С. В. Копилова, Т. А. Чернявська


НазваС. В. Копилова, Т. А. Чернявська
Сторінка1/5
Дата12.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

С.В.Копилова , Т.А.Чернявська


ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Навчально-методичний посібник

для студентів ІУ курсу напрямів підготовки: 6.130102 Соціальна робота, 6.010105 Соціальна педагогіка
Затверджено

вченою радою ХДУ

Протокол № від

Херсон

2012Назва навчально-методичного видання: навчально-методичний посібник «Соціальне проектування» для студентів ІУ курсу напрямів підготовки: 6.130102 Соціальна робота, 6.010105 Соціальна педагогіка
Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Копилова С.В.

кандидат економічних наук. Доцент Чернявська Т.А.
Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор Безпалько О.В.

кандидат філологічних наук, професор, декан факультету психології, історії і соціології Шапошникова І.В.


Обговорено на засіданні кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки
Протокол № 4 від 3 грудня 2012р.

Розглянуто на засіданні навчально-методичної ради факультету, інституту

Протокол № від 2009р.
Схвалено науково-методичною радою ХДУ

Протокол № від 2009р.
Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ

Протокол № від 2009р.

3

Навчально-методичне видання

(українською мовою)


Копилова Світлана Вікторівна

Чернявська Тетяна Анатоліївна

ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Навчальний посібник

для студентів ІІ курсу природничого інституту
Рецензенти: О.В.Безпалько, І.В.Шапошникова

Відповідальний

за випуск _____________________
Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Затверджено

Вченою радою ХДУ

Протокол № __ від_______

Голова вченої ради, ректор університету

професор О.Є.Ходосовцев

Копилова Світлана Вікторівна

Чернявська Тетяна Анатоліївна
ПРОЕКТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Для студентів ІУ курсу

Напряму підготовки: 6.130102Соціальна робота

Погоджено
Голова НМР ХДУ

Перший проректор, професор

Н.Тюхтенко

Херсон

2010
Вступ

роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця,

місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін,

формулювання основних задач, що стоять перед студентом при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1-0,2 авт.арк.

 • визначити роль і місце навчальної дисципліни в підготовці спеціалістів з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчального плану і часу, який відводиться на її вивчення;

 • визначити об’єм знань і навичок, одержаних студентами при вивченні даної дисципліни формування структури НМВ;

 • встановити характер і об’єм знань, які повинні засвоїти студенти при вивченні дисципліни в цілому та її окремих розділів;

уникати невиправданого дублювання навчального матеріалу, який викладено раніше в інших виданнях

Модуль 1. Сутність соціального проектування
Проект (з англійської) - прообраз якого-небудь об’єкту, виду діяльності. Ознаки проектної діяльності:

 • є способом трансформації об’єкта, явища від існуючого стану до бажаного;

 • передбачає координоване виконання визначений період взаємопов'язаних дій, спрямованих на досягнення конкретних цілей.

Проект повинен бути:

 • доцільним, мати практичну користь. Наприклад, якщо в конкретному селі учні середніх класів не знають, що таке наркотики, не треба проводити з ними тренінгів з метою формування навичок відмови. Такий проект може мати зворотні наслідки. Серед професіоналів існує думка, що проекти з таких «гострих» тем, як сексуальне виховання, профілактика вживання наркотичних речовин, проблеми схуднення можуть реалізовувати лише кваліфіковані фахівці. Профілактика суїциду взагалі вимагає особливих підходів, зокрема така тематика не повинна виноситись на групове обговорення, а відповідна робота може проводитися лише індивідуально;

 • актуальним. Наприклад, заняття з тематики здоров’я дітей, яких планують народити молоді сім’ї, доцільно проводити для вагітних жінок, а не для наречених у той час, коли вони найбільш стурбовані питаннями організації весілля;

 • соціально значущим, містити посилання на нормативну базу, яка демонструватиме компліментарність проекту з сучасною законодавчою базою;

 • специфічним - таким, що пристосовано до конкретних місцевих особливостей та умов його реалізації;

 • оригінальним і своєрідним щодо використання доступних ресурсів, але при цьому бути таким, що його можливо реплікувати - повторити в інших місцях;

 • реальним - демонструвати можливість досягнення позитивних результатів за наявних умов; а також можливість підтримки місцевим або державним бюджетом. Наприклад, в межах проекту на базі однієї з київських молодіжних організацій (СПОК) було відкрито молодіжну телестудію «Око». Донори, які мали потужні фінансові можливості, закупили відеоапаратуру, потрібні матеріали, провели тренінги силами канадських фахівців. Студія випускала цікаву й актуальну відеопродукцію щодо формування здорового способу життя молоді, але для того, щоб повторити цей проект у іншому місці потрібні значні кошти, фахівці високої кваліфікації;

 • сталим, тобто таким, результати якого не зникнуть разом із припиненням проектної діяльності.

Проект не повинен: включати інформацію, яка не стосується проекту.

Час від появи задуму до його повної реалізації називається проектним циклом (життєвим циклом проекту). Процес проектування відбувається у кілька етапів: розробка проекту: збирання та обробка інформації, формулювання ідеї проекту, планування проекту; практичне впровадження проекту – виконання запланованих заходів та моніторингових дій (зіставлення досягнутих результатів з визначеними індикаторами); завершення та оцінювання проекту - передбачає підведення підсумків, ґрунтовний аналіз результатів, встановлення корегуючих завдань для періоду сталості вже за межами проекту.

Для того, щоб дати уявлення про проект в цілому пишеться анотація проекту. Вони є дуже стислим викладенням його змісту і викладається за таким планом:

 • назва проекту – має бути стислою, лаконічною, не повторювати мету, а відображати головну ідею. Наприклад, «Долаючи байдужість».

 • окреслення його актуальності (соціальна проблема певної категорії населення)

 • об’єкт проектування (проектований тип соціальних відношень, що дозволяє вирішити виявлену проблему): системи, процеси організації соціальних зв'язків, взаємодій (соціальні якості, соціальні процеси та відношення)

 • людина як суспільний індивід та суб’єкт історичного процесу та соціальних відношень (соціальні якості, потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, установки, соціальний статус, ролі у системі відношень)

 • елементи соціальної структури (трудові колективи, соціальні групи),

 • суспільні відношення (політичні, сімейно-побутові, міжособистісні),

 • елементи способу життя (життєві позиції, способи життєдіяльності)

 • об’єкти, що піддаються організованому впливу: елементи, підсистеми та системи матеріального та духовного виробництва (засоби та предмети праці, соціальна технологія, техніка як сукупність знарядь праці, засоби життя, духовна культура, соціальна діяльність)

 • предмет проектування: тип інновації, що впроваджується в соціальну систему (новий об’єкт, нова властивість старого об’єкта, нова соціальна організація, нова система впливу, захід, законопроект)

 • типологічна характеристика створюваного проекту (за змістом діяльності: науково-дослідницький, навчально-освітній, культурний, оздоровчий тощо; за характером проектованих змін; за часом реалізації: короткотривалі – до 3 років; середньо тривалі – 3-5 років, довготривалі – більше 5 років; за джерелами фінансування: інвестиційні, спонсорські, бюджетні, благодійні

 • мета, на досягнення якої він спрямований;

 • спосіб досягнення мети;

 • чисельність, географія і вік цільової групи

 • місце реалізації.

 • терміни реалізації

Обсяг анотації не повинен перевищувати 2 сторінок тексту.
Модуль 2. Аналіз соціальної проблеми.

Робота над соціальним проектом починається з дослідження об’єкту проектування і визначення на цій основі ієрархії проблем, що може бути представлена у вигляді опису дерева проблем. Студент обирає тему проекту на основі орієнтовного переліку (додаток А), що дає можливість відразу визначитись з об’єктом і предметом проектування. У випадку необхідності він може обґрунтувати власний вибір.

Підготовчий етап передбачає дослідження проблеми на загальнотеоретичному і практичному рівні та обґрунтування актуальності її розв’язання. Підрозділ може мати назву: «Насильство в сім’ї як соціальна проблеми» або «Феномен дитячої безпритульності в сучасному суспільстві».

Здійснення теоретичного аналізу здійснюється шляхом вивчення відповідної літератури з проблеми і передбачає: визначення основних понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків; обґрунтування наявності соціального замовлення.

Визначення основних понять здійснюється шляхом аналізу словників, спеціальної літератури, вивчення нормативно-правової бази.

Наприклад: згідно закону «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», поняття «безпритульність» трактується як стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право.

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків явищ необхідне для з’ясування всіх можливих варіантів цілеспрямованого впливу на нього.

Обґрунтування актуальності вимагає підбору доказів наявності даної соціальної проблеми, існування соціального замовлення на її розв’язання. При цьому використовуються наявні джерела інформації або проводиться власне дослідження. У першому випадку доцільно використати опубліковані статистичні дані. Їх можна отримати в обласних бібліотеках, на сайтах багатьох установ. В кожній області щорічно, а в межах року – щоквартально, готується та видається звіт про соціально-економічний розвиток області. Такі ж документи готує кожна адміністративно-територіальна одиниця. Основні звіти зберігаються на паперових носіях в обласних бібліотеках. Джерелами окремих видів інформації є обласні управління статистики, управління праці та соціального захисту, служба у справах дітей, ЦСССДМ. Можливе використання результатів досліджень, проведених іншими організаціями. У другому випадку до початку розробки проекту збирається інформація з використанням методів опитування, аналізу документів, фокус-груп тощо.

Докази представляються у кількісних показниках. За можливості необхідно представити докази актуальності розв’язання даної проблеми для місцевих умов. Зібрана інформація дає можливість оцінити стан та відстежити динаміку змін.

Обґрунтування наявності соціального замовлення на розв’язання даної проблеми здійснюється шляхом аналізу нормативно-правових документів, насамперед державних і регіональних програм, законів, постанов кабінету Міністрів. Такий аналіз дозволяє уточнити напрям соціальної політики, в межах якого реалізується проект, конкретизувати проблему.
Завдання № 1. Визначити тематику проекту.

Мета: навчитись визначати актуальну соціальну проблематику та грамотно формулювати проблему

Завдання:

 1. Обґрунтувати соціальну проблему, на розв’язання якої буде спрямовано навчальний соціальний проект

  • Охарактеризувати стан проблеми (на основі статистичної інформації)

  • Оцінити динаміку розвитку проблеми

  • Описати типові технології розв’язання проблеми та вказати проблеми і труднощі, які існують на шляху традиційних підходів до розв’язання проблеми

  • Визначити, яку суперечність необхідно усунути

  • Визначити до якого типу можна віднести проблему: діяльнісна, інституційна, організаційна, ресурсна, кадрова, інформаційна

 2. Придумати лаконічну і змістовну назву проекту.

 3. Сформулювати основну ідею соціального проекту

 4. Обґрунтувати власний вибір обраної теми проекту за поданими критеріями

 • актуальність

 • соціальна значущість

 • доцільність, практична користь проекту

 • специфічність

 • оригінальність

 • реальність

 • сталість результатів

 • сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які беруть участь у проектіМодуль 3. Аналіз традиційних підходів до вирішення існуючої проблеми

Аналіз традиційних підходів до вирішення існуючої проблеми передбачає виявлення суб’єктів соціальної роботи, які залучені до цього процесу (соціальні служби, громадські організації, органи державного управління і місцевого самоврядування), опис типових технологій розв’язання існуючої проблеми (вказати 3-4 традиційні способи розв’язання проблеми); здійснення висновків, чому вищезазначена діяльність є недостатньо ефективною

Розв’язання першого завдання здійснюється на основі знань і умінь, одержаних під час вивчення дисципліни «Соціальні служби в Україні», «Громадські об’єднання в Україні».

Соціальні служби можуть бути територіальні і відомчі. До числа перших відносяться Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Це спеціальний заклад, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів

У своєму складі ЦСССДМ може мати такі спеціалізовані формування:

 1. Служба соціальної підтримки сімей – спеціалізоване формування ЦСССДМ, яке створюється з метою здійснення соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 2. Служба соціально-профілактичної роботи – є спеціалізованим формуванням ЦСССДМ, яке утворюється для здійснення соціально-профілактичної роботи з вживачами психоактивних речовин, у тому числі споживачами ін’єкційних наркотиків. Її метою є здійснення соціально-профілактичної роботи з клієнтами, яка спрямована на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, інших хвороб, покращення соціального функціонування шляхом зменшення шкоди і негативних наслідків від уживання психоактивних речовин.

 3. Школа волонтерів ЦСССДМ – це спеціалізоване формування ЦСССДМ, основним завданням якого є забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм

 4. Консультаційний пункт в пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини – це спеціалізоване формування ЦСССДМ для здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину; з неповнолітніми матерями; з молодим подружжям; з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини; з батьками (або особами, які їх замінюють), які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини;з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти. Метою консультаційного пункту є сприяння зміцненню інституту сімї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.

 5. Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, віддалених районах міст - це спеціалізоване формування ЦСССДМ для здійснення соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст. Його метою є забезпечення доступу до соціальних послуг різних категорій дітей, молоді та сімей в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст.

 6. Служба «Телефон Довіри» - спеціалізоване формування, яке утворюється ЦСССДМ з метою надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та звернулися до служби.

 7. Студентська соціальна служба – спеціалізоване формування ЦССССДМ, яке створюється при вищих навчальних закладах України з метою розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища студентської молоді, надання комплексу соціальних послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та самовдосконалення.

 8. Інформаційно-ресурсні центри – спеціалізоване формування ЦСССДМ, яке утворюється з метою організації методичної роботи в Центрах, надання інформаційних (довідкових, просвітницьких, рекламно-пропагандистських) послуг дітям, молоді та різним категоріям сімей; ресурсного забезпечення соціальної роботи.

 9. Тренінговий центр ЦСССДМ – спеціалізоване формування ЦСССДМ, для організації та проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів ЦСССДМ, спеціалістів центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, потенційних опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, кандидатів у прийомні батьки.

ЦСССДМ також здійснює організаційно-методичне керівництво такими закладами соціального обслуговування сім’ї, дітей та молоді:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Л. В. Чернявська Теорія та історія публіцистики
Чернявська Л. В. Теорія та історія публіцистики. Навчальний посібник для студентів магістратури факультету журналістики. Запоріжжя:...
Мазурок [3], Т. Панюк [6], Т. Ружеловіч [4], Г. Чепурко [7], Ю. Чернявська...
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
Розвиток медіа освіти у Великобританії
Чернявська Ю. Ю. Розвиток медіа-освіти у Великобританії // Педагогічна газета. – 2003. №12 (113). – С. 8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка