1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи


Назва1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи
Сторінка1/4
Дата17.03.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи

1. Сутність контролю полягає:

а) у перевірці суб’єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об’єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб’єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли;

г) в аналізі показників внутрішньої звітності.
2. Ревізія – це:

а)документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності;

б)перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, що перевіряється.
3.Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво й невиробничу сферу;

г) окремі стадії матеріального виробництва і невиробничої сфери.
4.Перевірка—це:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державі Цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавств з фінансових питань, достовірності обліку й звітності.
5.Спосіб контролю, що полягає у встановленні достовірності фактів здійснення певних господарських операцій — це:

а) перевірка (обстеження);

б) ревізія;

в) слідство;

г) службове розслідування.
6.Об’єкти контролю — це:

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб’єкти;

в) результати діяльності господарського суб’єкта;

г) фінансові результати.
7.Предметом господарського контролю є:

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) виробництво, розподіл, облік і споживання валового внутрішнього продукту;

г) господарська діяльність підприємства.
8.Ревізія відрізняється від аудита тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між ревізором і керівником підприємства, а аудит — за планом роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія — на будь-якому етапі господарської діяльності підприємства;

в) аудит може проводитись за вимогою органів дізнання і попереднього слідства, а в ревізії цього не передбачено;

г) ревізія — це форма державного господарського контролю, а аудит — незалежна форма господарського контролю.
9.Ревізія призначена:

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;
в) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється;

г) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза обліком.
10.Контроль, що проводиться після здійснення господарських операцій і має своєю метою встановлення їх правильності й законності, називають:

а) фактичним;

б) цивільним;

в) аудиторським;

г) наступним.
11.Принцип раптовості:

а) забезпечує об’єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів і обов’язковим виявленням причин і зв’язків між ними;

б) полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту, коли закінчилася попередня;

в) досягається шляхом нерозголошення етапів підготовки ревізії та її початку;

г) полягає у виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії.
12.Принцип, за якого у ревізія має визначене виховне значення, називається принципом:

а) активності ревізії;

б) послідовність ревізії;

в) безперервності;

г) правильної відповіді не запропоновано.
13.Принцип ревізії, за якого кожна наступна ревізія починається з моменту, коли закінчилася попередня, називається принципом:

а) всебічності;

б) послідовності;

в) об’єктивності;

г) правильної відповіді не запропоновано.
14.Принцип активності ревізії полягає в:

а) застосуванні засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

б) прагненні знайти кращі способи виконання поставлених перед ревізією задач, готовності ревізора взяти на себе відповідальність за сміливе рішення;

в) виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії;

г) правильної відповіді не запропоновано.
15.Особливістю попереднього контролю є:

а) він має локальний характер і здійснюється через визначені проміжки часу;

б) він є безперервним і повинен здійснюватися на всіх ділянках виробничої і фінансово-господарської діяльності;

в) він є найбільш повним і глибоким підходом до вивчення виробничої і фінансової діяльності підприємства;

г) оперативною формою даного виду контролю є використання системи первинної бухгалтерської документації.
16. Фінансово-господарська діяльність — це:

а) будь-яка діяльність;

б) діяльність, пов’язана тільки з виробництвом і реалізацією товарів;

в) будь-яка діяльність, крім підприємницької;

г) процес, що забезпечує відповідність функціонування об’єкта керування, прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставлених цілей.
17.Хто має право проводити внутрішньогосподарський контроль:

а) власник підприємства та його заступник;

б) головний бухгалтер підприємства;

в) головний аудитор підприємства;

г) керівник і фахівці підприємства?
18.Суб’єктами контролю є:

а) посадові й матеріально-відповідальні особи, що відповідають за ведення обліку, надходження, експлуатацію, витрату, використання об’єкта контролю;

б) керівники підприємства, що уповноважені проводити господарський контроль;

в) особи та органи, що мають повноваження на здійснення контролю за виробничою і фінансовою діяльністю підприємства;

г) представник державних структур, яким надане право залучати винних до відповідальності.
19.Метою здійснення внутрішньосистемного контролю є:

а) об’єктивне вивчення діяльності суб’єкта господарювання;

б) об’єктивне вивчення фактичного стану справ суб’єкта господарювання, виявлення і попередження негативних факторів;

в) перевірка дотримання управлінських рішень;

г) виявлення результатів господарської діяльності.
20.Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти й операції.
21.Об’єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов’язання;

б) розрахункові операції;

в) операції з майном підприємства;

г) здійснені на підприємстві господарські операції.
22.Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються тільки документальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених у документах фактів;

в) вона проводиться в бухгалтерії за бухгалтерськими документами;

г) при її проведенні перевіряються тільки ті документи, що мають порушення.
23.Проведення огляду дозволяє:

а) виявити протиріччя в документах;

б) зібрати речовинні докази злочинних дій;

в) установити стан діяльності підприємства в цілому;

г) виявити факти порушення правил торгівлі.
24.До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифметична перевірка;

б) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова перевірка;

в) формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка;

г) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хронологічна перевірка.
25.Який прийом фактичного контролю здійснюється фахівцями різних галузей знань за дорученням ревізора:

а) контрольне приймання продукції за якістю та кількістю;

б) перевірка виконання прийнятих рішень;

в) експертна оцінка;

г) одержання письмових пояснень і довідок.
26.До якого виду контролю відносять огляд основних засобів:

а) документального;

б) наступного;

в) фактичного;

г) поточного?
27.Для того, щоб визначити чи вчасно працівники з’являються на робочому місці й залишають його, необхідно:

а) провести контрольний хронометраж часу;

б) перевірити первинну документацію з обліку праці і виконаних робіт;

в) провести опитування працівників;

г) здійснити контрольну атестацію працівників.
28. Відновлення кількісно-сумарного обліку є:

а) прийомом перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей;

б) прийомом перевірки окремого документа;

в) прийомом перевірки декількох документів, що відображають ту саму або взаємозалежні операції;

г) прийомом фактичного контролю.

29.Які з наведених прийомів застосовуються при проведенні фактичного контролю:

а) контрольне обмірювання виконаних робіт і експертна оцінка;

б) обстеження і відновлення кількісно-сумарного обліку;

в) перевірка виконання прийнятих рішень і хронологічна перевірка руху цінностей;

г) контрольне придбання і хронологічна перевірка руху цінностей?
30.Конфіденційна інформація — це:

а) право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність;

б) відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюється у відповідності з передбаченими ними умовами;

в) вид таємної інформації, що охоплює відомості в сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоду національній безпеці України;

г) інформація, що стосується фізичних осіб.
31.Принцип ревізії, що полягає у виявленні і детальному вивченні усіх форм, що мають значення для ревізії, називається принципом:

а) безперервності;

б) активності;

в) повноти;

г) об’єктивності.
32.Принцип контролю, що передбачає активний вплив суб’єктів контролю на об’єкт шляхом прийняття ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених недоліків, називається принципом:

а) економічності;

б) дієвості;

в) всебічності;

г) активності.
33.Система незалежного контролю за порядком здійснення фінансово-господарських операцій обліку й звітності господарського суб’єкта — це:

а) внутрішньосистемний контроль:

б) внутрішньогосподарський контроль;

в) аудиторський контроль;

г) державний контроль.
34.Склад і обсяг відомостей, що перебувають в розпорядженні конкретного органа державної контрольно-ревізійної служби або його посадової особи та на визначений період часу не підлягають зовнішньому або внутрішньому розголошенню називається:

а) конфіденційною інформацією;

б) комерційною таємницею;

в) службовою таємницею;

г) правильної відповіді не запропоновано.
35.Контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства проводяться з ініціативи власника, тобто органа, якому підпорядковується підприємство на правах власності належать до:

а) аудиторського контролю;

б) наступного контролю;

в) внутрішньосистемного контролю;

г) внутрішньогосподарського контролю.
36.Право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність, називається:

а) державна таємниця;

б) конфіденційна інформація;

в) службова таємниця;

г) комерційна таємниця.
37.Відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюються у відповідності з передбаченими ними умовами:

а) комерційна таємниця;

б) фінансова таємниця;
Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи

1.Ревізори складають проміжні акти в процесі ревізії при виявленні фактів, які:

а) не можуть бути підтверджені письмовими документами або вимагають негайного оформлення;

б) стосуються окремого розділу діяльності ревізорів;

в) підвищують доказову силу основного акта ревізії;

г) стосуються інвентаризації готівки в касі, стану складського господарства і схоронності цінностей, обстеження підприємства та його підрозділів.
2.Попереджати про проведення планової перевірки ФІНІНСПЕКЦІЯ зобов’язано:

а) не пізніше чим за 5 днів;

б) не пізніше чим за 10 днів;

в) не пізніше чим за 15 днів і тільки СПД;

г) не повинні.
3.Термін проведення ревізії на підприємстві не може перевищувати:

а) 15 днів;

б) 20 днів;

в) ЗО днів;

г) 60 днів.
4.Термін ревізії може бути продовжений у випадку, якщо:

а) річний сукупний дохід СПД дорівнює і перевищує 20 млн. грн.;

б) ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів;

в) за особливої складності в проведенні ревізії;

г) всі відповіді правильні.
5.З ініціативи контрольно-ревізійної служби планова ревізія проводиться:

а) не частіше одного разу на рік;

б) на розсуд ФІНІНСПЕКЦІЯ;

в) кожен квартал;

г) раз у півріччя.
6.Результати ревізії оформляються:

а) довідкою з підписом керівника ревізійної групи, керівника підприємства;

б) актом з підписом керівника ревізійної групи і головного бухгалтера;

в) протоколом з підписом головного бухгалтера, керівника підприємства, ревізора;

г) актом з підписом керівника ревізійної групи, керівника і головного бухгалтера підприємства.
7.Акт ревізії повинен бути підписаний представниками підприємства не пізніше:

а) 10 робочих днів з дня вручення;

б) 3 робочих днів з дня вручення;

в) 5 робочих днів з дня вручення;

г) термін законодавчо не встановлений.
8.Ревізія проводиться за наявності:

а) розпорядчого документа;

б) документа, що свідчить про посадову особу ДКРС;

в) доручення правоохоронних органів;

г) документально зареєстрованого факту порушення закону, інструкції і т.д.
9.Ревізії за порядком призначення бувають:

а) повні, часткові, тематичні;

б) суцільні, вибіркові, комбіновані;

в) планові і позапланові;

г) первинні, повторні, додаткові.
10.У залежності від відомчої приналежності ревізії поділяються на:

а) внутрішні й зовнішні;

б) відомчі, позавідомчі, змішані;

в) обов’язкові і статутні;

г) колективні й індивідуальні.
11.3а способом проведення ревізії поділяються на:

а) первинні, повторні і додаткові;

б) планові і позапланові;

в) суцільні, вибіркові і комбіновані;

г) тематичні, повні і часткові.
12.Який документ складається в тих випадках, коли ревізор не згідний із запереченнями посадових осіб, які надали пояснення:

а) акт;

б) висновок;

в) письмове повідомлення;

г) скарга на рішення за матеріалами ревізії?
13.Комплексну ревізію від не комплексної можна відрізнити за:

а) складом фахівців;

б) обсягом ревізійних питань;

в) характером проведення ревізії;

г) обсягом об’єктів ревізії.
14.Під час ревізії вивчаються питання: а) передбачені програмою;

б) поставлені керівником підприємства, що ревізується;

в) сформульовані ревізором в ході проведення обстеження підприємства;

г) ті, що залишилися не розглянутими попередньою ревізією.
15.У недержавному секторі економіки завдання ревізії значається:

а) керівником підприємства, що ревізується;

б) органом, що доручив проведення ревізії;

в) безпосередньо ревізором;

г) трудовим колективом.
16.Задачі ревізії полягають у перевірці на основі:

а) задокументованої обліково-економічної інформації певного кола питань, що контролюються в обов’язковому порядку;

б) даних певних документів, облікових регістрів і фінансової звітності;

в) даних підприємства, що ревізується, та інших юридичних осіб, які з ним працюють, документів з метою виявлення законності господарських операцій;

г) задокументованої планової та обліково-економічної інформації господарських процесів і подій, що викликають сумнів у ревізора.
17.План ревізії — це:

а) документ, у якому вказується перелік контрольно- ревізійних робіт, які необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і закінчення конкретної роботи та виконавці;

б) перелік питань, сформульованих відповідно до програми;

в) сума штрафів, яку необхідно внести підприємству до бюджету;

г) документ, в якому визначена послідовність проведення ревізії діяльності структурних підрозділів підприємства.
18.Поточний план контрольно-ревізійної роботи складається на:

а) термін, що залишився до кінця поточного року;

б) наступний календарний рік;

в) п’ять років;

г) шість місяців.
19.Вивчення нормативних актів з питань ревізії здійснюється ревізором:

а) при підготовці матеріалів ревізії;

б) в ході реалізації матеріалів ревізії;

в) при підготовці до проведення ревізії;

г) під час проведення ревізії.
20.Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться:

а) ревізором;

б) ревізором і керівником підприємства;

в) ревізором і керівником підрозділів;

г) ревізором, керівником, головним бухгалтером і фахівцями підприємства.
21.Нетоварні документи — це:

а) документи, реквізити і зміст яких відповідає дійсності;

б) документи, якими оформлені операції з руху грошових коштів, що у дійсності не відбулися;

в) документи, якими оформлений рух товарно-матеріальних цінностей у той час, коли в дійсності вони не надходили, використані на інші цілі або взагалі залишилися без руху;

г) документи, що не відповідають чинним вимогам і положенням про документи і записи в бухгалтерському обліку.
22.Ревізорам дозволено вилучати документи:

а) тільки з дозволу керівника і головного бухгалтера підприємства;

б) без узгодження з керівництвом підприємства;

в) у тих випадках, коли збереження їх на підприємстві не гарантується;

г) які складають державну таємницю.
23.Зіставленням називається:

а) виявлення загальних і відмітних фактів, що відображені в економічній інформації й облікових регістрах;

б) вивчення фактів господарського життя і виявлення правопорушень;

в) виявлення та усунення фактів безгосподарності і безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування методів з їх використання;

г) правильної відповіді не запропоновано.
24.Доброякісним документом називається:

а) документ, на основі якого надаються певні права;

б) первинний документ, що відповідає чинному законодавству, вимогам і положенням про документи і записи в бухгалтерському обліку;

в) документ, що відображає господарську операцію в спотвореному вигляді;

г) документ, що підписаний головним бухгалтером.
25.Процедура вилучення документів здійснюється на основі:

а) наказу про вилучення документів;

б) постанови про проведення вилучення документів;

в) за вимогою ревізора;

г) за вимогою всіх контролюючих органів.
26.При вилученні документів складається:

а) протокол вилучення документів, опис оригіналів документів, які вилучені зі справ;

б) наказ про вилучення документів;

в) письмове підтвердження працівників контрольного органу;

г) акт вилучення документів.
27.На які види поділяються недоброякісні документи:

а) з частковою і повною підробкою;

б) нетоварні та негрошові;

в) інтелектуальної і матеріальної підробки;

г) законні й незаконні.
28.До якого виду підробок відносять нетоварну:

а) інтелектуальна;

б) матеріальна;

в) посадова;

г) правильної відповіді не запропоновано?
29.Документ, реквізити якого не відповідають дійсності:

а) доброякісний;

б) недоброякісний;

в) нетоварний;

г) правильної відповіді не запропоновано.
30.Матеріальна підробка — це:

а) документ, правильно оформлений з формальної сторони, але який відображає неправдиві дані;

б) заміна змісту документа шляхом підчищень, виправлень, підписок;

в) оформлення операції руху грошових коштів, що у дійсності не відбулись;

г) правильної відповіді не запропоновано.
31.Документи, що можуть бути виготовлені на украдених бланках іншого підприємства і містять підроблені підписи посадових осіб, називають:

а) підробленим частково;

б) нетоварним;

в) підробленим повністю;

г) негрошовим.
32.Механічне знищення штрихів тексту, стирання або вирізання гострим предметом називається:

а) підчищенням;

б) виправленням;

в) допискою;

г) підробкою.
33.Документи, якими оформлені грошові операції, що у дійсності не відбулись, називають:

а) нетоварними;

б) негрошовими;

в) підробленими повністю;

г) підробленими частково.
34.У практиці контрольно-ревізійної роботи вилучення документів проводиться:

а) шляхом заміни вилученого документа його машинописною копією або ксерокопією;

б) шляхом складання нового рукописного документа;

в) шляхом складання акта на вилучення документа;

г) усі запропоновані відповіді правильні.
35.Які вирази не рекомендується застосовувати в акті ревізії:

а) «порушення наказу, закону»;

б) «безгосподарність», «злочин»;

в) «перевитрата», «матеріальний збиток»;

г) правильної відповіді не запропоновано?
36.Вилучати документи мають право:

а) СБУ, податкова інспекція, податкова міліція;

б) санітарно-адміністративна служба;

в) СБУ, КРУ, податкова адміністрація і податкова міліція;

г) Державтоінспекція.
37.Знищення штрихів тексту хімічним способом — це:

а) підчищення;

б) обробка;

в) виправлення;

г) виведення.
38.Акт ревізії необхідно складати в:

а) одному екземплярі;

б) двох екземплярах;

в) трьох екземплярах;

г) чотирьох екземплярах.
39.Перевищення фактичної наявності коштів, матеріальних цінностей у порівнянні з даними бухгалтерського обліку називають:

а) перевитратою;

б) нестачею;

в) надлишком;

г) економією.
40.У випадку виявлення правопорушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань і приписок, серйозних недоліків у веденні обліку й звітності під час ревізії складається:

а) акт ревізії;

б) акт інвентаризації;

в) висновок;

г) довідка.
41.Акти ревізії поділяються на:

а) основні й проміжні;

б) первинні й вихідні;

в) основні, часткові, разові;

г) повні, часткові, допоміжні.
42.У який термін із дня підписання акта з зауваженнями головний бухгалтер або директор повинні дати органам КРУ письмові пояснення з приводу зауважень:

а) 2 дні;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 7 днів?
43.Рахункова перевірка проводиться для визначення:

а) правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку;

б) арифметичних помилок;

в) помилок на особистих рахунках працівників;

г) помилок у касових і банківських документах.
44.Перевірити здійснення господарської операції з погляду їх відповідності інструкціям, стандартам можна шляхом:

а) взаємного контролю;

б) контрольної закупівлі;

в) обстеження;

г) нормативно-правової перевірки.
45.При взаємній перевірці перевіряють:

а) однакові за своїм характером документи й облікові дані;

б) різні документи, що відображають взаємозалежні господарські операції;

в) правильність проведених виправлень у документах;

г) достовірність відображення в документах господарських операцій.
46.Який з прийомів перевірки окремого документа здійснюється шляхом перерахування результатів, таксирування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знижок):

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) арифметична перевірка;

г) нормативно-правова перевірка?
47.За допомогою якого прийому документального контролю можна виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції одержують різне відображення в кожної зі сторін:

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) нормативно-правова перевірка;

г) взаємна перевірка?
48.Який прийом документального контролю застосовується ревізором у тому випадку, коли він має дані про розкрадання ТМЦ, а при проведенні інвентаризації розбіжностей не виявлено:

а) зустрічна перевірка;

б) нормативно-правова перевірка;

в) контрольне порівняння;

г) хронологічна перевірка.
49.Державна контрольно-ревізійна служба підпорядковується:

а) Рахунковій палаті України;

б) Міністерству фінансів України;

в) Службі безпеки України;

г) Державній податковій адміністрації.
50.Працівники КРУ наділені такими основними правами:

а) мають доступ на об’єкти, що перевіряються, перевіряти бухгалтерські і фінансові документи, опечатувати приміщення, застосовувати адміністративні санкції;

б) перевіряти наявність спеціальних дозволів, вимагати проведення інвентаризації основних засобів, одержувати від посадових осіб у письмовому вигляді пояснення;

в) мати доступ за письмовою вимогою до документів, що мають комерційну таємницю, опечатувати приміщення, застосовувати адміністративні санкції;

г) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, застосовувати адміністративні санкції, одержувати необхідну інформацію, перевіряти бухгалтерські і фінансові документи, мають доступ на об’єкти, що перевіряються.
51.ДКРС має право на проведення ревізії за власною ініціативою:

а) суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

б) суб’єктів підприємницької діяльності;

в) на державних підприємствах, центральних і місцевих органах влади;

г) у відкритих акціонерних товариствах.
52.Підрозділом ДКРС проводяться ревізії за дорученням:

а) Рахункової палати України;

б) Державного комітету статистики;

в) Національного банку України;

г) Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, податкової міліції, Координаційного комітету з боротьби з корупцією й організованою злочинністю.
53.Контрольно-ревізійними підрозділами перевіряються:

а) ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій;

б) економічне становище підприємства, установи й організації, виконання виробничих і фінансових планів, законність здійснення операцій;

в) виконання порядку встановлення і застосування тарифів;

г) всі відповіді правильні.
54.Основне завдання ДКРС полягає в:

а) підтвердженні висновку про повноту, достовірність і законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності;

б) забезпеченні захисту прав і законних інтересів платників податків і зборів, припиненні операцій по рахунках, застосування фінансових санкцій до адміністративних систем;

в) здійсненні державного контролю за використанням засобів і матеріальних цінностей, їх схоронністю, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності;

г) всі відповіді правильні.
55.До документальних прийомів контролю належать:

а) хронологічна перевірка і контрольне порівняння;

б) контрольне порівняння і контрольне придбання;

в) перевірка виконання прийнятих рішень і формальна перевірка;

г) нормативна перевірка та одержання письмових пояснень.
56.Визначити якість готової продукції можна шляхом:

а) огляду;

б) перевірки обсягу виконаних робіт;

в) лабораторного аналізу;

г) дегустації.
57.Перевірка доброякісності документування проводиться шляхом:

а) арифметичної перевірки;

б) зустрічної перевірки;

в) контрольного порівняння;

г) формальної перевірки.
58.Проведення огляду дозволяє:

а) виявити протиріччя в документах;

б) зібрати речовинні докази злочинних дій;

в) встановити стан діяльності підприємства в цілому;

г) виявити факти порушення правил торгівлі.
59.До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифметична перевірка;

б) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова перевірка;

в) формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова перевірка;

г) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хронологічна перевірка.
60.Який прийом фактичного контролю здійснюється фахівцями різних галузей знань за дорученням ревізора:

а) контрольне приймання продукції за якістю і кількістю;

б) перевірка виконання прийнятих рішень;

в) експертна оцінка;

г) одержання письмових пояснень і довідок.
61.Яку з приведених функцій не виконує КРУ:

а) проводить перевірки повноти оприбуткування, правильності витрати і схоронності валютних коштів;

б) проводить перевірки правильності витрати бюджетних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади;

в) здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми перевірками;

г) у встановленому порядку організує й забезпечує проведення перевірок безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкованості.
62.Керівнику об’єкта ревізії направляється письмове повідомлення при перериванні ревізії на термін понад:

а) 10 робочих днів;

б) 5 робочих днів;

в) 15 робочих днів;

г) календарного місяця.
63.У який термін КРУ повинно перевірити і дати письмовий висновок з зауважень керівництва об’єкта контролю:

а) 10 робочих днів;

б) 15 робочих днів;

в) 20 робочих днів;

г) 20 календарних днів?
64.За невиконання або неналежне виконання посадовими особами ДКРС своїх обов’язків вони підлягають притягненню до:

а) матеріальної відповідальності;

б) кримінальної відповідальності;

в) адміністративної відповідальності;

г) дисциплінарної відповідальності.
65.Документування результатів контрольних заходів щодо змісту складається з:

а) робочих і додаткових документів;

б) додаткових і супровідних документів;

в) робочих і офіційних документів;

г) офіційних і супровідних документів.
66.Документування результатів контрольних заходів щодо форми складається з:

а) робочих і додаткових документів;

б) додаткових і супровідних документів;

в) робочих і офіційних документів;

г) офіційних і супровідних документів.
67.Відновлення кількісно-сумарного обліку є:

а) прийомом перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей;

б) прийомом перевірки окремого документа;

в) прийомом перевірки декількох документів, що відображають ту саму або взаємозалежні операції;

г) прийомом фактичного контролю.
68.Які з приведених прийомів застосовуються при проведенні фактичного контролю:

а) контрольний обмір виконаних робіт і експертна оцінка;

б) обстеження і відновлення кількісно-сумарного обліку;

в) перевірка виконання прийнятих рішень і хронологічна перевірка руху цінностей;

г) контрольне придбання і хронологічна перевірка руху цінностей?
69.Скільки перевірок має здійснити ревізор протягом року:

а) 4-6 перевірок;

б) 6-8 перевірок;

в) 7-9 перевірок;

г) кількість не встановлена?
70.У залежності від обсягу перевірки ревізії поділяються на:

а) планові й позапланові;

б) комплексні й некомплексні;

в) тематичні, повні, часткові;

г) загальні, вибіркові, комбіновані.
71.Вид ревізії, що проводиться контрольними органами з окремих і спеціальних питань з охопленням більш-менш значної кількості підприємств, називається:

а) централізованою;

б) тематичною;

в) суцільною;

г) комплексною.
72.Вид ревізії, що проводиться у виняткових випадках за вимогою суду, прокуратури, інших органів контролю або керування з різних причин, називається:

а) суцільною;

б) додатковою;

в) повторною;

г) позаплановою.
73.Вид ревізії, що проводиться одночасно на декількох підприємствах, що входять до складу однієї організації (асоціації, об’єднання), називається:

а) комплексною;

б) відомчою;

в) наскрізною;

г) суцільною.
74.Вид ревізії, що проводиться у зв’язку з низькою якістю попередньої перевірки, необ’єктивним, неправильним або некваліфікованим висвітленням результатів в акті ревізії за вимогою судово-слідчих органів і з інших причин, називається:

а) додатковою;

б) повторною;

в) тематичною;

г) документальною.
75.Один з найбільш глибоких, об’єктних і повних видів ревізій всіх або окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємства називається:

а) плановою;

б) повною;

в) комплексною;

г) зовнішньою.
76.Вид ревізії, що здійснюється, як правило, одним ревізором, коло питань обмежене, оскільки кваліфікація ревізора не дає можливості досліджувати питання технології, якості матеріалів і продукції, використання техніки і т.п., називається:

а) частковою;

б) вибірковою;

в) індивідуальною;

г) некомплексною.

  1   2   3   4

Схожі:

ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ в Україні в контексті сучасності
У статті зроблено спробу показати сучасний стан, особливості та перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Аналітична доповідь
Зелена економіка як нова парадигма економічного зростання у ХХІ столітті та шлях до сталого розвитку
Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від...
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО...
Торгівлі у глобальному економічному середовищі. Виявлено генезис, тенденції та масштаби електронної торгівлі в світі в цілому, в...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
Господарський кодекс України
Одарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...
Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті проаналізовано сутність, перспективи та підходи до організації дистанційного навчання
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка