1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці


Назва1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Сторінка1/6
Дата20.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6
Білет №1

1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

2. Електробезпека в туристському комплексі. Класифікація приміщень.

3. Виконайте тестове завдання.

1. Небезпечний виробничий фактор - це…

а) фактор, дія якого при певних умовах призводить до аварій на підприємстві.

б) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до його травми або іншого раптового погіршення стану здоров’я.

в) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до захворювання або поступової втрати працездатності.

г) фактор, дія якого при певних умовах створює певну шкоду продукції.

д) вірні відповіді А) Б) В) Г).

2. Державні нормативно-правові акти про охорону праці - це…

а) Правила дорожнього руху б) Стандарти, укази в) Санітарні норми г) Будівельні норми д) Пожежні норми е) КЗпП

3. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.; б) в 1993 р.; в) в 1992 р.

4.У скільки груп можна об‘єднати більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна, і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці?

1) 2, 2) 10, 3) 4, 4) 6.

5.Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України, Державний комітет з нагляду за охороною праці України;

б) місцеві державні адміністрації, міністерства і органи виконавчої влади;

в) перелічені органи і місцеві ради народних депутатів.

6.Відносини між власником і працівником з питань безпеки праці

під час роботи регулює такий Закон України:

а) “Про соціальне страхування”; б) “Про охорону праці”; в) “Про працю”.

7. У скількох примірниках складається акт про нещасні випадки за формою Н-1 або НТ?

а) 6; б) 4; в) 3.

8. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

а) Згідно колективного договору; б) Згідно розпорядження адміністрації;

в) Згідно Закону "Про охорону праці"; г) Згідно Кримінального кодексу.

9. Електроустаткування поділяється на:

а) захищені електроустановки; б) загальнопромислові і вибухозахищені;

в) пожежо і вибухозахищені;

10. Теоретичні основи процесу горіння розробив:

а) А.М. Бах; б) М.В. Ломоносов; в) М.М. Семенов;

11.Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

а) для працівників, що наймаються на роботу і періодично в процесі трудової діяльності;

б) залежно від характеру трудової діяльності та кваліфікації;

в) залежно від стажу роботи, згідно з графіком, що затверджується головним інженером.

12. Шкода, яку може заподіяти людині виробничий пил залежить від його:

а) фізико-хімічних властивостей, тривалості впливу, концентрації, токсичності та ін.;

б) утворення, дисперсності, глибини проникнення, агресивності і т.ін.;

в) подрібнення, стану аерозольного, аерогельного, токсичних властивостей, дисперсності.

Білет № 2

1. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2. Охарактеризуйте види електротравм.

3. Виконайте тестове завдання.

1. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

а)оптимальні б) допустимі в)шкідливі г)небезпечні

2. Структурною одиницею МОП, що здійснює збір та поширення інформації з усіх питань стосовно міжнародного регулювання умов праці й становища працівників, є:

а) адміністративна рада; б) Міжнародне бюро праці; в) регіональні конференції;

г) галузеві комітети.
3. Шкідливий виробничий фактор – це…

а) фактор, дія якого при певних умовах призводить до аварій на підприємстві.

б) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до його травми або іншого раптового погіршення стану здоров’я.

в) фактор, дія якого на працівника при певних умовах приводить до захворювання або поступової втрати працездатності.

г) фактор, дія якого при певних умовах створює певну шкоду продукції.

д) вірні відповіді А) Б) В) Г).

4. Ступінь втрати працездатності потерпілим визначається в:

а) днях; в) відсотках; б) годинах; г) фізичних можливостях.

5. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:

а) представник профспілкового комітету, керівник служби охорони

праці; б) керівник служби охорони праці, представник профспілкового

комітету, керівник структурного підрозділу, де працює потерпілий;

в) власник підприємства, керівник служби охорони праці.

6. До причин нещасних випадків на виробництві належать:

а) організаційні, технічні, психофізіологічні; б) соціально-економічні, організаційні, електротехнічні; в) санітарно-гігієнічні, технічні, організаційні, психофізіологічні.

7. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

а) Держава; б) Власник; в) Начальник служби охорони праці;

г) Безпосередній керівник працівника (підрозділу

8. Визначте чи вірне твердження, що система управління охороною праці (СУОП)механізм реалізації вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці на підприємстві?

а) так; б) ні.

9. Види відповідальності за порушення санітарного законодавства:

а) дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна;

б) передбачають застосування фінансових санкцій;

в) відшкодування збитків потерпілим і компенсування витрат на проведення санітарних заходів;

10. Необхідність захисту промислових будівель від блискавки визначається:

а) рівнем грозової діяльності і їх призначенням; б) очікуваною можливістю ураження їх;

в) районом розташування;

11. Страхові експерти з охорони праці повинні мати стаж практичної

роботи на підприємстві не менше:

а) 2 років; в) 7 років; б) 5 років г) 3 років.

12. Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві зобов’язана:

а) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки

стану умов і безпеки праці;

б) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію;

в) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та

приймання в експлуатацію виробничих об'єктів;

г) визначати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом.

Білет № 3

1. Дайте характеристику соціальному партнерству в охороні праці.

2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

3. Виконайте тестове завдання.

1. Закон України “Про охорону праці” поширюється:

а) на власника і робітника;

б) на службовця, власника, керівника;

в) на всіх громадян, які працюють.

2. В якому році створено Міжнародну організацію праці:

а) 1919 р.; б) 1945 р.; в) 1970 р.; г) 1991р.

3. При шкідливих і небезпечних умовах праці встановлюється скорочена тривалість робочого часу не більше ніж:

а) 40 годин на тиждень; б) 36 годин на тиждень;

в) 24 години на тиждень; г) 20 годин на тиждень.
4. Згідно «Гігієнічного класифікатора умов праці…» до 4-го ступеню шкідливих умов праці відносяться ті умови праці при яких:

а) Шкідливі виробничі фактори призводять до тяжких форм професійного захворювання працівника з повною втратою будь якої його трудової діяльності.

б) Шкідливі виробничі фактори призводять до професійного захворювання працівника з втратою його фахової працездатності в період активної його трудової діяльності.

в) Шкідливі виробничі фактори на протязі перших 10 років їх дії можуть привести до виробничо-обумовленого захворювання працівника без втрати його професійної працездатності.

г) Працездатність працівника не в повній мірі відновлюється за термін відпочинку до наступної зміни, що збільшує ризик погіршення його здоров’я.

5. За недотримання законодавства з охорони праці на власника

накладаються такі види відповідальності:

а) адміністративна, кримінальна; б) дисциплінарна, адміністративна;

в) кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна.

6. Умови праці — це…

а) сукупність факторів виробничого середовища і виробничого

процесу, що впливають на здоров’я і працездатність людини;

б) сукупність небезпечних чинників, які діють на здоров’я людини

під час виробничої діяльності;

в) сукупність чинників виробничого середовища і трудового

процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під

час виконання нею трудових обов’язків.

7. Розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві, має бути проведено упродовж:

а) 48 годин; б) 12 годин; в) 24 годин.

8. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

а) На профспілки та технічну інспекцію; б) На органи прокуратури;

в) На керівників підприємства; г) На службу охорони праці.

9. Що таке втома?

а) нормальна реакція центральної нервової системи людини на фізичну та розумову працю; б) реакція людини на досить високу емоційно напружену працю; в) розладнання систем організму через високі фізичні навантаження;

10. Функції технічних засобів і заходи забезпечення електробезпеки:

а) технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних

режимах роботи електроустановок; б) система електрозахисних засобів;

в) система технічних засобів і заходів.

11. Який акт повинен бути складений, якщо комісією під час розслідування було виявлено, що нещасний випадок з працівником стався у наслідок отруєння його алкоголем або іншими наркотичними речовинами, не пов’язаними з його виробничим процесом?

а) Акт НП; б) Акт НТ; в) Акт Н-1; г) Акт Н-5.

12. Первинний інструктаж на робочому місці проводить:

а) роботодавець; б) керівник робіт; в) служба охороною праці.

Білет № 4

1. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

2. Методи та засоби захисту від ураження електрострумом.

1. Визначте, чи вірне твердження, що Соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин?

а) так, б) ні.

2. Вирішення яких завдань не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань міграції:

а) переміщення кваліфікованих людських ресурсів; б) здійснення ролі міжнародного форуму; в) організація міграції біженців;

г) встановлення меж можливості міграції.

3. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.; б) в 1993 р.; в) в 1992 р.

4. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

а) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці б) Професійні спілки в) Служби охорони праці підприємств.

5. Якщо стався нещасний випадок зі смертельним наслідком або груповий нещасний випадок, то розслідування повинно відбутися протягом:

а) трьох діб; б) двох діб; в) доби.

6. До якого класу умов праці відноситься ваша професія?

а) оптимальні умови; в) шкідливі умови;

б) допустимі умови; г) небезпечні (екстремальні) умови.

7. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?

а) Керівник; б) Служба охорони праці;

в) Помічник керівника з техніки безпеки; г) Комісії профспілки з охорони праці.

8. Назвіть скільки системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки існує:

а) 5; б) 3; в) 1.

9. Згідно «Гігієнічного класифікатора умов праці…» до 1-го ступеню шкідливих умов праці відносяться ті умови праці при яких:

а) Шкідливі виробничі фактори призводять до тяжких форм професійного захворювання працівника з повною втратою будь якої його трудової діяльності.

б) Шкідливі виробничі фактори призводять до професійного захворювання працівника з втратою його фахової працездатності в період активної його трудової діяльності.

в) Шкідливі виробничі фактори на протязі перших 10 років їх дії можуть привести до виробничо-обумовленого захворювання працівника без втрати його професійної працездатності.

г) Працездатність працівника не в повній мірі відновлюється за термін відпочинку до наступної зміни, що збільшує ризик погіршення його здоров’я.

10. У робочій зоні, де працюють люди вміст кисню має становити не менше як:

а) 20% ; б) 16-18% ; в) 12-15%;

11.Залежно від важкості розрізняють чотири ступені опіку, встановіть відповідність:

а) 1 ; а) пухирі наповнені жовтуватою рідиною;

б) 2; б) утворення некрозу шкіри;

в) 3; в) обвуглення тканин;

г) 4. г) почервоніння шкіри та набряк.

12. Вступний інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці; б) спеціаліст відділу кадрів;

в) роботодавець.

Білет № 5

1. Охарактеризуйте загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

2. Назвіть основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці ( СУОП).

1. Згідно «Гігієнічного класифікатора умов праці…» до 2-го ступеню шкідливих умов праці відносяться ті умови праці при яких:

а) Шкідливі виробничі фактори призводять до тяжких форм професійного захворювання працівника з повною втратою будь якої його трудової діяльності.

б) Шкідливі виробничі фактори призводять до професійного захворювання працівника з втратою його фахової працездатності в період активної його трудової діяльності.

в) Шкідливі виробничі фактори на протязі перших 10 років їх дії можуть привести до виробничо-обумовленого захворювання працівника без втрати його професійної працездатності.

г) Працездатність працівника не в повній мірі відновлюється за термін відпочинку до наступної зміни, що збільшує ризик погіршення його здоров’я.

2. Структура міжнародної організації праці не містить:

а) Міжнародну конференцію праці; б) регіональну конференцію;

в) обласне відділення МБП; г) Міжнародне бюро праці;

3. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

а) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці; б) Професійні спілки; в) Служби охорони праці підприємств.
4. Закон України “Про охорону праці” поширюється:

а) на власника і робітника; б) на службовця, власника, керівника;

в) на всіх громадян, які працюють.

5. Залежно від сфери впливу ДНАОП має:

а) загальнодержавну дію; б) міжгалузеву і галузеву дію; в) відомчу дію.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
Закон України «Про охорону праці»
Адже охорона праці має, безперечно,важливе економічне значення – це висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних,...
Нормативна база біологічної освіти
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Тема: «Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов...
Мета: ознайомити студентів з методологічними аспектами в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; поглибити...
Закон України «Про охорону праці»
Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні положення з охорони праці в Україні
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Законодавча база
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
НАКАЗ
Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з працівниками УМНС
Навчально-матеріальне забезпечення: підручник “Основи охорони праці” за ред. М. П. Гандзюка, 2003р., збірник нормативних документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка