РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА Акції


Скачати 182.02 Kb.
НазваРИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА Акції
Дата13.03.2013
Розмір182.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Глава 7

РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА
Акції — цінні папери без установленого терміну обігу, що засвідчують участь у статутному капіталі акціонерного товариства (АТ), підтверджують членство у цьому товаристві, права на участь в управлінні ним, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, розподіл майна в разі ліквідації АТ. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України (435-15) та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств".

Аукціон — форма організації продажу окремих видів товарів, яка ґрунтується на проведенні публічних торгів; товар на аукціоні продається тому покупцеві, який запропонує найвищу ціну.

"Бики" — спекулянти та хеджери, які очікують підвищення цін, скуповуючи угоди, товари та інші цінності.

Біржа — регулярно функціонуючий, організаційно визначений оптовий ринок однорідних товарів, на якому укладаються угоди щодо купівлі-продажу великих партій товарів; розрізняють товарні, фондові, валютні біржі, біржі праці тощо.

Біржа валютна — біржа, де на регулярній та упорядкованій основі здійснюється купівля-продаж валюти.

Біржа праці — установа, яка опосередковує стосунки між роботодавцями та найманою робочою силою, надаючи спеціалізовані послуги з працевлаштування.

Біржа товарна — оптовий товарний ринок, характерними ознаками якого є: торгівля товарами за стандартами та зразками, що дає можливість реалізувати не сам товар, а контракт на його поставку; регулярність торгів, які здійснюються за певними правилами; формування цін на основі зіставлення попиту і пропозиції (котирування); свобода вибору контрагента за угодою; стандартизація контрактів і мінімальних партій поставок. Згідно із Законом України "Про товарну біржу" від 10.12.1991 р. № 1956-XII, "товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій".

Біржа універсальна — біржа, на якій укладаються угоди щодо широкого асортименту товарів.

Біржа фондова — організований ринок цінних паперів, що виконує функцію мобілізації грошових засобів для довгострокових інвестицій в економіку та фінансування державних програм.

Біржа фрахтова — постійно діючий ринок, на якому укладаються угоди щодо морських перевезень.

Боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язань. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ до "боргових цінних паперів належать: а) облігації підприємств; б) державні облігації України; в) облігації місцевих позик; г) ощадні (депозитні) сертифікати; д) векселі"1.

Брокер — торговий посередник, який забезпечує укладання угод за бажанням клієнтів і за їхній рахунок та отримує винагороду у вигляді комісійних при укладанні угоди (брокеридж). Згідно із Законом України "Про товарну біржу" від 10.12.1991р. № 1956-ХІІ "брокери є фізичними особами, зареєстрованими на біржі відповідно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі".

Бюджетний сектор — сектор економіки, який фінансується з бюджету, витрачає кошти строго за цільовим призначенням, що пов'язане з виробництвом суспільних благ.

Варант — цінний папір, що випускається разом з облігацією чи привілейованою акцією і надає їхнім власникам право на додаткові пільги у визначений час.

Ваучер — майновий купон; документ, який засвідчує право на участь у приватизації державного майна шляхом його обміну на акції підприємств, що підлягають приватизації.

"Ведмеді" — спекулянти та хеджери, які очікують зниження цін, скуповуючи товари, угоди та інші цінності.

Вексель — письмове боргове зобов'язання за встановленою законом формою, яке видається позичальником (боржником, векселедавцем) кредитору (векселедержателю) та надає останньому право вимагати від боржника повернення зазначеної у векселі суми в певний термін. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)"3.

Вторинний ринок цінних паперів — відносини з приводу перепродажу раніше випущених цінних паперів через фондову біржу та позабіржовий обіг. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "вторинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів"1.

Дивіденди — дохід власника акції; частина чистого прибутку акціонерного товариства, розподілена між акціонерами у вигляді певної частки від вартості акцій, котрими вони володіють; величина дивідендів залежить від результатів роботи акціонерного товариства та дивідендної політики, яку воно проводить.

Дилер — біржовий посередник, який укладає угоди від свого імені та за свій рахунок. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "дилерська діяльність — укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом"2.

Дисконтні облігації — облігації, що розміщуються за ціною, нижчою за їхню номінальну вартість. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "різниця між ціною придбання та номінальною вартістю цих облігацій виплачується власнику під час їхнього погашення і становить дохід (дисконт) за облігацією"3.

Емісійні цінні папери — цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ до емісійних цінних паперів належать: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов'язання України.

Зовнішні ефекти — витрати та вигоди, пов'язані з виробництвом і споживанням благ тими суб'єктами, які не є учасниками певної ринкової угоди.

Зовнішній ефект у виробництві — вплив однієї фірми на іншу своєю господарською діяльністю, який, незалежно від витрат ресурсів та ефективності останньої, збільшує або зменшує обсяг виробництва.

Зовнішній ефект у споживанні — корисний (шкідливий) вплив на споживання, який нічого не коштує споживачам (виробникам).

Інвестиційний сертифікат — цінний папір, який випускається інвестиційним фондом чи інвестиційною компанією і дає право на отримання прибутку у вигляді дивідендів або за рахунок зростання курсової вартості сертифіката. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "інвестиційний сертифікат — це цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді"1.

Інтерналізація зовнішнього ефекту — вплив на поведінку суб'єктів господарювання, який змушує їх брати до уваги зовнішні ефекти, що є результатом їхньої діяльності.

Інфраструктура — сукупність інститутів, підприємств та організацій, а також видів їхньої діяльності, покликаних забезпечувати нормальну життєдіяльність людського суспільства, виробництво та обіг товарів і послуг (дороги, транспорт, зв'язок, складське господарство, водопостачання, охорона здоров'я, освіта тощо).

Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств та організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку (оптові підприємства, біржі, фінансові інститути тощо).

Іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ до іпотечних цінних паперів належать: а) іпотечні облігації; б) іпотечні сертифікати; в) заставні.

Коносамент — розписка, що видається агентом транспортного підприємства (судна, літака тощо) відправнику вантажу і засвідчує прийняття вантажу для перевезення та зобов'язання видати вантаж у пункті призначення тримачеві коносамента.

Корекція зовнішніх ефектів — діяльність держави чи приватних суб'єктів господарювання, спрямована на оптимізацію обсягів зовнішніх ефектів.

Котирування (біржове) — реєстрація встановленого курсу цінного папера на фондовій біржі. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "котирування є механізмом визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного папера"1.

Курс акцій — відношення ринкової ціни акції до її номінальної вартості.

Курс біржовий — ринкова ціна цінного папера, що сформувалась у процесі біржових торгів.

Курс офіційний — курс, який встановлюється державними органами; офіційно оголошений курс.

Лістинг — внесення акцій компаній, що пройшли експертну перевірку, у список акцій, які котируються на певній біржі. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "лістинг — це сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі"2.

Маклер — біржовий посередник, особа, яка постійно та професійно займається посередницькою діяльністю, входить до складу персоналу біржі, веде торги та реєструє усні домовленості брокерів покупців і продавців щодо укладання угод; отримує винагороду від кожної зі сторін — учасниць угоди в обсязі, що залежить від суми угоди.

Маркетинг — діяльність щодо стимулювання збуту продукції, покликана пристосувати виробництво до потреб ринку; включає розробку товару, аналіз ринку, цінову стратегію і політику, налагодження комунікацій, сервісного обслуговування тощо.

Негативний зовнішній ефект — витрати, пов'язані з виробництвом і споживанням благ тими суб'єктами, які не є учасниками певної ринкової угоди.

Облігації внутрішніх державних позик України — згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій"1.

Облігації зовнішніх державних позик України — згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "це державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій".

Облігація — документ, що засвідчує передачу грошових коштів у борг на певний термін з правом отримання щорічного фіксованого доходу та зобов'язання щодо повернення суми боргу у визначений термін. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "облігація — цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення".

Опціон — договірне право купити чи продати певний вид цінностей або фінансових прав за встановленою в момент підписання угоди ціною в межах певного періоду; в обмін на отримання такого права покупець опціону сплачує продавцеві певну суму — премію; ризик покупця опціону обмежений цією премією, а ризик продавця зменшується на величину отриманої премії.

Опціон на купівлю — опціон, який надає право, але не зобов'язує купувати фінансові права, товар або іншу цінність за певною ціною; використовується при грі на підвищення; дає змогу після сплати невеликої премії отримати необмежений прибуток від підвищення цін.

Опціон на продаж — опціон, який надає право, але не зобов'язує продавати фінансові права або інші цінності за певною ціною; використовується при грі на пониження; дає змогу після сплати невеликої премії отримати необмежений прибуток від зниження цін.

Пайові цінні папери — цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН)), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН), отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ до пайових цінних паперів належать: а) акції; б) інвестиційні сертифікати; в) сертифікати ФОН.

Первинний ринок цінних паперів — ринок, на якому відбувається розміщення щойно випущених цінних паперів, емітованих державними органами влади різних рівнів, підприємствами, організаціями, іноземними юридичними особами. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "первинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів".

Позитивний зовнішній ефект — вигоди, пов'язані з виробництвом і споживанням благ тими суб'єктами, які не є учасниками певної ринкової угоди.

Похідні цінні папери — цінні папери, що засвідчують право їхнього власника на купівлю або продаж акцій, облігацій і державних боргових зобов'язань (фінансові ф'ючерси, варанти та ін.), у тому числі опціони акцій (облігацій) — право купівлі акцій на пільгових умовах. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "похідні цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів1.

Приватизаційні цінні папери — цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Привілейовані акції — акції з пільговими правами майнової участі. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "привілейовані акції надають їх власникам переважні, порівняно з власниками простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств".

Прості акції — акції, які надають власнику право на отримання доходу пропорційно сумі вкладених ним коштів, а також право участі в загальних зборах акціонерів. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Ринковий сектор — самовідтворюваний сектор економіки, що працює заради прибутку.

Ринок — система економічних відносин з приводу обміну товарів та послуг; механізм узгодження економічних інтересів покупців та продавців.

Ринок вільний класичний — ринок, що характеризується невтручанням держави в економіку та вільним ціноутворенням як основними регуляторами господарських відносин.

Ринок регульований — ринок, що характеризується втручанням держави в економічне життя суспільства з метою обмеження свавілля монополій та захисту конкурентного середовища.

Ринок соціально орієнтований — регульований ринок, у якому держава бере на себе виконання функцій соціального захисту населення.

Сертифікат депозитний — фінансовий документ, випущений банком, який засвідчує наявність грошового депозиту та зобов'язання виплатити цю суму тримачеві сертифіката в певний термін разом з процентом, що сплачується щорічно або разом із погашенням боргу. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ГУ "ощадний (депозитний) сертифікат — цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав"1.

Суспільне благо — благо, яке характеризується відсутністю конкуренції у споживанні та неможливістю вилучення зі споживання.

Торговельно-промислові палати — комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговельних зв'язків із зарубіжними партнерами; юридичні особи, які надають цільові інформаційні послуги.

Торговий дім — велика торговельна фірма, яка укладає масштабні торговельні угоди за широкою номенклатурою товарів, використовуючи як власний, так і залучений капітал.

Угода біржова — домовленість щодо взаємної передачі прав та зобов'язань стосовно біржового товару, яка супроводжується передачею фінансового інструменту (банківських документів чи грошей) однієї особи іншій.

Угода форвардна — строкова угода з готівковою формою розрахунку, за якою покупець та продавець погоджуються на поставку товару обумовленої якості та кількості (або валюти) на певну дату в майбутньому; ціна товару, курс валюти тощо фіксуються в момент укладання угоди.

Угода онкольна — угода щодо купівлі реального товару або цінних паперів, за якою ціна не фіксується аж до вимоги покупця.

Угода ф'ючерсна — угода щодо купівлі-продажу фінансових інструментів або товарів обумовленої марки на біржах за узгодженою ціною через певний проміжок часу після укладання угоди; укладається з метою страхування (хеджування) угоди з наявним товаром, отримання різниці під час перепродажу ф'ючерсної угоди, для отримання прибутку від зміни цін і курсів, що виникають на кінець періоду хеджування.

Фірма аудиторська — фірма, яка здійснює консультування з бухгалтерського обліку та контролю фінансової діяльності, проведення господарсько-фінансових ревізій; перевірку достовірності фінансового звіту фірм, які підлягають аудиторському контролю.

Фірма консалтингова — фірма, яка надає послуги щодо дослідження та прогнозування ринку, оцінювання торговельно-політичних умов здійснення експортно-імпортних операцій, розробки та запровадження маркетингових програм тощо.

Фондовий ринок — ринок цінних паперів. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "фондовий ринок — це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів)".

Функція ринку алокаційна — функція ринку, спрямована на забезпечення виробництва "найкращої", оптимальної комбінації товарів та послуг за допомогою найбільш ефективної комбінації ресурсів; ефективною є така комбінація ресурсів, за якої товари та послуги виробляються з мінімальними альтернативними витратами.

Функція ринку інтеграційна — функція ринку, спрямована на узгодження економічних інтересів суб'єктів господарювання, формування цілісного економічного простору в межах окремої держави та світової економіки.

Функція ринку інформативна — функція, пов'язана з ціновим | механізмом інформування суб'єктів господарювання, який визначає їхню економічну поведінку.

Функція ринку регулювальна — функція ринку, спрямована на врегулювання процесів виробництва, обміну, розподілу та споживання економічних благ. |

Функція ринку розподільна — функція ринку, спрямована на диференціацію доходів виробників і споживачів, що зумовлює соціальне розшарування суспільства.

Функція ринку санаційна — функція ринку, спрямована на "очищення" економічного середовища від неконкурентоспроможних суб'єктів господарювання.

Функція ринку стимулювальна — функція спонукання виробників товарів та послуг до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів; створює дієвий механізм мотивації праці, стимулює підвищення ефективності економіки на основі впровадження досягнень науково-технологічного прогресу.

Хеджування — страхування від можливого коливання цін за допомогою строкових угод.

Цільові облігації — облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій1.

Цільові облігації внутрішніх державних позик України — згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ це облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного обсягу державного боргу.

Цінні папери — документи, що засвідчують майнові (боргові) зобов'язання. Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ "цінні папери — документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам".

Ярмарок — організована, періодично функціонуюча в певному місці виставка зразків товарів широкого вжитку і/або устаткування, транспортних засобів, засобів зв'язку, ноу-хау, де експоненти укладають угоди в національному та міжнародному масштабах.
Тестові завдання

1. Ринок як економічна категорія — це:

2. Характерною ознакою ринкової координації дій економічних суб'єктів не є:

3. Ринковий механізм функціонування економіки передбачає:

4. Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарювання, розрізняють ринки:

5. Визначте, яка з наведених ознак не притаманна ринковій економіці:

6. Структура ринку — це сукупність:

7. Ринкова інфраструктура забезпечує:

8. Елементами інфраструктури ринку є:

9. Інвестиційні фонди належать до:

10. Фондова біржа — це:

11. Торгових посередників, які забезпечують укладання угод на біржі за бажанням клієнтів та за їхній рахунок, називають:

12. Характерною ознакою товарної біржі не є:

13. Процент є ціною на ринку:

14. На ринку цінних паперів не продаються:

15. Головною передумовою виникнення ринку є:

16. Причиною виникнення зовнішніх ефектів є:

17. Негативним наслідком зовнішніх ефектів є:

18. На ринку землі пропозицію формують:

19. Консалтингові фірми надають послуги щодо:

20. Маркетингова діяльність фірм пов'язана із:

21. Форвардна угода передбачає:

22. До функцій центрів зайнятості не належать:

23. Онкольні угоди передбачають, що ціна товару чи цінних паперів:

24. Перша біржа була зареєстрована в:

25. У різних країнах держава на безкоштовній основі надає різний обсяг освітніх послуг (початкова, середня, вища освіта) внаслідок:

26. Головна відмінність між акцією та облігацією полягає у тому, що облігація є:

27. Торгівля за опціонами — це:

28. Основним завданням фондової біржі є:

29. Хедж — це:

30. Укладання угоди між фермером та торговою фірмою щодо постачання майбутнього врожаю за узгодженою ціною є прикладом:

31. Лауреатом Нобелівської премії з економіки, який розробив концепцію спонтанного ринкового порядку і трактував ринок як універсальний механізм узгодження економічних інтересів, є:

Схожі:

8. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ > Виникнення, суть та функції ринку
Ринок це об'єктивний факт, який бачить кожний, і що таке ринок, знає кожна домогосподарка, яка йде за покупками
Ринкова структура: особливості різних ринків Варіант 1
Головна відмінність споживчого ринку від ринку засобів виробництва полягає в тому, що
Ринкова структура: особливості різних ринків Варіант 1
Головна відмінність споживчого ринку від ринку засобів виробництва полягає в тому, що
Офіційні правила участі в Акції «Спортивний місяць з «Сільпо»
Учасниками Акції (далі «Учасник») можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконали Правила цієї Акції, зазначені...
ЛЕКЦІЯ 7 ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: БІРЖІ, БАНКИ, СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
Дякуючи їй підприємство є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливо важливим є те, щоб інфраструктура не була нав'язана...
Структура національної економіки Національна економіка України Заключення...
Макроекономіка намагається вирішити такі глобальні проблеми як інфляція, безробіття, економічне зростання. Вона розглядає проблеми...
Закон кількості грошей. Інфляція, її основні види та характеристика....
Визначте поняття матеріального та нематеріального виробництва, виробничої та невиробничої сфери діяльності людей
Суть, структура та види аудиторських висновків
По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкових докумен­ти: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський...
Положення трудової акції
Головною метою акції є формування екологічної культури особистості та відповідальності за збереження природного середовища перед...
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОБРОВОЛЬЧОЇ АКЦІЇ «ВЕСНЯНИЙ ТИЖДЕНЬ ДОБРА 2009»
Національний координаційний комітет формується організаторами Акції із представників зацікавлених територіальних громад, суспільних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка