Урок №10


Скачати 104.91 Kb.
НазваУрок №10
Дата24.04.2013
Розмір104.91 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок
Урок № 10

РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ

Мета: поглибити знання восьмикласників про будову речення, його

граматичну основу; дати поняття односкладних і двоскладних речень та навчити їх розрізняти й порівнювати; формувати ор­ганізаційно-контрольні вміння оцінювати роль простих і склад­них речень у текстах; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складних реченнях; розвивати творчі вміння моделювати двоскладні й односкладні, прості й складні речення відповідно до мети й обставин спілку­вання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти поглибленню знань восьмикласників про іс­торію своєї країни та її видатних діячів.

Правопис: розділові знаки в кінці речення (повторення).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 1. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

 2. Актуалізація опорних знань учнів

Колективна робота з текстом елементами аналізу)

Прочитати текст. Пригадати з уроків історії про вчинки Івана Мазепи, що
стали важливою сторінкою в історії України. Сформулювати тему й осно­вну думку тексту.

ІВАН МАЗЕПА

Іван Мазепа — один із найславніших гетьманів України.

Він народився 20 березня 1632 року в Мазепинцях на Київщині. Походив із старовинного українського роду Мазеп. Батько Мазепи, Степан, був розум­ний та освічений чоловік і свого сина, Івана, виховав освіченою людиною.

Спершу вчився Іван удома і, маючи дванадцять літ, складав вірші ла­тинською мовою. Згодом учився в Полоцьку у вищій школі й уже в 16 років пішов на Січ учитися військового ремесла. Служив при козацькім війську за Хмельницького. За хоробрість і розум полюбили його всі козаки, а геть­ман Хмельницький радив його батькові послати Івана ще продовжувати на­вчання за кордоном.

Згодом козаки вибрали гетьманом Івана Мазепу. По-перше, Мазепа був тоді найбільш освічений між старшиною, а по-друге, усі знали, що хоча він і з царем живе в приязні, але над усе любить Україну, то й буде їй вірно служити.

І не помилився Іван Мазепа, ставши гетьманом, почав щиро думати над тим, щоб визволити Україну з-під залежності всіх сусідів.

Іван Мазепа старався впорядкувати край і піднести його освіту. Побу­дував багато шкіл і церков власним коштом. Для Київської академії було збудовано новий величавий будинок на три поверхи. Такої школи і в Мос­ковщині в ті часи не було.

Мазепа прагнув того, щоб Україна була вільною державою! (За А. Ло-тоцьким).

 • Використовуючи подане висловлювання і власні знання, розгорнути зміст останнього речення.

 • Усно схарактеризувати речення в тексті за наявністю головних і другорядних членів.

 • Зробити синтаксичний розбір виділеного речення.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Розглянути схему й поміркувати над реченням як основною синтаксич­ною одиницею, його роль, ознаки, види та структуру.

Коментар учителя. Речення як синтаксична одиниця складається з од нієї, двох і більше граматичних основ. За характером граматичних основ речення бувають двоскладні й односкладні.

Двоскладні речення мають підмет і присудок: До тебе завше я душею лину (3. Кучерява). Односкладні речення мають лише один головний член ре чення у формі підмета або присудка: І закружляю, мов полова, у круговерті світовій (В. Базилевський).

За структурою речення поділяються на прості й складні. Прості речен­ня мають одну граматичну основу: Люблю я пісню солов'їну (А. Загрудний). Складні речення мають дві або більше граматичних основ, що становлять од­не смислове і граматичне ціле: Українська мова мене не тільки вабить як письменника, вона дивує й захоплює (В. Шевчук).

Речення, що складається лише з головних членів, називається пепогаи-реним: Є_ шлях. Я_ тривожуся (М. Братан).

Речення, у якому є другорядні члени, називається поширеним: Українська мова живе в прекрасних піснях твого народу (В. Сихомлинський).

Речення бувають повними і неповними. Повні — це такі речення, у яких наявні всі члени речення: По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра). Неповні — це такі речення, у яких пропущений будь який член речення, що можна виявити з контексту: Ранні пташки росу п'ють, а пізні — сльози ллють (Нар. творчість). У реченні Сльози ллють пропущено підмет пташки.V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми

Пунктуаційний практикум

► Прослухати. Довести, що це текст. Сформулювати його тему. Виділити мікротеми й записати їх у формі словосполучень. Як ви розумієте зміст останнього речення? Списати текст, розставляючи розділові знаки в кінці речень.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРОЖЦІВ

Кожний спитає тепер: які ж люди були, оті запорожці, про котрих дово­диться стільки слухати та читати. Чи це справді були бандити, безсердечні вбивці, свавільники Переконаний, що це неправда Стоваришення, котре має свої звичаї, закони і твердо їх додержується, не може бути анархічним Коли б кожний жив так, як йому завгодно, то такому жодного закону не треба

Були в запорожців свої хиби, та вони не лише шкодили їм самим най­більше, а й навпаки приносили користь їхнім сусідам, і це довело запорож­ців до загибелі.

Узагалі беручи, запорожець легкодушний, загонистий, не постійний Не ди­вився на дальшу мету, а цікавився лише нинішнім днем Запорожця легко було перемовити і на свій бік перетягти

На таку характеристику дає нам історія багато прикладів Навіть такий великий чоловік як Петро Конашевич-Сагайдачний давав себе часто піддури­ти обіцянками і заманити Дав себе заманити на московську війну

Найкращу характеристику запорожця змалював Гоголь у своїй історичній повісті «Тарас Бульба» Хоч, може, Бульби й не було на світі, але характе­ристика дуже влучна Запорожець веселої вдачі, любить погуляти Запорожець жив усе життя, від немовляти, у вічній небезпеці Побратимство — то святий обов'язок двох козаків Такому народові треба було доброї голови і сильної руки, і то на довгий час (А. Чайковський).

 • Назвати речення прості й складі. Довести правильність свого вибору.

 • Пригадати з уроків зарубіжної літератури повість «Тарас Бульба» і усно
  описати головного героя.

 • З'ясувати лексичне значення виділеного слова (анархія — стан суспільства,
  у якому відсутні організована влада, закони, немає певних обов'язкових норм
  поведінки, безладдя, хаос). Скласти з ним два речення: просте і складне.

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

Прочитати. Поділити текст на речення. Довести, що перед вами текст.
Сформулювати тему й мікротеми поданого висловлювання. Записати, роз­
ставляючи розділові знаки.

Основою докорінного перелому в українській літературі стала творчість Т. Шевченка переважний інтерес до етнічно-побутових рис українського на­роду ідеалістичні поривання романтиків до козацького минулого замінюються зверненням послідовників великого поета до корінних антагонізмів кріпос­ницького суспільства поглиблюється розуміння народності, незрівнянно ба­гатшими стають засоби типізації дійсності, діапазон літературної мови все виразнішою постає залежність характеру і поведінки персонажів від систе­ми суспільних відносин у творах Марка Вовчка виявляється непримиренний конфлікт між поміщиками й пригнобленим селянством виникають типи на­родних протестантів про трагічну долю буковинських селян і жовнірів роз­повідає талановитий прозаїк Ю. Федькович в його творчості реалізм поєд­нується з досить сильним романтичним струменем, що своєрідно забарвлює твори реалістичного плану (За Н. Крутіковою).

 • З'ясувати зміст виділеного вислову.

 • Знайти односкладні й двоскладні речення. Підкреслити в кожному речен­
  ні граматичну основу. Назвати неповні речення.

 • Пригадати, хто з письменників змальовує історію нашої держави. Допо­
  внити текст власною інформацією про тернистий життєвий шлях україн­
  ського народу, описаний у творах митців художнього слова.
  Матеріал для вчителя. Антагонізм — супротивність, непримиренна

суперечність (неприязнь, ворожість).

Розвиток комунікативних умінь

Скласти діалог, використовуючи подані прислів'я. Дати йому заголо­
вок у формі словосполучення. У репліки ввести фразеологізми з довідки
і використати речення: а) різні за метою висловлювання; б) двоскладні
й односкладні; в) прості й складні; г) повні й неповні; д) поширені й не-
поширені.

► Розіграти діалог. Записати 3—4 репліки, пояснити розділові знаки і зро­бити їх синтаксичний розбір.

Довідка: ум на розум заходить; з якої радості?; душа перевертається; де вже ноги не носили; за тридев'ять земель; брати за чисту монету.

Дослідження-зіставлення

Розглянути схему і скласти зв'язну розповідь про те, чим речення відріз­няється від словосполучення.Творче завдання

► Прочитати прислів'я. Пояснити зміст кожного. Списати. Підкреслити го­
ловні члени.

1. Лежачого не б'ють. 2. Весною сій — восени збереш. 3. Вік живи — вік учись. 4. Як дбаємо, так і маємо. 5. З вогнем не жартуй. 6. Друга пізнають у біді. 7. Коли маєм — не шануєм, а змінивши, плачем. 8. Хто не ризикує, той хати не збудує (Нар. творчість).

► Усно доповнити народні вислови так, щоб змінилася структура речень.

Дослідження-трансформація

► Перетворити складні речення у прості. Записати їх. Підкреслити грама­
тичні основи.

1. І люди йшли під гору ту стрімку, і знову всім незміряні красоти від­крилися в маленькому струмку (Л. Забашта). 2. Змалку його обступали білі стіни, на яких висіли вишиті маминими руками рушники (/. Цюпа). 3. Помі­нялось місцем моє серце з сонцем, бо весна навколо, вітер і блакить (Р. Бра­тунь). 4. Молодь уся була на полі, бо якраз настали жнива (Леся Українка). 5. Сонце незабаром зайшло зовсім, однак небо ще жевріло згасаючим багрян­цем (А. Шиян). 6. Ясно ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім уже в пові­трі потягає (/. Франко).

► Назвати слова з орфограмою «Ненаголошені є, и» і пояснити їх напи­
сання.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на запитання

І.Чи можна у процесі висловлювання обмежитися лише односкладними (або двоскладними) реченнями?

 1. Яку роль у мовленні відіграють односкладні й двоскладні речення?

 2. Яку роль у мовленні відіграють прості й складні речення?

VII. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; окреслення пер­спектив подальшої навчальної діяльності.

VIII. Домашнє завдання

Здійснити пошукову роботу в мережі Інтернет або в бібліотеці та під­готувати повідомлення про відому постать, яка бере безпосередню участь у творенні історії сьогодення. Використати різні за структурою і метою ви­словлювання речення.

Схожі:

УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Урок по темі «Тварини. Охорона тварин»
Вч.: Сьогодні у нас незвичайний урок, тому що ми поєднаємо урок природознавства з уроком англійської мови. А щоб урок минув приємно,...
Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
Урок це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило...
Урок –це логічно закінчений цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
ЯКИЙ ВІН НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК?
Що взагалі криється під терміном «нетрадиційний урок»? Мода, бажання бути оригінальним чи пошуки ефективних форм навчання? Пропонуємо...
Урок-подорож, урок-дослідження. 1
«Кримські сонети» Адама Міцкевича – ностальгія за батьківщиною; їх відлуння в українській та російській літературах
Урок у нас сьогодні незвичайний урок-дослідження
ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В КІНОПОЕМІ О. ДОВЖЕНКА “ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА”
Урок №41 Тема. Урок узагальнення та
Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів, які вони дістали з теми «Многочлени»
Урок на тему «Обробка лускатої риби»
Відкритий урок є дзеркалом усієї роботи викладача, демонстрацією його можливостей, творчості, співробітництва з учнями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка