ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25


Скачати 77.11 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25
Дата31.03.2013
Розмір77.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи

“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “


Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О.Каганець

П Л А Н - К О Н С П Е К Тпроведення заняття з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25

з психологічної підготовки
Тема № 3.7: Індивідуально-психологічні властивості особистості. Темперамент. Характер.
Навчальна мета: навчити особовий склад розрізняти індивідуально-психологічні властивості.

Час: 1 година (лекція);
Місце проведення: учбовий клас.Навчально-методичне забезпечення: план-конспект
Література:

1. Психологія / За ред Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.

2. Самонов А.П. Психология для пожарных. – Пермь, 2000.

3. Ведение в психологию / Под ред. А.В.Питровского. – М., 1996.

4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 1999.
Порядок проведення заняття :


 1. Організаційний момент - 5 хв. :

 • перевірка присутніх ;

 • оголошення теми і мети заняття, питання, які вивчатимуся.

2. Контроль знань - 5 хв. :

 • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3.Викладення матеріалу теми - 25 хв.
Питання, які вивчатимуся :
1. Зміст понять «темперамент», «холерик», «сангвінік», «флегматик», «меланхолік», «екстраверт», «інтроверт», «невротизм», «характер», «сензитивність», «реактивність».

2. Темперамент. Якості темпераменту (сензитивність, реактивність, темп реакції, екстраверсія, інтроверсія, невротизм). Темперамент у професійній діяльності працівників МНС. Характер, його визначення, основні риси. Психологічні типи акцентованих характерів. Формування характеру.
Темперамент (від лат. “temperаmentum” – змішую в належному співвідношенні) – біологічний фундамент особистості; сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують динамічну та емоційну сторону поведінки людини, її діяльність і спілкування. У науку міцно увійшов термін “темперамент” і до наших днів зберегло значення розподілу людей залежно від їх темпераменту на чотири групи: холеричний, сангвінічний, флегматичний, меланхолічний.

Холеричний тип – сильний, неврівноважений тип темпераменту, що виявляється у загальній рухомості та здатності віддаватися справі з особливою пристрастю, в емоційності, зміні настрою тощо.

Сангвінічний тип – сильний, врівноважений, рухливий тип, характеризується високою психічною активністю, багатою мімікою, чуйністю, товариськістю.

Флегматичний тип – сильний, врівноважений, інертний тип, характеризується повільністю, слабким зовнішнім вираженням емоцій, низьким рівнем психічної активності.

Меланхолічний тип – слабкий, гальмівний тип темпераменту, якому притаманні уповільненість рухів, стриманість моторики і мовлення, легка ранимість, схильність глибоко переживати незначні події, сензитивність.
Якості темпераменту:

 1. сензитивність – особливість людини, що виявляється у виникненні чутливості на зовнішній подразник найменшої сили;

 2. реактивність – особливість людини, що пов’язана із силою емоційної реакції на зовнішні та внутрішні подразники;

 3. активність – здатність людини подолати зовнішні та внутрішні перешкоди;

 4. темп реакції – швидкість протікання психічних процесів, деякою мірою психічних станів;

 5. ригідність – особливості людини, що виявляються у здатності її пристосування до нових умов;

 6. екстраверсія – виявляється в активній спрямованості особистості на світ об’єктів, людей, подій, предметів;

 7. інтроверсія – виявляється у активній спрямованості особистості на явища власного суб’єктивного світу, на свої переживання.

● Справді поворотним пунктом в історії природничо-наукового вивчення темпераментів стало вчення І.П. Павлова про типи нервової системи, або, що те ж саме, про типи вищої нервової діяльності (загальні для людини і вищих тварин-ссавців). Це вчення було сформульоване великим фізіологом на заключному етапі його наукової діяльності ( в 20–30-ті рр.). У лабораторіях І.П. Павлова, поряд із закономірностями роботи кори великих півкуль головного мозку (досліди проводилися на собаках), були відкриті та вивчені відмінності в нервовій діяльності, пов’язані з індивідуальністю тварини. Було помічено, що своєрідності поведінки собаки (наприклад, жвавість або повільність, сміливість або лякливість) закономірно відповідали деякі особливості основних нервових процесів збудження і гальмування. Внаслідок багаторічних досліджень було встановлено, що в основі індивідуальних відмінностей, які вивчалися, лежать такі фізіологічні властивості: сила збудження і гальмування, їх рухливість, тобто здатність швидко змінювати одне одну, врівноваженість між збудженням і гальмуванням. Те чи інше поєднання цих властивостей і становить тип вищої нервової діяльності. І.П. Павловим була створена класифікація основних типів вищої нервової діяльності: 1) сильний урівноважений швидкий (живий), 2) сильний урівноважений повільний (спокійний), 3) сильний неврівноважений (нестримний) і 4) слабий тип.

● У працях психологів Б.М. Теплова, В.Д. Heбиліцина уточнювалися і доповнювалися дослідження про властивості типу вищої нервової діяльності людини. Були відкриті нові властивості нервової системи. Одне з них динамічність (від цієї властивості залежить легкість, швидкість утворення тимчасових зв’язків у корі мозку). Інше – лабільність (від цієї властивості залежить швидкість виникнення і припинення нервового процесу, на відміну від рухливості, що характеризує швидкість зміни одного процесу іншим).

● З’ясувалося, що властивості типу вищої нервової діяльності можуть бути більш загальними, що виявляються в динамічній стороні психіки, і більш конкретними, з більш обмеженою сферою дії. Було показано, що психічна активність як межа темпераменту безпосередньо залежить від особливої властивості типу нервової системи (відомості О.А. Голубєвої). Кожна з властивостей нервової системи впливає на різні сторони темпераменту, а кожна з динамічних особливостей активності, емоційності та моторики залежить не просто від тієї чи іншої властивості нервової системи, а й від типу нервової системи загалом (дослідження В.С. Мерліна). Разом з тим у деяких видах діяльності від властивостей темпераменту може залежати не тільки хід їх виконання, а певною мірою і результат. У тих галузях праці, тих видах занять, де висуваються досить жорсткі вимоги до темпу або інтенсивності дій, індивідуальні особливості динамічних виявів психіки можуть стати чинником, що впливає на придатність до діяльності.

● У деяких професіях вимоги до динамічних властивостей настільки високі, що виникає потреба в попередньому відборі людей за такими властивостями. Наприклад, тим, хто хоче стати льотчиком-випробувачем, диспетчером на деяких виробництвах рятівником, пожежником або оволодіти деякими видами циркового мистецтва, треба мати жвавий і сильний тип нервової системи. Емоційна збудливість як сторона темпераменту необхідна в діяльності актора і музиканта.

● Але в більшості професій властивості темпераменту, позначаючись на динаміці процесу діяльності, не впливають на її кінцеву продуктивність. Недоліки темпераменту можуть компенсуватися за рахунок захопленості, підготовки, вольових зусиль.
● У перекладі з грецької «характер» – це «карбування», «прикмета». Дійсно, характер є прикмети, яких набуває людина, живучи в суспільстві. Подібно тому як індивідуальність особистості виявляється в особливостях проходження психічних процесів (хороша пам’ять, багата уява, кмітливість і темперамент), вона виявляє себе і в рисах характеру.

Характер – це сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що виявляється в діяльності та спілкуванні, зумовлюючи типові для індивіда способи поведінки.

Характери поділяються на сильні та слабкі, діяльні та бездіяльні, суспільно спрямовані та егоїстичні, цілісні та суперечливі. У структурі характеру виділяють: інтелектуальні риси (глибоке мислення, кмітливість, винахідливість тощо), моральні риси (переконаність, принциповість, почуття обов’язку, патріотизм), вольові риси (самостійність, наполегливість, мужність, цілеспрямованість), емоційні риси (врівноваженість, пристрасність, вразливість, поривчастість).
Виділяється в структурі характера працівника МНС чотири групи рис.

Перша група – ставлення до оточуючого середовища, які виявляється у спрямованості особистості, діях, вчинках, поведінці працівника і визначається його потребами, світоглядом.

Друга група рис – ставлення до діяльності, службових обов'язків. Позитивні риси: любов до праці, рішучість, хоробрість, енергійність, стриманість, охайність тощо. Негативні риси: нерішучість, недисциплінованість, неорганізованість, лінь і т.і.

Третя група рис – ставлення працівників до інших людей, до товаришів по службі, до начальників, що виявляється у повазі до співробітників, відвертості, вихованості або ж у грубості, недовірливості, замкненості.

Четверта група – ставлення працівника до самого себе. До цієї групи рис характеру відносяться: самокритичність, почуття особистої гідності, скромність, а також негативні риси: егоїзм, зверхність.

Акцентуація – це ті індивідуальні риси, які мають тенденцію до переходу в патологічний стан. За більшого прояву вони накладають відбиток на особистість.

Класифікація типів акцентуації характеру є доволі складною і не співпадає за номенклатурою найменувань у різних авторів (К. Леонгард, А Лічко). Однак опис акцентуйованих меж значною мірою виявляється ідентичним. Це дає змогу дати перелік акцентуацій, запозичуючи найбільш вдалі терміни з обох класифікаційних схем.
Основні напрямки розвитку темпераменту:

 1. комплектування підрозділів з урахуванням психологічної сумісності;

 2. згуртованість колективів, розвиток оптимізму, створення життєрадісних, бадьорих обставин;

 3. формування твердого характеру, професійної спрямованості;

 4. виховання вміння оволодіти собою, навиків та звичок правильної поведінки;

 5. постійне спонукання до самовдосконалення свого темпераменту.


Шляхи виховання характеру:

 1. систематичне та цілеспрямоване розкриття значення плідної праці для підвищення бойової готовності;

 2. формування та активізація позитивних мотивів поведінки;

 3. цілеспрямоване накопичення досвіду моральної поведінки у процесі навчання та служби;

 4. вміле використання виховних можливостей колективу;

 5. регулярні зустрічі з ветеранами;

 6. використання позитивних прикладів історичної, художньої літератури, кінофільмів, телебачення та радіопередач;

 7. самовиховання характеру.
 1. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.


Питання для закріплення :

 1. Дайте характеристику типу нервової системи сангвініка, флегматика, холерика та меланхоліка.

 2. Визначте особливості поведінки пожежників різного темпераменту в бойовій ситуації.

 3. Визначте тактику педагогічного підходу до пожежників різного темпераменту.

 4. Чим зумовлені екстравертність та інтровертність людини за Г. Айзенком?

 5. Дайте визначення поняттю “характер” людини.

 6. Ознайомтеся з основними типами акцентуації характеру за підручником Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. - К., 1999. - С.111-112.

5. Підбиття підсумків - 5 хв. :

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

 • оголосити оцінки ;

 • відповісти на запитання.


План-конспект склав :
Начальника 3-го караулу

ст. лейтенант вн. служби О.А. Волков

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25
Тема: 26.: Організація і порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення НС природного характеру...
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
ГУ МНС України в Миколаївській області Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах
ПЛАН КОНСПЕК Тпроведення заняття із гуманітарної підготовки з особовим...
Тема №21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН проведення семінарського заняття із психологічної підготовки...
Навчальна мета: ознайомити особовий склад караулу з психологічними станами людини
ПЛАН проведення семінарського заняття з тактичної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Закріпити знання особового складу караулу по тактичним можливостям пожежних підрозділів
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Навчальна мета: Навчити о\с караулу наданню першої медичної допомоги потерпілим при ДТП
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з антисуїцидальної
МЕТА: розглянути з особовим складом 1-го караулу СДПЧ-3 основні проблеми самогубства
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення заняття із гуманітарної підготовки...
Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття з особовим складом 4-го караулу...
Тема №: : Пізнавальні процеси. Сприйняття. Увага. Пам’ять. Мислення. Відчуття
План конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
Навчальна мета: вивчити процес припинення горіння, принцип класифікації вогнегасних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка