КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Варіант 1 Рівень І


Скачати 96.29 Kb.
НазваКОНТРОЛЬНА РОБОТА. Варіант 1 Рівень І
Дата21.06.2013
Розмір96.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

Варіант 1

Рівень І.

1. Визначте варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів у запропонованому тексті:

Вітер теплий і м'який пливе і тоне по ланах, білі хмаринки, ніби лілеї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь западають за чорну стіну далекого дубового лісу (Улас Самчук).

а) епітет, епітет, гіпербола, метонімія;

б) порівняння, епітет, епітет, метафора;

в) епітет, епітет, порівняння, метафора;

г) епітет, епітет, гіпербола, порівняння
2. Визначити віршовий розмір уривку з поезії П.Тичини "Похорон друга":

Вже сумно вечір колір свій міняв

з багряного на сизо-фіалковий.

Я синій сніг од хати відкидав

і зупинився… Синій, оркестровий

долинув плач до мене.

а) хорей; б) ямб; в) дактиль; г) амфібрахій.
3. Визначити віршовий розмір уривку з поезії В.Сосюри "Так ніхто не кохав":

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

і земля убирається зрання…

а) ямб; б) дактиль; в) хорей; г) анапест.
4. Які з твори Т. Шевченка належить до жанру балади?

а) "Лілея";

б) "Тополя";

в) "Катерина";

г) "Причинна".
5. Сентименталізм постав як опозиція до:

а) модернізму;

б) класицизму;

в) романтизму;

г) реалізму.
6. Яка стилістична фігура використана у поезії В.Стуса "У цьому полі, синьому, як льон":

Ні. Вистояти. Вистояти. Ні –

стояти. Тільки тут. У цьому полі,

Що наче льон. І власної неволі

Спізнати тут, на рідній чужині

а) метафора; б) порівняння; в) оксиморон; г) метонімія
7. Визначте троп у рядках "Я довго Шевченка читав сьогодні" :

а) метафора;

б) метонімія;

в) персоніфікація;

г) порівняння.
8. Який вид римування застосований у цій строфі:

Ні, я хочу крізь сльози сміятись.

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

а) перехресне;

б) паралельне;

в) кільцеве;

г) моно рима.
9. Вкажіть, який жанр української прози започаткував І.Нечуй-Левицький:

а) соціально-побутова повість;

б) соціально-психологічний роман;

в) ліро-епічний роман;

г) психологічну новелу.
10. Трактування "високої" теми навмисне зниженим, жартівливим тоном або ж "низької", буденної теми засобами велемовними, патетичними притаманне:

а) курйозному віршу;

б) бурлеску;

в) комедії;

г) сатиричному віршу.
11. Вкажіть мистецький напрям, що мав основним завданням витончене відтворення особистісних вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань, що зумовило ліризацію епічної розповіді, розширення функцій внутрішнього монологу, естетичної функції кольорів, звукових барв і тонів, у рамках якого працював М.Коцюбинський:

а) сентименталізм;

б) романтизм;

в) експресіонізм;

г) імпресіонізм.
12. Які з перелічених ознак стосуються лірики як літературного роду?

а) навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв героя чи автора;

б) важливим компонентом твору є ліричний герой;

в) наявність ремарок;

г) діалогічна форма;

ґ) віршована форма викладу;

д) наявність декількох сюжетних ліній у тексті.
13. Пейзажі та ліричні відступи часто зустріча­ються у творах:

а) постмодерного напряму;

б) сентиментального напряму;

в) класицистичного напряму;

г) романтичного напряму
14. Вибрати із запропонованих термінів елементи сюжету:

а) кульмінація;

б) епіграф;

в) вставна новела;

г) зав’язка;

ґ) експозиція;

д) пейзаж.
15. Серед названих творів Т.Шевченка виберіть ті, що носять романтичний характер:

а) "Сон";

б) "Причинна";

в) "Садок вишневий коло хати";

г) "Гайдамаки";

ґ) "І мертвим, і живим..."
16. Серед названих творів виберіть ті, що містять елементи сентименталізму:

а) "Бджола і Шершень" Г.Сковороди;

б) "Кавказ" Т.Шевченка;

в) "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка;

г) "Чорна рада" П.Куліша ;

ґ) "Наталка Полтавка" І.Котляревського.

17. Установіть відповідність між літературними напрямами та їх представниками:

1. реалізм а) Г.Квітка-Основ’яненко;

2. сентименталізм б) М.Коцюбинський;

3. імпресіонізм в) Панас Мирний.
18. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:
1. "Катерина" Т.Шевченка а) романтична балада

2. "Хазяїн" І.Карпенка-Карого б) історичний роман

3. "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка в) історико-героїчна поема

4. "Причинна" Т.Шевченка г) соціально-побутова поема

ґ) романтична поема

д) сентиментально-реалістична повість

е) сатирична комедія
19. Установіть відповідність між літературними творами та їх жанрами:

1."Чорна рада" а) реалістично-сентиментальна повість;

2."Причинна" б) бурлескно-травестійна поема;

3."Маруся" в) байка;

4."Бджола і Шершень" г) романтична балада;

5. «Енеїда»
20. Установіть послідовність виникнення перелічених літературних напрямів:

а) модернізм;

б) бароко;

в) сентименталізм;

г) постмодернізм
21. Назвіть варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування підкреслених художніх засобів в уривку:

Десь ти живеш на призабутім березі

моїх змілілих пам'ятей. Блукаєш

пустелею моїх молодощасть,

як біла тінь суворої скорботи (В.Стус)
а) синекдоха, епітет, метафора, неологізм;

б) метафора, анафора, епітет, метафора;

в) неологізм, неологізм, метафора, епітет;

г) парабола, епітет, метафора, гіпербола;

д) метафора, неологізм, епітет, епітет.
22. Який троп використано у рядках А.Малишка?

Важкі вітри не випили роси

І йдуть в лугах, немов засмаглі діти,

І поминулі, і прийдещні дні

а) синекдоха;

б) оксюморон;

в) метафора;

г) метонімія;

д) перифраз.
23. Яка стилістична фігура використана у поезії Ліни Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать":

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі

а) антитеза;

б) порівняння;

в) оксюморон;

г) метонімія;

д) синекдоха.
24. Який художній засіб використано в уривку з поезії Ліни Костенко "Тут обелісків ціла рота":

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув

а) епіфора;

б) перифраз;

в) асонанс;

г) анафора;

д) алітерація.
25. Назвіть літературний напрям, у творах якого героями виступають не царі, вельможі, полководці, а звичайні люди в обставинах їхнього повсякденного побуту. Ці душевно багаті прості люди здатні на глибокі почуття, вони часто протиставлялися жорстоким і розбещеним аристократам:
1. бароко; 2. сентименталізм; 3. романтизм; 4. модернізм; 5. класицизм.
26. Який художній засіб використано у наведених рядках:

Душа горить. Палає лютий розум,

І ненависть регоче на вітрах.

а) метафора;

б) порівняння;

в) оксюморон;

г) метонімія;

д) синекдоха.
27. Літературний напрям, елементами якого є домінування національної історичної тематики, тяжіння до фантастики та екзотики, захоплення фольклором, перевага суб'єктивного над об'єктивним, називається:
1. бароко; 2. сентименталізм; 3. романтизм;4. модернізм; 5. класицизм.
28.У визначенні "...жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту з драматично-напруженим сюжетом, у якому наявні елементи надзвичайного" йдеться про:

а) баладу;

б) думу;

в) казку;

г) родинно-обрядову пісню
29. Травестія – це:

а) висміювання негативних явищ життя і вад людського характеру;

б) спосіб декламування народної думи;

в) літературна переробка, в якій твір серйозного або героїчного змісту

перелицьовується на жартівливий з елементами переодягання;

г) трактування "високої" теми низьким стилем.
30. Визначте, який художній метод вибрав Г.Квітка-Основ’яненко для написання твору "Маруся":

а) класицизм з орієнтацією на єдність місця, дії і часу;

б) романтизм, який передусім розкриває внутрішній конфлікт людини, неузгодженість душевних поривань із зовнішніми соціальними факторами;

в) сентименталізм, що зображує почуття простої людини, яка за своїми моральними якостями протистоїть представникам вищих класів;

г) власний оригінальний художній стиль
Рівень ІІ.

1.Одноактний драматичний твір, який розігрувався між діями п’єси називається...

2.Чи збігається фабула і сюжет у повісті Г.Квітки-Основ’яненка "Маруся"?

3.Назва літературного напряму "футуризм" по­ходить від слова, що означає ...

4.Стилістична фігура, котра полягає у поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості, називається…

5. До якого роду літератури належить жанр есе?


Рівень ІІΙ.
1.Що таке сюжет? Яке з визначень сюжету ви вважаєте найбільш оптимальним?

2.Чи можлива перестановка елементів сюжету? Який художній ефект при цьому досягається? Наведіть приклади.

Рівень ІV.( спільне завдання для Ι і IΙ варіантів).

За поданою схемою проаналізувати поетичний твір української класики ( на вибір студента).

Схема цілісного аналізу поетичного твору.

1. Генерика (рід, жанр);

2. Метрика:

а) система віршування;

б) метр;

в) розмір.

3. Строфіка:

а) проста чи канонізована строфа;

б) вид строфи.

4.Фоніка:

а) спосіб римування;

б) види клаузул та рим з погляду наголошеності;

в) види рим з погляду якості співзвуччя;

г) інші засоби евфонії.

5. Стилістика:

а) лексика проста і «маркована»;

б) тропи;

в) фігури.

6. Іконіка, ейдологія:

а) ключові образи;

б) основна тема і мотив;

в) мистецька ідея.

7.Формо-змістова єдність:

а) композиція, сюжет, художня форма як змістова мова;

б) тема, ідея, пафос, колізії як формований зміст;

в) формо-зміст жанру;

г) єдність, взаємозумовленість, взаємопроникнення змістових і формальних характеристик.

Схожі:

Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 4

Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 3

Діагностична контрольна робота Варіант №1
Розташуйте класи тварин у послідовність по мірі ускладнення будови їхнього організму
Контрольна робота І варіант
Селище Трипілля, де наприкінці ХІХ ст було проведено перші розкопки стародавніх поселень, знаходиться
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 2
З якою претензією звернувся єпископ до ватаги розбійників в баладі про Робіна Гуда
Тематична контрольна робота №6 Варіант 1
Зі скриньки, що містить 2 чорні і 5 білих кульок, навмання виймають одну кульку. Знайти ймовірність того, що ця кулька біла
УРОК 7 Тема. Контрольна робота. Мета уроку. Оцінити рівень засвоєння...
Задача (З бали.) Виконати зображення правиль­ної трикутної піраміди, вписаної в конус. Описати властивості одержаної комбінації фігур....
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № Варіант ІІ Українська драматургія і театр 70-90 рр. ХІХ століття
Професійна театральна трупа Михайла Старицького ввійшла в історію українського театру під назвою
Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 5
Чому Олег жодного разу не постраждав під час своїх походів («Пісня про віщого Олега»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка