Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальному закладі


НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальному закладі
Сторінка1/15
Дата25.12.2013
Розмір2.08 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Класний керівник — це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть, з іншого — багатство народу, його майбутнє, його надія — молоде покоління. Класний керівник творить найбільше багатство суспільства — Людину...», — так писав Василь Сухомлинський.

Процес виховання є тривалим, власне, безперервним процесом. Він триває все життя. Змінюються лише роль і співвідношення різних виховних факторів. До школи провідну роль у вихованні відіграє родина, в роки навчання до родини долучається школа. Шкільне виховання залишає глибокий слід у свідомості дитини, тому що нервова система у цьому віці характеризується високою пластичністю і сприйнятливістю. Проте це не означає, що «яскравий» виховний захід може змінити поведінку учня. Необхідна системна робота, визначена певною виховною метою, і саме цю роботу починають класні керівники.

Якість виховного процесу є повсякденною турботою адміністрації, психолога, соціального педагога, педагога-організатора та класних керівників, для них і підготовлений даний довідник.
Упорядники: Царенко В.І. – методист методичного кабінету відділу

освіти Долинської райдержадміністрації;

Шахненко О.Ф. – керівник районного семінару –практикуму класних керівників, вчитель фізики і математики

Долинської ЗШ №1.


м. Долинська

2011р.

РОЗДІЛ І.

Методичні рекомендації щодо організації

виховної роботи у навчальному закладі.

Виховна система навчального закладу охоплює навчальний про­цес, позаурочне життя учнів, їхні діяльність і спілкування за меж­ами закладу, спрямована на за­безпечення якнайповнішого все­бічного розвитку особистості, фор­мування її самостійності і відпо­відальності, громадянського ста­новлення.

Ми розглядаємо виховання як процес ефективної взаємодії педа­гогів та учнів, спрямований на до­сягнення поставленої мети.

Виховний процес є комплекс­ним і включає єдність завдань, змісту, форм і методів, підпорядко­ваних ідеї цілісності формування особистості.

Склад організаторів виховно­го процесу:

• адміністрація закладу;

 • заступник директора з ви­ховної роботи;

 • класні керівники;

 • педагоги-організатори;

 • практичний психолог;

 • соціальний педагог.

1.1. Класний керівник і прин­ципи його діяльності.

Виховна робота класного керів­ника — робота творча. Її успіх за­лежить від його педагогічної май­стерності, знання індивідуальних особливостей своїх вихованців, виховних і педагогічних завдань колективу.

Робота класного керівника — цілеспрямована, системна, плано­вана діяльність. Вона вибудовуєть­ся на основі програми виховання всього навчального закладу, з ура­хуванням актуальних завдань, що стоять перед педагогічним колек­тивом, і ситуації у колективі класу, міжособистісних взаєминах. Крім того, класний керівник повинен брати до уваги рівень вихованос­ті учнів, соціальні та матеріальні умови їх життя, специфіку сімей­них обставин тощо.

Принципи діяльності класно­го керівника:

Принцип гуманізації вихов­ного процесу. Пріоритетом вихо­вання є розуміння дитини як вищої цінності. Обов'язковою умовою є врахування її вікових та індивіду­альних особливостей і можливос­тей, стимулювання розвитку в осо­бистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життє­вих виборів.

Принцип цілісності. Вихо­вання організовується як систем,- ний педагогічний процес, спря­мований на гармонійний та все­бічний розвиток особистості. Пе­редбачає забезпечення наступнос­ті напрямів та етапів виховної ро­боти.

Принцип особистісної орі­єнтації. Загальні закони пси­хічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і не­повторно. Педагог культивує у зростаючої особистості відчут­тя самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх зді­бностей; надає їй право почувати­ся індивідуальністю; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, до­вільної поведінки, базових якос­тей особистості.

Акмеологічний принцип. Пе­дагог орієнтує виховний процес на найвищі морально-духовні досяг­нення вихованця; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвит­ку її індивідуальних можливостей і здібностей; напрями виховної роботи втілюються у відповідних результатах — твердо й органіч­но засвоєних загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення все нових, со­ціально значущих задумів; уміння мобілізуватися на долання трудно­щів, прогнозувати наслідки своїх вчинків; здатності до свідомого прийняття рішень.

Принцип суд'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу виступають рівноправни­ми партнерами у процесі спілку­вання, беруть до уваги думку одне одного, визнають право на її від­мінність від власної, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає суворих приписів, не ставиться до вихованця як до пасивного об'єкта своїх впливів; зважає на його пси­хічний стан, життєвий досвід, сис­тему звичок та цінностей; виявляє емпатію, вдається до конструктив­них та продуктивних виховних дій; виявляє творчість і педагогіч­ну рефлексію.
1.2.Основні завдання класно­го керівника.

1.Вивчення особистості учня, його схильностей, інтересів, особ­ливостей характеру для надання йому допомоги в саморозвитку, самовизначенні та самореалізації.

2.Спостереження за індивіду­альним розвитком кожного учня, а також необхідна педагогічна ко­рекція у системі його виховання.

3.Створення оптимальних умов для формування кожної особистос­ті, які сприяють вільному і повному розкриттю усіх її здібностей.

4.Організація індивідуальної, групової і колективної діяльності, що залучає учнів у суспільно-ціннісні взаємини.

5.Забезпечення дотримання прав і свобод учнів, охорона їхньо­го життя, здоров'я і безпеки в пері­од навчального процесу.

6.Координація зусиль педаго­гів, що впливають на становлення особистості учнів.

7.Формування колективу кла­су як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожного його учасника:

 • створення психолого-педагогічних умов для розвитку особис­тості учня у класі;

 • формування етичних сенсів і духовних орієнтирів вихованців;

 • організація соціальноцінних взаємин і переживань вихованців у груповому співтоваристві;

 • організація творчої, особис­тої та суспільно-значущої діяль­ності класу;

 • організація системи самовря­дування;

 • формування навичок самови­ховання учнів.

1.3.Права й обов'язки клас­ного керівника.

Згідно з Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної серед­ньої освіти класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі);

 • присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні за­клади, інші юридичні або фізичні особи;

 • внесення пропозицій на роз­гляд адміністрації навчального за­кладу та педагогічної ради про мо­ральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);

 • ініціювання розгляду адмі­ністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

 • внесення пропозицій на роз­гляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забез­печення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, ви­значеному законодавством;

 • відвідування учнів (вихованців) за місцем їхнього проживання (за згодою батьків, опікунів, піклу­вальників), вивчення умов їхнього побуту та виховання;

 • вибір форми підвищення пе­дагогічної кваліфікації з проблем виховання;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихован­цями);

 • захист професійної честі, гід­ності відповідно до чинного зако­нодавства;

 • матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього за­вдань.

Класний керівник не має права:

 • принижувати учнів, обража­ти їх словом або дією;

 • зловживати довірою учнів, порушувати дане їм слово або обі­цянку, свідомо вводити їх в оману;

 • використовувати сім'ю (батьків або родичів) для покаран­ня учнів;

 • підривати авторитет педаго­гічного колективу.

Класний керівник зобов'яза­ний:

·вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, ви­ховання і розвитку учнів (вихо­ванців);

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованнями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпо­рядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

 • інформувати про стан ви­ховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) пе­дагогічну раду, адміністрацію на­вчального закладу, батьків;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня (ви­хованця), захищати його від будь- яких форм фізичного, психічно­го насильства; своєю діяльністю утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • постійно підвищувати про­фесійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну культуру;

 • вести документацію, пов'я­зану з виконанням повноважень класного керівника (класні журна­ли, особові справи, плани роботи тощо).

1.4. Режим та циклограма ро­боти класного керівника.

1.Загальні правила організації роботи педагогічного колективу випливають із Кодексу законів про працю та Статуту освітньої уста­нови.

2.Робочий час класного керів­ника визначається ставкою класно­го керівника.

3.Годину класного керівника (класну годину) можна проводи­ти один раз на тиждень у різній формі: тематична класна година, збори класу, підготовка до екскур­сії, підбиття підсумків екскурсії, підготовка до заходу в класі, захід творчого характеру і т. д.

4.Кількість виховних заходів — не менше двох на місяць.

5.Кількість батьківських збо­рів — не менше одного на семестр.

6.Організація консультації для батьків, днів відкритих дверей, за­лучення батьків до навчально-виховного процесу — за виховним планом або за потреби.

7.У канікулярний час класний керівник працює за спеціальним планом і режимом згідно з його навантаженням.
Циклограма роботи.

Щодня:

   1. Контроль за відвідуванням учнями занять.

   2. Контроль за навчальною ді­яльністю класу.

   3. Індивідуальна робота з уч­нями.

Щотижня:

    1. Моніторинг.

    2. Проведення заходів у класі за планом виховної роботи.

    3. Робота з учнями за ситуа­цією (за потреби).

    4. Робота з батьками за ситуа­цією (за потреби).

    5. Робота з педагогами за ситу­ацією (за потреби).

Щомісяця:

     1. Відвідування навчальних за­нять у своєму класі.

     2. Консультації у психолога з проблемних питань, які виника­ють у класі в цілому або в окремих учнів.

     3. Розв'язання господарських питань.

     4. Зустріч із батьківським акти­вом.

     5. Робота з активом класу.

     6. Робота з журналами навчаль­них занять і класного керівника.

Один раз на семестр:

      1. Методичне, об'єднання клас­них керівників.

      2. Аналіз виконання плану ро­боти за семестр.

      3. Корекція плану виховної ро­боти на наступний семестр.

      4. Проведення батьківських зборів.

Один раз на рік:

       1. Проведення відкритої клас­ної години або інших класних за­ходів.

       2. Оформлення особистих справ учнів.

       3. Аналіз і складання плану ро­боти з колективом класу.

       4. Збір статистичних даних про клас.


1.5. Функції класного керів­ника.

Функції класного керівника визначаються необхідністю ство­рення умов для учнів, сприяння їхньому різнобічному розвитку, духовному становленню.

1.Аналітична:

 • вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інте­ресів, потреб, мотивів поведінки;

 • виявлення специфіки і визна­чення динаміки розвитку класного колективу;

 • вивчення й аналіз стану й умов сімейного виховання кожно­го учня;

 • вивчення й аналіз виховних можливостей навколишнього се­редовища для можливостей пе­дагогічного та учнівського колек­тивів.

2.Прогностична:

 • прогнозування рівнів індиві­дуального розвитку учнів і етапів формування колективу класу;

 • передбачення результату на­міченої справи;

 • побудова моделі виховної підсистеми, яка відповідає вихов­ній системі навчального закладу;

 • визначення перспектив життя і діяльності учнів;

 • передбачення наслідків сто­сунків, що складаються в колективі.

3.Організаційно-координуюча:

 • залучення колективу класу до різних видів виховної діяльності учнів (пізнавальної; суспільно- корисної; ціннісно-орієнтаційної тощо).

 • допомога і співпраця в орга­нізації діяльності органів самовря­дування;

 • встановлення зв'язків між школою та сім'єю учня;

 • координація зусиль батьків та навчального закладу;

 • захист прав учнів;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • участь у роботі педрад, ад­міністративних і методичних на­радах.

4.Комунікативна:

 • розвиток і регулювання сто­сунків між учнями;

 • допомога в адаптації у колек­тиві кожному учню;

 • сприяння загальному сприят­ливому психологічному клімату в колективі.

Отже, класний керівник, отри­муючи й обробляючи інформацію про кожного зі своїх вихованців, їхній психофізичний розвиток, со­ціальне оточення, сімейні обста­вини, організовує, аналізує, контр­олює, об'єднує учасників цілісно­го виховного процесу, координує навчальну діяльність окремих учнів, усього класу, сприяє розви­тку їхнього творчого потенціалу.

Взаємодія класного керівни­ка:

 • із заступником директора з виховної роботи:

 • заступник директора з ви­ховної роботи — це фахівець, що веде головну лінію виховання у навчально-виховному процесі;

 • класний керівник погоджує план виховної роботи і заходи із заступником директора з виховної роботи;

 • класний керівник веде необ­хідну ділову документацію під ке­рівництвом заступника директора з виховної роботи;

 • заступник керівника на­вчального закладу з виховної робо­ти здійснює контроль діяльності класного керівника,

 • із педагогом-організатором:

 • класний керівник погоджує діяльність педагога-організатора із планом своєї виховної роботи;

 • користуючись рекомендаці­ями педагога-організатора, клас­ний керівник активно співпрацює з учнівським активом закладу, сприяє розвитку самоврядування у навчальному закладі;

 • класний керівник активно взаємодіє із педагогом-організатором у вирішенні питань з організа­ції канікулярних заходів;

 • за підтримки педагога-ор­ганізатора класний керівник залу­чає до своєї роботи представників культури, спорту, громадськості;

 • із педагогами:

 • спільно виробляються за­гальні педагогічні вимоги і під­ходи до учнів у навчально-вихов­ному процесі на основі завдань освітньої установи;

 • класний керівник представ­ляє інтереси своїх вихованців на педагогічній раді;

 • залучає педагогів до роботи з батьками;

 • сприяє включенню учнів у систему роботи, співпраці з педа­гогами, передбачену іншими педа­гогами: факультативи, випуск га­зет, тематичні програми, конкурси, проекти та інші заходи;

 • із соціальним педагогом:

 • соціальний педагог — по­середник між вихованцем і всі­ма соціальними інститутами в розв'язанні особистої кризи учня;

 • класний керівник бере участь у діяльності, організованій соціальним педагогом, яка спря­мована на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів;

 • із психологом:

 • психолог вивчає індивіду­альність, процес адаптації та ін­теграції учнів і надає класному керівнику необхідну інформацію;

 • психолог допомагає коорди­нувати зв'язок класного керівника з батьками і консультативно під­тримує їх за потреби;

 • аналізує розвиток колекти­ву класу, визначаючи пізнавальні, творчі здібності і можливості ви­хованців;

 • психолог знайомить клас­ного керівника з психофізіологіч­ними особливостями учнів, коор­динує вибір форм і методів орга­нізації індивідуальної та групової діяльності колективу;

 • із бібліотекарем:

 • бібліотекар допомагає клас­ному керівнику розширити коло читання учнів;

 • класний керівник разом із бібліотекарем організовують та проводять спільні заходи (свята, години спілкування тощо);

 • із медичними працівника­ми навчального закладу:

-Класний керівник піклується про здоров'я своїх вихованців, використовуючи інформацію, яку надав медпраців­ник;

 • із сім'єю:

 • робота класного керівника з батьками спрямована на співпра­цю з сім'єю на користь дитини;

 • класний керівник залучає батьків до участі у виховному процесі навчального закладу, що сприяє створенню психологічно­го й емоційного комфорту учня в стінах цього закладу і за його ме­жами;

 • координує освіту і самоос­віту учня, вивчаючи інформацію про його схильності, матеріально- побутові умови, психологічний клімат у сім'ї, вимоги батьків до навчання і виховання;

 • організує роботу з підви­щення педагогічної та психологіч­ної культури батьків.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи...

Методичні рекомендації щодо організації с истем и діловодства в загальноосвітньому...
Методичні рекомендації щодо організації системи діловодства в загальноосвітньому навчальному закладі
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи...
Ернізації змісту виховної роботи в ПТНЗ, від якого значною мірою залежать: інтелектуальний та емоційний розвиток молодого покоління,...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного...
Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" спрямовує педагогів на створення в дошкільному навчальному закладі розвивального...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...

ЗАТВЕРДЖЕННО
Головна виховна мета: Впровадження інноваційних методик організації виховної роботи з молоддю в навчальному закладі
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головна виховна мета: Впровадження інноваційних методик організації виховної роботи з молоддю в навчальному закладі
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка