КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Скачати 215.22 Kb.
НазваКОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дата25.10.2013
Розмір215.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Вчитель основ інформатики

та обчислювальної техніки

в початкових класах“

зі спеціальності 5.010102 “Початкове навчання”


Зміст роботи уклав

викладач інформатики

Чура М.Г.

Розглянуто та затверджено


на засіданні циклової комісії викладачів математичних дисциплін

Протокол №__ від „___” ____ 20__ р.

Голова _____________ М.Г. Чура

Розглянуто та затверджено


методичною радою училища

Протокол №__ від „___” ____ 20__ р.

Голова ____________

м. Красноармійськ, 20__ р.

АНОТАЦІЯ

на тексти комплексної контрольної роботи

З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Вчитель основ інформатики

та обчислювальної техніки

в початкових класах“

зі спеціальності 5.010102 “Початкове навчання”

До змісту завдань контрольної роботи включені питання, які відповідають програмному матеріалу додаткової спеціалізації „Вчитель основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових класах“.

Виконання завдань потребують від студентів:

  • аналізу теоретичних основ сучасної методики навчань основ інформатики в молодших класах;

  • вміння свідомо оперувати теоретичним навчальним матеріалом, міркувати;

  • вміння обґрунтовувати свої відповіді, використовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Система оцінювання комплексної контрольної роботи покликана визначати рівень успішності студентів відповідно до вимог державного стандарту загальної середньої освіти, рівень компетентності студентів, їх готовність до застосування засвоєних знань на практиці.

При визначенні навчальних досягнень студентів аналізуються:

  • характеристики відповіді студента (елементарна, фрагментарна, повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча);

  • якість знань (правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність)

  • ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь та навичок;

  • рівень оволодіння розумовими операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки);

  • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, розв'язувати проблеми);

  • самостійність оцінних суджень.

Ці орієнтири покладено в систему оцінювання знань, умінь та навичок студентів виконання комплексної контрольної роботи з додаткової кваліфікації „Вчитель інформатики та обчислювальної техніки в початкових класах”:

Оцінка „5” (відмінно)

Оцінка „5” ставиться за умови, що студент дав повну і ґрунтовну відповідь на теоретичні запитання, правильно виконав практичне завдання. Відповідь студента чітка і лаконічна. Під час відповіді студент приводить приклади, які підтверджують сказану думку. При захисті своєї думки простежується творчий підхід.
Оцінка „4” (добре)

Оцінка „4” ставиться за умови, що студент дав повну відповідь на теоретичні запитання, правильно виконав практичне завдання. Відповідь студента чітка і лаконічна. Під час відповіді студент приводить приклади, які підтверджують сказану думку. Знання студента відповідають вимогам програми. Допускаються незначні помилки у викладі матеріалу.

Оцінка „3” (задовільно)

Оцінка „3” ставиться тоді, коли відповідь студент в основному правильна, але схематична, поверхова, є ряд неточностей; не відзначається грамотністю оформлення. Студент здатний відтворювати певну суму фактичних знань, але застосовує їх в стандартних умовах, за зразком. В цілому основна думка повинна бути викладена правильно.

Оцінка „2” (незадовільно)

Оцінка „2” ставиться за умови, якщо студент не може відповісти на поставлені запитання, відповідь неправильна, або лише часткова (менше ніж на половину). Студент не розуміє основних положень, не вміє обґрунтовувати свої думки. Практичне завдання студента не виконане.

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

викладачів математичних дисциплін

протокол №___ від „___” ___ 20__ р.

Голова ________________ М.Г. Чура
РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу

З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Вчитель основ інформатики

та обчислювальної техніки

в початкових класах“

зі спеціальності 5.010102 “Початкове навчання”

Ефективність роботи початкової школи значною мірою залежить від якості усього навчально-виховного процесу і, зокрема дисциплін додаткової спеціалізації „Вчитель основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових класах“. Тому одним із основних завдань підготовки вчителя початкових класів є отримання ним знань, умінь і навичок для творчого проведення уроків з основ інформатики в початковій школі, формування його основних компетенцій.

Запропонована комплексна контрольна робота (ККР) дає можливість визначити рівень підготовки студентів до викладання основ інформатики в початковій школі. Завдання ККР складені відповідно до вимог змісту та порядку розробки пакетів ККР з фундаментальних дисциплін.

Всі завдання вимагають від студентів систематизованих знань і дають їм можливість продемонструвати практичні навички роботи з базовим та прикладним програмним забезпеченням; виявити практичні вміння та навички.

Комплексна контрольна робота складається з 35-ти варіантів завдань рівнозначної складності. Завдання контрольної роботи охоплюють дисципліни і теми:

Методика навчання основ інформатики в молодших класах:

 Педагогічні основи використання сучасних інформаційних технологій в початковій школі;

 Початковий курс інформатики як навчальний предмет;

 Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики;

 Методика використання комп’ютерної техніки при проведенні занять з навчальних предметів початкової школи;

 Програмне забезпечення навчально-виховного процесу з основ інформатики та інших навчальних предметів початкової школи

 Підготовка методичного забезпечення навчального процесу початкової школи.

Прикладне програмне забезпечення:

 Програма підготовки презентацій Microsoft PowerPoint;

 Текстовий редактор OpenOffice.org Writer;

 Електронні таблиці OpenOffice.org Calc;

 Графічний редактор OpenOffice.org Draw;

 Програма підготовки презентацій OpenOffice.org Impress;

 Графічний редактор Adobe Photoshop;

 Комп’ютерні мережі;

 Прикладне програмне забезпечення початкової школи.

Основи операційних систем:

 Операційна система MS-DOS V6.22;

 Операційна система Windows XP Professional;

 Файловий менеджер Windows Commander;

 Інтегрований пакет Norton Utilities;

 Програма RegClean.

Основи програмування:

 Алгоритми. Властивості алгоритмів;

 Мови програмування. Turbo Pascal, як мова програмування.

Час виконання комплексної контрольної роботи – 80 хвилин.
Рецензія розглянута і затверджена

на засіданні циклової комісії

викладачів математичних дисциплін

Протокол №__ від „__“ ___ 20__ р.

Голова _______________ М.Г. Чура


Варіант 1

1. Визначте педагогічні основи використання нових інформаційних технологій в початковій школі. Відповідь обґрунтуйте.

2. Охарактеризуйте апаратні та програмні засоби побудови комп’ютерних мереж.

3. Практичне завдання

Виконайте редагування графічного файлу 1-3.gif в графічному редакторі Adobe Photoshop. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.gif, де ХХХ – ваше прізвище.Варіант 2

1. Дайте обґрунтування основним психолого-педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам до проведення занять з основ інформатики в початковій школі.

2. Дайте характеристику алгоритму, його властивостей.

3. Практичне завдання

Розробіть фрагмент навчальної програми вивчення теми «Текстовий редактор» (3 клас), використовуючи програму PowerPoint. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.ppt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 3

1. Дайте порівняльний аналіз основним прийомам ознайомлення учнів початкової школи з ТБ в комп’ютерному класі.

2. Визначте сутність електронних таблиць OpenOffice.org Calc. Опишіть роботу з листами книги в ЕТ OpenOffice.org Calc.

3. Практичне завдання

Побудуйте довільне графічне зображення в редакторі OpenOffice.org Draw. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odg, де ХХХ – ваше прізвище.Варіант 4

1. Дайте обґрунтування особливостям реалізації принципів навчання при вивченні основ інформатики в початковій школі.

2. Дайте характеристику графічному редактору Adobe Photoshop 7.0.

3. Практичне завдання

Складіть алгоритм та програму на мові Turbo Pascal обчислення функції .

Варіант 5

1. Обґрунтуйте особливості реалізації методів навчання при вивченні основ інформатики в початковій школі.

2. Опишіть прийоми роботи по створенню таблиць і використанню графічних об’єктів в ТР OpenOffice.org Writer.

3. Практичне завдання

Виконайте редагування графічного файлу 5-3.jpg в редакторі Adobe Photoshop. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.jpg, де ХХХ – ваше прізвище.Варіант 6

1. Дайте порівняльну характеристику форм організації навчального процесу при вивченні основ інформатики в початковій школі.

2. Опишіть складені команди, алгоритми з розгалуженням, команду повторення та алгоритми з повторенням.

3. Практичне завдання

Складіть фрагмент уроку в 2 класі з теми «Знайомтесь – клавіатура» (вивчення нового матеріалу).

Варіант 7

1. Спів ставте та опишіть організацію і проведення різних типів уроків з інформатики.

2. Охарактеризуйте призначення, функції й особливості використання програми підготовки презентацій Microsoft PowerPoint.

3. Практичне завдання

Складіть програму на мові Turbo Pascal виконання задачі:

Накресліть еліпс з центром, координати якого (300, 200), горизонтальний радіус 150, вертикальний радіус 100, колір – червоний. Обґрунтуйте свою відповідь. Результати роботи збережіть в файлі ХХХ.pas, де ХХХ – ваше прізвище.Варіант 8

1. Співставте і дайте характеристику форм позакласної і позашкільної роботи з основ інформатики в 1-4 класах.

2. Опишіть мови програмування. Поняття про мови програмування, їх класифікація. Загальна характеристика мови програмування Turbo Pascal.

3. Практичне завдання

Створіть в програмі Microsoft PowerPoint фрагмент презентації вивчення теми «Урок. Класифікація уроків і їх структура в початковій школі». Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.ppt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 9

1. Визначте методику роботи предметного гуртка з інформатики. Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть режими перегляду презентацій в програмі Microsoft PowerPoint. Анімаційні ефекти в програмі Microsoft PowerPoint.

3. Практичне завдання

Запишіть мовою Turbo Pascal математичні вирази:

а) ;

б) .Варіант 10

1. Визначте основні завдання початкового курсу інформатики. Відповідь обґрунтуйте.

2. Дайте характеристику мережевих ресурсів: мережеві файлові системи, принтери. Опишіть налагодження, використання та діагностика локальних комп’ютерних мереж.

3. Практичне завдання

Виконайте редагування та форматування текстового файлу 10-3.odt з наступними параметрами: формат паперу – А5, ліве поле – 2 см, праве поле – 1 см, верхнє і нижнє поля – 1,5 см, абзацний відступ – 1 см, інтервал між абзацами – 6 пт. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 11

1. Дайте обґрунтування методиці реалізації основних завдань початкового курсу інформатики.

2. Опишіть робота з об’єктами в графічному редакторі Adobe Photoshop.

3. Створіть в програмі Microsoft PowerPoint фрагмент презентації вивчення теми «Типи навчальних систем». Результати роботи збережіть в файлі ХХХ.ppt, де ХХХ – ваше прізвище.Варіант 12

1. Дайте порівняльну характеристику змісту і структурі програми початкового курсу інформатики.

2. Опишіть структуру програми на мові Turbo Pascal. Постійні та змінні величини. Стандартні функції мови програмування Turbo Pascal. Запис математичних виразів на Turbo Pascal.

3. Практичне завдання

Складіть фрагмент уроку в 3 класі з теми «Передавання інформації» (вступна бесіда).

Варіант 13

1. Визначте навчальні завдання, що вирішуються на кожному році навчання. Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть використання формул, вставку графічних об’єктів в ЕТ OpenOffice.org Calc.

3. Практичне завдання

Розробіть фрагмент навчальної програми вивчення теми «Музичні інструменти» (4 клас), використовуючи програму OpenOffice.org Impress.Варіант 14

1. Визначте основні поняття початкового курсу інформатики. Дайте їм порівняльний аналіз.

2. Дайте характеристику режимів перегляду презентації, анімаційних ефектів в програмі OpenOffice.org Impress.

3. Практичне завдання

Складіть алгоритм та програму на мові Turbo Pascal розв’язування задачі:

Знайдіть довжину вписаного в квадрат та описаного навколо нього кола. Сторона квадрата а.

Варіант 15

1. Дайте стислу порівняльну характеристику програмного забезпечення початкового курсу інформатики.

2. Опишіть інтегрований пакет Norton Utilities.

3. Практичне завдання

Створіть таблицю за зразком і проведіть розрахунок середньої заробітної плати з використанням формул в програмі OpenOffice.org Calc.

П.І.Б.

Оклад

К-ть виходів

К-ть роб. днів

Заробітна плата

Іванов І.І.

300

22

24
Сидоров С.С.

500

20

24
Орлов О.О.

450

24

24
Середня:

Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.ods, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 16

1. Визначте методику формування початкових навичок роботи з ПЕОМ. Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть середовище програмування Turbo Pascal. Підготовка і виконання лінійної програми. Редактор Turbo Pascal. Можливості редактора. Оформлення екрану при роботі з програмою.

3. Практичне завдання

Визначте етапи уроку з теми «Як людина сприймає інформацію» (2 клас). Обґрунтуйте свій вибір.

Варіант 17

1. Визначте навчальні програми формування початкових навичок роботи з ПЕОМ. Дайте їм порівняльну характеристику.

2. Опишіть операційну систему Windows XP Professional. Настроювання інтерфейсу. Настроювання і оптимізація обладнання.

3. Практичне завдання.

Виконайте редагування файлу 17-3.jpg в графічному редакторі Adobe Photoshop. Результат своєї роботи збережіть в файлі ХХХ.jpg, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 18

1. Дайте порівняльну характеристику методики формування уявлень про інформацію, знак, модель, код, кодування.

2. Опишіть файловий менеджер Windows Commander.

3. Практичне завдання

Побудуйте довільне графічне зображення в редакторі OpenOffice.org Draw. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odg, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 19

1. Обґрунтуйте методику формування алгоритмічного мислення учнів, використання програм з комплексу навчально-розвивальних програм „Сходинки до інформатики” для формування алгоритмічного мислення учнів.

2. Опишіть операційну систему MS-DOS V6.22, роботу з файлами та каталогами.

3. Практичне завдання

Створіть фрагмент презентації вивчення теми «Правила безпеки під час роботи з комп’ютером» (1 клас), використовуючи програму OpenOffice.org Impress. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odp, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 20

1. Дайте аналіз методики навчання учнів складанню алгоритмів з розгалуженням.

2. Опишіть оператор умовного переходу IF і безумовного переходу GOTO, прості і складені умови, розробку програм з оператором умовного переходу IF.

3. Практичне завдання

Створіть в програмі Microsoft PowerPoint фрагмент презентації вивчення теми «Програмне забезпечення навчально-виховного процесу». Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.ppt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 21

1. Дайте аналіз методики навчання учнів складання алгоритмів з циклами.

2. Охарактеризуйте роботу з документами в ГР Adobe Photoshop.

3. Практичне завдання

Складіть алгоритм та програму на мові Turbo Pascal обчислення значення функції:

Варіант 22

1. Визначте методику використання комп'ютерної техніки при проведенні занять з навчальних предметів початкової школи. Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть роботу з перегляду гіпертекстових HTML-документів.

3. Практичне завдання

Визначте етапи уроку з теми «Електронна пошта» (4 клас). Обґрунтуйте свій вибір.

Варіант 23

1. Обґрунтуйте особливості використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з української мови в початковій школі.

2. Опишіть роботу з векторним графічним редактором OpenOffice.org Draw.

3. Практичне завдання

Визначте етапи уроку з теми «Способи збереження» (3 клас). Обґрунтуйте свій вибір.

Варіант 24

1. Обґрунтуйте особливості використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з математики в початковій школі.

2. Охарактеризуйте цикли, розробку і виконання програм з операторами організації циклу.

3. Практичне завдання

Виконайте редагування та форматування текстового файлу 24-3.odt з наступними параметрами: формат паперу – А4, ліве поле – 3 см, праве поле – 1,5 см, верхнє і нижнє поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 25

1. Визначте особливості використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з природознавства в 1-4 класах.

2. Опишіть роботу з офісним пакетом OpenOffice.org.

3. Практичне завдання

Поясніть запис в командному рядку операційної системи MS-DOS:

E:\grupa\41-sh>copy 1p\*.bmp d:\clipart\ris

Варіант 26

1. Визначте особливості використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з образотворчого мистецтва в 1-4 класах.

2. Опишіть одномірний і двомірний масиви, розробку програм з масивами чисел.

3. Практичне завдання

Побудуйте довільне графічне зображення в редакторі OpenOffice.org Draw. Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.odg, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 27

1. Обґрунтуйте особливості використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять з музики в 1-4 класах.

2. Опишіть вставку тексту та об’єктів до слайдів презентацій Microsoft PowerPoint.

3. Практичне завдання

Складіть програму на мові Turbo Pascal обчислення відстані між двома точками з координатами (x1, y1) і (x2, y2).

Варіант 28

1. Визначте засоби навчання інформатики в початкових класах. Зробіть класифікацію засобів навчання.

2. Дайте характеристику програми роботи з реєстром RegClean.

3. Практичне завдання

Складіть алгоритм та програму на мові Turbo Pascal обчислення функції: .

Варіант 29

1. визначте програмне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі, дайте характеристику класифікації програмного забезпечення.

2. Опишіть роботу з інсталяції та видалення програмного забезпечення в ОС Windows XP Professional.

3. Практичне завдання

Підготуйте в програмі Microsoft PowerPoint фрагмент презентації вивченя теми «Пошук і Інтернеті» (4 клас). Результат роботи збережіть в файлі ХХХ. ppt, де ХХХ – ваше прізвище.

Варіант 30

1. вкажіть навчальні програми, їх призначення. Дайте короткий порівняльний аналіз.

2. Опишіть підпрограми в мові Turbo Pascal, розробку і виконання програм з підпрограмами.

3. Практичне завдання

Складіть фрагмент уроку в 4 класі з теми «Всесвітня мережа» (закріплення вивченого матеріалу).

Варіант 31

1. Обґрунтуйте основні психолого-педагогічні вимоги щодо використання навчальних програм.

2. Опишіть операції з дисками в ОС MS-DOS V6.22, командні файли.

3. Практичне завдання

Складіть програму на мові Turbo Pascal виконання задачі:

Накресліть заштрихований сектор з центром (340, 240), початковий кут 90, кінцевий кут 180, горизонтальний радіус 50, вертикальний радіус еліпса 70, колір червоний.

Варіант 32

1. Опишіть психолого-педагогічні вимоги до створення контролюючих програм.

2. Дайте характеристику прийомів „ремонту” та відновлення ОС Windows XP Professional. Опишіть стисло інсталяцію ОС Windows XP Professional.

3. Практичне завдання

Запишіть команди операційної системи MS-DOS виконання операцій:

а) в каталозі ТЕХТ диска Е: створити каталог 41-sh; поточний кореневий каталог диска F: ;

б) з каталогу UD кореневого каталогу диска С: видалити всі текстові файли, ім’я яких має 5 символів, перші чотири з них grup.

Обґрунтуйте свої відповіді.

Варіант 33

1. Охарактеризуйте програму UTC 1.52 та її використання для створення контролюючих програм.

2. Опишіть програму створення презентацій OpenOffice.org Imprеss.

3. Практичне завдання

Створити таблицю за зразком і за даними таблиці побудувати діаграму з заголовком «Найбільша глибина океанів». Результат роботи збережіть в файлі ХХХ.ods, де ХХХ – ваше прізвище.

Океан

Глибина

Індійський

7729

Тихий

11022

Північний Льодовитий

5527

Атлантичний

872Варіант 34

1. Дайте стислу характеристику ігрових програм, визначте способи їх використання для розвитку особистості учнів.

2. Графіка на мові Turbo Pascal. Опишіть розробку фрагментів програм з операторами графіки.

3. Практичне завдання

Складіть фрагмент уроку в 2 класі з теми «Дорога від дому до школи» (актуалізація знань учнів).

Варіант 35

1. Визначте зміст методичного забезпечення процесу навчання інформатики у початковій школі. Відповідь обґрунтуйте.

2. Опишіть роботу з текстом в ГР Adobe Photoshop.

3. Практичне завдання

Визначте етапи уроку з теми «Пам’ять комп’ютера» (3 клас). Обґрунтуйте свій вибір.


Зразок відповіді

Варіант 31

1. Обґрунтуйте основні психолого-педагогічні вимоги щодо використання навчальних програм.

Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання – педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі середньої і вищої шкіл. Вона спирається на філософію і психологію з їх теорією пізнання, на дидактику, яка розробляє основні закономірності процесу навчання, широко використовує знання з анатомії, фізіології і шкільної гігієни, а також з інформатики, пропедевтику основних понять якої реалізує.

За визначенням О.Я. Савченко, «молодший шкільний вік – перехідний період, у якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати й підтримувати.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як основній меті навчання, так і конкретним завданням, які розв'язує вчитель у ході навчального заняття. Водночас повинні бути враховані фактори й умови, які впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Під час використання програмного забезпечення необхідно враховувати наступне:

– постійний доступ до комп’ютерної техніки. Відсутність даного мотиваційного засобу негативно впливає на пізнавальні інтереси дітей;

– використання програмного забезпечення не тільки на уроках інформатики, а і на інших;

– при використанні та розробці програмного забезпечення враховувати вимоги до сприйняття і демонстрації засобів навчання, психолого-педагогічні вимоги до оформлення і структурування навчального матеріалу в ППЗ;

– використання програмного забезпечення повинно враховувати темп дій кожного учня, не повинно бути агресивних сюжетів, неадекватного оцінювання, що впливає на психічний стан дитини.

– відповідність теми і мети програмного засобу темі уроку

– відповідність мети програмного засобу меті етапу уроку, на якому його використовують;

– дотримання гігієнічних норм щодо тривалості роботи з комп’ютером.

– підбір оптимального методу і засобу для даного етапу уроку (тобто, якщо на уроці для засвоєння нового матеріалу потрібно буде використовувати комп’ютер, а ви його вже використали для мотивації навчальної діяльності (переглянувши певні екранні презентації), чи не доцільніше було б переглянути ці ж слайди через епідіапроектор, щоб не затрачати час на пересадку);

– чітко продумати перехід між роботою за комп’ютером і без нього (щоб не виникало “бігатні” по класу, замість злагодженої роботи).

2. Опишіть операції з дисками в ОС MS-DOS V6.22, командні файли.

1. Форматування дискет.

Формат команди:

format дисковод: [/s]

де /s – під час форматування готується “системна” дискета.

2. Задання мітки на диску.

Формат команди:

label [дисковод:] [мітка]

Тип: зовнішня

Приклади:

label a:

Програма повідомить про існуючу мітку і зробить запит нової мітки. Мітка може бути довжиною до 11 символів.

3. Ефективне використання дискет.

Для ефективного використання дискет використовується програма 800, розроблена Альберто Паскуале з Італії (або аналогічна). Формат команди:

800

Тип: зовнішня


Для форматування нестандартних дискет використовують програму Format.com. Формат команди:

format [дисковод:] /t:число-доріжок /n:число-секторів [режими]

Тип: зовнішня


Приклади:

format a: /t:80 /n:10 – форматування дискети а: на 800 Кб;

format b: /t:41 /n:10 – форматування дискети b: на 410 Кб.

4. Копіювання дискет (по доріжкам).

Формат команди:

diskcopy [дисковод:] [дисковод:]

Приклади:

diskcopy a: b:

diskcopy a:

Перший параметр вказує дисковод, на якому знаходиться диск-оригінал. Другий параметр вказує дисковод, на якому знаходиться диск-копія. Якщо в команді вказано тільки один параметр, то копіювання виконується на поточному дисководі.

Командними файлами являються файли ASCII з розширенням .BAT. Вини містять команди операційної системи: COPY, DIR, DEL та інші. Вони використовуються в тому випадку, якщо в процесі роботи повторюються одні і ті ж команди. Послідовність команд, записану в файлі, можна виконати, якщо набрати ім’я командного файлу.

Прикладом командного файлу є файл AUTOEXEC.BAT.

3. Практичне завдання

Складіть програму на мові Turbo Pascal виконання задачі:

Накресліть заштрихований сектор з центром (340, 240), початковий кут 90, кінцевий кут 180, горизонтальний радіус 50, вертикальний радіус еліпса 70, колір червоний.

Program SEKTOR;

Uses

Graph;

Var

GrDriver, grMode: integer;

Begin

GrDriver:=Detect;

InitGraph (GrDriver, grMode, ‘ ‘);

SetColor (4);

Sector (340,240,90,180,50,70);

ReadLn;

CloseGraph

End.

Схожі:

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
Тема. Комплексна робота “Операційна система Windows”
Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFT. Текст, який входить до нього, повинен бути таким: “Комплексна практична...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До текстів комплексної контрольної роботи з основ інформатики включені питання, які вимагають від студентів систематизованих знань...
Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Комплексна лабораторна робота Географія

Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

Контрольна робота №2 з теми

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА
Приклад розрахунку окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності підприємства
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка