ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ


НазваПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
Сторінка1/4
Дата19.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4
ДОДАТКИ

Зразки основних банківських
договорів

ДОГОВІР
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН


№ __________

м. Київ «___» __________ 199__ р.

Національний банк України, поіменований в подальшому «БАНК», в особі директора Центру міждержавних розрахунків Національного банку України, що діє на підставі Положення про Центр міждержавних розрахунків, з однієї сторони, і

поіменований в подальшому «КОРЕСПОНДЕНТ», в особіщо діє на підставі

з іншої сторони, в подальшому поіменовані СТОРОНИ склали цей договір про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. З метою прискорення здійснення банківських операцій, БАНК відкриває КОРЕСПОНДЕНТУ кореспондентський рахунок та здійснює розрахунково-касове обслуговування КОРЕСПОНДЕНТА.

 2. Номер рахунка КОРЕСПОНДЕНТА у БАНКУ2. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ
КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКА

2.1. Для відкриття кореспондентського рахунка КОРЕСПОНДЕНТ подає у БАНК такі документи:

 • заяву на відкриття кореспондентського рахунка;

 • засвідчені нотаріально картки зі зразками підписів уповноважених осіб та відбитками печатки КОРЕСПОНДЕНТА (у 2 примірниках);

 • нотаріально засвідчену копію Статуту (Положення) КОРЕСПОН­ДЕНТА;

 • установчий договір КОРЕСПОНДЕНТА;

 • баланс на початок року та на останню звітну дату;

 • перелік філій та банків кореспондентів;

 • копію Ліцензії на право проведення операцій з валютними цінностями, засвідчену нотаріально;

2.2. БАНК відкриває КОРЕСПОНДЕНТУ рахунок протягом п’яти банківських днів з моменту надання КОРЕСПОНДЕНТОМ у БАНК усіх необхідних документів.

3. РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКА

 1. У разі здійснення операцій за кореспондентським рахунком СТОРО­НИ керуються цим договором, інструкціями НБУ та чинним законодавством.

 2. Кореспондентський рахунок поповнюється за рахунок зарахування коштів на користь КОРЕСПОНДЕНТА та клієнтів КОРЕСПОНДЕНТА під час здійснення ними операцій, які не суперечать чинному законодавству.

 3. БАНК проводить списання коштів з кореспондентського рахунка КОРЕСПОНДЕНТА тільки на підставі оформлених належним чином розрахункових документів КОРЕСПОНДЕНТА.

 4. Списання коштів з рахунка КОРЕСПОНДЕНТА здійснюється у межах фактичного залишку коштів. У випадку, якщо сума, з урахуванням комісії БАНКУ, перевищує залишок коштів на кореспондентському рахунку КОРЕСПОНДЕНТА БАНК сповіщає його про неплатоспроможність фінансовою відмовою, не пізніше наступного банківського дня після отримання розрахункових документів, якщо не передбачений окремий режим функціонування кореспондентського рахунка.

 5. Виконання операцій (списання та зарахування) за кореспондентським рахунком проводиться не пізніше наступного банківського дня, що слідує за днем отримання БАНКОМ належно оформлених розрахункових документів.

 6. Розпорядження на списання коштів може бути передане КОРЕС­ПОНДЕНТОМ відповідними розрахунковими документами — через систему електронних платежів України (СЕП), S.W.I.F.T. або електронною поштою з обов’язковим використанням криптографічних засобів захисту інформації та у виняткових випадках — нарочним, з затвердженням уповноваженими особами КОРЕСПОНДЕНТА, згідно з карткою із зразками підписів.

 7. При відсутності операцій за коррахунком, який має нульовий залишок протягом трьох місяців, БАНК надсилає КОРЕСПОНДЕНТУ попередження про закриття коррахунка. Якщо протягом п’яти банківських днів не надходить заперечення від КОРЕСПОНДЕНТА, коррахунок автоматично закривається.

 8. Виписки за коррахунком направляються КОРЕСПОНДЕНТУ електронною поштою не пізніше наступного банківського дня після здійснення операцій за рахунком.

 9. КОРЕСПОНДЕНТ здійснює операції за коррахунком тільки у межах прав, визначених його Статутом (Положенням), Ліцензією та іншими установчими документами.

 10. БАНК залишає за собою право виставити дебетове платіжне доручення для стягнення комісії за виконання платіжних доручень КОРЕСПОНДЕН­ТА. Розміри комісійної винагороди визначаються БАНКОМ з кожної суми здійсненої КОРЕСПОНДЕНТОМ операції відповідно до тарифів БАНКУ.

Після отримання дебетового платіжного доручення КОРЕСПОНДЕНТ повинен протягом двох банківських днів виконати платіж на користь БАНКУ. БАНК залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи з попереднім письмовим повідомленням КОРЕСПОНДЕНТА.

 1. БАНК не несе відповідальності за невиконання платіжного доручення, сума оплати за яким з урахуванням комісії БАНКУ перевищує залишок коштів на кореспондентському рахунку.

 2. Відсотки за кореспондентським рахунком нараховуються згідно з тарифами БАНКУ.

 3. Контроль за відповідністю суми платежу та залишків коштів на кореспондентському рахунку, правильністю реквізитів платіжних документів, правоспроможністю списання та зарахування коштів здійснюється КОРЕС­ПОНДЕНТОМ.

 4. Передача електронних платіжних повідомлень здійснюється на підставі «Договору про надання інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в обчислювальній мережі НБУ в системі мультивалютності», що укладається КОРЕСПОНДЕНТОМ з Центральною розрахунковою палатою НБУ.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

СТОРОНИ зобов’язані:

 1. Виконувати, відповідно до діючих банківських правил, доручення одна одної, які пов’язані з веденням кореспондентського рахунка. Операції здійснюються у межах фактичного залишку коштів на кореспондентському рахунку, а зарахування коштів проводиться без ліміту суми.

 2. Своєчасно повідомляти одна одну про всі зміни, які мають значення для виконання умов цього договору.

 3. Відповідно до чинного законодавства забезпечувати конфіденційність інформації за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. БАНК забезпечує збереження коштів, які надходять на кореспондентський рахунок КОРЕСПОНДЕНТА, і зобов’язаний повернути їх на вимогу КОРЕСПОНДЕНТА.

 2. БАНК не несе відповідальність за операції, які слугують підставою для зарахування коштів на кореспондентський рахунок КОРЕСПОНДЕНТА (п. 3.2 договору).

 3. СТОРОНА, яка допустила невиконання умов договору, відшкодовує потерпілій СТОРОНІ фактичні збитки у повному обсязі та сплачує штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

 4. Невиконання однією СТОРОНОЮ умови п. 4.2 договору може бути підставою для звільнення другої СТОРОНИ від відповідальності за завдані збитки.

 5. У разі порушення з вини БАНКУ строків здійснення операцій за
  кореспондентським рахунком КОРЕСПОНДЕНТА, БАНК сплачує штраф у розмірі 0,5 відсотка від суми платежу за кожний день прострочки, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 6. У разі порушення з вини КОРЕСПОНДЕНТА строків здійснення операцій, передбачених у п.п. 3.10, КОРЕСПОНДЕНТ СПЛАЧУЄ штраф у розмірі 0,5 відсотка від суми платежу за кожний день прострочки, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

6. «ФОРС–МАЖОР»

 1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань у разі настання обставин непереборної сили (стихійне лихо, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, воєнні події), якщо вони мали безпосередній вплив на виконання цього договору. В цьому разі термін виконання зобов’язань або продовжується на весь період їх дії та ліквідації їх наслідків, або встановлюється додатковою угодою СТОРІН.

 2. Про настання «форс-мажорних» обставин СТОРОНИ мають інформувати одна одну негайно, та надають підтверджуючі документи, передбачені чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

 1. Спори, які виникають між БАНКОМ та КОРЕСПОНДЕНТОМ, вирішуються шляхом переговорів.

 2. У разі нерегулювання спірних питань шляхом переговорів вони передаються для розгляду до Арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

8. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Зміни і доповнення до цього договору оформлюється письмово додатковими угодами, які стають його невід’ємними частинами.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА
ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 1. Договір набуває чинності зі дня його підписання і діє до кінця календарного року, у якому він підписаний.

 2. У тому разі, якщо жодна зі СТОРІН не заявить письмово за 1 (один) місяць до закінчення строку дії цього договору про своє бажання розірвати його, договір автоматично продовжує дію на наступний календарний рік.

 3. У разі закриття кореспондентського рахунка КОРЕСПОНДЕНТ надає БАНКУ заяву на закриття коррахунку із підтвердженням залишку коштів на ньому та віддає розпорядження на перерахування цього залишку.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 1. КОРЕСПОНДЕНТ підтверджує правильність оформлення записів, залишок за кореспондентським рахунком у БАНКУ на початок кожного місяця та на початок першого робочого дня наступного року та надсилає свої зауваження письмово. У тому разі, якщо БАНК не отримає зауваження КОРЕСПОНДЕНТА протягом першого календарного тижня, залишки на рахунку на початок місяця вважаються підтвердженими.

 2. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі СТОРІН.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

БАНК:

Україна, 252028, м.Київ,

пр. Науки, 7,

тел. (044) 2673989, 2648491,

2673971, тел/факс 2643685

р/р 904712 в ОПЕРУ

Національного банку України,

МФО 300993

Директор Директор (Голова Правління)

Центру міждержавних розрахунків

Національного банку України

__________ ( ) _________ ( )

М. П. М. П.

«___» __________ 199__ р. «___» ___________ 199__ р.

Додаток 2

ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-
КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


______________________________ _____________

(місце складання) (дата)(назва установи банку)

в особі

(далі — Банк), що діє на підставі

(назва

з однієї сторони,

установчого документа)

та

(повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі — Клієнт) у особі

(посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі

(назва установчого документа або документа, що засвідчує особу)

з іншої сторони, уклали цей договір.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту ___________________________ рахунок відповідно до Інструкції 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті» та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. БАНК МАЄ ПРАВО

 1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, га­рантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів НБУ.

 2. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів (НБУ) Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту.

 3. Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

 4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 5. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

2.2. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО

 1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

 2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством.

 3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг.

2.3. БАНК БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 1. Належним чином виконувати умови цього договору.

 2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно
  до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

 3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

 4. Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

 5. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

 6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 7. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків.

 8. Проводити нарахування відсотків у розмірі ______ % річних за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта.

2.4. КЛІЄНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 1. Виконувати вимоги діючих Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касо­вих операцій та надання звітності.

 2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

 3. Щорічно надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.

 4. Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотриму-
  ватися їх.

 5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта у готівці, не пізніше ніж за ____ днів до початку кварталу, що планується.

 6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

 7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і в 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

 8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і на­дані послуги.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунка Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунка, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі ________ % не­своєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

 2. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунка про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення штраф у розмірі _____ неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

 3. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує ______ % від замовленої суми.

 4. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у
  розмірі _____ % за кожний день прострочення.

4. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

а) ________________________________________

б) ________________________________________

в) ________________________________________

4.2. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується(форма та порядок розрахунків)

в

(термін)

4.3. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів у день отримання з каси Банку готівки.

5. «ФОРС–МАЖОР»

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше — (далі — «форс-мажор»), але не обмежується ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення стороною «форс-мажору» і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в такому разі жодна зі сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

6. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій стороні за договором.

6.2. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право
передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі, якщо стороною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укладенні договору).

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

а) _______________________________________________

б) _______________________________________________

в) _______________________________________________

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір, укладений на невизначений строк, набуває чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

 1. Якщо протягом _____ місяців з дня відкриття рахунка або протягом _____ місяців з дати останньої операції не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунка і розірвання до-
  говору.

 2. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунка і ро­зірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку Банку.

 3. Після закриття рахунка залишок на ньому має бути перерахований(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход банку)

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 1. Юридична адреса та банківські реквізити Банку:11.2. Юридична адреса та банківські реквізити Клієнта:11.3. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.

Банк Клієнт

М. П. М. П.

Додаток 3
  1   2   3   4

Схожі:

1. Встановлення плагіну
У процесі встановлення виникне повідомлення про непідписаний контент плагіну (unsigned content); треба продовжити установлення, натиснувши...
Встановлення нового світового порядку під впливом глобалізації
Основним призначенням глобальної кризи є встановлення «нового світового порядку». Під «новим світовим порядком» розуміється встановлення...
Про встановлення батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах
Лізованих мистецьких навчальних закладів, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Постанови Кабінету...
Про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту...
Нікопольської міської ради від 11. 09. 2009 №55-41/V «Про встановлення розміру частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету...
Про повторне відстеження дії регуляторного акту рішення міськвиконкому...
Про встановлення тарифів на послуги з перевезення твердих побутових відходів, їх захоронення, перевезення рідких побутових відходів...
Про визначення кандидатури опікуна
Про затвердження висновку про усунення перешкод у спілкуванні та встановлення часу побачень з малолітньою дитиною
Про внесення змін та доповнень в рішення виконавчого комітету від...
Про внесення змін та доповнень в рішення виконавчого комітету від 10. 09. 2009р. №1407 „Про затвердження Порядку надання дозволу...
Про встановлення та погодження тарифів
...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту
...
АНАЛ І З регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка