ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ На ступінь доктора наук


НазваФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ На ступінь доктора наук
Сторінка1/23
Дата28.02.2016
Розмір2.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний покажчик України
№ 2
(1074-2787)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року


Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National

Bibliography of Ukraine

ABSTRACT OF

DISSERTATIONS

CHRONICLE

State Bibliographic

Index of Ukraine
№ 2
(1074-2787)

Appears once a quartet

Published from 1999


Kyiv • 2006


Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Бібліографи-укладачі: Дименко Любов Володимирівна

Мангова Лідія Олегівна

Редагування М.І.Давиденко

Коректура В.О.Кочупалова

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99
Підп. до друку 11.07.2006 р. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 9,53. Обл.-вид. арк. 12,65.

Тираж 246 пр. Зам. № 75.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11.
З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.
© Книжкова палата України, 2006

ЗМІСТ

Фізико-математичні науки 5

Хімічні науки 14

Біологічні науки 17

Геологічні науки 23

Технічні науки 25

Сільськогосподарські науки 48

Історичні науки 54

Економічні науки 59

Філософські науки 83

Філологічні науки 86

Географічні науки 93

Юридичні науки 95

Педагогічні науки 105

Медичні науки 113

Фармацевтичні науки 135

Ветеринарні науки 136

Мистецтвознавство 137

Архітектура 138

Психологічні науки 139

Соціологічні науки 141

Політичні науки 142

Фізичне виховання та спорт 144

Державне управління 145

Іменний покажчик 148

Географічний покажчик 161

Передмова — див. № 1 "Літопису авторефератів дисертацій"

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

1074. Бондаренко В.Г. Параболічне рівняння на рімановому многовиді: (01.01.02) / НАН України, Ін-т приклад. математики та механіки. — Донецьк, 2005. — 34 с. — Бібліогр.: с. 31—32 (21 назва). — [2005-09738] УДК 517.956.4

1075. Брик Т.М. Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин: (01.04.02) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Л., 2005. — 31 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—27 (29 назв). — [2005-09745] УДК 536.75+538.9

1076. Каказей Г.М. Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими ди­польними взаємодіями: (01.04.11) / Ін-т магнетизму НАН України, М-во освіти і науки України. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — [2005-07853]

УДК 537.622+538.955

1077. Карбівський В.Л. Електронна та атомна будова апатитів і апатитоподіб­них структур: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — [2005-07858] УДК 535.33/.34:539.216

1078. Коба О.В. Дослідження систем обслуговування з поверненням зая­вок при неекспоненціальному розподілі часу перебування в орбіті: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). — [2005-10250] УДК 519.872

1079. Кушнір В.А. Формування та прискорення електронних пучків висо­кої яскравості в інжекторних системах лінійних резонансних прискорювачів: (01.04.20) / НАН України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2005. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — [2005-10110] УДК 621.384

1080. Лоскутов С.В. Вплив деформаційних процесів на структуру та енер­гетичний стан поверхневого шару металів: (01.04.13) / НАН України, Ін-т метало­фізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2005. — 33 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 26—29 (40 назв). — [2005-07966] УДК 539.37/.38

1081. Мар’ян М.І. Процеси самоорганізації та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Л., 2005. — 29 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 22—26 (50 назв). — [2005-10258] УДК 536.75+621.315.592

1082. Машкевич С.В. Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — [2005-10269] УДК 530.145+531.19

1083. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: (01.03.02) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2005. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (51 назва). — [2005-11053] УДК 524.338.5

1084. Рудько Г.Ю. Структурні перетворення та зміни енергетичного спект­ру в напівпровідникових матеріалах електроніки при легуванні та пониженні роз­мірності: (01.04.10) / Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН Ук­раїни. — К., 2005. — 24, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (45 назв). — [2005-06277] УДК 535.37:621.315.59

1085. Токарський П.Л. Теорія випромінювальних систем із джоулевими і поляризаційними втратами: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 32, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — [2005-07314] УДК 517.957:[537.872+537.871.5]

1086. Хапко Р.С. Чисельне розв’язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач: (01.01.07) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — [2005-06744] УДК 519.6

На ступінь кандидата наук

1087. Бакушевич А.Я. Модальне керування та оптимізація в задачах суп-роводу антенними системами: (01.02.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Библіогр.: с. 16 (9 назв). — [2005-09711] УДК 517.9:681.513.3

1088. Баран М.М. Вплив електрон-деформаційної взаємодії на електронні стани та перерозподіл електронної густини в широкозонних напівпровідниках з дислокаціями: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2005-07019] УДК 538.9.01.043

1089. Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-09720] УДК 517.977:681.5.015

1090. Бобильова О.В. Методи і алгоритми розпізнавання графів на перед­фрактальність і їх застосування: (01.05.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 17 с. — Библіогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2005-09731] УДК 519.17

1091. Богатиренко С.І. Плавлення - кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge (M = In, Sn, Pb, Bi): (01.04.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2005-07056] УДК 538.975

1092. Бомзе Ю.В. Структура та надпровідність напівпровідних гетеро­структур халькогенидів свинцю, олова та рідкісноземельних металів: (01.04.07) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (19 назв). — [2005-07072] УДК 538.945

1093. Бородачов С.В. Оптимізація наближеного інтегрування на деяких класах функцій однієї і багатьох змінних: (01.01.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (19 назв). — [2005-07079] УДК 517.5

1094. Бутрим О.Ю. Імпульсні сигнали у хвилеводах з неоднорідним за­повненням та у щілинних антенах, що розширюються (аналіз у часовій області): (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (26 назв). — [2005-07093] УДК 537.87

1095. Гаврилова Н.В. Визначення хімічного складу планетарних туман­ностей з врахуванням неоднорідностей густини газу в їх оболонках: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2005-09816] УДК 524.37

1096. Гамарник А.М. Точкові дефекти і властивості легованих плівок та крис­талів селеніду свинцю: (01.04.18) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — [2005-07168] УДК 538.975

1097. Ганджа І.С. Особливості розповсюдження крутих гравітаційних хвиль на поверхні рідини: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв) та в підрядк. прим. — [2005-07170] УДК 532.591

1098. Глущенко В.І. Теоретичне дослідження руху границі розділу фаз та росту шарів в конденсованих розчинах: (01.04.07) / НАН України, ін-т метало­фізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-09828] УДК 539.219.3

1099. Гольський В.Б. Електронні та екситонні стани у наногетеросисте­мах з тунельно-зв’язаними квантовими точками різної форми: (01.04.10) / Чер­нів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2005-07198] УДК 621.315.592

1100. Горб А.М. Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультра­звуковими хвилями в пластинах ніобата літію: (01.04.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-07200]

УДК 534.29:531.259.1

1101. Горбанюк Т.І. Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структу­рах, стимульовані композитними плівками (CuxPd): (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — [2005-10082]

УДК 537.217:535.36/.37

1102. Григор’єва О.В. Магнітні ефекти при фазових перетвореннях в сплавах на основі заліза: Fe-B, Fe-Si-B, Fe-C: (01.04.13) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-07211] УДК 53.098:669.11.017.3

1103. Гризунова Т.В. Високотемпературний тепломасообмін при протікан­ні хімічних реакцій та фазових перетворень на поверхні вольфраму та його оксидів: (01.04.14) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2005. — 16, [1 ] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2005-07214]

УДК 536.46:669.27.017.3

1104. Гулаєва Н.М. Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багато­процесорних обчислювальних системах: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — [2005-07220] УДК 004.272.26:519.254

1105. Денисова О.С. Квазірівноважні та транcпортні властивості збуджених одновимірних систем: (01.04.02) / Ін-т магнетизму НАН і М-ва освіти і науки України. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-09969] УДК 537.611.3

1106. Древаль М.Б. Розвиток методів зондування плазми пучком важких іонів і його реалізація на стелараторі TJ-II: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—16 (24 назви). — [2005-07249] УДК 533.9

1107. Женіровський М.І. Ефективні кінетичні коефіцієнти макроскопічно сильно неоднорідних середовищ з нелінійністю та малою дисипацією: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2005-09915] УДК 539.2

1108. Журавська Г.В. Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих областях: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2005-09977] УДК 517.911

1109. Завалов О.М. Лінзи з просторовим зарядом для фокусування пучків негативних та позитивних іонів: (01.04.04) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — [2005-09980] УДК 533.317.2

1110. Заводовський М.В. Спектральні теореми для сімей лінійно зв’яза­них операторів із заданими спектрами: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2005-09982] УДК 517.98

1111. Зазимко Н.М. Вплив структури на динамічне руйнування оптично­чутливих полімерів: (01.04.19) / НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. спо-лук. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2005-09988]

УДК 539.3:678.01

1112. Ічанська Н.В. Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволю­ційних рівнянь: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-07288] УДК 517.95

1113. Калько Т.В. Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплин­них розчинах 3Не — 4Не: (01.04.09) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. темпера-тур ім. Б.І. Вєркіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — [2005-07855] УДК 536.48

1114. Карабаш І.М. Про подібність диференціальних операторів до само­спряжених: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2005-07856] УДК 517.948

1115. Карелін С.Ю. Резонансна взаємодія електромагнітного випроміню­вання з парамагнітними іонами хрому у сполуках ЕНВАCrv та Hg1-xCrxSe: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2005-07859] УДК 539.143.4:537.226

1116. Карнаух Т.О. Класи функцій та чисел, що визначаються трансфор­маційними та генеруючими моделями обчислень: (01.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2005-11031]

УДК 510.51+519.712

1117. Кирик Г.В. Структура та властивості полімерних композиційних матеріа­лів, сформованих у магнітному полі: (01.04.07) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-10019] УДК 538.955:678

1118. Копичко О.М. Нормальні хвилі у оточеному рідиною анізотропному шарі: (01.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2005-10039] УДК 539.3

1119. Коптєва О.М. Космологічні та астрофізичні моделі з урахуванням космологічної сталої: (01.04.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 14 с.: іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — [2005-07878] УДК 530.12:524.83

1120. Коротун Т.М. Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів: (01.05.03) / НАН України, Ін-т кібернети­ки ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2005. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2005-07880] УДК 004.4

1121. Кочерга О.І. Асимптотичне розв’язання задачі Коші для виродже­них сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь: (01.01.02) / НАН Ук­раїни, Ін-т математики. — К., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — [2005-10178] УДК 517.955

1122. Кравченко А.В. Експериментальні дослідження високопольових автосолітонів в нерівноважній електронно-дірковій плазмі в кристалах Ge та Si: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2005-07886] УДК 621.315.592

1123. Крицун І.І. Багатохвильова Х-променева дифрактометрія реальних кристалів: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича . — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.16—17 (15 назв). — [2005-10395] УДК 543.449:544.22

1124. Кулик В.В. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань: (01.04.03) / НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 . — [2005-07896] УДК 621.385.6:621.396.96

1125. Куліш В.В. Оптичні властивості малих металевих оболонок різної форми: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 24 с.: іл. — Біблі­огр.: с.20—21 (9 назв). — [2005-10396] УДК 539.2

1126. Мазуренко Р.В. Властивості систем з розвиненою поверхнею на основі поліхлортрифторетилену, йодиду срібла та діоксиду кремнію: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверхні. — К., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2005-10201] УДК 544.77

1127. Манойлов Е.Г. Фотолюмінесценція у видимій області спектра плі­вок нанокристалічного кремнію, одержаних імпульсним лазерним осадженням: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — [2005-10210] УДК 535.37

1128. Масалов А.О. Особливості формування спектрів і каналів релаксації енергії електронних збуджень центрів активації в об’ємних та нанорозмірних крис­талах Re2Sio5:Pr3+, Ce3+ (Re=Y, Lu): (01.04.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — [2005-10259] УДК 535.373.2

1129. Масолова Н.В. Оптохемотронний сенсор для визначення речовин в рідинах: (01.04.01) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2005-07979] УДК 621.58

1130. Матвєєва Л.Є. Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі: (01.05.03) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — [2005-11286] УДК 004.7

1131. Матвійчук Ю.В. Фізичні засади отримання високоміцних станів в метастабільних бета титанових сплавах методами швидкісної термічної оброб­ки: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-10264] УДК 669.295:621.785

1132. Матяш І.Є. Плеохроїзм оптичних та фотоелектричних явищ у кубіч­них кристалах з індукованою анізотропією: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізи­ки напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2005. — 16, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2005-10266] УДК 535.51

1133. Машаров П.А. Екстремальні задачі про множини Помпейю: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2005-10268] УДК 517.518.2

1134. Мекуш О.Г. Алгоритми модулярної арифметики великих чисел: (01.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2005-10275] УДК 510.56:004.421

1135. Миня О.Й. Емісійні характеристики щільної плазми електророзряд­них джерел випромінювання на атомах гелію і неону та монофторидах і монохло­ридах важких інертних газів: (01.04.04) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — [2005-10282] УДК 621.38:533.9

1136. Мисакович Т.С. Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильними електронними коре­ляціями: (01.04.02) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Л., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2005-07983] УДК 535

1137. Михайленко В.В. Немодальна теорія сталості зсувних течій плазми: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (9 назв). — [2005-10283] УДК 533.951

1138. Михайлишин В.С. Моделювання та аналіз механічної поведінки деформів­них тіл за охолодження після витримки при високотемпературному відпалі: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2005-07985] УДК 539.3

1139. Мотущук В.В. Явища переносу заряду та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових CdTe діодних структурах: (01.04.10) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-10409] УДК 621.382.2

1140. Наришкін Р.О. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в систе­мах з об’ємним стоком речовини: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — [2005-10419] УДК 532.529:532.527

1141. Падерно Д.Ю. Вплив розчинних та нерозчинних домішок на струк­туру, фізико-хімічні властивості та кристалізацію аморфних сплавів системи Fe-B: (01.04.13) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — [2005-08053] УДК 539.213

1142. Пасько В.А. Топологічні реакції та перетворення спектру орбіталь­ного кутового моменту в оптичних пучках: (01.04.05) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2005. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — [2005-10661] УДК 535.2

1143. Петрушеня А.А. Створення та динаміка негативно заряджених части­нок у плазмових електромагнітних уловлювачах: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2005-11293] УДК 533.9:621.3.032.26

1144. Пєхтєрєв В.О. Зрізи напівгруп перетворень: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — [2005-10677] УДК 512.53

1145. Позур С.В. Дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних рівнянь другого порядку: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2005-06182] УДК 517.9

1146. Пойда А.В. Кінетика структурних змін та фазових перетворень у зразках алюмінієвих сплавів 1460 та AMr6, надпластично деформованих при ви­соких гомологічних температурах: (01.04.07) / НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. — Х., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2005-10698] УДК 539.374:539.52

1147. Прокопенко О.В. Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочас­тотні пристрої на їх основі: (01.04.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — [2005-10768] УДК 537.86

1148. Прокопець В.М. Лінійні та нелінійні оптичні властивості композит­них керамічних матеріалів на основі SiС, AlN i Si3N4: (01.04.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2005-06202] УДК 535.323+535.341

1149. Проценко С.І. Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі Cr, Cu і Sc (Co): (01.04.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2005-06205] УДК 539.216

1150. Ракша В.М. Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком Джозефсонівських контактів ВТНП: (01.04.22) / НАН України, Ін-т металофізи­ки ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2005-06252] УДК 538.945

1151. Резнік Ю.О. Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптив­ним гілкуванням: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2005-06259] УДК 004.383.3

1152. Рогуль Т.Г. Структура і мікромеханічна поведінка осадженого хро­му: (01.04.13) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — [2005-06268]

УДК 539.5:669.268

1153. Рознюк Ю.С. Енергетичні параметри та механізми утворення і роз­паду резонансних станів ядер 5He, 5Li, 6He: (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2005-11013] УДК 539.17

1154. Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю: (01.01.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2005-0832005-084] УДК 519.21

1155. Рубіш В.В. Модифікування халькогенідних склоподібних напівпро­відників на основі миш’яку і сурми: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — [2005-11019] УДК 539.21

1156. Савастру О.В. Розподіл значень арифметичних функцій на спеціаль­них послідовностях: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2005-11058] УДК 511.33

1157. Савченко В.І. Метод усереднених характеристик та його застосу­вання у нелінійних задачах релятивістської електродинаміки: (01.04.02) / Ін-т магнетизму НАН України, М-во освіти і науки України. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2005-06288] УДК 537.8

1158. Семенишина І.В. Напівінваріантні многовиди та періодичні роз­в’язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах: (01.01.02) / Чер­нів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2005-11302] УДК 517.9

1159. Сенченко О.С. Зображення автоматів за допомогою визначальних спів­відношень їх поведінки: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глу­шкова. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2005-11092] УДК 519.713

1160. Сиваш С.Б. Методи дослідження крайових задач для лінійних рів­нянь математичної фізики з екстремальною граничною умовою: (01.01.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2005-06313] УДК 517.958

1161. Симотюк М.М. Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — [2005-11102] УДК 517.95

1162. Сирников Є.В. Кінетичні процеси при фазовому розшаруванні слаб­ких твердих розчинів 4Не у 3Не при наднизьких температурах: (01.04.09) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2005-06319] УДК 536.48

1163. Сінявський О.В. Узагальнені функції дільників: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — О., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2005-11311] УДК 511.33

1164. Скакунова О.С. Динамічні ефекти дифузного розсіяння рентгенівсь­ких променів в складних гетероструктурах: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2005-11313] УДК 539.3

1165. Соколенко І.В. Наближення Ψ -інтегралів функцій, заданих на дійс­ній осі: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 17 (5 назв). — [2005-06499] УДК 517.5

1166. Сорокатий М.І. Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем із змінним розподілом параметрів: (01.02.04) / НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2005-07308] УДК 539.3

1167. Старчевський Ю.Л. Динаміка електронного потоку в магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом: (01.04.04) / НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2005-06510] УДК 621.385.6

1168. Субота С.Л. Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі: (01.04.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2005-06529] УДК 535.5:532.73:548-14

1169. Сушко Т.С. Двовимірні статичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п’єзокерамічних тілах: (01.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-06536] УДК 539.3

1170. Татарчук Є.В. Розчинноутворення в бінарних та потрійних порош­кових системах на основі Co, Fe, Ni та Cr: (01.04.13) / НАН України, Ін-т ме­талофізики ім. Г.В. Курдюмова. — К., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2005-06649] УДК 544.344.2:546.72/.74

1171. Теско В.А. Простори основних та узагальнених функцій у задачах нескінченновимірного аналізу: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2005-06655] УДК 517.5

1172. Ткаченко І.В. Механізми дефектоутворення та люмінесценції у без­домішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — [2005-06669] УДК 539.216.2:621.315.592

1173. Туз В.Р. Резонансні явища у квазіперіодичних шаруватих системах з металодіелектричними елементами: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2005-06691] УДК 537.86

1174. Фесенко В.І. Розсіяння електромагнітних хвиль на шаруватих анізо­тропних об’єктах в вільному просторі та в хвилеводах: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2005-06737] УДК 537.874

1175. Фесенюк О.П. Альфвенівські власні коливання та континуум магніто­гідродинамічних хвиль у стелараторах: (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — К., 2005. — 14 с.: іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — [2005-08404] УДК 533.9

1176. Фоміна Т.О. Деякі лінійні та нелінійні еквівалентні перетворення гауссівських мір у гільбертовому просторі: (01.01.05) / НАН України, Ін-т прик­лад. математики і механіки. — Донецьк, 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2005-08108] УДК 519.2

1177. Фролова Т.І. Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних по­токів з електромагнітним полем в автогенераторах зі схрещеними полями (дво­каскадний магнетронний автогенератор): (01.04.01) / Харк. нац. ун-т радіоелект­рон. — Х., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (22 назви). — [2005-06888]

УДК 621.385.6

1178. Худинцев М.М. Розсіяння випромінювань на багатоцентрових потенціалах. Розв’язувані моделі: (01.04.02) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. — К., 2005. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — [2005-07316] УДК 539.12

1179. Цвєтков Д.О. Математичні проблеми теорії коливань стратифікова­ної рідини: (01.01.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2005-06756] УДК 517.9:532

1180. Чацька В.О. Регулярна та хаотична динаміка електромагнітних хвиль і заряджених частинок у плазмовому та твердотільному середовищах: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2005-06762] УДК 537.86:537.877

1181. Черненко В.В. Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар’єрами: (01.04.10) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2005-06804] УДК 621.315.592

1182. Черпак Ю.В. Транспорт надструму та вихори Aбрикосова в плівках YBa2Cu3O7-δ: (01.04.22) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2005-06806] УДК 538.945+538.975

1183. Чумаченко В.А. Метод спектральних операторів розсіяння в задачах дифракції в періодичних структурах з аксіальною симетрією: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2005-06814] УДК 621.372.85

1184. Шрамко Ю.В. Осереднення фізико-механічних властивостей п’єзо­керамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури: (01.02.04) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2005-07318] УДК 539.3

1185. Шугайло Ю.Б. Формування тривимірних дифракційних структур і визначення анізотропії механічних властивостей матеріалів листової форми методами оптичної голографії: (01.04.05) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2005-06850] УДК 777.3:535.44:535.417

1186. Явецький Р.П. Радіаційно-індуковані дефекти у кристалах складних боратів Li6-x(Na,Mg)xGd(BO3)3:Ce та Li6Gd(Y)1-xEuх(BO 3)3: (01.04.07) / НАН Ук-раїни, Ін-т монокристалів. — Х., 2005. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2005-06893] УДК 535.34

1187. Якименко Н.М. Зв’язані задачі термов’язкопружності для плоских тіл з концентраторами напружень при гармонічному навантаженні: (01.02.04) / НАН України, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2005. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2005-06895] УДК 539.3

1188. Яковлєв О.В. Операторний підхід до проблеми малих рухів в’язкопруж­них середовищ: (01.01.03) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркі­на. — Х., 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2005-06898] УДК 532

1189. Яценко О.А. Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моде­лей: елементи теорії, інструментарій, застосування: (01.05.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2005-06907] УДК 004.4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ На ступінь доктора наук
Бартіш М. Я. Методи типу Ньютона для розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум: (01. 05. 02) / Київ нац ун-т...
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-1224 від 10 липня 2003 р.)
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій
Кафедра об’єдную творчий колектив з 36 співробітників (з 13 викладачів-сумісників 3 докторів та 7 кандидатів наук; з 23 викладачів...
І. П. Голосніченко гл. 1, 2, 3; канд юрид наук
Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушен­ня у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг ред...
За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
«спеціаліст вищої категорії», «вчитель методист» НВК «Вашківецька гімназія»
Центром української науки стала Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН), в якій було три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка