ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Скачати 85.48 Kb.
НазваТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Дата06.12.2013
Розмір85.48 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Бухгалтерія > План-конспект
План-конспект заняття

Майстра в/н А.М. Педоренко

На______________

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Бухгалтерський баланс: структура і зміст

Мета заняття: Вивчити структуру і зміст статей балансу та їх групування

Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

 1. Пояснення нового матеріалу

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати будівлі, споруди, машини, обладнання, матеріали, грошові кошти та інші цінності, які в сукупності становлять активи (господарські засоби ) підприємства.

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Для правильного управління господарською діяльністю необхідно мати інформацію не тільки про загальну суму господарських засобів підприємства, а й про джерела їх утворення та цільове призначення. Господарські засоби підприємство отримує з різних джерел (пасивів): статутного, резервного капіталів, власного прибутку, кредитів, цільового фінансування тощо.

Класифікація та групування активів, капіталу, зобов’язань підприємства.
У практиці бухгалтерського обліку всі господарські засоби підприємств і організацій прийнято класифікувати за певними ознаками, а потім відображати за відповідними групами, які одержані в результаті такої класифікації.

Господарські засоби класифікують за двома ознаками:

- за складом і використанням;

- за джерелами утворення і цільовими призначеннями.

Групування господарських засобів за складом і використанням:

Рис . Групування господарських засобів за складом і використанням
Характеристика груп господарських засобів


Група

Характеристика

За формами функціонування

Матеріальні активи

це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму, наприклад, будинки, споруди, машини, обладнання, сировина, матеріали, готова продукція, товари тощо.

Нематеріальні активи

це активи, які не мають матеріальної форми, але сприяють одержанню підприємством доходу. До них належать права користування природними ресурсами, інтелектуальною власністю, товарними знаками, торговими марками, фірмовими назвами, патенти, ліцензії, програмне забезпечення тощо

Фінансові активи

це група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти в національній та іноземній валютах, фінансові вкладення підприємства, дебіторська заборгованість

За монетарною ознакою

Монетарні активи

це грошові кошти, їх еквіваленти, дебіторська заборгованість у фіксованій (або визначеній) сумі грошей

Немонетарні активи

це всі активи, крім тих, що належать до монетарних активів

За характером участі у господарському процесі

Оборотні активи

це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Основними елементами оборотних засобів є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.

Оборотні засоби в свою чергу поділяють на нормовані (виробничі запаси, паливо, незавершене виробництво) та ненормовані (дебіторська заборгованість).

Необоротні активи

це сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. До них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.

До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства відносять: основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції, довгострокові фінансові вкладення, довгострокову дебіторську заборгованість та ін.

За участю у виробничому процесі

Засоби у сфері виробництва

це засоби підприємства, які беруть безпосередню участь у процесі виготовлення продукції чи надання послуг. Це виробничі будівлі та споруди, машини, транспорт, сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо

Засоби у сфері обігу

це предмети обігу (готові вироби, призначені для реалізації), грошові кошти, кошти в розрахунках та засоби, які обслуговують сферу обігу. До засобів, які обслуговують сферу обігу, належать торгово-складські споруди з торгово-складським обладнанням, устаткуванням та інвентарем (торгівельні приміщення, склади готової продукції, вагове господарство тощо)

Невиробничі засоби

це засоби, які не беруть безпосередньої участі у виробництві продукції, але їх використовують для створення нормальних умов праці й відпочинку працівників підприємства. До невиробничих засобів підприємств належать житлові будинки, гуртожитки, готелі, дитячі садки, амбулаторії, клуби, бібліотеки з обладнанням та інвентарем у них тощо, які перебувають на балансі підприємства

За ступенем ліквідності

Ліквідні активи

це група засобів підприємства, які можуть бути швидко конвертовані у грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної (балансової) вартості для своєчасного забезпечення платежів за поточними фінансовими зобов’язаннями. До них належать грошові активи в різних формах, короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість (крім безнадійної), запаси готової продукції, призначеної для реалізації.

Неліквідні активи

це група засобів підприємства, які можуть бути конвертовані у грошову форму без утрати своєї поточної (балансової) вартості тільки протягом значного періоду часу. До них належать основні засоби, капітальні інвестиції, нематеріальні активи, довгострокова дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів тощо.

Групування господарських засобів за джерелами їх утворення і цільовим призначенням:

Рис. Групування господарських засобів за джерелами їх утворення і цільовим призначенням.


Характеристика джерел формування активів


Група


Характеристика

Власні джерела

Власний капітал

це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Складається із статутного, пайового, додаткового, резервного, неоплаченого, вилученого капіталів, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Статутний капітал

це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

Пайовий капітал

це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності

Додатковий капітал

це інший капітал, укладений учасниками товариства або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу

Резервний капітал

це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів

Неоплачений капітал

це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

Вилучений капітал

це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників

Нерозподілений прибуток (непо-критий збиток)

це сума доходу, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку

Забезпечення

це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу

Забезпечення наступних витрат і платежів

нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок

Залучені джерела

Зобов'язання

це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

Поточні зобов'язання

зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Поточні зобов'язання включають короткострокові кредити банків; поточну заборгованість за довгостроковими зобов'я-заннями; короткострокові векселі видані; кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. До довгострокових зобов'язань належать довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.

Доходи майбутніх періодів

доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Що таке активи підприємства?

 2. За якими ознаками класифікують господарські засоби?

 3. .За якими напрямами групують господарські засоби?

 4. Чим відрізняються матеріальні активи від нематеріальних?

 5. Що відносять до фінансових активів?

 6. .Які елементи оборотних активів Вам відомі?

 7. Дайте визначення та наведіть приклади необоротних активів.

 8. Які активи належать до предметів обігу, а які до засобів обігу?
 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Зміни в балансі викликані господарськими операціями. Чотири типи господарських операцій
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Вивчити призначення, нумерацію, характеристику рахунків бухгалтерського обліку і їх структуру
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо...
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: навчитися реєструвати документи в облікових регістрах та проставляти кореспондуючі рахунки
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка