Величко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного профілю та з поглибленого вивчення хімії)


НазваВеличко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного профілю та з поглибленого вивчення хімії)
Дата23.10.2013
Розмір272 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Химия > Документи

11 – А клас

Поглиблене вивчення хімії

(6 год на тиждень, усього 210 годин із них 20 год - резервних)
Календарно-тематичне планування для 11 класу складено згідно

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. Хімія 10–11 класи – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Підручники:

  1. Боєчко Ф.Ф. Найдан В.М., Грабовий А.К. Органічна хімія, 10-11 кл.(підручник для класів хімічних профілів та з поглибленим вивченням).-К.: Вища школа, 2001.

  2. Величко Л.П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного профілю та з поглибленого вивчення хімії). – К.: Перун, 2002.

  3. Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О.Органічна хімія: Підр. для студ. вищ. навч. закладів. –К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-544с.

Посібники:

  1. ПМК навчального призначення «Органічна хімія, 10-11 клас» для ЗНЗ. ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій».

ІІ семестр

104.
Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Дем.34. Розчинення й денатурація білка.

Л.Д.19. Кольорові реакції білків.

Інструкція з БЖД №1,3,6,8-12.

1105.
Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію.

1106.
Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію.

1107.
Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

1108.
Будова подвійної спіралі ДНК.

1109.
Узагальнення знань з теми «Нітрогеновмісні сполуки».

1110.
Підсумковий урок.

Оцінювання й коригування знань учнів.

1Тема 7. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

(18 год. + 1 год.)

111.
Методи синтезу високомолекулярних речовин: полімеризація і поліконденсація. Лінійна, просторова та розгалужена будова полімерів.

1112.
Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Л.Д. 20. Дослідження властивостей термопластичних полімерів. Інструкція з БЖД №1,3,6,8-12.

1113.
Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид.

1114.
Полістирол, поліметилметакрилат.

1115.
Фенолоформальдегідні смоли.

1116.
Склад, властивості, застосування пластмас на основі: поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду, полістиролу, поліметилметакрилату, фенолоформальдегідних смол. Дем.35. Зразки пластмас.

1117.
Синтетичні каучуки, їхні властивості й застосування. Гума. Дем.35. Зразки каучуків. Л.Д. 21. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

1118.
Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування. Л.Д. 22. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислот і лугів. Дем.35. Зразки синтетичних волокон.

1119.
Практична робота №9. Розпізнавання деяких пластмас і волокон.

1120.
Розв’язування розрахункових задач.

1121.
Багатоманітність органічних речовин, причини багатоманітності.

1122.
Природні і синтетичні органічні речовини.

1123.
Рівні структурної організації органічних речовин (молекулярний, полімерний, супрамолекулярний) та їх ієрархія.

1124.
Практична робота №10. Функціональний аналіз органічних речовин.

1125.
Генетичні зв’язки між органічними речовинами.

1126.
Генетичні зв’язки між органічними речовинами.

1127.
Розв’язування розрахункових задач.

1128.
Практична робота №11. Розв’язування експериментальних задач із вивченого курсу (генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їх властивостей).

1129.
Підсумковий урок.

Оцінювання й коригування знань учнів.

1
ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ


Тема 1. Основні поняття, закони та теорії хімії (15 год.+ 4 год.)

130.
Атомно-молекулярне вчення (поява та розвиток атомістики; основний зміст атомно-молекулярного вчення, його значення для розвитку хімії як науки). Поняття про дискретні частинки речовини: атоми, молекули, йони, радикали.

1131.
Основні закони атомно-молекулярного вчення.

Закон збереження маси речовин. Закон еквівалентів

1132.
Закон об’ємних відношень.

Закон Авогадро та наслідки з нього.

1133.
Обчислення об’єму газуватої речовини у хімічних реакціях за законами Авогадро та об’ємних відношень газів.

1
РЗ

134.
Речовини сталого та змінного складу. Сталість складу речовин. Межі застосовності закону сталості складу речовин.

1135.
Виведення молекулярної формули речовини.

1
РЗ

136.
Сучасні уявлення про будову атома.

Розвиток знань про хімічні елементи.

1137.
Класифікація хімічних елементів. Форми існування хімічних елементів. Ізотопи.

1138.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.Менделєєва. Дем. 3. Таблиця – періодична система хімічних елементів.

1139.
Стан електронів у атомі (поняття про атомну орбіталь, енергетичні рівні та підрівні; s-, p-,d-електрони).

1140.
Поняття про квантові числа (головне, побічне, магнітне, спінове). Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей (принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правила Гунда та Клечковського).

1141.
Електронні та графічно-електронні формули хімічних елементів.

1142.
Будова електронних оболонок атомів елементів малих періодів. Місце Гідрогену, лантаноїдів і актиноїдів у періодичній системі.

1143.
Характеристики атомів елементів (радіус, енергія йонізації, спорідненість до електрона, електронегативність). Закономірності зміни їх у періодах і групах і вплив на неметалічні та металічні властивості елементів. Дем. 3. Таблиця – електронегативність.

1144.
Характеристика хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та будовою атома.

Явище алотропії. Алотропні видозміни за складом і будовою. Дем.2. Зразки алотропних видозмін Карбону і Сульфуру.

1145.
Теорія будови органічних речовин. (Поняття про ізомерію та взаємний вплив атомів у молекулі.) Закон залежності властивостей речовин від їх складу та будови. Дем.1. Просторова будова молекул за допомогою кулестержневих моделей або компютерної графіки.

1146.
Розв`язування задач і вправ.

1147.
Узагальнення і систематизація знань з теми.

1148.
Оцінювання й коригування знань учнів.

1Тема 2. Розвиток наукових знань про хімічний зв'язок і будову речовин (7 год. + 2 год.)

149.
Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку; основні типи хімічного зв`язку.

1150.
Ковалентний зв’язок (його характеристики, механізми утворення (обмінний і донорно-акцепторний; насиченість і напрямленість ковалентного зв’язку). Полярний і неполярний ковалентний зв’язки. Дем. 4. Утворення хлороводню або води (взаємодія водню з хлором або киснем).

1151.
Гібридизація електронних хмар (- , -, -гібридізація). - та - зв’язки.

1152.
Валентні можливості елементів. Ступінь окиснення.

1153.
Йонний, металічний і водневий хімічні зв’язки, їх утворення та особливості. Міжмолекулярна взаємодія.

1154.
Поняття про комплексні сполуки (хімічний зв’язок у комплексних сполуках; роль комплексних сполук у живих організмах). Дем.5. Добування комплексних сполук.

1155.
Кристали (типи хімічних зв’язків у кристалах; типи кристалічних ґраток). Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої кристалічної будови.

1156.
Рівні структурної організації речовини.

1157.
Оцінювання й коригування знань учнів.

1Тема 3. Хімічні реакції (12 год. + 4 год.)

158.
Суть хімічних реакцій. Енергетика хімічних реакцій (поняття про внутрішню енергію речовин, енергію активізації, екзо- й ендотермічні процеси, тепловий ефект реакції, ентальпію). Дем.6. Приклади екзо- та ендотермічних реакцій.

1159.
Обчислення за термохімічними рівняннями реакцій.

1160.
Механізми хімічних реакцій: радикального заміщення (ланцюгові реакції) та електрофільного приєднання (йонні реакції).

1161.
Гомогенні та гетерогенні системи. Швидкість хімічної реакції. Чинники, що впливають на швидкість реакції (природа реагентів, стан і величина поверхні твердого реагенту, концентрація реагуючих речовин, температура, каталізатор). Дем.7. Досліди, що підтверджують залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин і температури.

1162.
Практична робота №1. Швидкість хімічної реакції.

1163.
Обчислення середньої швидкості реакції.

1164.
Закон діючих мас. Каталізатори й інгібітори. Каталіз (механізм каталітичної дії; каталіз у живих організмах і в хімічній промисловості). Дем.8. Розкладання гідроген пероксиду за участю каталізатора манган(ІV) оксиду або взаємодія алюмінію (алюмінієвий пил) з йодом (дрібнокристалічним) за участю води як каталізатора.
9. Уповільнення швидкості реакції між залізом (залізні ошурки) та хлоридною кислотою інгібітором (формалін).


1165.
Оборотні та необоротні реакції. Хімічна рівновага. Константа рівноваги (умови зміщення хімічної рівноваги: тиск, температура, концентрація реагуючих речовин). Принцип Ле Шательє (його значення в керуванні хімічними процесами). Дем.10. Зміщення рівноваги у розчині амоніаку при нагріванні або в системі нітроген(ІІ) оксид – нітроген(ІV) оксид.

1166.
Класифікація хімічних реакцій у неорганічній та органічній хімії, її критерії. Значення хімічних реакцій у хімічній промисловості, живих організмах, довкіллі.

1167.
Окисно-відновні реакції. Дем.11. Приклади окисно-відновних реакцій розкладу солей (калій перманганату, амоній дихромату).

1168.
Практична робта №2. Окисно-відновні реакції.

1169.
Електроліз водних розчинів солей (електроліз як один із способів добування активних металів). Дем.12. Електроліз розчину купрум(ІІ) хлориду та купрум(ІІ) сульфату.

1170.
Практична робта №3. Вправи на генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками.

1171.
Практична робта №4.

Якісні реакції на неорганічні речовини.

1172.
Практична робта №5.

Якісні реакції на органічні речовини.

1173.
Оцінювання й коригування знань учнів.

1Тема 6. Хімічний практикум (10 год.)

174.
Узагальнення знань про якісні реакції на катіони та аніони неорганічних речовин.

1175.
Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач з хімії неорганічних речовин.

1176.
Узагальнення знань про хімічні властивості органічних речовин, якісні реакції на них.

1177.
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач з хімії органічних речовин.

1178.
Практична робота 3. Порівняння властивостей органічних і неорганічних речовин.

1179. 180.
Практична робота 4. Розв’язування розрахунково-експериментальних задач.

2181. 182.
Практична робота 5. Генетичний зв’язок між неорганічними та органічними речовинами.

2183.
Діагностична контрольна робота.

1184.
Аналіз діагностичної контрольної роботи

1Тема 4. Дисперсні системи (12 год.)

185.
Загальні уявлення про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем і їх характерні ознаки.

1186.
Колоїдні розчини. Поняття про колоїди, адсорбцію, десорбцію, міцелу (розпізнавання колоїдних розчинів, ефект Тіндаля; значення колоїдних розчинів у природі та на виробництві). Коагуляція колоїдів, коагулянти. Дем. 13. Зразки колоїдних розчинів.

Л.д.1. Приготування колоїдного розчину каніфолі.

1187.
Істинні розчини (їх характерна ознака, розчинність речовин, механізм і енергетика процесу розчинення, чинник розчинності). Криві розчинності твердих речовин. Насичені, пересичені та ненасичені розчини. Кристалогідрати. Дем.14. Ознаки розчинності речовини: енергетичні ефекти (виділення та поглинання теплоти), зміна кольору та об’єму. 15. Зразок пересиченого розчину. Л.р.2. Розчинення йоду у воді та спирті.

1188.
Обчислення коефіцієнту розчинності речовин на підставі кривих розчинності.

1189.
Способи кількісного вираження складу розчину. Обчислення масової частки та молярної концентрації розчиненої речовини (комбіновані задачі).

1190.
Розчини електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. Ступінь і константа дисоціації (механізм електролітичної дисоціації; класифікація електролітів за ступенем дисоціації: сильні та слабкі; чинники, від яких залежать ступінь і константа дисоціації). Дем. 16. Взаємодія оцтової та хлоридної кислоти з цинком або магнієм.

1191.
Реакції у розчинах електролітів (йонні реакції; напрямок їх перебігу; йонні рівняння реакцій, алгоритм їх складання). Л.д.3. Умови перебігу реакцій йонного обміну.

1192.
Практична робота №7. Умови перебігу реакцій йонного обміну.

1193.
Кислоти, основи, солі в світлі теорії дисоціації електролітів. Практична робота №8. Вирощування кристалів солей (домашній експеримент).

1194.
Дисоціація води, йонний добуток води.

Водневий покажчик (рН).

1195.
Гідроліз солей різних типів. Значення гідролізу в природних процесах, життєдіяльності людини та живленні рослин. Л.р. 4. Визначення рН середовища водних розчинів солей.

1196.
Практична робота №6. Гідроліз водних розчинів солей.

1197.
Оцінювання й коригування знань учнів.

1Тема 5. Роль хімії у житті суспільства (9 год. + 1 год.)

198. 199.
Роль хімії у створенні нових матеріалів для сучасної техніки, розвитку біо- та нанотехнологій, розв’язанні сировинної проблеми.

2200. 201.
Роль хімії у розв’язанні продовольчої та енергетичної проблем.

2202.
Розвиток хімічних виробництв в Україні. Роль вітчизняних науковців у розвитку хімії.

1203.
Хімічні сполуки і здоров’я людини.

1204.
Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.

1205.
Хімічні сполуки в побуті. Попередження забруднення довкілля під час їх використання.

1206.
Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми.

1207.
Місце хімії серед наук про природу.

1208.
Значення хімії для розуміння природничо-наукової картини світу.

1209.
Екскурсія «Підприємство з переробки нафти».

або до аптеки «Робота провізора, фармацевта»

1210.
Підсумковий урок.

Семестрове та річне оцінювання.

1

Схожі:

8 клас Поглиблене вивчення хімії
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії. (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим...
Розробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10...
Овчаренко Ірина Юріївна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 Черкаської міської ради)
ПРОГРАМА З ХІМІЇ для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних і неметалічних елементів і їхніх сполук (10-й клас) і основних класів органічних...
Уроку
Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія: 9: підруч для загальноосвіт навч закл./К.; Ірпінь: Перун, 2009. 232с.: іл
1 година на тиждень, разом 35
Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії
Буринська Н. М. та ін. Підручник для 10 класу ЗНЗ (профільний рівень)
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
Вікторина "ЦІКАВА НАУКА ХІМІЯ" Мета
Мета: зацікавити учнів предметом вивчення хімії, розвивати ерудицію, логічне мислення; вміння аналізувати та узагальнювати
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність...
Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка