Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Визначення термінів


Скачати 215.66 Kb.
НазваРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Визначення термінів
Дата16.03.2013
Розмір215.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи

Проект (4632 від 10.06.2009)


вноситься народним

депутатом України

Янковським М.А.


Про державну підтримку розвитку виробництва
та споживання хімічних добрив в Україні в зв’язку з світовою фінансовою та економічною кризою


З метою запобігання кризовим явищам в аграрному і промисловому секторах економіки України, для захисту інтересів вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, уникнення втрати державою виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив шляхом прискореного впровадження у цій сфері енерго- і ресурсозберігаючих технологій цим Законом передбачаються заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив.

Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

азотні мінеральні добрива мінеральні добрива, виробництво яких здійснюється із застосуванням технологічного процесу синтезу аміаку з молекулярного азоту і водню, який отримують з природного газу. До азотних мінеральних добрив належать: аміак рідкий, аміак водний, аміачна селітра (нітрат амонію), карбамід (сечовина), сульфат амонію та інші речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД;

виробник мінеральних добрив суб’єкт господарювання, який з використанням належного йому на будь-якому речовому праві обладнання та при повному технологічному циклі виробництва безпосередньо виробляє на території України мінеральні добрива;

виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження – фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, у якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу;

індивідуальна інвестиційна програма програма використання інвестицій, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань підприємства щодо здійснення реконструкції виробництва, зокрема концепцію модернізації та переобладнання виробничих потужностей, перелік об'єктів виробництва, заходи зі зниження витрат енергоресурсів (природного газу, електричної і теплової енергії) на виробництво мінеральних добрив, заходи з підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, джерела фінансування та графік виконання програми;

мінеральні добрива речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції. До мінеральних добрив належать: азотні мінеральні добрива (речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД); калійні мінеральні добрива (речовини із вмістом калію як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3104, 3105 УКТ ЗЕД); фосфорні мінеральні добрива (речовини із вмістом фосфору як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3103, 3105 УКТ ЗЕД); комплексні мінеральні добрива (речовини із вмістом двох чи трьох поживних елементів азоту, фосфору та калію, віднесені до товарної позиції 3105 УКТ ЗЕД);

повний технологічний цикл виробництва комплекс послідовних технологічних процесів, які в сукупності забезпечують переробку сировини в кінцевий продукт мінеральні добрива, готові для реалізації кінцевому споживачу як товар. Не є повним технологічним циклом виробництва комплекс технологічних процесів, що полягає у фізичному змішуванні азотних, калійних та фосфорних мінеральних добрив без здійснення синтезу поживних елементів, що містяться у цих добривах;

реконструкція виробництва переобладнання наявних виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням на основі науково-технічних досягнень його техніко-економічного рівня, що здійснюється за індивідуальною інвестиційною програмою з метою зниження витрат енергоресурсів та сировини на виробництво одиниці товарної продукції, нарощення виробничих потужностей, підвищення якості продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на стимулювання реконструкції виробництв мінеральних добрив з упровадженням нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій та забезпечення сталого функціонування підприємств виробників мінеральних добрив, а також на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження і стимулювання споживання ними мінеральних добрив.

Передбачені цим Законом заходи з державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив поширюються на виробників мінеральних добрив, що мають індивідуальну інвестиційну програму, затверджену у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 3. Мета державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив

Головною метою державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для забезпечення потреб вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, збереження виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні шляхом створення державою необхідних умов для технічного і технологічного переоснащення діючих виробництв, оновлення основних фондів, запровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві мінеральних добрив.

Стаття 4. Основні напрями державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив

Державна підтримка і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив здійснюються за такими напрямами:

1) встановлення для виробників мінеральних добрив окремих пільг з метою створення їм фінансових можливостей для здійснення реконструкції виробництва;

2) надання державою виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб.

Розділ II

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА та споживання МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Стаття 5. Порядок здійснення підприємствами – виробниками мінеральних добрив реконструкції виробництва

Для здійснення реконструкції виробництва згідно з цим Законом орган управління підприємства виробника мінеральних добрив приймає відповідне рішення. Підприємство – виробник мінеральних добрив, яке прийняло рішення про реконструкцію виробництва, розробляє індивідуальну інвестиційну програму та подає її на розгляд і затвердження у встановленому порядку.

Строк розгляду індивідуальної інвестиційної програми виробника мінеральних добрив і прийняття рішення про її затвердження або про відмову у її затвердженні не може перевищувати 30 днів з дня подання індивідуальної інвестиційної програми до спеціально уповноваженого органу. Порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм підприємств виробників мінеральних добрив, а також орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, визначаються Кабінетом Міністрів України.

До затверджених індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив під час їх реалізації можуть вноситися зміни. Порядок внесення змін до індивідуальних інвестиційних програм встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив

Державою встановлюються і запроваджуються такі заходи підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив:

1) забезпечення виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральними добривами вітчизняного виробництва в необхідному обсязі та асортименті шляхом узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства;

2) надання виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб;

3) запровадження пільгового оподаткування виробників мінеральних добрив відповідно до законодавства;

4) забезпечення виробників мінеральних добрив, що виробляють азотні мінеральні добрива, природним газом в обсязі, не менше встановленого розміру екологічної броні споживання природного газу;

5) забезпечення можливості придбання виробниками мінеральних добрив електричної енергії, послуг з транспортування природного газу, перевезення вантажів залізничним транспортом, послуг і робіт з оброблення вантажів у портах України на пільгових умовах.

Стаття 7. Забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження у мінеральних добривах

З метою державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з економічно обґрунтованими витратами на виробництво, Кабінетом Міністрів України запроваджується механізм щорічного, до 1 січня 2014 року, узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства.

Узгодження дій між виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробниками мінеральних добрив здійснюється шляхом проведення взаємних консультацій щодо визначення необхідних обсягів і асортименту мінеральних добрив та сировини для їх виробництва на певний період часу.

Стаття 8. Дотація виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив

З метою державної фінансової підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується дотування виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження.

Дотація з державного бюджету виділяється виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що використовуватимуться ними безпосередньо у власному сільськогосподарському виробництві для виробничих потреб. У разі використання мінеральних добрив, на часткову компенсацію вартості яких виробнику сільськогосподарської продукції рослинного походження була надана дотація, в інших цілях, включаючи подальше відчуження добрив іншим особам, сума отриманої таким виробником дотації в розмірі, пропорційному вартості використаних не за цільовим призначенням мінеральних добрив, підлягає поверненню до державного бюджету. У разі відмови виробника сільськогосподарської продукції рослинного походження у строк, що не перевищує 10 днів, добровільно повернути суму виплаченої йому дотації до державного бюджету стягнення зазначеної суми здійснюється в судовому порядку.

Видатки на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються в законі про Державний бюджет України.

Порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Ціноутворення у сфері виробництва та реалізації мінеральних добрив

Ціни на мінеральні добрива визначаються виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та є вільними, якщо інше не передбачено законом.

Для зниження витрат, надання фінансової можливості запровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва мінеральних добрив та забезпечення сільськогосподарських виробників продукції рослинного походження мінеральними добривами в необхідному обсязі встановлюється особливий порядок формування ціни природного газу для виробників мінеральних добрив, що виробляють азотні мінеральні добрива.

Ціна природного газу для таких виробників складається з вартості природного газу для промислових споживачів та вартості послуг з його транспортування магістральними і розподільними трубопроводами. З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року не допускається встановлення будь-яких додаткових платежів, доплат, компенсацій витрат та інших надбавок на ціну природного газу для цих виробників.

Якщо законами та іншими нормативно-правовими актами встановлюється інший порядок формування ціни природного газу як сировини для виробництва мінеральних добрив, відмінний від визначеного в цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.

З дня набрання чинності цим Законом і до 1 січня 2014 року будь-які зміни цін і тарифів на електроенергію для виробників мінеральних добрив, тарифів на транспортування природного газу магістральними і розподільними трубопроводами для виробників мінеральних добрив, цін і тарифів на перевезення мінеральних добрив вітчизняного виробництва залізничним транспортом, а також цін і тарифів на послуги і роботи з оброблення вантажів у портах України здійснюються відповідними органами державної влади за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Оподаткування виробників мінеральних добрив

Для здійснення реконструкції виробництв із запровадженням новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій держава надає виробникам мінеральних добрив пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у вигляді:

звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України комплектуючих виробів та обладнання, що використовуються виробниками мінеральних добрив для здійснення реконструкції виробництва, а також звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України зазначених товарів;

встановлення нульової ставки збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, що використовується як сировина для виробництва азотних мінеральних добрив;

встановлення скороченого строку відшкодування виробникам мінеральних добрив сум податку на додану вартість з державного бюджету.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням виробникам мінеральних добрив згідно із цим Законом пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів), спрямовуються ними на реконструкцію виробництв із запровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій згідно з їх індивідуальними інвестиційними програмами, зокрема на:

придбання устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, основних фондів, матеріалів;

проведення наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

підготовку конструкторської і технологічної документації, технічних умов, технічних проектів;

створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць;

придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків) тощо.

Забороняється відчуження комплектуючих виробів та обладнання, ввезених виробниками мінеральних добрив на митну територію України без сплати ввізного мита і податку на додану вартість. Зазначене обмеження діє протягом п'яти років з дати ввезення таких товарів на митну територію України.

Виробник мінеральних добрив набуває права користуватися пільгами, наданими йому згідно із цим Законом, з моменту затвердження його індивідуальної інвестиційної програми уповноваженим на те органом.

Стаття 11. Контроль за реалізацією індивідуальних інвестиційних програм

Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється шляхом проведення перевірок протягом строку реалізації затвердженої індивідуальної інвестиційної програми.

У разі виявлення за результатами проведення перевірки невиконання виробником мінеральних добрив узятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми дія такої програми може бути скасована до закінчення строку її реалізації. Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми у п’ятиденний строк з дня його прийняття надсилається Державній податковій адміністрації України та центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи.

У разі нецільового використання виробниками мінеральних добрив комплектуючих виробів та обладнання, ввезених на митну територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно із цим Законом, тобто їх використання не для здійснення реконструкції виробництва, суми ввізного мита та податку на додану вартість, що нараховуються на такі товари та операції з їх увезення на митну територію України згідно із митним законодавством України та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", підлягають сплаті до Державного бюджету України в повному обсязі.

Розділ III


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Встановити, що закони, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним або на підставі нього іншими законами України, не поширюються на підприємства – виробників мінеральних добрив, що станом на дату прийняття відповідних законодавчих актів уже мають затверджену в установленому порядку індивідуальну інвестиційну програму.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я" такого змісту:

"я) до 1 січня 2014 року комплектуючі вироби та обладнання, віднесені до товарних позицій 2815, 3403, 3506, 3815, 3816, 3917, 3923, 3926, 4005, 4009, 4010, 4016, 5407, 5911, 6815, 6902, 7011, 7219, 7222, 7320, 7322, 8208, 8402, 8406, 8409, 84118414, 84168419, 8421, 8424, 8431, 8477, 84818485, 8501, 8503, 8504, 8514, 8531, 85358539, 8544, 8708 (частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701, 8702, 8704, 8705), 9020, 90259027, 9032 УКТ ЗЕД (далі товари), що ввозяться на митну територію України виробниками мінеральних добрив, на яких відповідно до статті 2 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні" поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив, для здійснення реконструкції виробництва, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або якщо ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, визначеним умовами контрактів. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у розмірі, встановленому законом";

2) у Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами):

підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документальна невиїзна (камеральна) перевірка даних, заявлених у податковій декларації платника податку виробника мінеральних добрив, на якого відповідно до статті 2 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні" поширюються заходи з державної підтримки і стимулювання виробництва мінеральних добрив, проводиться податковим органом у десятиденний строк з дня отримання податкової декларації. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право у такий самий строк провести позапланову виїзну перевірку (документальну) цього платника для визначення правильності нарахування бюджетного відшкодування".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

статтю 11 доповнити пунктом 11.47 такого змісту:

"11.47. Тимчасово, до 1 січня 2014 року, звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "я" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковому періоді, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент увезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань";

3) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 1719, ст. 267; 2006 р., №№ 911, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., №№ 58, ст. 78, № 27-28, ст. 253):

статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"екологічна броня споживання природного газу мінімальний рівень споживання природного газу споживачем (крім населення), що забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";

доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Екологічна броня споживання природного газу окремих споживачів

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підприємствах хімічної галузі, які виробляють азотні мінеральні добрива з використанням технології синтезу аміаку з молекулярного азоту і водню, який отримують із природного газу, через припинення постачання природного газу для таких підприємств встановлюється екологічна броня споживання природного газу.

Кабінет Міністрів України затверджує порядок визначення виробників азотних мінеральних добрив та їх обладнання, для яких встановлюється екологічна броня споживання природного газу, а також порядок розрахунків за природний газ в обсязі екологічної броні.

Газотранспортні та газорозподільні підприємства за поданням постачальників природного газу мають право обмежувати постачання природного газу виробникам азотних мінеральних добрив винятково у разі неповного розрахунку за використаний природний газ і лише до рівня екологічної броні споживання природного газу";

4) Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381; 2007 р., № 4, ст. 36; із змінами, внесеними Законом України від 4 лютого 2009 року № 922VI) доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Сільськогосподарська бюджетна дотація

141.1. Сільськогосподарська бюджетна дотація виділяється на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив і стимулювання виробництва та споживання мінеральних добрив.

141.2. Об'єктом сільськогосподарської бюджетної дотації є операції з придбання виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження для використання у власному виробництві продукції рослинного походження мінеральних добрив вітчизняного виробництва, зазначених у статті 1 Закону України "Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні".

141.3. Суб'єктом (отримувачем) сільськогосподарської бюджетної дотації є безпосередній виробник сільськогосподарської продукції рослинного походження, що закуповує мінеральні добрива у виробників мінеральних добрив чи в уповноважених операторів ринку мінеральних добрив для їх подальшого використання у власному виробництві продукції рослинного походження.

Виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження вважається фізична особа або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, у якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень тощо) у власності, користуванні, у тому числі на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

141.4. Видатки на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, їх розмір та цільове спрямування щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються в законі про Державний бюджет України. При плануванні витрат державного бюджету на наступний рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив. Розрахунок розміру бюджетної сільськогосподарської дотації за видами мінеральних добрив надається як додаток до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.

141.5. Розмір бюджетної сільськогосподарської дотації на черговий бюджетний рік встановлюється у твердих сумах з розрахунку на одну метричну тонну мінеральних добрив, придбаних виробником сільськогосподарської продукції рослинного походження.

141.6. Порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотації на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України";

5) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 1719, ст. 267; 2007 р., № 23, ст. 301; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року № 800VI) доповнити словами "та державної підтримки розвитку виробництва та споживання хімічних добрив в Україні".

5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

розробити та затвердити порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив та контролю за їх реалізацією, а також визначити орган, уповноважений розглядати і затверджувати індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив;

розробити та затвердити порядок виплати виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів;

забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

6. Якщо у встановлений цим Законом строк не буде розроблено і затверджено порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм та визначено орган, уповноважений розглядати і затверджувати такі програми, виробники мінеральних добрив мають право подати свої індивідуальні інвестиційні програми для затвердження до центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики. У такому разі індивідуальні інвестиційні програми виробників мінеральних добрив мають бути розглянуті і затверджені центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики протягом 30 днів із дня їх отримання. Затверджені у такому порядку індивідуальні інвестиційні програми діють до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм та визначення ним органу, уповноваженого розглядати і затверджувати такі програми. Після затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку та визначення ним уповноваженого органу виробники мінеральних добрив мають подати індивідуальні інвестиційні програми на затвердження у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

7. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України у встановленому законодавством порядку забезпечити першочергову, до 1 січня 2011 року, приватизацію, передачу у комунальну власність, передачу на баланс іншим суб’єктам господарювання, що мають у своєму статутному капіталі державну частку не менше 50 відсотків акцій, або списання з балансу виробників мінеральних добрив об'єктів незавершеного будівництва, які є державною власністю і не увійшли до статутних капіталів виробників мінеральних добрив при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).

8. Національній комісії регулювання електроенергетики України у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом встановити окремі тарифи на послуги з транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами для виробничих і технологічних потреб виробників мінеральних добрив, визначених у статті 2 цього Закону, з урахуванням визначених цим Законом напрямів державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив.
Голова Верховної Ради України

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Стаття Визначення понять і термінів Охорона праці це система правових, соціально-економічних
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Завдання цивільного судочинства
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту...
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Стаття Визначення основних термінів У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: відходи будь-які...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Розділ I   ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття  Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Суверенітет над повітряним простором України
Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України, що є частиною території України
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН...
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО...
Кримінально-виконавче законодавство України складається з цього Кодексу, інших актів законодавства, а також чинних міжнародних договорів,...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Розділ I. Загальні положення 3
Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами § Доказування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка