Пожежнi насоси


Скачати 167.79 Kb.
НазваПожежнi насоси
Дата28.03.2013
Розмір167.79 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації

ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник ДПЧ-7

підполковник вн. сл.

Семенов В.К.

«___» ___________2002р.


Методичний посiбник
для проведення занять з технiчної пiдготовки з о/с складом караулiв
Тема 2 Пожежнi насоси .
Навчальна мета: удосконалення вмiнь i навичок , якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку i пожежно-технiчне устаткування пiд час гасiння пожеж та виконання спецiальних робiт
Час: 90 хвилин
Мiсце проведення : учбовий клас
Матерiальне забезпечення: плакати, пожежний насос
Лiтература: - М.Д.Безбородько "Пожежнi автомобiлi"

- "Настанова з технiчної служби" Наказ №717

- Iнструкцiя по експлуатацiї ПН-40УВ

- Iнструкцiя по експлуатацiї Г-600А
Порядок проведення занять :

І. Органiзацiйний момент 5 хв;

-перевiрка присутнiх;

-оголошення теми i мети занять ,питань якi мають вивчатись;
ІІ. Контроль знань 10 хв;

-перевiрка засвоєння ранiше пройденого матерiалу;
ІІІ. Викладення матерiалу теми 60 хв;

Питання якi вивчаються:

1. Загальні вiдомостi про насоси.

2. Загальна будова, принцип роботи i класифiкацiя центробiжних насосiв.

3. Будова пожежного насосу ПН-40 УВ; Г-600; пiнозмiшувача; газоструйного

насосу.

4. Технічна характеристика насосiв.

5. Особливості експлуатацiї i ТО пожежних насосiв.

6. Випробовування насосiв пожежних автомобiлiв на продуктивнiсть.

Питання та їх короткий зміст

Методичні рекомендації

1

2

1. Загальні вiдомостi про насоси.
Насосами називаються гiдравлiчнi машини ,призначенi для перемiщення рiдин та газiв i надання їм енергiї .Насос перетворює механiчну енергiю ,пiдведену вiд двигуна , в потенцiйну , кiнетичну , або теплову енергiю потоку рiдини , або газу. Розвиток насособудування пройшов великий i важкий шлях вiд простих водочерпалок до сучасних центробiжних насосiв . Перший насос, двухцилiндровий поршневий , був винайдений 120 рокiв до н.е. давньогрецьким вченим Ктесiбiїм. Але в той час насоси iз-за складностi виготовлення широкого розповсюдження не отримали. Перший центробiжний насос був винайдений французьким вченим Д. Папеном в 1686 роцi. Прiоритет винаходу центробiжних i вентиляторних насосiв в нашiй країнi належать iнженеру А.А.Соблукову. 1832р.- перший центробiжний вентилятор; 1840 р.-насос для вiдкачки води;

В кiнцi ХIХ i на початку ХХст.випуском пожежних насосiв в нашiй країнi займались iноземнi фiрми: "Лангензипен", в Перебурзi "Рамле" в Казанi ,"Густев лист" в Москвi. З 1924 року почалося масове виробництво ручних пожежних насосiв типу "червоний факел".

1931р.-насос Д-20;

1934р.-ПД-20;

1948р.-ПН-25 А

1954-1955р.р.-ПН-20;ПН-30

з 1958 р.-ПН-30К, ПН-30КФ, ПН-110К

з 1970р.-ПН-40У, ПН-40УА, Пн-40В.

По принципу дiї i конструктивному призначенi насоси дiляться на три основнi групи:

1. Насоси витiснення /об'ємнi/ поршневi та ротацiйнi /шибернi, шiстеренчатi/. Процес всмоктування i нагнiтання відбувається за рахунок змiни об’єму мiж його робочими органами /поршень-цилiндр , зубчатими пластинами /.
2. Струйнi /ежекторні/ процес всмоктування i нагнiтання вiдбуваються за рахунок руху струї /повiтря, або рiдини/. Робоче середовище пiдходить до насадки. Насадок зменшується i збільшує кiнетичну енергiю ,утворюючи в змiшувальнiй камерi розрiдження. Пiд дією атмосферного тиску в камеру поступає ежектована рiдина, звiдки виноситься в дифузор. В дифузорi швидкість потоку зменшується , а напiр збільшується.
3. Лопаснi / центробiжнi, вiсьової i вихревi /-процес всмоктування i нагнiтання відбувається за рахунок центробiжної сили.
2. Загальна будова принцип роботи i класифiкацiя центробiжних i струйних насосiв.
Всi центробiжнi насоси , при всiх їх рiзновидах , мають загальнi конструктивнi елементи ,вiдрiзняються тiльки розмiрами формою.

Насос складається:

1.Корпус

2.Пiдвiд.

3.Робоче колесо.

4.Вал з пiдшипниками i ущільненнями.

5. Спиральний вiдвiд.

6. Напірні патрубки.

7. Вакууметр i манометр.

Основною частиною ї робоче колесо , яке складається з двох дискiв , мiж якими розташовуються шiсть-вiсiм лапок, загнутих в протилежну сторону руху колеса. При роботi на колесо дiї осіва сила, направлена в сторону входу в колесо , мiж колесом i стiнкою корпусу ї зазор ,рiдина поступає в вiльний простiр i дiї на зовнiшню поверхню колеса i вiд чого виникає осіва сила. Для розвантаження пiдшипникiв вала, вiд дiї осівого тиску в заднiй стiнцi знаходяться розвантажуючи отвори, якi дозволяють майже повнiстю зрiвняти тиск по обидвi сторони робочого колеса . Якщо всмоктуючу лiнiю i сам насос заповнити водою i привести в рух робоче колесо , то вода пiд дією центробiжної сили буде перемiщуватись ,в робочому колесi вiд центру до периферії i далi в спiральну частину корпусу ,i в напiрнi патрубки. За рахунок перемiщення води в центрi робочого колеса утворююється розрiдження , куди через всмоктуючу лiнiю пiд дією атмосферного тиску постійно

поступає вода. Вiдкидана лопатками робочого колеса вода набирає велику швидкiсть за рахунок якої утворюється енергiя руху. В розширюючому спiральному вiдводi i дифузорi відбувається повiльне зниження руху води . А енергiя руху перетворюється в напiр.

Центробiжнi насоси класифiкуються по ознакам:

1. По призначенню :

-пожежнi;

-водопороводнi;

2. По числу робочих колiс:

-одноступiнчастi;

-двоступiнчатi;

-багатоступiнчатi;

3. По розташуванню вала:

-горизонтальнi;

-вертикальнi;

4. По способу розташування вала:

-горизонтальними;

-вертикальнi;

5. По напору :-низького тиску;

-нормального;

-високого;

6. По способу вiдводу води:

-спiральнi;

-турбiннi/з направляючим апаратом/;

7. По коефіцієнту швидкохiдностi:

-тихохiднi;

-нормальнi;

-швидкохiднi;

-дiагональнi;

-пропелернi;
Перевага центробiжних насосiв:

1. Порiвняно невеликi габарити та вага;

2. Рівномірна подача вогнегасячих засобiв;

3. Здатний працювати на себе, при перекриттi ствола, перегибi рукава насос продовжує працювати на себе ,не виходячи з ладу i не підвищує черезмiрного тиску .

4. Швидкохідний , забезпечує зручнiсть приводу вiд ДЮЗ i електродвигуна.

5. Простий по конструкцiї i надiйний в експлуатацiї.

6. При великих витратах має високий ККД.
Центробiжнi насоси мають ряд недолiкiв :

1. Не можуть самостiйно забирати воду, і працюють тiльки пiсля попереднього заповнення водою, тому вимагають вакуумних пристроїв, або заливних пристроїв.

2. Напір ,утворений насосом, подає при збiльшенi витрати води.
Струйнi насоси.
Робота струйних насосiв базується на принципi ежекцiї , на передачу енергiї вiд робочого середовища до нагнiтання рiдини .В залежностi вiд робочого середовища до нагнiтання рідини. В залежностi вiд робочого середовища вони бувають водоструйнi , газоструйнi i пароструйнi .Струйний насос має слiдуючi основнi частини:

1. Насадок / сопло/

2. Приймальну камеру.

3. Горловину /камеру змiшування/

4. Дифузор.

Принцип роботи струйного насосу дуже простий . По трубопроводу пiд високим тиском до насоса подається робоча рiдина. При виходi з насосу вiдбуваються перетворення потенцiйної енергiї напору в кiнетичну енергiю руху, в результатi чого вода з великою швидкiстю /декiлька метрiв в сек./ у виглядi струї тече з насадка i поступає в камеру змішування. З допомогою поверхневого шару робочої рiдини , яка захвачує частини повiтря яке знаходиться в приймальнiй камерi , i рухає їх з собою в камеру змiшування. В приймальнiй камерi утворюється вакуум. В камерi змiшування потоки робочої рiдини змiшуються i поступають в дифузор. В розширюючому дифузорi швидкiсть руху потоку робочої i пiдсмоктувальної рiдини зменшується i виростає напiр, вiдбувається перетворення кiнетичної енергiї в потенцiйну.
3. Будова пожежного насосу ПН-40УВ; Г-600; пiнозмiшувача ; газоструйного насосу.
ПН-40УВ призначений для подачi вогнегасячих засобiв на гасiння пожеж. На пожежних автомобiлях використовуються центробiжнi , Одноступiнчатi ,консольнi насоси. Марки: ПН-30К; ПН-40У; ПН-30КФ; ПН-40УА ;ПН-40УВ.

ПН-пожений насос; 30, 40-подача води л/с.;

К-консольний;

У-унiфiкрваний;

Ф-форсований; на ньому встановлено колесо великого дiаметру , ніж на основнiй моделi.

А, В-непринципові конструктивнi змiни;
ПН-40УВ унiфiкований, центробiжний ,одноступiнчастий, консольний без направляючого апарата.

Будова:

1. Корпус

2. Кришка

3. Робоче колесо

4. Ущільнюючий стакан.

5. Колектор з засувками i патрубками

6. Всмоктувальний патрубок

7. Корпус приводу тахометру.
На насосi встановлюються мановакууметри, тахометр i пiнозмiшувач. Корпус: вiдлитий з алюмінієвого сплаву i має:

-один спiльний вiдвiд;

-два прилива, для крiплення до рами;

-фланець для з’єднання з колектором;

-фланець для крiплення кришки;

-в нижнiй частинi встановлений зливний краник;

В корпусi насоса на двох кулькопiдшипниках встановлений сталевий вал на шлiцьовому кiнцi якого розмiщений фланець для приєднання карданного валу силової передачi.

В корпусi передбачаються колодязь /масляна ванна, картер насоса/;

-для встановлення пiдшипникiв i сальникового ущiльнення, а також для змазки пiдшипникiв , приводу тахометра i кромки манжетiв знизу i зверху колодязя розташовані отвори ;

-дренажні для вiдводу на поверхню крапель води , якi просочуються через ущільнення;

-верхнi для пiдводу на поверхню крапель води , якi просочуються через ущiльнення;

-верхнi для пiдводу змазки до сальникiв через дюритовий шланг;

-заливний отвiр i контрольний щуп для визначення рiвня масла в колодязi.

Масло ТАП-15 або ТАП - 15 В

В серединi корпуса насоса встановленi ущiльненi кiльця .

Робоче колесо з корпусом насоса i кришкою ущiльнюються спецiальними Бронзовими кiльцями , розмiщеними в корпусi , кришцi i на робочому колесi , кожне кiльце крiпиться двома гвинтами.

Кришка із алюмінієвого сплаву ,крiпиться до корпусу двадцятьма шпильками , через гумову прокладку .В центрi кришки вiдлитий осьовий пiдвiд. Є фланець для крiплення пiнозмiшувача i всмоктуючого патрубка насоса.

Робоче колесо-консольно насаджене на вал одною призматичною шпонкою i фіксується гайкою зi штопорною шайбою. Два диски , сiм лопаток двоякої кривизни , сiм розвантажуючих отворiв.

Ущiльнюючий стакан - призначається для розмiщення в ньому самоущiльнюючих сальникiв. Ущiльнення складається:

1. Стакан

2. Три гумовi манжети /сальники/

3. Кільце

4. Три кiльця одне штопорне , два розпорнi

5. Отвiр для змащування

6. Канал для води всi деталi в стаканi затискаються гайкою

Сальники мають спiральнi пружиннi кiльця i розмiщенi так, що:

-два сальника перешкоджують втечi води з насоса;

-один сальник перешкоджає проникненю води в масляну ванну;

Змащуються сальники консистентною змазкою при допомозi колпачкової масльонки, закрiпленої з допомогою кронштейна на кришцi насосу. Ущiльнюючий стакан в зборi встановлюються в корпусi насосу, крiпиться гвинтами якi шплiнтуються проволкою. Ущiльнення стакана проводиться гумовим кiльцем i паранiтовою прокладкою.

Колектор-призначається для розпредiлення води, поданої насосом , в рукавнi лiнiї , лафетний ствол або цистерну для заповнення її водою. Вiдлитий з алюмiнiєвого сплаву i встановлений на спiральному вiдводi

корпусу насосу.До нього крiпляться двi напiрнi засувки гвинтового зразка , пiнозмiшувач i вакуумний клапан. В корпусi передбачаються отвори для приєднання системи додаткового охолодження двигуна i мановакууметра. В серединi колектора змонтована засувка подачi води в цистерну i до лафетного ствола.
Мал.

Всмоктуючий патрубок-крiпиться до кришки насосу шiстьма шпильками, з ущiльненням з морозостiйкої гуми ,до патрубка крiпиться трубопровiд "з цистерни в насос", моновакууметр. Також ї рiзьбовi отвори для пiдключення додаткової системи охолодження двигуна. Патрубок закривається заглушкою ГЗЗ-125.

Корпус приводу тахометра-крiпиться до корпусу насосу i служить для розмiщення черв'яка приводу тахометра i з'єднаннi з ним шестернi приводу. Корпус ущiльнений гумовими сальниковими ущiльненями.
Тахометр-призначається для замiрiв частоти обертiв вала насосу. На насосах встановлюють електричнi ,або цетробiжнi , механiчнi тахометри .Складаються з приводу i вимiрювального пристрою.
Мановакууметри-для вимiрювання тиску , або розрiдження утворених в напiрних i всмоктуючих порожнинах насосiв. На пожежних насосах встановлюють пружнi мановакууметри з чутливим елементом у виглядi

трубчастої пружини .

Мановакууметр має двохсторонню шкалу. Лiва для вiдрахунку розрiдження , права для вiдрахунку напору.

Будова:

1.Трубчата пружина.

2.Стрiлка

3.Триб з спiральною пружиною

4.Зубчастий сектор

5.Тяга

6.Шарнiрнi сполучення
Г-600- призначається для забору води з вiдкритих вододжерел, якi знаходяться нижче рiвня осi насосу до 20м. i вiддалення вiд пожежного автомобiля на вiдстань 100 метрiв.

Г-600 може забирати воду з вододжерел з невеликою глубиною до 50 см. /прибрати розлиту воду/.

Г-600 вiдноситься до водоструйного насосу .Складається з корпуса в якому вмонтована всмоктуюча камера i всмоктувальна сiтка, колiно, дифузор з змiшуввальною камерою. В серединi корпус встановлений конiчний насадок , через який проходить робоча рiдина . Ежектована рiдина через всмоктувальну сiтку поступає в вакуумну камеру i далi разом з потоком робочої рiдини перемiщується в змiшувальну камеру i дифузор.
Технiчна характеристика.

Продуктивнiсть /Р=8 ат./-600л/хв

Розхiд робочої води /Р=8ат./-550л/хв

Найбiльша висота пiдйому пiдсмоктувальної води при тиску 12 ат.-19м. ,при 2 ат.-1,5м.
Пiнозмiшувач - призначений для утворення розчину пiноутворювача в водi необхiдної концентрацiї для отримання повiтряно-механiчної пiни в генераторах i стволах. В пожежних насосах подача пiноутворювача проводиться водоструйним насосом ,перемiшування його з водою вiдбувається в насосi. Необхiдна кiлькiсть пiноутворювача встановлюється з допомогою дозатора.

В пожежних насосах подача пiноутворювача i його дозування проводиться приладом-пiнозмiшувачем .

Пiнозмiшувач – це струйний насос .

Розглянемо пiнозмiшувач ПЗ-5 встановлений на насосi ПН-40УВ.

Корпус пiнозмiшувача вiдлитий з алюмiнiєвого сплаву i має дифузор, вакуумну камеру i штуцера з цилiндричними розточками. Сопло виготовлене з капрона. Дозатор з п'ятьма радiальними отворами . На хвостовику дозатора встановлена стрiлка i крiпиться маховичком. Повертаючи маховичок, стрiлку можна встановити проти цифр 1 - 5 якi вiдповiдають отвору дозатора , вiдповiдно росходу рiдини через отвори. При подачi розчину пiноутворювача на лафетний ствол встановлюють на цифру - 3. Пiд час роботи пiнозмiшувача на насосi необхiдно пiдтримувати напiр в межах 70-80м.
ТАБЛ.1

Газоструйний насос.
Практична висота всмоктування не перевищує 7-8м.,так як вона залежить вiд велечини атмосферного тиску, температури води, лiнiйного i мiсцевого опору, розсходу води, герметичностi комунiкацiй, конструктивного виконання насосу та iнших причин. Робота всiх насосiв основана на використаннi атмосферного тиску для руху рiдини в область утвореного розрiдження.
4.Технiчна характеристика насосiв .
Основними характеристиками насосiв являються висота всмоктування , напiр, подача /продуктивнiсть/, споживча потужнiсть, коефiцiєнт корисної дiї , частота обороту валу насосу. Висота всмоктування - це вiдстань в метрах , по вертикалi вiд осi насоса до рiвня поверхнi рiдини у водоймищi.

На висоту всмоктування впливає:

1.Атмосферний тиск-чим менший тиск тим менша висота всмоктування.

2. Питома вага води - зменшує висоту всмоктування .

3. Температура води - з пiдвищенням температури пiдвищується упругiсть напору, що приводить до пониження висоти всмоктування.

Температура води Висота всмоктування,м.

10 7,5

20 6,5

30 5,7

40 4,8

50 3,8

60 2,5

4.Швидкiсть руху води -чим бiльша швидкiсть тим менша висота всмоктування.

5.Кавiтацiя - це явище пароутворення i видiлення повiтря в рухомiй водi при пониженому тиску i пiдвищенiй швидкостi.
Напiр /висота нагнiтання/ - це вiдстань в метрах ,по вертикалi вiд осi насоса до найвищої точки нагнiтання . Його велечина визначається в метрах водяного стовпчика, умовно пiднятого вище рiвня насоса i позначається в метрах. Подача - кiлькiсть рiдини перекачуваної насосом в одиницю часу /л/с/; л/хв./

Потужнiсть насосу-це робота /=IДж/, виконана в одиницю часу /Iс/. Розрiзняють потужностi:-ефективну/корисну/;

-споживаючу;

-теоретичну;

Робота - це перемiщення ваги на вiдстань:

-ефективна-це потужнiсть яка передається потоком рiдини;

-споживаюча-це потужнiсть пiдводиться до робочих частин насосу;

-теоретична -не враховує велечину механiчних втрат.

ПН характеризує використану потужнiсть яка бiльше ефективна на втратi ,якi збiльшують ККД Iквт.=1,36 л/с , I л/с=0,736 квт. ККД-це вiдношення корисної енергiї вiдданої насосом у виглядi пiднятої води, до енергiї отриманої насосом вiд двигуна. При подачi енергiї вiд насоса перекачуваної рiдини вiдбувається втрата енергiї :

-об'ємнi в результатi втрати рiдини;

-гiдравлiчнi-втрата напору в насосi на тертi i мiсцевий опiр;

-механiчнi-втрата потужностi на тертi в пiдшипниках i сальниках насосу.ККД=0,54-0,56;

Частота обертiв вала - кiлькiсть обертiв в хвилину. Кавiтацiя - при великих висотах всмоктування i витратах води у всмоктуючiй полостi насоса тиск потоку рiдини може досягти значного опору , в результатi чого починається посилене пароутворення ./Кипiння води при нормальнiй температурi i низькому тиску/. Створенi бульбашки пару переносяться в зону бiльш високого тиску , де скорочуються i зникають . Створенi при цьому пустоти переносяться з великою швидкiстю ,що створюють гiдравлiчний стук.При цьому в

мiсцях стуку рiзко пiдвищується тиск/100ат./,що приводить до ерозiї металу в дiлянцi кавiтацiї.

Кавiтацiя - супроводиться характерним шумом i трiском в серединi насоса, понижує ККД, напiр , а iнодi викликає вiбрацiю насоса. Зниження кавiтацiї досягається.

1.Вибором вододжерела з мiнiмальною висотою всмоктування i мiнiмальною температурою.

2.Забезпечення надiйної герметичностi в мiсцях з'єднання.

3.Зменшення числа обертiв, або пониження продуктивностi .

Характеристика насосiв при роботi змiнюється i являє собою залежнiсть:

-вiд напору ,використаної потужностi, ККД вiд подачi насосу.

Технiчна характеристика центробiжних насосiв.
ТАБЛ.2

5.Особливостi експлуатацiї i ТО пожежних насосiв.

Обслуговування i експлуатацiю центробiжних насосiв потрiбно проводити у вiдповiдностi з Настановою по експлуатацiї пожежної технiки i Iнструкцiями по експлуатацiї пожежних машин, складеними заводами виробниками.
Перед постановкою в бойовий розрахунок:

1.Вивчити iнструкцiю по експлуатацiї .

2.Перевiрити крiплення до рами , змазати пiдшипники i сальники ущiльнення.

3.Перевiрити вiдсутнiсть стороннiх предметiв у робочому колесi та порожнинi пожежного насосу.Перевiрити надiйнiсть крiплення колеса на валу.

4.Перевiрити працездатнiсть вакуумної системи за величиної створююваного вакууму в насосi за нормативний час.

5.Перевiрити рiвень масла в корпусi пожежного насосу, наявнiсть мастила в маслянцi в разi потреби доповнити.

6.Провести обкатку пожежного насосу.

Результати обкатки заносять в фрмуляр пожежного автомобiля .

Пiсля обкатки виконується технiчне обслуговування №2 пожежного автомобiля.
Щоденно при змiнi караулу:
1.Перевiряти чистоту i справнiсть вузлiв насосу i його комунiкацiй зовнiшнiм виглядом .

2.Справнiсть моновакууметра i тахометра.

3.Роботу кранiв, вентилiв, засувок i стацiонарного пiнозмiшувача , дiю вакуумного крану.

4.Перевiрити працездатнiсть вакуумної системи за велечиною створюваного вакууму в насосi за нормальний час i герметичнiсть насосу пiсля зниження розрiдження за одиницю часу. Велечина створюваного розрiдження повинна бути не менше /0,73-0,76 кгс/см.кв. / за 20 сек. Зниження розрiдження в насосi не повинно перевищувати 0,13кгс/см.кв. за 2,5 хвилини.

За умови зниження розрiдження вище нiж /0,13 кгс/см.кв./ . Встановити мiсце нещiльностей i лiквiдувати негерметичнiсть насосу.

5.Кiлькiсть змазки в масльонках i корпусi насосу.

6.Випробувати вакуумну систему на герметичнiсть /сухий вакуум/.
Особливостi експлуатацiї в зимовий час.
1.При температурi нижче 0С включити систему обiгрiву насосного вiдсiку ,а вiдключити додаткову систему охолодження двигуна.

2. Відразу пiсля зборки всмоктуючої лiнiї забрати воду i на час прокладки напiрних лiнiй включити насос i дати йому працювати на себе.

3. Вакуум -апарат виключити трохи пiзнiше виключення вакуум - клапана, повернути рукоятку вiд себе до упора.

4. Пiсля встановлення режиму роботи двигуна з насосом закрити дверi насосного вiдсiка i спостерiгати за показниками приборiв через вiкно.

5.При тимчасовому припиненi подачi насос не виключати ,а закрити засувку напiрних патрубкiв продовжувати роботу двигуна на малих обертах.

6.При довгому припиненi подачi води виключити насос, вiд’єднати рукавнi лiнiї i злити повнiстю воду з насосу через зливний краник , /допускається при включеному насосi/.

7.Перед використанням пiсля довгої стоянки необхiдно повернути колiнвал двигуна заводною ручкою при включеному насосi. Якщо не повертається, колесо примерзло до корпусу. Для обiгрiву насоса включить двигун i прогрiти насосний вiдсiк.

ТО-№1 i ТО-№2 у вiдповiдностi з Настановою по експлуатацiї пожежної технiки.

6.Випробування насосiв пожежних автомобiлiв на продуктивнiсть.
Насос випробують на продуктивнiсть перед вводом автомобiля в експлуатацiю,а також при ТО-2.

1.Пожежний автомобiль встановити для забору води з вiдкритого водоймища,з висотою всмоктування 1,5-3,5м.

2.Всмоктуюча лiнiя з двох рукавiв 8м.з всмоктуючою сiткою.

3.Зiбрати i проложити напiрнi рукавнi лiнiї прогумованих рукавiв згiдно даних таблицi.
табл.3

4.Забрати воду в насос, дати її в рукавнi лiнiї ,розвинути двигуном частоту обертання валу насосу згiдно даним таблицi. При повнiстю вiдкритих двух засувках патрубкiв для виходу води , тиск на насосi вимiрювати по манометру, повинно складати 10 кг/см.кв. При цьому тиск розвинутий насосом повинно вiдповiдати великiй висотi Всмоктування .Якщо насос не розвиває достатнього тиску ,а оберти двигуна = або бiльше вказаних то це свiдчить про черезмiрнi втечi в зазорах , визваних зносом ущiльнення мiж напiрною i всмоктуючою полостями насосу. Якщо тиск i обороти вала меншi вказаних то це являється признаком недостатньої потужностi розвинутої двигуном. Зменшення продуктивностi i потужностi двигуна допускається в межах 15% вiд контрольних.4.Закрiплення вивченого 10 хв.

Питання закрiплення:

1.Загальна будова, принцип роботи центробiжного насоса.

2.Загальна будова, принцип роботи струйних насосiв.

3.Призначення i будова пожежного насосу ПН-40.

4.Особливостi експлуатацiї насосiв:

-постановкою в бойовий розрахунок;

-в зимовий час;

5.Випробування насосiв на продуктивнiсть .

Пiдбиття пiдсумкiв 5 хв.

-вказати на питання якi вимагають пiдвищеної уваги;

-оголосити оцiнки ;

-вiдповiсти на питання;

Схожі:

Пожежнi мотопомпи
Навчальна мета: вивчення тактико-технiчних характеристик, будови експлуатацiї, технiчного обслуговування, правил технiки безпеки
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП "Житомирстандартметрологія"...
КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ. Частина Загальні технічні...
План-конспект для проведення занять по технічній підготовці підготовці...
Навчальна мета: Удосконалення вмiнь i навичок, якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку i пожежно технiчне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка