – «Економіка і підприємництво»


ВибірковаНапрям підготовки
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Робота з першоджерелами з психології підприємницької діяльності»   


Семестр 1-й


Загальна кількість годин - 144

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год. 36

2год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 72

136год.

Індивідуальні завдання:
год. -

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 1

     для заочної форми навчання – 1 : 17


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» - підготовка студентів до професійної діяльності з керівництва людьми, відносинами та взаємодією між ними в системі ділового спілкування в умовах ринкової системи господарювання.

Завдання: сформувати теоретичні знання та розуміння і виробити практичні навички з ефективної взаємодії з діловими партнерами та працівниками, з керівництва колективом працівників, з координації та організації їх діяльності, запобігання та управління конфліктами, ефективного використання людських ресурсів для досягнення цілей підприємницької діяльності раціональним, гуманним, економічним і правовим шляхом. Формування вмінь і навичок використання психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій, для підвищення ефективності діяльності майбутнього фахівця.

Психологія підприємницької діяльності – міждисциплінарний науково-практичний напрям, предметом якого є психологічні явища в підприємницькій діяльності, зокрема психологічні чинники, що зумовлюють ефективність такої діяльності. До них належать:

 • Пошук та активізація особистісних резервів персоналу, оцінка та добір працівників відповідно до їх особистісних якостей;

 • Оцінка та поліпшення соціально-психологічного клімату, згуртування працівників навколо цілей організації, включно з удосконаленням стилю ту культури ділових стосунків у колективі та з клієнтами;

 • Психологічне забезпечення довгострокових цілей організації, включаючи розробку кадрової політики і створення дійових механізмів управління організацією як соціотехнічною системою.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ. ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

4 год.

 1. Предмет і завдання курсу «Психологія підприємництва».

 2. Атрибути підприємця

 3. Особистісні якості, що сприяють і перешкоджають успіху в бізнесі

 4. Стратегії особистості в бізнесі

 5. Психологічні аспекти прийняття рішень. Специфіка та функції прийняття рішення в діяльності підприємця

 6. Професіограма менеджера


Тема 2. ПСИХІКА ТА ПСИХІЧНІ ЯВИЩА

4 год.

1. Поняття про психіку людини

2. Психологічні властивості людини:

а) пам’ять,

б) емоції,

в) сенсомоторні реакції,

г) увага,

д) мислення,

е) воля.
Тема 3.ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА МІЖОСОБИСТІСНА СУМІСНІСТЬ

4 год.

 1. Людина,індивідуальність особистість як предмет прикладної психології.

 2. Темперамент, його роль у діяльності людини.

 3. Проблема міжособистісної сумісності.

 4. Характер, його вплив на ділову співпрацю.

 5. Типологія особистості

 6. Трансактний аналіз спілкування

 7. Соціально-психологічні функції менеджера


Тема 4.СПРИЙНЯТТЯ І РОЗУМІННЯ У ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

4 год

 1. Зміст та ефективність міжособистісного сприйняття. Механізми сприйняття у спілкуванні.

 2. Типові схеми формування першого враження

 3. Особливості сприйняття за умов постійного спілкування

 4. Самоподача у спілкуванні. Імідж.

 5. Рольові та маніпулятивні класифікації


Тема 5. БАРЄРИ В ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

2 год.

1. Логічний бар'єр

2. Стилістичний бар'єр

3. Семантичний і лінгвістичний бар'єри

4. Стилі слухання й зворотний зв'язок у міжособистісному спілкуванні

5. Класифікація типів учасників спілкування
Тема 6. Обдарованість та інноваційне мислення в бізнесі: успішні молоді українці (заняття з застосуванням кейсового методу).

4 год.
Тема 7. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ

4 год.

 1. Основні стратегії впливу на людину

 2. Засоби і механізми маніпулятивного впливу

 3. Маніпуляції у спілкуванні

 4. Розпізнання маніпуляції та захист від неї


Тема 8. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ

6 год.

 1. Поняття та типологія конфліктогенів. Правила безконфліктної поведінки.

 2. Формула конфлікту. Типологія конфліктів.

 3. Дії в конфліктній ситуації.

 4. Конфліктні особистості

 5. Основні правила переконання

 6. Стратегія поведінки у конфліктній ситуації.

 1. Модель «відхід»

 2. Модель «придушення»

 3. Модель «виграти – програти»

 4. Модель «компроміс»

 5. Модель «виграти – виграти»


Тема 9. ПОНЯТТЯ ПСИХОТЕРАПІЇ, ЇЇ РІЗНОВИДИ

4 год.

 1. Емоції та їх вплив на діяльність людини

 2. Неврози та психологічні кризи

 3. Стрес та мінімізація стресу

 4. Різновиди психотерапії
  1   2   3

Схожі:

Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети
Форма № Н 04 Львівський інститут банківської справи Університету...
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 11....
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (далі Інститут) затверджений базовим...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи...
З нагоди підготовки та відзначенні 70 річниці з дня заснування Львівського інституту банківської справи Університету банківської...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Проект Міністерство юстиції України Координаційна рада молодих юристів...
Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка