Задача У ході аналізу внутрішньогосподарської діяльності двох нау­ково-дослідних інститутів, що належать до державної власності, було зроблено висновок про недоцільність їх відокремленого фі­нансування внаслідок односпрямованості дослідницької роботи.


НазваЗадача У ході аналізу внутрішньогосподарської діяльності двох нау­ково-дослідних інститутів, що належать до державної власності, було зроблено висновок про недоцільність їх відокремленого фі­нансування внаслідок односпрямованості дослідницької роботи.
Сторінка1/5
Дата21.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача
  1   2   3   4   5

ДонІЗТ

Кафедра «Менеджмент»

Варіант №1

для контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи менеджменту»

для спеціальності ОПУТ

Затверджую:

Завідувач кафедри,

д.е.н, проф.

Фінагіна О.В.

 1. Сучасні концепції менеджменту

 2. Побудуйте «дерево цілей» організації, в якій Ви працюєте

 3. Задача

У ході аналізу внутрішньогосподарської діяльності двох нау­ково-дослідних інститутів, що належать до державної власності, було зроблено висновок про недоцільність їх відокремленого фі­нансування внаслідок односпрямованості дослідницької роботи. Кількість працівників у першому науково-дослідному інституті становила 150 осіб, а обсяг НДР (науково-дослідних робіт) - 5,4 млн грн, а другого - 230 осіб, обсяг НДР - 7728 тис. грн. Перед­бачається, що об'єднання цих організацій призведе до зростання обсягів НДР на 5%.

Завдання

 1. Запропонуйте шляхи вирішення управлінської ситуації з пози­ції функціональних керівників підприємства.

 2. Визначте кількість осіб, яку потрібно прийняти на роботу для задоволення зростаючого попиту на продукцію підприємства.

 3. Обґрунтуйте необхідні зміни в організаційній структурі під­приємства за умов зростання чисельності працівників.

4. Тести

1. До соціально-психологічних якостей менеджера належать:

А. Громадська позиція.

Б. Управлінська культура.

В. Стратегічне мислення.

Г. Уміння мотивувати персонал.

2. Властивість притаманна організації, згідно з якою відбувається періодичне повторення послідовних подій та перетворень в організації, - це:

А. Гнучкість.

Б. Циклічність.

В. Оперативність.

Г. Цілеспрямованість.

3. Стратегічне планування має відбуватися послідовно за та­кими етапами:

А. Визначення мети організації; оцінка та аналіз зовнішнього сере­довища організації; дослідження сильних та слабких сторін; аналіз стратегічних альтернатив тощо.

Б. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища організації; визначен­ня мети організації; дослідження сильних та слабких сторін; аналіз стратегічних альтернатив тощо.

В. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища організації; дослі­дження сильних та слабких сторін; визначення мети організації; ана­ліз стратегічних альтернатив тощо.

Г. Аналіз стратегічних альтернатив; оцінка та аналіз зовнішнього середовища організації; дослідження сильних та слабких сторін; ви­значення мети організації тощо.

4. Кількість працівників, що безпосередньо підпорядковують­ся конкретному керівникові, - це:

А. Відповідальність.

Б. Діапазон контролю.

В. Координація робіт.

Г. Делегування повноважень.

5. Які види премій мають сплачуватися за якість та своєчасне виконання робіт:

А. За виконання договорів та етапів робіт; за підсумками року; з фонду керівника підрозділу.

Б. За підсумками місяця, підсумками року.

В. Премії до професійних свят, корпоративних дат.

Г. Премії за особистий вклад у результат діяльності підрозділу?


Укладач: ст. викладач Зінченко О.А.

ДонІЗТ

Кафедра «Менеджмент»

Варіант №2

для контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи менеджменту»

для спеціальності ОПУТ

Затверджую:

Завідувач кафедри,

д.е.н, проф.

Фінагіна О.В.

 1. Еволюція науки управління

 2. Побудуйте «дерево цілей» організації, в якій Ви працюєте

 3. Задача

Відповідно до правил побудови мережних графіків і на основі вихідних даних побудуйте мережну модель. Розрахуйте і відобразіть на мережному графіку тимчасові параметри подій: ранній і пізній термін звершення події, резерв події.


Впорядкування робіт:

1) D – початкова робота проекту;

2) Робота E слідує за D;

3) Роботи А, G і С слідують за E;

4) Робота B слідує за А;

5) Робота H слідує за G;

6) Робота F слідує за С;

7) Робота I починається після завершення B, H, і F.

4. Тести

1. Суб'єктом менеджменту виступають:

А. Співробітники організації.

Б. Виробничі процеси.

В. Підлеглі.

Г. Людські, фінансові та матеріальні ресурси організації.

2.Які з факторів зовнішнього середовища організації нале­жать до факторів непрямої дії?

А. Постачальники.

Б. Конкуренти.

В. Міжнародні події.

Г. Органи державної влади.

3. До суб'єктів планування належить:

А. Розподіл ресурсів та резервів.

Б. Розробка стандартів та нормативів.

В. Планові відділи та організації.

Г. Виробнича, фінансова, інноваційна та інша діяльність організації.

4. Вимоги, яким мають відповідати організаційні структури управління:

А. Оптимальність, оперативність, гнучкість.

Б. Надійність, простота, економічність.

В. Спеціалізація, незалежність від конкретних осіб.

Г. Усі відповіді правильні.

5. Вибір методу управління групою залежить від:

А. Суті питання.

Б. Ділових особистих якостей підлеглих.

В. Строків вирішення завдань.

Г. Усі відповіді правильні.

Укладач: ст. викладач Зінченко О.А.

ДонІЗТ

Кафедра «Менеджмент»

Варіант №3

для контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи менеджменту»

для спеціальності ОПУТ

Затверджую:

Завідувач кафедри,

д.е.н, проф.

Фінагіна О.В.

 1. Проблеми та перспективи розвитку стратегічного управління на підприємстві

 2. Побудуйте «дерево цілей» організації, в якій Ви працюєте

 3. Задача

На приладобудівному заводі було проведено модернізацію ви­робництва, внаслідок якої продуктивність праці зросла на 15%. За штатним розписом на підприємстві працює 80 осіб. Обсяг вироб­ництва у звітному році становив 1,6 тис. приладів. Проведені мар­кетингові дослідження прогнозують зростання попиту в наступ­ному році на 5%.

Завдання

 1. Запропонуйте шляхи вирішення управлінської ситуації з пози­ції функціональних керівників підприємства.

 2. Визначте кількість осіб, яку потрібно прийняти на роботу для задоволення зростаючого попиту на продукцію підприємства.

 3. Обґрунтуйте необхідні зміни в організаційній структурі під­приємства за умов зростання чисельності працівників.


4. Тести

1. Безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством, це:

А. Управлінська діяльність.

Б. Діяльність менеджера.

В. Підприємництво.

Г. Бізнес.

2. До методів організаційного планування не належить:

А. Метод послідовного опису операцій.

Б. Графіки виконання.

В. Метод сітьового планування та управління.

Г. Постійний оперативний план.

3. Необхідність, обов'язок посадової особи відповідати за свої дії, виконуючи поставлені завдання, - це:

А. Відповідальність.

Б. Делегування повноважень.

В. Діапазон контролю.

Г. Координація робіт.

4. Об'єктами контролю виступають:

А. Місія та цілі, організаційна структура, параметри діяльності, управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.

Б. Місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри дія­льності, управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.

В. Місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, вихідна документація організації.

Г. Параметри виробничої діяльності, управлінські рішення, фінан­сова діяльність організації.

5. Комунікація, яка відбувається без використання слів:

А. Вербальна.

Б. Невербальна.

В. Вертикальна.

Г. Горизонтальна.

Укладач: ст. викладач Зінченко О.А.

ДонІЗТ

Кафедра «Менеджмент»

Варіант №4

для контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи менеджменту»

для спеціальності ОПУТ

Затверджую:

Завідувач кафедри,

д.е.н, проф.

Фінагіна О.В.

 1. Внутрішнє середовище підприємства: основні компоненти та напрями аналізу

 2. Побудуйте «дерево цілей» організації, в якій Ви працюєте

 3. Задача

Менеджер з управління виробництвом на промисловому підприємстві вирішує питання про те, як часто проводити попереджувальне обслуговування обладнання в виробничих цехах. Проведення такого обслуговування коштує 50000 грн. Додаткова інформація наведена в таблиці 1.

Розрахуйте частоту проведення попереджувального обслуговування обладнання на підприємстві. Обґрунтуйте управлінське рішення. Визначить фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організації, що впливають на управлінське рішення.

Таблиця 1

Число місяців після проведення обслуговування

1

2

3

4

5

6

Витрати, пов’язані з поламками, за останній місяць

0

2100

6500

8500

65000

145000

Амортизаційні відрахування

4000

8000

12000

16000

20000

24000


4. Тести

1. В основу якої моделі організацій покладено побудову мате­матичної моделі структури організації з урахуванням численних зворотніх зв'язків:

А. Механістичної.

Б. Інституціональної.

В. Соціотехнічної.
Г. Кібернетичної?

2. Оперативне планування передбачає:

А. Формування сіткового графіка.

Б. Вибір стратегії бізнесу.

В. Визначення цілей організації.

Г. Бюджетне планування.

3. Тип організаційної структури управління, в якій функціональні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив:

А. Лінійна.

Б. Функціональна.

В. Лінійно-функціональна.

Г. Дивізіональна.

4. Матеріальні стимули включають:

А. Заробітну плату, соціальні виплати, дивіденди за акціями.

Б. Заробітну плату, премії, дивіденди за акціями.

В. Заробітну плату, соціальні виплати, надбавки.

Г. Посадовий оклад, соціальні виплати, дивіденди за акціями.

5. З якою метою проводиться незалежний фінансовий контроль?

А. Установлення відповідності фінансово-господарських операцій, обліку та звітності чинному законодавству.

Б. Виявлення ухилення від сплати податків.

В. Виявлення зловживання службовим положенням.

Г. Виявлення відхилень від встановлених планів та програм.
Укладач: ст. викладач Зінченко О.А.


ДонІЗТ

Кафедра «Менеджмент»

Варіант №5

для контрольної роботи

з навчальної дисципліни

«Основи менеджменту»

для спеціальності ОПУТ

Затверджую:

Завідувач кафедри,

д.е.н, проф.

Фінагіна О.В.

 1. Зовнішнє середовище підприємства: основні компоненти та напрями аналізу

 2. Побудуйте «дерево цілей» організації, в якій Ви працюєте

 3. Задача

Відповідно до правил побудови мережних графіків і на основі вихідних даних побудуйте мережну модель. Розрахуйте і відобразіть на мережному графіку тимчасові параметри подій: ранній і пізній термін звершення події, резерв події.Впорядкування робіт:

1) D - початкова робота проекту;

2) Роботи С, E і F починаються відразу після закінчення роботи D;

3) Роботи А і J слідують за С, а робота G - за F;

4) Робота I слідує за А, а робота B - за G;

5) Робота H починається після завершення E, але не може початися, поки не завершені I і B.

4. Тести

1. До функцій технічного рівня управління відносяться:

А. Щоденні операції й дії.

Б. Координація роботи структурних підрозділів організації.

В. Довгострокове планування.

Г. Зв'язки організації із зовнішнім середовищем.

2. В основу якої моделі організацій покладено залежність внутрішньо-групових зв'язків від технології виробництва:

А. Механістичної.

Б. Інституціональної.

В. Соціотехнічної.

Г. Кібернетичної?

3. Під час побудови організаційної структури управління можна використовувати метод:

А. Моделювання.

Б. Експертних оцінок.

В. Організаційного нормування.

Г. Усі відповіді правильні.

4. До теорій, які відображають зміст потреб, не належить:

А. Теорія А.Маслоу.

Б. Теорія справедливості С.Адамса.

В. Теорія "2" У.Оучі.

Г. Двофакторна теорія Ф.Герцберга.

5. До принципів контролю не належать:

А. Об'єктивність.

Б. Постійність та оперативність.

В. Установка стандартів.

Г. Масовість та гласність.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Урок поглибленого аналізу тексту
Шекспіра, розкрити ідейно-художній зміст його со­нетів, визначити місце письменника в історії англійської та світової літератури,...
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Процес діалектичної взаємодії біологічного і соціального, які впливають на формування особистості, вимагає нау­ково обґрунтованої...
План Вступ I Глава: Право власності Загальне поняття власності і права власності
Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо...
Загальне поняття власності і права власності
Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо...
Суддівство конкурсу проводиться
Відображення пошуково-дослідницької роботи чітко поставлено мету, визначено об’єкт, його пізнавальне значення та методи дослідження,...
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про заходи щодо вдосконалення діяльності Нікопольських комунальних підприємств та врегулювання ефективності управління об’єктами,...
© Іван Франко. Сотвореннє Cьвіта, 1905
Для зручності читання тексту в електронному вигляді, усі виноски (коментарі) Автора зроблено у верхньому індексі, взято у квадратні...
Від 27 серпня 2010 р. №796
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,...
Вільям Шекспір — великий поет доби Відродження Сонети В. Шекспіра Мета
Шекспіра, розкрити ідейно-художній зміст його со­нетів, визначити місце письменника в історії англійської та світової літератури,...
Задача полягає в тому, що необхідно перевести ОК з заданого початкового стану
Мета роботи – засвоїти методи синтезу термінальних систем автоматичного керування з використанням моделей на ЕОМ для їх аналізу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка