«Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів»


Скачати 150.26 Kb.
Назва«Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів»
Дата14.03.2013
Розмір150.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Кравець В. П.

«___» _________________ 2012 р.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ

З «ПСИХОЛОГІЇ» ТА «ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»


Тернопіль - 2012

Зразок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________

Спеціальність______________________________________________________

Дата складання іспиту ______________________________________________

Кількість набраних балів________________ Оцінка______________________

1 варіант
Перший рівень

Інструкція: «Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів».
1. Відчуття, сприймання, пам’ять, мислення – це:

 1. властивості особистості

 2. емоційно-вольові процеси особистості

 3. пізнавальні процеси

 4. стани


2. Сукупність індивідуально-своєрідних властивостей особистості, які визначають її ставлення і проявляються у типових для даної особистості способах діяльності визначає:

а) характер

б) темперамент

в) здібності

г) волю
3. Фізіологічною основою характеру вважають:

а) тип нервової системи

б) тип нервової системи та систему тимчасових нервових зв’язків

в) задатки

г) утворення тимчасових нервових зв’язків
4. Вид уваги, який свідомо спрямовується та регулюється особистістю:

 1. довільна

 2. мимовільна

 3. післядовільна

 4. опосередкована


5. На якому типі нервової системи базується сангвінічний тип темпераменту:

а) сильний, врівноважений, рухливий

б) сильний, врівноважений, інертний

в) сильний, рухливий, неврівноважений

г) слабкий, неврівноважений, малорухливий

6. Людина як типовий носій видів людської активності – це:

 1. індивід

 2. особистість

 3. суб’єкт діяльності

 4. індивідуальність


7. Які межі охоплює віковий період немовляти?:

 1. до 10 днів життя

 2. до 2 місяців життя

 3. до 2 років життя

г) до 1 року життя
8. Вкажіть галузь психології, що вивчає психологічні особливості окремих індивідів або груп людей, які об’єднуються якоюсь спільною ознакою (вік, стать, інтереси тощо):

а) практична психодіагностика

б) диференціальна психологія

в) порівняльна психологія

г) психологія особистості
9. Якою є центральна проблема філософських поглядів Платона?:

     1. вчення про душу

     2. вчення про ідеї

     3. вчення про почуття

     4. вчення про матеріалістичне походження світу

10. Особлива психологічна інстанція, цілком неусвідомлювані бажання і потяги (в теорії психоаналізу):

 1. самість

 2. дух

 3. ід

 4. его


11. Соціальна психологія – це наука про:

а) особистість, її внутрішній світ та індивідуальні відмінності

б) групи як факт наявності певної сукупності осіб, в умовах якої протікає діяльність

в) об’єктивні закономірності суспільного розвитку

г) психологічні особливості людей, пов’язані з їх включенням у певні соціальні групи, а також характеристики цих груп
12. Яка з функцій соціальної психології як науки визначається систематизацією знань з проблем сприймання, передачі інформації, взаємодії і взаємовпливу людей?

а) прогностична

б) теоретико-пізнавальна

в) комунікативна

г) гуманістична
13. Представниками якої із соціально-психологічних теорій була висловлена думка про те, що поведінка людини як соціальної істоти жорстко регулюється певною кількістю успадкованих, неусвідомлюваних нею інстинктів?:

а) концепція „психологія мас”

б) концепція „психологія народів”

в) теорія інстинктів

г) концепція людських стосунків
14. Соціалізація – це:

а) процес покращення благоустрою не окремого класового прошарку, а суспільства загалом при рівних правах і можливостях;

б) процес взаємодії індивіда та суспільства;

в) процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному суспільстві;

г) те ж саме, що виховання і навчання.
15. Термін «педагогічна психологія» був запропонований:

а) К.Д.Ушинським

б) П.Ф.Каптєрєвим

в) П.П.Блонським

г) Дж. Дьюі
16. Основні типи виміру особистості за Г.Айзенком:

а) інтроверсія, екстраверсія

б) інтроверсія, екстраверсія, нейротизм, стабільність

в) соціальне, біологічне, психічне, фізіологічне

г) інтроверсія, екстраверсія, нейротизм
17. Який із варіантів характеризує діалогічне педагогічне спілкування?:

а) статусне домінування

б) передача норм і знань учням як особисто пережитого досвіду

в) ригідність і стереотипність методів і прийомів впливу

г) суб’єктивне оцінювання
18. Який із варіантів правильно відображає структуру «Я-концепції»?:

а) образ Я, мотивація, поведінкова реакція

б) образ Я, самооцінка, поведінкова реакція

в) образ Я, рівень домагань, поведінкова реакція

г) немає правильної відповіді
19. Поняття “задатки” вчені трактують як:

 1. знання, вміння і навички

 2. психологічні особливості

 3. особистісні якості

 4. генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості нервової системи


20. Спеціалісти якого профілю можуть входити до складу психологічної служби системи освіти України?

 1. тільки психологи

 2. психологи і соціальні педагоги

 3. психологи, психіатри, психотерапевти

 4. психологи, соціальні педагоги, логопеди, дефектологи


21.У якому варіанті перелічено основні типи даних математичної статистики:

   1. експериментальні, теоретичні

   2. індуктивні, дедуктивні, кореляційні

   3. якісні, кількісні, порядкові

   4. параметричні, непараметричні


22. Процедура, за допомогою якої об`єкт, що вимірюється порівнюється із деяким еталоном і отримує числове вираження в певному масштабі чи шкалі – це:

 1. вимірювання

 2. дослідження

 3. експеримент

 4. групування


23. Структурний елемент конфлікту, який характеризується прихованим або відкритим протиборством двох або декількох учасників, кожен з яких переслідує свої цілі, мотив, засоби або способи вирішення проблеми, називається:

а) конфліктною дією

б) конфліктною ситуацією

в) конфліктною протидією

г) конфліктною взаємодією
24. Протидія, зіставлення, гостре зіткнення сторін, інтересів, цілей, позицій характеризується як:

а) конфлікт

б) криза

в) конфронтація

г) конформність

25. Що таке управлінська діяльність?:

 1. сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах організації

 2. специфічно людська, регульована свідомістю активність, яка породжується потребами і спрямованістю

 3. вид трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих в результаті спеціальної підготовки

 4. форма сприйняття навколишньої дійсності


26. Психологічний клімат – це:

 1. сукупність внутрішніх умов, що їх створюють у процесі розвитку і життєдіяльності групи, колективу

 2. зіткнення інтересів окремих осіб або груп людей

 3. якісний бік міжособистісних стосунків

 4. комплекс усвідомлених зобов’язань


27. Враження, яке організація та її співробітники справляють на людей, і яке фіксується у їх свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень – це:

 1. імідж

 2. вміння впливати на людей

 3. паблік рілейшнз

 4. реклама


28. Структура Я-концепції людини, згідно з Р. Бернсом, включає такі складові:

а) когнітивну, емоційно-ціннісну, поведінкову

б) вчинкову, когнітивну, духовну

в) реакційну і мікросоціальну

г) суб’єктивну й інтеракціоністичну
29. Спеціальна регулятивна система стабілізації особистості, спрямована на усунення чи зведення до мінімуму почуття тривоги, пов’язаного з усвідомленням конфлікту – це:

а) Я-концепція

б) механізм психологічного захисту

в) Я-образ

г) фрустрація

30. Порушення норм поведінки, встановлених законом чи іншими нормативними актами називається:

а) анархізм

б) героїзм

в) правопорушення

г) рецидивізм

Другий рівень

Інструкція: «Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів».
1. Видатний представник зарубіжної класичної педагогіки, який започаткував ідею класно-урочної системи навчання:

 1. Й.Г.Песталоцці

 2. Й.Гербарт

 3. Я.А.Коменський

 4. Ж.-Ж.Руссо


2. Термін, введений А. Адлером, для позначення усіх видів фізичних, духовних чи соціальних недоліків – реальних чи уявних:

 1. почуття неповноцінності

 2. компенсація

 3. гіперкомпенсація

 4. почуття власної недостатності


3. Який із варіантів не стосується тенденцій розвитку сучасної вітчизняної психодіагностики?:

  1. якісний підхід у дослідженні особистості

  2. кількісний підхід у дослідженні особистості

  3. комплексність підходу у вивченні індивідуальних параметрів

  4. врахування впливу типу тестової ситуації на результати діагностики


4. Теоретичною основою методики прогресивних матриць Равена є:

а) теорія перцептивних форм і теорія неогенезу Спірмена

б) монофакторна структура інтелекту

в) ієрархічна структура інтелекту

г) теорія кристалічного інтелекту
5. Вкажіть варіант кольору, який не належить до методики М.Люшера:

а) синій

б) оранжево-червоний

в) білий

г) синьо-зелений
6. До якої групи проективних методик належить методика «Дім – Дерево – Людина»:

а) методики структурування

б) методики конструювання

в) методики експресії

г) методики імпресії

7. Психокорекційна робота з тривожними дітьми проводиться за такими напрямками:

а) навчання способам вираження гніву в прийнятній формі, розвиток навичок спілкування в можливих конфліктних ситуаціях

б) підвищення самооцінки, навчання вмінню знімати м’язову напругу, відпрацювання навичок впевненої поведінки в конкретних ситуаціях

в) навчання прийомам саморегуляції, вмінню володіти собою в різних ситуаціях, формування таких якостей, як емпатія, довіра до людей

г) розвиток навичок самообслуговування, мови та комунікативних здібностей
8. Яка з психокорекційних вправ спрямована на розвиток стійкості уваги?:

а) «Піктограми»

б) «Пошук букви в тексті»

в) «Знайдіть розбіжності»

г) «Лабіринт»
9. Одним з основних принципів побудови взаємин в клієнт-центрованому консультуванні вважається:

 1. безумовне прийняття клієнта

 2. максимальна активність з боку консультанта

 3. ознайомлення клієнта з основними засадами консультаційної допомоги

 4. спонукання клієнта до більш глибокого вивчення його минулого


10. Як називається техніка психологічного консультування, яка активізує обговорення, показує рівень розуміння консультантом клієнта?:

 1. узагальнення

 2. відкриті запитання

 3. рефлексивне слухання

 4. перефразування


Інструкція: «Виберіть правильні відповіді із запропонованих варіантів».
11. Вкажіть основні типи поведінки, які ведуть до самоактуалізації особистості за А. Маслоу:

а) саморозвиток

б) власні судження та нонконформізм

в) конформізм

г) концентрація і повне живе безкорисливе переживання
12. Які з виділених Г. Олпортом типів особистості не входять у типологію?:

а) соціальна

б) політична

в) практична

г) художня
13. Оберіть супутні симптоми наркоманії:

а) мнестичні розлади

б) деліріозні стани

в) хімічна залежність від психоактивних речовин

г) істеричні прояви, нав’язливі стани, деградація особистості
14. Психологічна служба системи освіти України функціонує на таких рівнях:

 1. науковому

 2. філософському

 3. прикладному

 4. практичному


15. Виділіть компоненти психологічної готовності дитини до навчання у школі:

а) мотиваційний

б) психологічний

в) інтелектуальний

г) емоційно-вольовий
16. Встановіть відповідність між типом акцентуації характеру та його характеристикою:

1. Циклоїдний тип

А. Особистість характеризує надмірна контактність, балакучість, виражена жестикуляція, міміка, пантоміміка.

2.Екстравертований тип

В. Особистість характеризує низька контактність, несміливість, невпевненість в собі, мирний настрій.

3. Гіпертимний тип

С. Особистість характеризує висока контактність, мають багато друзів, знайомих, балакучі, відкриті для будь-якої інформації

4. Тривожний тип

Д. Особистість характеризує часті періодичні зміни настрою, в результаті чого часто змінюється манера спілкування з оточуючими.

Відповідь: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4.___.
17. Встановіть відповідність між методом соціально-психологічного дослідження та його характеристикою:

1.Спостереження

А. Метод вияву та оцінки специфічних характеристик текстів та інших носіїв інформації.

2. Опитування

Б. Систематичне, цілеспрямоване сприймання, фіксація психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов, аналізу і використання у практичній діяльності.

3. Експеримент

В. Метод збору первинної інформації, який ґрунтується на безпосередній чи опосередкованій соціально-психологічній взаємодії дослідника і респондента.

4. Контент-аналіз

Г. Організована дослідником взаємодія між досліджуваним чи групою досліджуваних і експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії та змінних, від яких вона залежить.

Відповідь: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4.___.
18. Розгляньте таблицю. Про яку теорію (концепцію) психічного розвитку дитини йде мова і хто її автор?


Основний предмет дослідження

Когнітивний розвиток дитини від народження до зрілості

Методи дослідження

Вільне клінічне інтерв’ю, спостереження за поведінкою немовлят, аналіз розв’язання спеціально сконструйованих задач дітьми різного віку

Основні ідеї

Інтелектуальний розвиток дитини являє собою послідовність якісно різних стадій; порядок їх проходження незмінний, а швидкість може бути різною форм поведінки дітей у генетично заданій послідовності

Фактори розвитку

Має значення певний рівень дозрівання нервової системи, прослідковується вплив середовища, яке стимулює і випробовує дитину, але когнітивні структури в кінцевому рахунку вибудовує сама дитина у процесі спонтанних винаходів

Відповідь: ____________________ ____________________
19. Доповніть перелік завдань психологічної служби в системі освіти України:

 1. сприяння особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі

 2. ______________________________________________________

 3. ______________________________________________________


20. Визначіть поняття:
… — оптимальний з точки зору внутрішніх і зовнішніх умов період для розвитку тих чи інших психічних процесів і властивостей людини


Третій рівень

 1. Обґрунтуйте систему психологічної допомоги сім’ї, спрямовану на вирішення даної проблеми:


Дитина почала відвідувати дитячий садок, стала тривожною, надмірно збудливою, боїться розлучатися з мамою на тривалий час.
2. Складіть алгоритм корекційно-розвивальної програми роботи психолога щодо вирішення даної ситуації.

Схожі:

9 КЛАС ВАРІАНТ 1 РІВЕНЬ І Завдання Виберіть одну правильну відповідь,...
...
10 КЛАС ВАРІАНТ 3 РІВЕНЬ І Завдання Виберіть одну правильну відповідь,...
...
Яке море не має берегів?
...
Тематична контрольна робота №4 по темі: «Вектори на площині»
У завданнях 1-6 виберіть одну правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей
Тематична контрольна робота
Завдання 1-8 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком...
Контрольна робота №1 Числові нерівності Початковий і середній рівні (6 балів )
У завданнях 1-6 виберіть одну правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей
ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З ЕКОЛОГІЇ
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
10 клас VІІ варіант (червоним виділено правильну відповідь) Завдання...
Б території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних...
Тест №1 Правильні многокутники Знайдіть кількість сторін правильного...
...
О. Довженко. «Україна в огні» І варіант Виберіть правильну відповідь
«Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета – Олександра Довженка», сказав
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка