ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5


НазваЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Сторінка2/34
Дата28.02.2016
Розмір3.19 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

На ступінь кандидата

2357. Бодак О. П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брай­чевського (1924—2001) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.:
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4605 А] УДК 016+930.85](477)"1924/2001"

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

На ступінь доктора

2358. Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ — початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Новальська Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсь­кого, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — К. : 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв). — 100 пр. — [2007-4686 А] УДК 024(477)"17/20"

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

2359. Жадько В. О. Історична пам’ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та фі-лософія історії" / Жадько Віктор Олексійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.:
с. 30—32 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5182 А] УДК 130.12:316.61](477)

2360. Журавльов В. І. Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсь­ко-світоглядний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Журавльов Володимир Ілліч ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 150 пр. — [2007-4659 А] УДК 113/119:524.8

2361. Мінаков М. А. Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мінаков Михайло Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4632 А] УДК 1(091)

2362. Осетрова О. О. Феномен суїциду в історії західноєвропейської філосо­фії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Істо­рія філософії" / Осетрова Оксана Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — [2007-5332 А]

УДК 128(4)

2363. Троїцька Т. С. Українська філософська антропологія як теоретико-мето­дологічна основа професійної підготовки педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Троїцька Тамара Се­рафимівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 32 с. — Біб­ліогр.: с. 26—28 (24 назви). — 100 пр. — [2007-5260 А] УДК 140.8:378.13

На ступінь кандидата

2364. Горячковська Г. М. Антропологічний вимір віртуальної реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо­соф. антропологія, філософія культури" / Горячковська Ганна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4892 А] УДК 130.2

2365. Демчик О. І. Нумерологія піфагорійців та її інтерпретація в філософії Пла­тона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Демчик Олександр Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5304 А] УДК 113/119

2366. Карпенко М. В. Концепція духовної реальності П. О. Флоренського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Карпенко Мирослава Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5188 А] УДК 1(091)

2367. Ліхацька Н. М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціаль­но-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ліхацька Наталія Мико­лаївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5404 А] УДК 141.7

2368. Сєроштан С. І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо­соф. антропологія, філософія культури" / Сєроштан Світлана Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5047 А] УДК 130.2:[111.821:316.663.5

2369. Стебльов С. О. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансфор­мації публічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Стебльов Сергій Олек­сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.:
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5516 А] УДК 130.2

2370. Фрадкіна Н. В. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття як феномен культури : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Фрадкі-на Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5356 А] УДК 130.123.4(477.54/.62)"18/19"

2371. Чередніченко Г. О. Взаємообґрунтування моралі та права у філософії
П. Д. Юркевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Чередніченко Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4553 А] УДК 1(091)

2372. Чистіліна Т. О. Ототожнення та розототожнення суб’єкта у вимірах со­ціальної філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чистіліна Тетяна Олександ­рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4438 А] УДК 1:316.3

159.9 Психологія

На ступінь доктора

2373. Волобуєва О. Ф. Психологічні засади розвитку іншомовних здібностей майбутнього військового професіонала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос­тюка Акад. пед. наук України, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог­дана Хмельницького]. — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2007-4492 А] УДК 159.928:356.13

2374. Сергєєнкова О. П. Психологічні основи формування професійної інди­відуальності майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сергєєнкова Оксана Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих]. — Х., 2007. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. — [2007-4833 А] УДК 159.9:378.147.111

На ступінь кандидата

2375. Бабенко К. А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психоло­гія" / Бабенко Катерина Анатоліївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5444 А] УДК 159.964

2376. Білова М. Е. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостій­кості (на прикладі працівників стресогенних професій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо­логії" / Білова Маргарита Едуардівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь­кого, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4447 А] УДК 159.923+159.942(043.3)

2377. Горяча Т. С. Особливості психічного здоров’я в осіб із "соматогенною фрустрацією" (на прикладі хворих на остеохондроз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Горяча Тетяна Се­менівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4495 А] УДК 159.938.363.6

2378. Євсюков О. П. Психологічне прогнозування професійної надійності фа­хівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Євсюков Олександр Петрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Укра-їни ім. Богдана Хмельницького, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Хмельницький, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4786 А]

УДК 159.94:614.8

2379. Ільіна Ю. М. Трансформації ментальних моделей в осіб середнього віку у кризових життєвих ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ільіна Юнона Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4506 А] УДК 159.95-053.85:316.485

2380. Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси­хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кобильнік Лілія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2007-4946 А] УДК 159.923.2

2381. Крамченкова В. О. Порушення внутрішньосімейних відносин з розвит­ком співзалежності при наркопатології в сім’ї і способи їх психокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психоло­гія" / Крамченкова Віра Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом освіти. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5160 А] УДК 159.9:618.89-008.441.3

2382. Малєєва О. Л. Психологічні особливості схильності особистості до пе­реживання почуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Малєєва Олена Львівна ; Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4418 А] УДК 159.942.52

2383. Ольховецький С. М. Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. психол. наук : спец. 19.0.07 "Пед. та вік. психологія" / Ольховецький Сер­гій Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Уман. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5031 А] УДК 159.922.7:616.89-008.441

2384. Осадча Л. А. Формування психологічної готовності до управління керів­ників аграрних формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія ; екон. психологія" / Осадча Лариса Анатоліївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 300 пр. — [2007-4529 А]

УДК 159.922.27

2385. Остафійчук Т. В. Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінг­вістів засобами психологічного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Остафійчук Тетяна Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Акад. упр. МВС України]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4816 А] УДК 159.9.072:371.134

2386. Панфілов Ю. І. Психологічні основи забезпечення ефективності спіль­ної діяльності операторів військ протиповітряної оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психо­логія" / Панфілов Юрій Іванович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5410 А] УДК 159.9:623.76

2387. Романенко О. В. Особистість та професійна діяльність практичного пси­холога ОВС. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Романенко Оксана Володимирівна ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4829 А] УДК 159.9:351.743

2388. Савченко К. В. Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова їх навчальної успішності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Савченко Катерина Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5044 А] УДК 159.947:37.015.3

2389. Самойленко І. В. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Самойленко Ірина Воло­димирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5045 А]

УДК 159.922.73:37.035.4

2390. Солодовніков В. Є. Психологічна діагностика професійної придатності військових водіїв до дій в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особл. умовах" / Солодовніков Вла­дислав Євгенович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4602 А] УДК 159.9:357.3

2391. Терещенко Л. А. Психологічні особливості корекції невротичних пере­живань першокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Терещенко Людмила Анатоліївна ; Ін-т пси­хології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:
с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4544 А] УДК 159.922.73

2392. Чміль М. О. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Чміль Михайло Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5272 А] УДК 159.9:34

2393. Шевченко Р. П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шевченко Росіна Петрівна ; М-во охорони здоров’я Ук­раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5275 А]

УДК 159.923:616.12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14 1 Філософські науки. Психологія 14
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28 1 Філософські науки. Психологія 30
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 17 1 Філософські науки. Психологія 21
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей та юнацтва 30 1 Філософські науки. Психологія 31
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 13 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 15 1 Філософські науки. Психологія 15
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 23 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 24 1 Філософські науки. Психологія 24
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Пізнавальна література для дітей 14 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 18 1 Філософські науки. Психологія 18
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Соціологія 24 32 Політика 25 33 Економіка. Економічні науки 28 34 Право. Юриспруденція 39 35 Державне адміністративне управління....
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 27 316 Соціологія 28 32 Політика 30 33 Економіка. Економічні науки 31...
ЗМІСТ 0 Загальний відділ 5 00 Загальні питання науки та культури 5
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 11 316 Соціологія 12 32 Політика 13 33 Економіка. Економічні науки 14...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка