Допущено Міністерством освіти України


НазваДопущено Міністерством освіти України
Сторінка1/44
Дата13.03.2013
Розмір5.98 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Підручник
За редакцією кандидата економічних наук,

професора А. М. Поддєрьогіна


Допущено

Міністерством освіти України

Київ 1998

ББК 65.290–93

Ф 59


Автори:

А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам,
А. М. Павліковський
, О. В. Павловська, В. З. Потій, А. П. Куліш,
О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова
Рецензенти:

О. Д. Василик, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка)

С. І. Юрій, д-р екон. наук, проф.

(Терноп. акад. нар. госп-ва)
Редактор

І. О. Соломарський

Ф 59     Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 368 с.

ISBN 966–574–106–3

Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних фондів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

ББК 65.290–93
© А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк,

Г. Г. Нам та ін., 1998

ISBN 966–574–106–3 © КНЕУ, 1998

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1. Основи фінансів підприємств 5

1.1. Суть і функції фінансів підприємств 5

1.2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси 9

1.3. Основи організації фінансів підприємств 12

1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 15

1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 18

Контрольні питання до розділу 1 22

Розділ 2. Грошові розрахунки підприємств 23

2.1. Розрахункові й касові операції 23

2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 23

2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 25

2.1.3. Проведення касових операцій 27

2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 29

2.2. Форми безготівкових розрахунків 32

2.2.1. Принципи організації розрахунків 32

2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями 33

2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 34

2.2.4. Розрахунки чеками 35

2.2.5. Розрахунки акредитивами 37

2.2.6. Вексельна форма розрахунків 39

Тести до розділу 2 45

Розділ 3. Грошові надходження підприємств 47

3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 47

3.2. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг 50

3.3. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності
та інші позареалізаційні доходи 54

3.4. Формування валового і чистого доходу 56

Контрольні питання до розділу 3 58

Розділ 4. Формування і розподіл прибутку 59

4.1. Формування прибутку підприємства 59

4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства 59

4.1.2. Формування балансового прибутку 61

4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його
формування 65

4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 68

4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 72

4.2. Розподіл і використання прибутку 75

4.2.1. Розподіл балансового прибутку 75

4.2.2. Використання чистого прибутку 77

Тести до розділу 4 79

Розділ 5. Оподаткування підприємств 82

5.1.Сутність оподаткування підприємств і податкова система 82

5.1.1. Сутність податків і їх функції 82

5.1.2. Система оподаткування підприємств та її
становлення в Україні 84

5.2. Пряме оподаткування підприємств 87

5.2.1. Оподаткування прибутку 87

5.2.2. Платежі (податки) за ресурси 95

5.3. Непряме оподаткування підприємств 104

5.3.1. Вплив непрямих податків на фінансово-
господарську діяльність підприємств 104

5.3.2. Мито 108

5.3.3. Акцизний збір 109

5.3.4. Податок на додану вартість 113

5.4. Збори і цільові відрахування 125

5.4.1. Збори на формування цільових державних фондів 125

5.4.2. Відрахування на фінансування дорожнього
господарства 132

5.5. Місцеві податки і збори 134

Тести до розділу 5 136

Розділ 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 141

6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 141

6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 141

6.1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 146

6.2. Визначення потреби в оборотних коштах 148

6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби
в оборотних коштах 148

6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення
виробничих запасів 150

6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному
виробництві і витратах майбутніх періодів 155

6.2.4. Нормування оборотних коштів для
створення запасів готової продукції 158

6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів
економічним методом 159

6.3. Джерела формування оборотних коштів 161

6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів 161

6.3.2. Використання банківських кредитів для
формування оборотних коштів 164

6.3.3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 165

6.4. Показники стану і використання оборотних коштів 166

6.4.1. Показники стану оборотних коштів 166

6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи
прискорення їх обертання 167

6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий
стан підприємства 170

Тести до розділу 6 173

Розділ 7. Кредитування підприємств 176

7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 176

7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність
залучення кредитів 176

7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 180

7.2. Банківське кредитування підприємств 183

7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 183

7.2.2. Умови та порядок отримання банківського
кредиту 196

7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту
підприємством 209

7.3. Небанківське кредитування підприємств 211

7.3.1. Комерційне кредитування підприємств 211

7.3.2. Лізингове кредитування підприємств 215

7.3.3. Державне кредитування підприємств 223

7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів
міжнародних фінансово-кредитних інститутів 227

Тести до розділу 7 232

Розділ 8. Фінансове забезпечення відтворення
основних фондів
234

8.1. Сутність відтворення основних фондів 234

8.2. Показники стану та ефективності використання
основних фондів 238

8.3. Знос і амортизація основних фондів 243

8.4. Сутність і склад капітальних вкладень 249

8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних
вкладень 251

8.6. Фінансування ремонту основних фондів 256

Тести до розділу 8 258

Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства 260

9.1. Оцінка фінансового стану підприємства,
її необхідність і значення 260

9.2. Показники фінансового стану підприємства 266

9.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану
підприємств 274

9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 275

9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства 279

9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 282

Тести до розділу 9 285

Розділ 10. Фінансове планування на підприємствах 289

10.1. Зміст, завдання та методи фінансового планування 289

10.2. Зміст фінансового плану та порядок його складання 292

10.3. Зміст і значення оперативного фінансового плану 298

Тести до розділу 10 302

Розділ 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств 304

11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст
та порядок проведення 304

11.1.1. Економічна сутність санації підприємств 304

11.1.2. Передумови прийняття рішення щодо проведення
фінансової санації підприємств 306

11.1.3. Класична модель фінансової санації 308

11.1.4. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств 311

11.2. Економіко-правові аспекти фінансової санації
та банкрутства підприємств 313

11.2.1. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми
та фактори виникнення 313

11.2.2. Необхідність та порядок проведення санаційного аудиту 316

11.2.3. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 325

11.2.4. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду 328

11.2.5. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки 330

11.3. Фінансові джерела санації підприємств 336

11.3.1. Внутрішні джерела фінансової стабілізації 336

11.3.2. Фінансове оздоровлення із залученням ресурсів
власників підприємства 339

11.3.3. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні
боржника 342

11.3.4. Фінансова участь персоналу в санації підприємства 346

11.3.5. Державна фінансова підтримка санації підприємств 347

Тести до розділу 11 355

Література 360

ВСТУП

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої фінансової діяльності.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання в усіх сферах діяльності, всіх форм власності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

Підготовка фахівців, обізнаних з фінансовою діяльністю підприємств за нових умов господарювання, ускладнюється недостатністю навчальної літератури, яка б ураховувала специфіку перехідного періоду української економіки, законодавче і правове поле, в якому працюють вітчизняні підприємства.

Підручник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни «Фінанси підприємств», яка включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва.

У процесі підготовки підручника використані нові законодавчі й нормативні документи, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання. Ураховано досвід викладання дисципліни «Фінанси підприємств» у провідних навчальних закладах України, а також у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

У підручнику розкрито: суть фінансів підприємств, зміст і організацію їхньої фінансової діяльності; формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств; організацію грошових розрахунків і кредитування підприємств; організацію оборотних коштів і фінансове забезпечення відтворення основних фондів; фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

Автори намагались викласти актуальний і складний матеріал з фінансів підприємств, який буде корисним для різних категорій читачів: студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, економістів-практиків, слухачів економічних шкіл і курсів.

У підручнику, з метою більш активного засвоєння матеріалу, широко використані структурно-логічні схеми, тести.

Підручник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової і виробничої діяльності.

Авторами окремих розділів є А. М. Поддєрьогін (керівник авторського колективу), канд. екон. наук, проф. — вступ, розділи 4, 5; Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, доц. — розділ 8;
Г. Г. Нам, канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 3, 10; А. М. Павліковський, канд. екон. наук, доц. — розділ 6; О. В. Павлов-
ська, канд. екон. наук, доц. — розділ 9; В. З. Потій,
канд. екон. наук., доц., А. П. Куліш, ст. викл. — розділ 2; О. ОТерещенко, канд. екон. наук, доц. — розділ 11; Н. ПШульга, С. АБулгакова, кандидати еконономічних наук, доценти — розділ 7.

РОЗДІЛ 1

ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Основні терміни і поняття: грошові засоби; грошові фонди; комерційний розрахунок; організація фінансів підприємств; фінанси підприємств; фінансова інвестиція; фінансова діяльність підприємств; фінансовий механізм; фінансові ресурси; фінансова робота на підприємстві; функції фінансів підприємств.

1.1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне становище у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється суспільний продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового становища країни. Фінансова стійкість країни великою мірою визначається стійкістю та надійністю фінансового стану підприємств.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов’язаних із розподілом вартості суспільного продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, пов’язані з первинним розподілом вартості суспільного продукту, формуванням та використанням грошових доходів та децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, пов’язані з їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі.

Фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом грошових засобів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими засобами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з’ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових засобів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:

  • пов’язані з формуванням статутного фонду суб’єктів господарювання;

  • пов’язані з утворенням та розподілом первинних грошових доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

  • які виникають між суб’єктами господарювання у зв’язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів у вигляді відсотків, дивідендів, здійсненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку від спільної діяльності, одержанням та сплатою штрафних санкцій;

  • які формуються в підприємств з банками, страховими компаніями у зв’язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання грошових засобів, а також у зв’язку із страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

  • що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання субсидій;

  • що формуються в підприємств у зв’язку з внутрішньовиробничим розподілом доходів та фондів.

Отже, об’єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням фондів грошових засобів. Суб’єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб’єкти господарювання, які є юридичними особами.

У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та споживання) відбувається розподіл вартості суспільного продукту (виручка від реалізації продукції) за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб’єктами господарювання, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в грошовій формі. Відтак гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих відносин.

Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту (c + v + m), коли вона розподіляється на вартість матеріальних витрат (с), необхідного продукту (v), додаткового продукту (m). При цьому утворюються різні фонди грошових доходів. З допомогою фінансів у суспільному виробництві відбувається рух грошових засобів, які набирають специфічної форми фінансових ресурсів, що формуються в суб’єктів господарювання та в держави.

Таким чином, фінанси підприємств є системою грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання в процесі відтворення.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через такі функції:

— формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності;

— розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх зобов’язань перед фінансово-банківською системою та для соціально-економічного розвитку підприємств;

— контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається за формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень за рахунок відновлення авансованих засобів в основні та оборотні фонди і використання доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду нагромадження. У зв’язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно розглядати як окремі процеси. Утворення фондів грошових засобів завжди передбачає розподіл виручки (взагалі грошових надходжень).

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах — це процес утворення фондів грошових засобів для виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання для фінансового забезпечення процесів відтворення на підприємствах.

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через формування, розподіл та використання грошових доходів, різноманітних цільових фондів. Відтак фінанси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошових засобів, неплатежів, нецільового використання засобів, збитків та інших негативних явищ у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств. Тобто, фінансам властива потенційна можливість контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств полягає в якнайповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації дійового фінансового контролю.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об’єктивно відображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов’язані з виконанням зобов’язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та суб’єктами господарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод тощо.

За умов ринкової економіки, коли підприємства мусять самостійно вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль фінансів підприємств. До найважливіших завдань останніх належить забезпечення стабільності економіки та суспільного життя в країні. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу національного доходу як на рівні підприємств, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.

Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості в економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.

Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного суспільного продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і фондів грошових засобів, безпосередньо пов’язані з іншими економічними категоріями та інструментами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом тощо. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки країни та управління нею.

Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний кругооборот виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки.

Обов’язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

— різноманітність форм власності;

— свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

— вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

— самофінансування підприємництва;

— правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

— обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринкова система сприяє створенню гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науково-технічного прогресу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
ISBN 5-7773-0026-Х ББК 65. 28я7 © Черевко Г. В.,, Ящив М. I., 1995 Від
Допущено Міністерством сільського господарства і продовольства України як навчальний посібник для студентів сільськогосподарських...
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Запорізького навчально-виховного комплексу №67
Міністерства освіти України від 31. 08. 1995 №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України
Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-590 від 21 березня 2003року)
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ І ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ
Міністерства освіти України від 31. 08. 1995 №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України
Допущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів медичних вузів Київ
С89 Судова медицина: Підручник для студентів мед вузів. / Концевич І. О., Михайличенко Б. В. та ін.; За ред. І. О. Кон­-цевич, Б....
Навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України з природознавства та хімії для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
А. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка