Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


Скачати 336.31 Kb.
НазваНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/3
Дата25.03.2013
Розмір336.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Інформатика

Навчальна програма

для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
рівень стандарту

Пояснювальна запискаПрограма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години на тиждень. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.

Мета і завдання навчання інформатики на рівні стандарту в профільній старшій школі


Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікаційної компетентності.
Завданнями курсу є:

  • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

  • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

  • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації.Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:

  • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

  • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

  • додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік методичної літератури.


Рекомендації щодо викладання курсу за програмою


Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися в навчальних закладах, що вивчають інформатику за даною програмою.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Наприклад, у закладах суспільно-гуманітарного напряму може детальніше викладатися тема «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів», а в закладах природничо-математичного напряму — «Системи обробки табличної інформації». Розширення тем курсу здійснюється через викладання цих тем за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1. Профільність навчання під час вивчення інших тем курсу може реалізовуватися як шляхом їх розширення, так і завдяки підбору профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Вивчення деяких тем курсу може бути поглиблено і в тому випадку, коли учні почали вивчення інформатики до 9 класу і деякі теми курсу вже успішно опанували. У цьому випадку поглиблене вивчення окремих тем також здійснюється за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1, а вивчення тем, які учні вже опанували, скоротити лише до виконання практичних робіт. Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли в 10–11 класах згаданих вище профілів на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

Автори програми віддали перевагу послідовній моделі навчання перед концентричною: вивчення більшості інформаційних технологій не поділяється на кілька етапів, а відбувається в межах одного класу. Закріплення вивченого матеріалу здійснюється завдяки змістовим зв’язкам між темами. Наприклад, знання та навички, набуті учнями під час вивчення теми «Комп’ютерна графіка», застосовуються під час навчання за темою «Комп’ютерні презентації та публікації» та «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів».

Проте, якщо розглядати цю програму разом з програмою для 9 класу, побачимо певні елементи концентричної моделі навчання. Так, між 9 та 10 класом розподіляється навчання роботі в Інтернеті та з системами обробки текстової інформації. Це пояснюється тим, що до завдань основної школи належить формування в учнів якомога ширшого базису знань і умінь, а отже, випускнику 9 класу краще володіти на початковому рівні обома названими технологіями, ніж глибоко знати одну, і бути зовсім не знайомим з іншою.

Тривалість усіх практичних робіт не повинна перевищувати 25 хвилин у 10 класі та 30 хвилин в 11 класі (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії). Проте окремі практичні роботи, наприклад «Реалізація алгоритмічних конструкцій розгалуження та повторення у табличному процесорі», за вказаний час виконати важко і тому їх слід поділяти на частини, що виконуються на різних уроках.

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Методика проведення кожного уроку має визначатися вчителем з урахуванням зазначених вище санітарних норм, а також того, що на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді.

Вивчення більшості тем курсу має завершуватися тематичним оцінюванням. Проте, в тому випадку, коли вивчення окремих тем заплановано протягом 2–4 навчальних годин, тематичне оцінювання рекомендується проводити за кількома темами водночас. Зокрема доцільно поєднати оцінювання з тем 3 і 4. З іншого боку, під час вивчення теми «Комп’ютерні презентації та публікації» варто проводити два тематичних оцінювання: з підтеми 1.1 та підтем 1.2 і 1.3 разом. Форму проведення тематичних оцінювань учитель обирає самостійно: контрольні роботи, тестування, комплексні практичні роботи, захист навчальних проектів тощо. Тематичну оцінку можна також виставляти без проведення тематичних оцінювань, на основі поточних оцінок.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено нижче). Кожен учень на кожному уроці повинен мати доступ до окремого комп’ютера.

Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 1 Мбіт/с). Якщо такий канал відсутній, то практичну частину тем «Електронна пошта», «Інтерактивне спілкування», «Навчання в Інтернеті», «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» можна скоротити (якщо підключення до Інтернету здійснюється виключно через комутовану телефонну лінію), сформулювати як завдання для самостійного опрацювання або оглядового вивчення, а також організувати роботу з імітаційним програмним забезпеченням (якщо навчальний заклад зовсім не підключено до Інтернету). Зазначимо, що тема «Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів» може вивчатися як з використанням онлайнових систем розробки веб-ресурсів (бажаний варіант), так і на основі офлайнового редактора веб-сайтів, наприклад FrontPage (у разі відсутності доступу до Інтернету).

Звернімо увагу на тему «Базові поняття програмування». Її мета —ознайомити учнів з такими фундаментальними поняттями інформатики, як алгоритм, програма, програмний об’єкт, атрибути об’єкта тощо. Вивчаючи цю тему, учні не повинні писати складний програмний код; вони мають лише зрозуміти основні принципи, за якими функціонують програми. Підкреслимо, що автори дотримувалися концепції подійно-орієнтованого та об’єктно-орієнтованого програмування, згідно з якою програму слід розглядати не як цілісний алго­ритм, а як об’єктне середовище, кероване подіями. Цей підхід визначив послі­довність подання матеріалу в темі 5: лише після понять програми, об’єк­ту та події вводиться поняття алгоритму, як основи програмної логі­ки, що є однією зі складових програмного забезпечення.

Зазначимо, що певні навички з реалізації алгоритмічних конструкцій розгалуження та повторення засобами табличного процесора учні мають здобути під час вивчення теми 6, «Системи обробки табличної інформації».
  1   2   3

Схожі:

Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка