ЛОГІСТИКА


НазваЛОГІСТИКА
Сторінка1/21
Дата02.04.2013
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра маркетингу


ЛОГІСТИКА
методичні рекомендації для студентів галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”

Умань - 2009


Укладачі:

викладач кафедри маркетингу Н.П. Слободяник


Рецензенти:
Ковальчук Т.Г. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Уланчук А.І. – к.е.н., доцент кафедри економіки Уманського ДАУ.

Розглянуто і рекомендовано до друку методичні вказівки на засіданні кафедри маркетингу протокол № 5 від 18.12.2008 р.


Методичні вказівки розглянуто і схвалено методичною комісією факультету економіки і підприємництва Уманського державного аграрного університету (протокол № 4 від 4. 02. 2009 р.).


ЗМІСТ


ВСТУП

4

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

5

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

6

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТЬ

7

ТЕМАТИКА ІНДЗ

10

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

12

ЗАДАЧІ З КУРСУ „ЛОГІСТИКА”

14

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

21

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

41


ВСТУП

У зв'язку із становленням ринкових відносин у нашій країні з'явився і став активно розвиватися новий науково-практичний напрямок - логістика. Незважаючи на те, що її застосування зумовлене сучасними економічними реаліями, логістика ще не настільки активно затребувана вітчизняним бізнесом, як у закордонних країнах, де історія її розвитку нараховує біля півстоліття.

За кордоном логістика давно стала практичним інструментом ринкової економіки, а інтегрований логістичний підхід, різні логістичні концепції, системи і технології застосовуються найвідомішими закордонними фірмами і корпораціями, такими як ІВМ, Соса-Соlа, General Моtогs, Volvo, Nokiya і багатьма іншими.

Зростаючий інтерес до логістики в Україні обумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. І хоча говорити про підготовку повноцінних фахівців у даній області, досвід навчання якої в промислове розвинутих країнах нараховує кілька десятиліть, ще рано, дисципліна (Логістика» вже стала невід'ємною складовою навчальних планів багатьох вузів.

Предметом вивчення дисципліни «Логістика» є методологія управління матеріальними та пов'язаними з ними інформаційним потоками на основі системного підходу у сфері виробництва та обігу.

Метою викладання дисципліни «Логістика» є формування в студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками.

Основними завданнями дисципліни є:

 • набуття теоретичних знань з управління матеріальними потоками на основі логістичного підходу;

 • оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації матеріальних потоків та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

 • опанування практичними методами скорочення витрат підприємств на переміщення матеріальних ресурсів;

 • набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Логістика» націлений на формування у студентів наступних знань і навичок.

Студент повинен знати:

 • основні логістичні поняття та визначення; . концептуальні основи та сфери використання логістики;

 • функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління матеріальними потоками в них;

 • джерела виникнення логістичних витрат;

 • підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної системи.

Студент повинен оволодіти:

 • методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи;

 • навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків;

 • прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення;

 • основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


№ п/п

Тема

Кількість годин

Лекції

Практ. І сем. заняття

Самостійна робота


Всього

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

1.

Логістика як наука про управління матеріальними потоками

2

2

2

6

2.

Матеріальні потоки та логістичні операції

2

2

2

6

3.

Логістичні системи і ланцюги

2

2

2

6

4.

Закупівельна логістика

2

2

2

6

5.

Виробнича логістика

4

4

3

11

Всього по модулю 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

6.

Логістика розподілення

4

4

3

11

7.

Транспортна логістика

4

4

3

11

8.

Інформаційна логістика

2

2

3

7

9.

Логістика запасів

2

2

2

6

10.

Логістична організація складських процесів

2

2

2

6

11.

Логістичний сервіс

2

2

2

6

12.

Ефективність логістичної системи

2

2

4

7

Всього по модулю 2

Разом

30

30

30

90


ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками

Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Мета, завдання та функції логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль логістики в реформуванні економіки України.

Тема 2. Матеріальні потоки та логістичні операції

Об'єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії потоків. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Критерії оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки. Еволюція концепцій логістики. Основні логістичні концепції: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (МRP), точно в термін (]just in time), худого виробництва (lean production), загального управління якістю (ТQМ), швидкого реагування на попит (SRР). Суть та особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики.

Тема 3. Логістичні системи і ланцюги

Системний підхід у логістиці. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних систем (мікро- та макрологістичні системи). Ланки логістичних систем. Логістичні мережі. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. Оптимізація логістичних рішень.

Тема 4. Закупівельна логістика

Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики. Визначення потреби в матеріалах. Вибір постачальника. Організація взаємодії з постачальниками. Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDI та ЕDIFАСТ. Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок. Проблеми створення ланцюгів постачання.

Тема 5. Виробнича логістика

Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною. Мета, завдання та функції виробничої логістики. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. їх характеристика та порівняльний аналіз. Штовхачі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

Тема 6. Розподільча логістика

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Вибір каналів розподілу. Логістичні посередники в дистриб'юції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Проектування дистрибутивних систем.

Тема 7. Транспортна логістика

Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні. Принципи доставки «від дверей до дверей» і «точно в термін». Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способу доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень.

Тема 8. Інформаційна логістика

Логістичні інформаційні системи. Концепція інформаційної системи в логістиці, класифікація, сучасні аспекти розвитку, архітектура, цілі. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування. Електронний обмін даними (ЕDI). Експертні системи. Дистанційний доступ і комунікації. Комп'ютерні мережі. Е-логістика. Електронна комерція. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства.

Тема 9. Логістика запасів

Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Ризики утримання запасів. Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та ХYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
Тема 10. Логістична організація складських процесів

Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат.

Тема 11. Логістичний сервіс

Поняття лсгістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку - SRL. Сервісні центри. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.
Тема 12. Ефективність логістичної системи

Сутність ефективності логістичної системи. Підходи до оцінки ефективності логістичної системи. Сутність логістичних витрат та їх характеристика. Основні положення концепції загальних логістичних витрат.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. ЛОГІСТИКА ЯК НАУКА ПРО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

 1. Поняття і сутність логістики

 2. Етапи розвитку логістики

 3. Сучасна концепція логістики

 4. Мета, завдання та функції логістики

 5. Види логістикиПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ

 1. Наведіть основні відомості про історію виникнення логістики.

 2. У яких значеннях використовується термін «логістика»?

 3. Коли зародилася наука про логістику і хто є її засновником?

 4. Логістика у військовій сфері і логістика в сфері економіки:що спільного і в чому відмінності?

 5. Наведіть відомі вам визначення поняття логістики,

 6. У чому полягає новизна логістичного підходу в управлінні ресурсами?

 1. У яких сферах діяльності звертаються до логістики як до наукової основи управління потоковими процесами?

 1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку логістики.

9. Розкрийте зміст сучасних концептуальних положень логістики.

 1. У чому полягає головна мета логістики?

 2. Перелічіть основні завдання логістики.

 3. Які функції виконує логістика? Розкрийте їх зміст.

 4. Як поділяється логістика за масштабами розроблювальних проблем?

 5. Розкрийте зміст макрологістики.

 6. Якими показниками характеризується ефективність глобальної логістичної стратегії?

 7. Висвітліть сутність мікрологістики.

17. Розкрийте структуризацію логістики за характером зон управління.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Найбільш точно характеризує логістику в економічній сфері таке визначення:

а) організація перевезень;

б) матеріально-технічне постачання;

в) управління матеріальними і супутніми їм потоками;

г) мистецтво комерції;

д) підприємницька діяльність.

2. Логістика як економічна наука сформувалася на основі ідеї та методів:

а) військової логістики;

б) математичної логіки;

в) дослідження операцій;

г) кібернетики.

3. Основним об'єктом вивчення логістики є:

а) процеси, здійснювані торгівлею;

б) матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки;

в) ринки і кон'юнктура конкретних товарів і послуг;

г) економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання.
4. Основоположником логістики прийнято вважати:

а) Т. Левітта;

б) А. Джоміні;

в) П. Друкера;

г) Е. Мескона,

5. Розширення інтеграційних основ логістики шляхом включення виробничого процесу відповідає етапу розвитку логістики:

а) першому (60-і роки);

б) другому (80-і роки);

в) третьому (сьогодення);

г) всім перерахованим.

6. Не відповідає сучасній концепції логістики такий принцип:

а) побудова системи логістики на основі системного підходу;

б) пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом;

в) встановлення максимального рівня обслуговування клієнтів;

г) ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга.

7. Не входить у комплекс логістики:

а) продукт;

б) споживач;

в) посередник;

г) витрати.

8. До глобальних завдань логістики не належить:

а) створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних та інших потоків;

б) стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і обігу;

в) постійне удосконалювання логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі;

г) раціональний розподіл транспортних засобів.

9. До функцій логістики не належить:

а) інтегруюча;

б) стимулююча;

в) результуюча;

г) регулююча.

10. Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики:

а) системоутворюючої;

б) інтегруючої;

в) регулюючої;

г) результуючої.

11. Яка з перерахованих функцій є безпосередньою функцією менеджера з логістики?

а) вибір транспорту;

б) ринкові дослідження;

в) розробка рекомендацій зі зняття з виробництва застарілої продукції;

г) реклама;

д) розробка рекомендацій з виробництва нових товарів.

12. За характером зон управління логістика поділяється на:

а) макро- і мікрологістику;

б) зовнішню і внутрішню;

в) закупівельну, виробничу і розподільчу;

г) комерційну і некомерційну.

13. Досліджує процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні:

а) макрологістика;

б) мікрологістика;

в) зовнішня логістика;

г) внутрішня логістика.

ТЕМА 2. МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ


 1. Матеріальний потік і його характеристики

 2. Види матеріальних потоків

 3. Логістичні операції  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика
Логистика, 2001. Глобальна логістика відображає таку тенденцію у світовій економіці, яка характеризується рухом підприємницької діяльності...
Теми рефератів з дисципліни «Логістика»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заняття 4: Всебічне забезпечення (логістика) батальйону (роти) у загальновійськовому бою
Що означав термін логістика в Давній Греції?
Яких конкурентних переваг вдається досягти за рахунок синергії TQM, AMT і логістики?
1. Логістика як економічна наука сформувалася на засадах
Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність...
В.І., Слободяник Н. П. ЛОГІСТИКА Рекомендовано Міністерством освіти...
Викладення теоретичного матеріалу підкріплюється прикладами, контрольними запитаннями, тестами, термінологічним словником
Логістика в системі управління запасами підприємства
Саме з цієї причини процеси, що стосуються логістики складування і управління запасами, є важливим фактором забезпечення ефективної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка