«Науково-методичний супровід зростання професійної компетентності педагогічних кадрів у реалізації державної та регіональної мовної політики»


Скачати 118.17 Kb.
Назва«Науково-методичний супровід зростання професійної компетентності педагогічних кадрів у реалізації державної та регіональної мовної політики»
Дата30.10.2013
Розмір118.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Проект: «Науково-методичний супровід зростання професійної компетентності педагогічних кадрів у реалізації державної та регіональної мовної політики»
Автор-укладач: методист районного методичного кабінету відділу освіти Голопристанської районної державної адміністрації Руда О.В.


Зміст:

1. Інноваційна ідея проекту……………………………………………… 3

2. Актуальність проекту ………………………………………………… 3

3. Тематичне підґрунтя проекту ………………………………………… 5

4.Мета проекту……………………………………………………………. 5

5. Завдання проекту ……………………………………………………… 6

6. Очікуваний результат …………………………………………………. 6

7. Концептуальні засади проекту ……………………………………….. 6

8. Учасники проекту ………………………………………………………7

9. Термін реалізації проекту …………………………………………….. 8

10. Етапи реалізації проекту …………………………………………….. 8

11. План реалізації проекту ………………………………………………10

12. Фінансове забезпечення реалізації проекту …………………………12

13. Додаток ………………………………………………………………...13

1. Інноваційна ідея проекту:

Мовна політика посідає чільне місце в системі державних пріоритетів, оскільки її стратегічним завданням є забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, вільного розвитку, використання і захисту мов національних меншин та задоволення мовних потреб громадян України.

Ідея проекту зумовлена як великим значенням мовно-культурних процесів у сучасному світі, так і зокрема тією історичною обставиною, що український народ протягом століть не мав змоги
належним чином розвивати національну мову і користуватися нею у
всіх сферах діяльності.

Ураховуючи необхідність вироблення послідовного і виваженого підходу до вирішення мовних питань, з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, задоволення мовних потреб громадян України, керуючись статтею 10 та відповідно до частини другої статті 102  Конституції України, на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності Президент України 15 лютого 2010 року схвалив Концепцію державної мовної політики, спрямовану на забезпечення удосконалення законодавства про мови, розвиток мережі та поліпшення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів для виховання і навчання українською мовою, розширення застосування української мови в засобах масової інформації, сфері культури, освіти і науки.
2. Актуальність проекту:

Виходячи з того, що чільне місце в становленні державності української мови належить галузі освіти, Державна національна програма “Освіта” стратегічним завданням реформування змісту освіти вважає вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження її як основної мови функціонування загальноосвітньої, професійної та вищої школи. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти у державі створюється система неперервної мовної освіти, що має забезпечити обов’язкове оволодіння нашими громадянами державною (українською) мовою, можливість опанувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою.

Нині мовна ситуація в Україні характеризується низкою
негативних явищ і тенденцій. Українська мова як державна ще не дістала належного застосування в галузях права, освіти, культури, науки, інформатики, військової справи, судочинства тощо.

Суспільний і побутовий престиж української мови неадекватний
її виражальним можливостям та високому рівню розвитку.
Використання української мови в усіх сферах суспільного життя не
відповідає частці українців у загальній чисельності населення.

Випускники шкіл і навіть вищих навчальних закладів не
мають необхідних знань і навичок з орфографії, пунктуації,
стилістики, усної мови, ділового спілкування і письма.

Більшість підручників та навчально-методичних посібників не
відповідає сучасним вимогам і потребує заміни чи оновлення. Не створено належного механізму пропаганди української мови у засобах масової інформації, сфері освіти, профспілкових та інших
громадських організаціях, не скрізь роз'яснюється необхідність її
вивчення та застосування, майже зникли освітні передачі
українською мовою на радіо і телебаченні.

Головними важелями в реалізації даного проекту мають
стати конкретні заходи спрямовані на створення умов, які
зробили б вживання української мови суспільно необхідним.

Дані протиріччя визначають актуальність теми проекту і шляхи формування професійної компетентності педагогічних кадрів у реалізації державної та регіональної мовної політики.
3. Тематичне підґрунтя проекту:

Мовна політика в галузі освіти була предметом розгляду вітчизняних і зарубіжних науковців. Ґрунтовні дослідження її різних аспектів здійснили в своїх працях українські вчені Б.Ажнюк, В.Брицин, Л.Булаховський, А.Бурячок, М.Вашуленко, І.Вихованець, Л.Мацько, В.Німчук, М.Пентилюк, А.Погрібний, О.Пономарів, І.Ющук та ін.

Розв’язанням проблем формування та реалізації мовної політики в різних сферах життєдіяльності переймаються й зарубіжні дослідники, зокрема Д.Веймер, А.Вілдавскі, Т.Мікуліч, Д.Тухватулліна, А.Фергюсон та ін.

Державно-управлінські аспекти, які мають загальнотеоретичне значення для вивчення проблем мовної політики в галузі освіти України, досліджували В.Бакуменко, Н.Грицяк, В.Мартиненко, П.Надолішній, Ю.Оболенський, В.Токовенко, В.Трощинський та ін.

Визнаючи безперечні досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців з теорії мовної політики в галузі освіти, зазначимо, що поза їх увагою залишаються важливі теоретико-методологічні та практичні питання, насамперед щодо ролі і завдань Української держави в цій сфері, багато питань потребують дальшого наукового дослідження.
4. Мета проекту:

Метою даного проекту є створення та апробація моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні, яка б сприяла розвитку і вдосконаленню професійної компетентності вчителів та спрямовувала їх діяльность на створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

5. Завдання проекту:

 • створити сприятливі умови для забезпечення зростання компетентності педагогічних кадрів у реалізації державної та регіональної мовної політики;

 • сформувати вміння у вчителів здійснювати оцінку своїх професійних компетенцій та визначати шляхи професійного розвитку;

 • забезпечити готовність педагогічних працівників до впровадження та реалізації державної та регіональної мовної політики;

 • розробити методичні матеріали для вчителів з питання реалізації державної мовної політики на районному рівні;

 • створити альтернативну модель реалізації державної мовної політики на районному рівні;

 • стимулювати вироблення в учнів стійкої мотивації у вивченні державної української мови через впровадження моделі реалізації державної мовної політики на районному рівні.


6. Очікувані результати проекту:

Реалізація Проекту сприятиме створенню належного національного культурного та мовно-інформаційного простору; забезпеченню вільного і безконфліктного розвитку мовної самобутності українців та національних меншин України; створюватиме умови для утвердження державності української мови, підвищення її престижу, набуття нею рис перспективності і авторитетності.
7. Концептуальні засади проекту:

Вільне опанування всіма громадянами України мови свого громадянства - це, як підтверджує багатовіковий досвід держав світу, запорука міжетнічної злагоди, єдності і стабільності суспільства, ефективного функціонування держави, позитивного її сприйняття як повновартісного і незалежного суб'єкта світової спільноти.

Опанування мов на різних етапах і у навчальних закладах регулюється загальнодидактичними і лінгводидактичними принципами, які  в тісному взаємозв'язку забезпечують ефективне засвоєння мов і зумовлюють оптимальний вибір технологій навчання.

Правовою основою для впровадження проекту щодо реалізації державної та регіональної мовної політики в Україні є основні положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови в УРСР», Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції державної мовної політики, схваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Виконання стратегічних завдань державної мовної політики і досягнення визначених цілей має здійснюватись з урахуванням особливостей мовної ситуації в Україні та забезпечуватись ефективними інституційними і юридичними механізмами.

Володіння громадянами України, крім своєї рідної мови, мовою свого громадянства підвищуватиме інтелектуальний потенціал кожної особи, сприятиме збереженню в Україні мовно-культурного розмаїття і виключатиме конфлікти на етнічному та мовному грунті.
8.Учасники проекту:

До реалізації даного проекту залучаються методисти районних методичних кабінетів відділу освіти, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, учні загальноосвітніх навчальних закладів. Лише узгоджена робота всіх учасників дозволить досягти найвищих показників у роботі і реалізувати проект з максимальною ефективністю.
9. Термін реалізації проекту: 2011 – 2014 рр.
10. Етапи реалізації проекту:
І. Підготовчий етап (вересень 2011 р. - грудень 2011р.):

 • формування психологічної готовності педагогічних кадрів до вивчення науково-теоретичних засад питання;

 • вивчення фахової літератури та періодичних видань з питання реалізації державної та регіональної мовної політики;

 • забезпечення зв'язку і взаємодії з іншими державними структурами, задіяними у реалізації проекту;

 • визначення основних етапів роботи та строків їх реалізації;

 • первинний план робіт, необхідних для реалізації проекту;

 • розробка концептуальної моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні;

 • прогнозування перспектив подальшої роботи;

 • підготовка «Методичного вісника» з висвітленням питання щодо впровадження у навчально-виховний процес моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні та доведення його до учасників проекту.


ІІ. Діагностико-концептуальний етап (січень 2012 р. – травень

2012 р.):

 • пошукова робота - систематизація та узагальнення зібраного теоретичного матеріалу;

 • робота творчих груп з розробки дидактичного і методичного забезпечення моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні;

 • підготовка методичних рекомендацій по виконанню мети проекту;

 • визначення методик контролю результатів;

 • визначення форми представлення результатів проекту;

 • обмін досвідом з колегами.


ІІІ. Адаптивно-перетворюючий (вересень 2012 р. – грудень

2012 р.):

 • впровадження розроблених у попередньому етапі рекомендацій та методик по реалізації проекту;

 • організація діяльності майстер–класів з проблеми впровадження проекту;

 • апробація та демонстрація запропонованих програм, методів та форм з реалізації державної мовної політики.


ІV. Контрольно-корегувальний (січень 2013 р. – травень 2013 р.):

 • обговорення експертними групами переліку недоопрацювань, виявлених неточностей та похибок, вироблення рекомендацій щодо коригування роботи над проектом;

 • моніторинг роботи контрольних групп;

 • звіт творчої групи проекту.V. Узагальнюючий (вересень 2013 р. – травень 2014 р.):

 • підсумковий звіт з аналізом роботи про результати роботи над проектом;

 • вироблення пропозицій;

 • презентація практичних форм роботи з реалізації державної мовної політики та розробленої продукції;

 • майстер-класи, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, електронні посібники.11. План реалізації проекту


Ціль данного етапу

Термін виконання

Результати,

які маємо отримати

 • сформувати психологічну готовність педагогічних кадрів до вивчення науково-теоретичних засад питання;

 • вивчити фахову літературу та періодичні видання;

 • забезпечити зв'язок і взаємодію з іншими державними структурами, задіяними у реалізації проекту;

 • визначити основні етапи роботи та строки їх реалізації;

 • скласти первинний план робіт, необхідних для реалізації проекту;

 • підготувати «Методичний вісник» з висвітленням питання щодо впровадження у навчально-виховний процес моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні та доведення його до учасників проекту.
вересень

2011 р.- грудень

2011 р.

Первинний план робіт, необхідний для реалізації проекту;

випуск «Методичного вісника» з висвітленням питання щодо впровадження у навчально-виховний процес Моделі реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні та доведення його до учасників проекту;

зв'язок і взаємодія з іншими державними структурами, задіяними у реалізації проекту.


 • систематизувати та узагальнити зібраний теоретичний матеріал, підготувати виписки, цитати;

 • підготувати методичні рекомендації по виконанню мети проекту; розробити дидактичне і методичне забезпечення;

 • визначити методики контролю результатів;

 • визначити форми представлення результатів проекту.
січень 2012 р. – травень 2012 р.

Набір необхідних теоретичних матеріалів з досліджуванного

питання;

перелік методичних рекомендацій по виконанню мети проекту.

 • впроваджувати розроблені у попередньому етапі рекомендації та методики по реалізації проекту;

 • апробувати та продемонструвати запропоновані програми, методи та форми з реалізації державної мовної політики (Додаток ).
вересень

2012 р. – грудень

2012 р.

Репрезентативні результати впровадження проекту;

приклади методики оцінювання ефективності роботи проекту.

 • здійснити моніторинг роботи контрольних групп;

 • обговорити експертними групами перелік недоопрацювань, виявлених неточностей та похибок, виробити рекомендації щодо коригування роботи над проектом;

 • заслухати звіт творчої групи проекту.
січень 2013 р. – травень 2013 р.

Перелік недоопрацювань, виявлених неточностей та похибок, рекомендації, щодо скоригування роботи над проектом.

 • проаналізувати результати роботи над проектом;

 • розробити концептуальну модель реалізації державної та регіональної мовної політики на районному рівні;

 • виробити пропозиції та спрогнозувати перспективи подальшої роботи;

 • презентувати практичні форми роботи з реалізації державної мовної політики та розроблену продукції.
вересень

2013 р. – травень

2014 р.

Майстер- класи, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, електронні посібники.


12. Фінансове забезпечення реалізації проекту:

Фінансування заходів з реалізації проекту здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.


Додаток

Модель

реалізації державної та регіональної мовної політики

на районному рівні

Схожі:

Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Науково-методичний супровід виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничої-математичної...
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі...
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі...
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Як законодавча основа нової державної регіональної політики
Проект Закону України "Про засади державної регіональної політики" (далі – законопроект) розроблено Міністерством економічного розвитку...
2007 Науково-методичний та психологічний супровід упровадження зовнішнього...
...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
«Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики», розпорядження голови Кіровоградської...
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІІ В АР КРИМ
АР Крим, досліджено стратегічні пріоритети формування «точок зростання», що сприяють оптимізації використання економічного потенціалу...
НАКА З
Хмельницької обласної державної адміністрації від 1 лютого 1996 року №249-р “Про фінансування витрат на проведення Всеукраїнського...
НАКАЗ
Положенням про районний методичний кабінет, відповідно до плану роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Інструктивно-методичний лист щодо використання державної символіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 15. 09. 1999 р. №1697 Науково-методичний центр вищої освіти розробив і надсилає Інструктивно-методичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка