ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА


Скачати 52.09 Kb.
НазваПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА
Дата06.04.2013
Розмір52.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА

1. Поняття принципів цивільного судочинства.

Характеристика принципів цивільного процесуального права як основних засад має суттєве значення, оскільки принципи є вихідними положеннями, закріпленими в міжнародному праві та чинному законодавстві, на яких повинно грунтуватися процесуальне законодавство та практика його застосування.

Як основні засади принципи цивільного процесуального права мають такі особливості:

 1. Фундаментальний характер для цивільного процесу в цілому та окремих інститутів цивільного процесуального права.

 2. Відбивають певний механізм здійснення судової влади і процедур правосуддя і цінності цивільного судочинства та цивільного процесуального права.

 3. Мають нормативний характер. Особливо це стосується загальновизнаних

 4. принципів і норм міжнародного права, які мають наднаціональний характер і закріплюються у міжнародно-правових актах.

 5. Визначають модус доступності правосуддя для будь-якого суб'єкта права як наявність рівних можливостей доступу до суду.

 6. Мають виключно обов'язковий характер. Недотримання принципів цивільного судочинства тягне незаконність судових актів.

 7. Визначають залежність відповідальності держави за дотримання принципів у частині виконання міжнародно-правових зобов'язань і принципу верховенства права при здійсненні судочинства.

Таким чином, принципи цивільного процесуального права – це виражені в нормах цивільного процесуального права незаперечні за своєю природою вимоги до суду й учасників цивільного процесу, які концептуалізують його зміст, та визначальний порядок засади здійснення

правосуддя в цивільних справах.


2. Система та склад принципів цивільного судочинства.

Під загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права розуміють основоположні імперативні норми міжнародного права, що приймаються і визнаються міжнародним співтовариством держав у цілому,

відхилення від яких є неприпустимим. Вони мають наднаціональний характер і закріплюються у міжнародно-правових актах — Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини.

У сфері цивільного судочинства виявляють свою дію і принципи, закріплені в Конституції України, законодавстві про судоустрій і цивільному процесуальному кодексі. Незважаючи на те, що принципи закріплюються в різних нормативних актах, вони мають однаковий предмет правового регулювання і належать до складу принципів цивільного процесуального права.

Так, у Конституції України містяться базові норми судочинства як єдині підстави правосудної діяльності всіх органів судової влади: поділ державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу й судову (ст. 6); верховенство права й законності (ст. 7); право на судовий захист (ст. 55); неприпустимість примусу свідчити проти себе або своїх близьких родичів (ст. 63); здійснення правосуддя тільки судом (ст. 124); незалежність і підпорядкування суддів закону (ст. 129) та ін.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» принципами судочинства

називає такі, як здійснення правосуддя в Україні виключно судами (ст. 5), самостійність судів (ст. 6), право на судовий захист (ст. 7), право на повноважний суд (ст. 8), рівність перед законом і судом (ст. 9), правова допомога при реалізації права на справедливий суд (ст. 10), гласність і відкритість судового процесу (ст. 11), мова судочинства (ст. 12), обов'язковість

судових рішень (ст. 13), право на оскарження судового рішення (ст. 14), одноособовий та колегіальний розгляд справ (ст. 15).

У Цивільному процесуальному кодексі України також закріплюються

загальні принципи правосуддя та принципи, специфічні для цивільного судочинства:

- здійснення правосуддя на засадах поваги до честі й гідності,

рівності перед законом і судом (ст. 5);

- гласність та відкритість (ст. 6);

- державна мова судочинства (ст. 7);

- законність (ст. 8);

- змагальність сторін (ст. 10);

- диспозитивність цивільного судочинства (ст. 11);

- забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень (ст. 13);

- обов'язковість судових рішень (ст. 14);

- процесуальна рівноправність сторін (ч. 1 ст. 31);

- усність (ст. 6).

Зміст названих нормативних актів свідчить про те, що принципи цивільного процесуального права в них або дублюються, або мають місце певні редакційні відмінності в найменуванні. Крім того, треба зазначити, що мають місце і розходження у формі юридичного закріплення принципів у текстах законів. Ці неузгодженості переважно мають юридико-технічний характер.

За сталою науковою традицією склад принципів цивільного процесуального права класифікують за джерелами їхнього закріплення.

При цьому виокремлюють конституційні принципи та принципи, закріплені в законодавстві про судоустрій і у ЦПК. Залежно від сфери правового регулювання виділяють загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи права. З огляду на це принципи цивільного процесуального права в основному мають міжгалузевий характер, оскільки виявляють свою дію і в інших суміжних галузях правового регулювання — судоустрою, кримінальному, господарському та адміністративному судочинстві.

Відповідно до ролі того чи іншого принципу в здійсненні правосуддя

розрізняють організаційно-функціональні та функціональні принципи цивільного процесуального права. Перша група принципів регулює організацію правосуддя і здійснює вплив на порядок його реалізації. Друга група принципів регулює в основному порядок здійснення правосуддя, тобто визначає процесуальну діяльність суду і учасників цивільного судочинства. По суті у даному випадку мова йде про класифікацію принципів, виходячи із об'єкта правового регулювання принципів як специфічних правових приписів.

Висловлюються й інші погляди щодо класифікації принципів цивільного

процесуального права. Так, пропонують їх класифікувати на три групи.

До першої групи входять ті, що становлять фундамент галузі (право на суд та захист порушеного права, баланс приватних та публічних інтересів, рівність учасників спірних відносин перед законом і судом, право на відкритий розгляд справи).

Другу групу становлять ті, що утворюють капітальні перегородки в будівлі правосуддя (мова судочинства, диспозитивність волевиявлення, змагальні засади, безпосередність дослідження доказів, безперервність судового розгляду).

До третьої групи віднесено ті, що смикають контури образно названої

будівлі і становлять її дах (верховенство основних прав і права щодо закону, яке прийшло на зміну законності; співробітництво держав у захисті порушеного права). Без сумніву, і така точка зору, незважаючи на образність порівнянь, має право на існування, оскільки містить певний зміст.

До організаційно-функціональних принципів належать:

 • принципи здійснення правосуддя тільки судом на засадах рівності громадян перед законом і судом;

 • незалежності суддів і підкорення їх тільки закону;

 • одноособового та колегіального розгляду цивільних справ;

 • державної мови судочинства;

 • гласності.До групи функціональних:

 • принципи законності;

 • диспозитивності;

 • змагальності;

 • публічності та судового керівництва;

 • процесуальної рівноправності сторін;

 • трьохінстанційності та забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду;

 • усності;

 • безпосередності;

 • обов'язковості рішень суду.
Схожі:

1. ВСТУП Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему...
Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні...
Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Завдання цивільного судочинства
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту...
ТЕМАТИКА
Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
ТЕМАТИКА
Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
СУТЬ І ПРИНЦИПИ
Адвокат представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача
Семінарське заняття № Конституційне право України: поняття, система, принципи
Система галузі конституційного права України. Принципи конституційного права. Конституційно-правові норми та інститути
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Цивільний процес» на 2012-2013 навчальний рік
Процесуально-правове положення осіб, які сприяють здійсненню цивільного судочинства
Конспект з курсу «Цивільне право України»
Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система
ПЛАН. Вступ. Поняття принципів і їх значення. Система принципів і їх класифікація
Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу і надійні гарантії їх реалізації, доступність і простота судочинства, які дають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка