Затверджено


Скачати 88.38 Kb.
НазваЗатверджено
Дата18.05.2013
Розмір88.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Севастопольський економіко-гуманітарний інститут

Затверджено


Наказом директора СЕГІ

ТНУ імені В.І. Вернадського

від 16.09.2010 р. № 43
в редакції згідно з

наказом директора СЕГІ

ТНУ імені В.І. Вернадського

від 01.10.2012 р. № 46


П О Л О Ж Е Н Н Я

про Юридичну клініку 

Севастопольського економіко-гуманітарного інституту

Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

І. Загальні положення

1.1. Юридична клініка є структурним підрозділом Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (далі – Інститут) і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної та виробнічої практики студентів.

1.2.   У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Положенням про Севастопольський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та Положенням про неї. 

1.3.   Юридична клініка не є юридичною особою. 

1.4.   Юридична клініка як структурний підрозділ може мати відповідні штампи і бланки з власним найменуванням. 

1.5.   Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном Інституту.
ІІ.Мета та завдання Юридичної клініки 

2.1. Метою Юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів
  юридичних напрямів підготовки;

 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп
  суспільства до правової допомоги;

 • формування правової культури громадян;

 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги
  до принципів верховенства права, справедливості і людської
  гідності;

 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що
  здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими,
  правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і
  місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

 • впровадження в навчальний процес елементів практичної
  підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

2.2. Основні завдання Юридичної клініки:

 • надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

 • проведення заходів з правової освіти населення;

 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що
  дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

2.3. Відповідно до мети та завдань Юридичної клініки Інституту, для її повного та ефективного функціонування керівництво Юридичної клініки і Інституту організовує й забезпечує:

 • проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності Юридичної клініки;

 • проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів;

 • надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і
  свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до
  чинного законодавства України;

 • проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

 • підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

 • співпрацю з представниками державних і недержавних органів та
  організацій;

 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

 • проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

 • співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України та за межами держави.


IІІ. Принципи діяльності юридичної клініки

3.1. Юридична клініка діє за принципами:

 • поваги до права, справедливості, людської гідності;

 • спрямованості на захист прав і свобод людини;

 • гуманізму;

 • законності та верховенства права;

 • об'єктивності;

 • безоплатності надання правової допомоги;

 • конфіденційності;

 • компетентності та добросовісності.ІV. Організація діяльності Юридичної клініки 

4.1. Загальне керівництво Юридичною клінікою Інституту здійснює директор. 

4.2. Керівник Юридичної клініки призначається на посаду наказом директора Інституту. 

4.3. Структуру та чисельність співробітників Юридичної клініки визначає директор Інституту. 

4.4. Членами Юридичної клініки є студенти напряму підготовки «Правознавство». Студенти 1-2 курсів приймають участь в роботі Юридичної клініки в якості стажистів, за результатами стажування або проходження конкурсного відбору консультантами Юридичної клініки призначаються студенти 3-4 курсів. Умови конкурсу встановлюються Юридичною клінікою Інституту. Кількість студентів, порядок і строк їхньої участі в роботі Юридичної клініки визначається відповідним наказом директора Інституту.

4.5. Студенти-консультанти надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів. Викладачі-куратори, завідувачі секторів, інші особи (адміністратор, методисти, лаборанти тощо) надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми юридичної клінічної освіти студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

4.6. Вимоги до організації роботи Юридичної клініки:

 • Інститут створює та забезпечує належні умови для функціонування Юридичної клініки;

 • інформація про роботу Юридичної клініки та Положення про юридичну клініку Інституту оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також розміщуються у приміщенні, у якому розташована Юридична клініка, у місцях, зручних для вільного огляду громадян;

 • Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;

 • юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при
  розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання
  відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення
  порушеного питання працівниками юридичної клініки може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;

 • при первинному зверненні клієнта студенти пропонують клієнту підписати заяву про згоду на консультацію, після отримання згоди клієнта студенти заповнюють облікову картку клієнта.

 • клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику Юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.7. Реєстрація обліку приймання громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та при наявності відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.
V. Права та обов'язки студентів

5.1. Студент-член Юридичної клініки має право:

 • одержувати знання та практичні навички для застосування на
  практиці і використання у майбутній професії;

 • одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про
  справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому
  обговоренні;

 • бути присутніми при розгляді справ, якими займаються інші студенти;

 • користуватися бібліотекою та правовими базами даних Юридичної
  клініки;

 • брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах Юридичної клініки;

 • проходити на базі Юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;

 • брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності Юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву Юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.

5.2. Студент-член Юридичної клініки зобов'язаний:

 • відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати
  участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи Юридичної
  клініки;

 • постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати
  професійну майстерність;

 • приймати участь в веденні справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;

 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

 • точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті у межах його компетенції;

 • чергувати в Юридичній клініці за встановленим графіком, брати
  участь у консультуванні громадян;

 • у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями Юридичної клініки;

 • надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.

5.3. Студент-консультант Юридичної клініки зобов'язаний:

 • згідно з дорученням керівництва Юридичної клініки та відповідно до вимог чинного законодавства надавати консультації та брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах.


VІ. Матеріально-технічна база Юридичної клініки

6.1. Інститут надає для Юридичної клініки приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.

6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності Юридичної клініки надаються комп'ютери, які дозволяють працювати з правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.
VІІ. Фінансування Юридичної клініки

7.1. Фінансування Юридичної клініки здійснюється за рахунок коштів
Інституту, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Заступник директора з НВНР З.З.Єкімова

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка