На уроках української мови в спеціальній школі


Скачати 171.24 Kb.
НазваНа уроках української мови в спеціальній школі
Дата05.11.2013
Розмір171.24 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Корекційно – розвивальна робота на уроках української мови в спеціальній школі

Тенденція сучасного навчання полягає в спонуканні дітей до мовленнєво-розумової активності в різноманітних формах навчальної діяльності. Тому, на уроках рідної мови слід приділяти значну увагу використанню різноманітних практичних завдань, в процесі яких здійснювалася б корекція мовленнєвого недорозвитку і одночасно розвивалася б увага, пам'ять, логічне мислення, доказовість, різні форми контролю і самооцінки, тобто того, що створює основу формування активної мовленнєво-розумової діяльності і лінгвістичної орієнтації.

Навчання української мови має корекційну та практичну спрямованість. Корекційна спрямованість здійснюється в області мовленнєвого розвитку дітей, бо основною метою уроків української мови є формування мовлення, як засобу спілкування, засобу корекції пізнавальної діяльності учнів та їх кращої адаптації після закінчення школи. Прийомами роботи, які сприяють підвищенню активної розумової діяльності дітей та рівня їх свідомості - це порівняння, співвідношення, доказовість, аналіз та синтез класифікація та аналогія.

Оволодіння словниковою системою формує всі основні психічні процеси у дитини і те, що слово виявляється, таким чином міцним фактором, формуючим психічну діяльність. Робота по корекції недоліків словникового запасу проводиться в плані збагачення словника та його уточнення. Систематичне проведення словникової роботи підвищує рівень загального розвитку розумово відсталих учнів, так як від правильного позначення предмета чи явища навколишнього світу залежить подальше вдосконалення мовленнєвої системи мислення.

Основним прийомом уточнення або розкриття значення слова є показ іншого предмета, порівняння двох схожих, демонстрація предмета, його зображення в цілому або у фрагментарному вигляді, спрямовані запитання (Якого кольору?) запис плану спостереження, конкретизація запитань. Для уроків української мови зберігаються нові слова, уточнюється їх значення, визначаються граматичні ознаки, встановлюється правильність написання. Для закріплення використовуються лексикологічні , лексико-граматичні, лексико - стилістичні вправи.

Лексико - логічні вправи:

- визначення предметів по ознаках, протиставляння предметів, аналіз та синтез предмета, розчленування на частини, впізнавання цілого по частинам, класифікація по родовому поняттю або за належністю, узагальнення предметів.

Лексико - граматичні вправи:

- вправи на утворення однієї частини мови від іншої, розрізнення змінення (одно корінних) і споріднених слів (слів - родичів), тощо.

Лексико - стилістичні вправи:

- використовуються для закріплення слова та його зв'язки з іншими словами в реченні. Ці вправи сприяють засвоєнню учнями знань, необхідних для побудови речень та зв'язних висловлювань.
Вправи на добір синонімів допоможуть виробити більш гнучку, яскраву та емоційну мову розумово відсталого школяра. Робота над синонімами на уроках української мови повинна здійснюватись в практичному плані в поєднанні з граматико орфографічною та лексичною роботою. Слід звертати увагу на можливість синонімічних замін, що мають не одне, а кілька рішень (сміливий, відважний, героїчний, мужній) розкриваючи стилістичні відтінки кожного слова.

Робота над антонімами привчає до співставлення предметів і явищ, до вибору протилежних понять та ознак. Зміст багатьох слів (словосполучень та виразів) уточнюється завдяки порівнянню з словами протилежного значення. Слова в залежності від контексту можуть отримувати різні значення.

З'ясування багатозначності слова допомагає розкрити значення іменників, прикметників, дієслів. Велику користь має самостійна робота по складанню речень з багатозначними словами, по складанню все можливих словосполучень, де дане слово вживається в кількох значеннях.

Зв'язок навчання з життям розширює кругозір школярів. Словник школярів поступово поповнюється науковою, виробничою, технічною, загальнополітичною лексикою. В активний словник розумово-відсталих починають проникати слова-пароніми: злива - слива, ніч - піч, орден -ордер, делегат - депутат. Складність вживання паронімів в мовленні пов'язана з невеличким звуковим розрізненням слів-паронімів. Щоб учні добре засвоїли той чи інший паронім, ввели його в активний словник, необхідно багаторазово звертатися до цього слова в процесі словникової роботи, включати його в орфографічні п'ятихвилинки, різні усні й писемні вправи.

Навчити дітей точним визначенням - значить привчити їх чітко, логічно і ясно висловлювати свої думки. Тому, робота над визначенням слова повинна зайняти відповідне місце в роботі з розвитку мовлення. Спочатку цю роботу можна проводити над визначенням конкретних предметів. Далі ця робота може ускладнюватись: даються вправи, в яких слово пояснюється словосполученням слів.

Розрізняються два види співставлень встановлення схожості (аналогії) та відмінності. «Співставлення є засобом розрізнення (диференціації) одних порівнювальних явищ і в той же час засобом встановлення загальних, спільних рис між іншими явищами, що розглядаються». Уміння порівнювати в процесі співвідношення зовнішньо схожих слів, що належать до однієї чи декільком граматичним категоріям, але потребують різного написання закінчень, окремого або злитого написання з словами і так далі. Під час вивчення правопису окремих орфограм, використовуючи метод співставлення, необхідно давати школярам посильні, нескладні випадки співставлень, які мають яскраво виражені схожість та відмінність (всміхатися - всміхається, напекла — на печі). Навчити учнів встановлювати схожість та відмінність в правописі слів можливо лише за умовою, що прийом співставлення використовуватиметься систематично.

Робота над словотворенням та утворенням словосполучень уявляє певну цінність як для розвитку мовлення розумово відсталих дітей, так і для засвоєння орфографічних правил. Вдало підібрані вправи і завдання до них, пов'язані з роботою над фразеологічними оборотами, будуть сприяти підвищенню якості мовлення учнів спеціальної школи.

Вид вправ на встановлення пропущених слів та словосполучень в речення поєднує завдання збільшення словника розумово відсталого школяра із завданнями засвоєння орфографічних правил. Цим вправам легко придати стилістичну спрямованість, пояснив учням, що одну й ту саму думку можна висловлювати по-різному.

Одним з найважливіших завдань, що стоять перед вчителем спеціальної школи, є розвиток у учнів зв'язного логічного мовлення. Багатий матеріал для цієї роботи представляють вивчаємі теми «Речення», «Поширення речень», «Складні речення», «Текст». При закріпленні правопису відмінкових закінчень іменників, прикметників, дієслів можуть бути використані вправи з деформованим текстом. Вправи на складання речень корисно давати на матеріалі окремих слів або словосполучень із завданням включати дані слова або словосполучення в речення. Тексти повинні бути змістовними. Не можна миритися з словесними штампами, притаманними розумово відсталим дітям при складанні речень.

Таким чином, корекційно - розвивальна робота на уроках української мови в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з вадами розумового розвитку спрямовується на корегування та розвиток усіх складових дефекту: пізнавальної, комунікативної та регулюючої функцій; навчально-практичної діяльності, дій що мають загальноадапційне значення; емоційної і вольової сфери; особистісних утворень.

Цікаві завдання

з корекційно – розвивальної

роботи

на уроках української мови

Основними вправами в спеціальній загальноосвітній

школі для дітей з вадами розумового розвитку, що

закріплюють навички грамотного письма, є вправи, які

сприяють розвитку різних сторін розумової діяльності

розумово відсталого школяра та виступають джерелом

отримання знань, розвивають їх мислення та мовлення.

В сучасних умовах, коли школа вирішує завдання наближення викладання до вимог життя, важливого значення набувають творчі та логічні завдання на основі життєвих спостережень. Вони не тільки розвивають кругозір, але й збагачують мовлення учнів, спонукають спостерігати і усвідомлювати явища навколишньої дійсності. Використовуючи як в усному, так і в писемному мовленні вивчені граматичні категорії, учні пізнають важливість цих категорій, і це є однією з форм зв’язку граматики з життям. Вибір виду завдань чи творчої роботи повинен залежати від вивченої орфограми або граматичної теми.
Зібрані цікаві практичні завдання (різноманітні вправи, ребуси, метаграми, шаради, анограми, прислів’я тощо) сприятимуть реалізації корекційно – розвиваючих завдань, що стоять перед вчителями – дефектологами в навчанні розумово відсталих учнів рідної мови.

* завдання на словотворення з букв, складів в різних варіантах, утворення слів з букв, поданих частин, утворення складних слів, словосполучень;

* завдання на узагальнення, визначення родових понять, визначення зайвого слова з ряду слів, на логічне визначення предмета, узагальнення через протиставляння, знаходження аналогії, визначення предметів за ознаками, діями, вправи з синонімами, антонімами, зворотні порівняння тощо;

* вправи на переробку готового тексту, корегування речень, доповнення прислів’їв, пояснення виразів, продовження міркувань, складання речень та прислів’їв з даних слів, частин, на знаходження логічних помилок в текстах .

Запропоновані види завдань можуть бути використані вчителем в любому класі в зв’язку з вивченням слів певної граматичної категорії або з вивченням правопису певної орфограми, а також у роботі з розвитку усного й писемного мовлення розумово відсталих учнів. При цьому не слід забувати склад класу, його підготовку і основний принцип дидактики: від простого до складного.
1. «Пройшов дощ». Утворити слова, вставляючи голосні букви.а

ї
о і

и

е я у ю є

млк шклд влспд грщк кртпл крсврд

снкс вчтльк гмнць
2. Впізнати слова.
… и… …и… …і …а ( дисципліна )

… …и … … у ( взимку )

…і …ь…о … ( мільйон )

…а…ь…і… …и…а ( Батьківщина )

3. Прочитати навпаки.
ілбем асабвок

деписолев ялвомен

анишпиш коназак

коничопдів яциньлинроч
4. Додати з кожного слова по одній букві по порядку, щоб вийшло нове слово.
рак, мир, лоб, зима

молоко, сила, сир

липа, кіт, мак, коза, вітер

рука, лев, вода, сади, насос, фабрика, записка.

5. Утворити слова з даних частин.


 • Префікс із слова поїзд, корінь із слова садівник, суфікс і закінчення зі слова поїздка.

 • Корінь мій – у слові літній, а закінчення в слові село, люблять мене діти і називають… .

 • Префікс із слова прибув, корінь із слова кордонами, суфікси із слова двірник.

 • Корінь із слова людина, префікс із слова без хитрий, суфікс і закінчення із слова рідний.

 • Корінь із слова холодний, суфікси із слова світильник, а називаюсь я … .


6. Утворити слова , розгадавши шаради .

1) перший склад від слова золото ,

другий - основа слова шити..

( Зошит )

2) перший склад від слова – держак,

другий склад від слова – лежати,

третій склад від слова – Покрова.

( Держава )

3) перший склад – префікс по-,

другий – основа слова коліно,

третій склад від слова майстерня.

( Покоління )

7. Утворити слова із займенників.
* Через який іменник, утворений із займенників

1 – ої особи однини і множини, можна перестрибнути ?

* Яке дієслово утвориться , якщо поєднати три

займенники: 2 – ої особи множини, 1 – ої особи

множини, 2 – ої особи однини?

*У якому іменнику сім займенників 1 –ої особи

однини?
8. Утворити пари слів:

 • З н – частина я доби, з п – я грію щозими.

 • З в – росте на голові, з к – у полі, на землі.

 • На нім барвисті квіти, трава зеленіє, а п – додай – зоре усе, ніщо не пожаліє.

 • Я в рушниці і в гарматі, мене в них легко відшукати. А п в середину додай – у дереві мене шукай.

9. Знайти букви, скласти з них назви міст, річоко
і
і

е
р


с е н


в е
а а а с

10. Відгадати ребуси.


100


л


и


ц


я
3

в

о

г

ан


д


а


с

м

о

р

1

а
40


а


р


і


ч


ч


я


р


Мізинець
Колектив

Цемент


Четвер


Понеділок Л Н
11. Замінити вислів одним словом.
* Професія людини, яка обробляє стіни штукатурним розчином, надаючи їм красивого вигляду ( штукатур );

* Мінеральна речовина ( у вигляді порошку ) , з якої при змішуванні з водою утворюється в’яжуча маса, яка твердне, стає схожою на камінь (цемент ) ;

* Ряд людей, які стоять один біля одного на одній лінії, повернені обличчям в один бік; довгий ряд якихось предметів ( шеренга ) ;

* Вид електрозв’язку, що дає змогу передавати та приймати мовлення на великій відстані по дроту, а також апарат із сигнальним дзвінком і трубкою для розмов ( телефон ) ;

* Увесь одяг однієї людини ( гардероб ).
12. Знайти зайве слово:


 • Дерево, сук, гілки, стовбур, листя.

 • Іменник, прикметник, частка, дієслово, займенник.

 • Синій, смак, жовтий, черствий, льняний.

 • Ранок, день, доба, вечір.

 • Пісок, глина, пара, земля.13. Дати логічне визначення предмета:

 • Береза – листяне дерево.

 • Мухомор - … … .
 • Додавання - … … .

 • Шляпа - … … .

 • Карпати - … … .14. Узагальнити через протиставлення:


 • Дніпро – річка, а Дніпропетровськ - … ..

 • Окунь, щука, лящ – це прісноводні риби, а акула, сайра, сардина - … .

 • Війна, революція, повстання – це події, а Різдво Хрестове, Трійця, Водохреща - … • Жито, ячмінь, пшениця – це зернові рослини, а осот, пирій - … .

 • Квадрат, ромб, трикутник – це геометричні фігури, а конус, куб, піраміда - … .


15. Прочитати й сказати, вчителі яких предметів найчастіше вживають ці слова:


 • Відкриття, експедиція, карта, глобус, океани.

 • Циркуль, множення, квадрат, задача, мінус.

 • Диктант, суфікси, переказ, апостроф, граматика.

 • Царі, походи, війни, розкопки, піраміди.

 • Рубанок, пилка, долото, зубило.16. Знайти аналогії:


 • тонкий гарний_________________________

товстий жирний, потвора, страшний

 • яйце картопля_______________________

шкаралупка курка, город, суп, лушпайка

 • вухо зуби___________________________

слухати бачити, лікувати, рот, жувати
17. «Вивіски».

Дібрати відповідну:


1 Над входом в магазин, де продають хліб …

2 Над входом в магазин, де продають торти, печиво, цукерки …

3 Над майстернею, де ремонтують взуття …

4 Над майстернею, де ремонтують годинники …

5 Над місцем, де проходять спортивні змагання …

6 Над приміщенням, де можна отримати та обміняти книжки …

7Над приміщенням, де можна масово переглянути художній фільм

8 На будинку, де можна придбати ліки …

9 На будинку, де можна зробити фотографії …

10 На будинку, де можна зробити зачіску…


«Стадіон»
«Перукарня»
‹‹Кінотеатр»
«Ремонт годинників»
«Аптека»
«Бібліотека»
«Ремонт взуття»
«Хліб»
«Фотоательє»
«Солодощі».
18. Прочитати, що зашифровано на повітряних кульках:19. Продовжити міркування:

- Якщо істоти не можуть літати, це – не … .

- Якщо дерево не має білої кори, це – не … .

- Якщо не буде голосного звука – не буде … .

- Якщо тварина не живе у воді, це не … .

20. Скласти прислів’я з двох поданих частин:

На годину спізнився, за плечима не носить.

Не доженеш і конем, за рік не доженеш.

Що нині утече, що запізнився одним днем.

Що знаєш, того те завтра не зловиш.

Треба нахилитися, треба в воду лізти.

Щоб рибу їсти, більше хліба мати.

Глибше орати - щоб з криниці води напитися.

Хто хоче більше знати, треба менше спати.

21. ,, Розшифрувати” прислів’я. Пояснити їх зміст.

оотЗло бовадутью із млезі , а ннязна з никжок. ( Золото добувають із землі, а знання з книжок.. )

нуКгу тачитью енчиома, а зумморо. (Книгу читають не очима, а розумом.)

22. Скласти речення, з’єднавши слова:


нашого

народу

нема.


23. Прочитати текст, розділяючи речення на слова.

Мир

Мирпотрібенкожнійлюдиніврізнихкраїнах.Людинанароджуєтьсящобрадіти

милуватисяквітамиприслухатисядошелестулистящобжитиіпрацюватиразомзусіма. Усецеможливолишевмирномужитті.
24. Прочитати текст, розділяючи його на речення.

Йдеш осіннім лісом і милуєшся його прив’ялою красою тихо довкола зовсім не чути пташиних голосів поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами, а м’яко пружинить пахне грибами, ягодами, корою дерев, відсирілою землею на душі – легко і спокійно.

25. Прочитати, добираючи з дужок найвлучніші за змістом дієслова.
Усі (зробили, виконали) свою роботу вчасно. Кожний учень (намагався, хотів) добре виконати своє завдання. Директор (промовляв, говорив) про досягнення в навчанні, хлопці в саду жваво (бесідували, розмовляли). Семен кожне слово (говорив, виголошував) тихо.
26. Скласти вірш, доповнюючи рядки.
***

Рідна наша … ,

Світла та … ,

Радо нас … ,

Грамоти … .
27.Скласти загадку.

Про школу

Він …( великий, світлий, чистий ),

сяють вікна ..( променисто ),

столи ..( в три ряди стоять ),

науки цікаві…( тут діточки вчать ).
Про портфель

( Ховають в мене шкільні ) …речі,

( потім кладуть мене ) …на плечі,

( і я мандрую ) ..день за днем

( із своїм другом ) …школярем.
28. Змінити текст, прибравши зайві слова.
Птахи живуть в лісах, живуть в озерах, живуть на болотах. У південних країнах водяться гадюки, водяться кобри, водяться удави. Удави водяться в Середній Азії, водяться в Індії, водяться в Південній Америці. Мавпи дуже бояться удавів, бояться кобр, дуже бояться гадюк.
29. Визначити послідовність речень так, щоб вийшов текст.

Інструкція з обробки виробів лаком.

 Щіткою нанести шар лаку на внутрішню , а потім на зовнішню поверхню виробу.

 На підставну дошку поставити деталь і баночку з лаком.

 Покласти щітку в баночку з водою і прибрати робоче місце, вимити руки з милом.

 Після просушування нанести ще один шар лаку і дати виробам остаточно висохнути.
30. Прочитати подані речення . Вибрати ті, що найбільше сподобалися, і скласти з ними текст на тему ,, У лісі восени ”.
Одного сонячного дня пішов я до лісу. Веселим осіннім ранком ти біжиш до лісу. Цікаво восени в лісі. Тихо в небі. Хороше в лісі восени. Жовтіє листя на деревах. Дерева скидають на землю позолочене сонцем листя. Осінь одягла дерева в різноколірні сукні. Жевріють вогниками кетяги калини. Не чути веселого співу птахів. У лісі люди збирають гриби і ягоди.

..

31. Змінити текст так , щоб негативний герой став позитивним.

Сергій прийшов із школи похмурий. Кинувши спортивну сумку біля дверей, пішов відразу до своєї кімнати. Оксана Петрівна розігріла обід і покликала онука на кухню. Хлопець не відповів.

  • Обідати будеш?

  • Ні, - буркнув Сергій, - відчепись.

Бабуся зітхнула. Який нервовий росте Сергій. То грається з малими , розважає їх. А то раптом почне чіплятися до них, нагримає, ще й ляпаса дасть нізащо. Егоїст він, себе найдужче любить . Схоче – допоможе в роботі ( підлогу підмете чи до крамниці сходить ), а не схоче – й не проси.

Книжки в Сергія порвані, обмальовані, без обкладинок.

Мабуть, це хвороба його таким зробила. Цілий рік по лікарнях та санаторіях пролежав, усі жаліли, догоджали , а він вирішив, що найголовніший у сім’ї.

32. Прочитати текст. Останнє речення перетворити на спонукальне.
Кожне слово рідної мови має неповторну біографію. Воно може наповнюватися як ніжністю серця народу – мовотворця, так і гнівом до ворогів. Любов до Батьківщини виявляється в любові до рідного слова. Словом треба дорожити, як честю матері, як совістю, як найвищими проявами народної моралі.
33. Прочитати і скласти текст – розповідь за даним початком.
Вересень – перший осінній місяць. Нахмурилось небо. У небі з’явились косяки перелітних птахів…
34. Прочитати зачин тексту. Скласти текст – міркування , добравши переконливі докази, і зробити висновок.

Нійцікавіший урок для мене – читання. Чому саме цей урок став цікавим і необхідним? Яка таємниця криється за цим?

Ось вона, таємниця…
35. Прочитати кінцівку тексту. Визначити за нею тип тексту: розповідь, опис , роздум. Скласти текст.
…А коли немає дощу, земля висихає, трава і дерева вкриваються пилом і всі рослини чекають вологи. Тому дощ дуже потрібний землі.


Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
На уроках української мови
Посібник "Дидактичний матеріал з розвитку мовлення на уроках української мови у 4 класі"
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Аналізуючи зміст та форми організації навчального процесу в школі, слід відзначити підвищені вимоги до знань учнів, вияву та розвитку...
Наказ Про стан ведення учнівських зошитів з математики і української мови
Протягом вересня — жовтня 2003 року в школі було здійснено пе­ревірку ведення зошитів з математики і української мови з метою кон­тролю...
Дидактичний матеріал по формуванню здоров’язберігаючої компетентності...
Автор: Олена Миколаївна Рябко – вчитель української мови і літератури КЗ «Гуляйпільськи колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної...
М.І. Паніна Вивчення іменника як частини мови на уроках
Дана робота складається з теоретичного та практичного блоку. Вона допоможе молодим спеціалістам з української мови талітератури застосувати...
Особливості проведення державної підсумкової атестації з румунської...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році, з метою підвищення якості знань з української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка