Про затвердження Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів


Скачати 100.8 Kb.
НазваПро затвердження Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів
Дата28.04.2013
Розмір100.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

                  

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИП О С Т А Н О В АN 179 від 27.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 липня 2000 р.
vd20000427 vn179 за N 378/4599
Про затвердження Положення про порядок відкриття
приватизаційних депозитних рахунків за житловими
чеками та здійснення з них платежів{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку


N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України "Про
приватизаційні папери" ( 2173-12 ), статті 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), а також ураховуючи вимоги
чинного законодавства з питань приватизації, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок відкриття приватизаційних
депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них
платежів (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) забезпечити
доведення вищезазначеного Положення до відома Кримського
республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській
області управлінь Національного банку України та відкритого
акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі -
Ощадний банк України) для використання в роботі.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
відкриття приватизаційних депозитних рахунків і здійснення з них
платежів, затверджене наказом Національного банку України від
15.03.93 N 30 ( v0030500-93 ) (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент платіжних систем.

5. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
27.04.2000 N 179

Положення
про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків
за житловими чеками та здійснення з них платежівЦе Положення розроблене відповідно до частини 4 статті 4
Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ), статті 56
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Закону
України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.93 N 305
( 305-93-п ) "Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків",
від 27.04.94 N 248 ( 248-94-п ) "Про індексацію номінальної
вартості житлових чеків", інших нормативно-правових актів та
регулює питання відкриття приватизаційних депозитних рахунків і
здійснення з них платежів з метою приватизації державного
житлового фонду.

1. Загальні положення

1.1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які засвідчують
право власника на безоплатне одержання в процесі приватизації
частки державного житлового фонду.

Платежі за придбані об'єкти приватизації здійснюються з
приватизаційних депозитних рахунків, на які зараховується повна
номінальна вартість житлових чеків громадян, які мають право на
приватизацію належного їм державного житлового фонду відповідно до
чинного законодавства.

1.2. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян
щодо відкривання депозитних рахунків представляють відповідно до
чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та
піклувальники.

Інтереси неповнолітніх при здійсненні операцій за депозитним
рахунком представляють їх батьки або законні представники згідно з
чинним законодавством.

1.3. Клієнт може здійснювати операції за депозитними
рахунками як особисто, так і через представника. Представником
клієнта є особа, яка має письмове повноваження - довіреність, що
нотаріально засвідчена й оформлена згідно з чинним законодавством.
Довіреність дає право довіреній особі клієнта представляти його
інтереси в установі Ощадного банку України і здійснювати операції
за депозитними рахунками тільки на користь клієнта.У паспорті або
документі, який його замінює, робиться відмітка про відкриття
депозитного рахунку.

Перерахування коштів із депозитних рахунків за довіреністю
здійснюється в установленому порядку.

1.4. Довідки про здійснення операцій за депозитними рахунками
видаються тільки клієнтам, їх законним представникам та державним
установам, які мають на це право згідно з чинним законодавством.

2. Порядок відкриття приватизаційних
депозитних рахунків

2.1. Для використання коштів приватизаційних депозитних
рахунків громадянин України звертається до установи Ощадного банку
України (далі - установа банку) за місцем проживання, де
знаходяться списки громадян, які складаються місцевими радами.

2.2. Установи банку відкривають депозитний рахунок за
номінальною вартістю житлового чека за наявності приватизаційного
платіжного доручення, яке виписується органом приватизації
(додаток 1).

Приватизаційне платіжне доручення - це документ, який
підтверджує, що громадянин України або особа, яка має на це
повноваження (далі - клієнт), доручає установі банку здійснити
переказ належної суми зі свого депозитного рахунку на
позабалансовий рахунок відповідного позабюджетного фонду
приватизації.

Дивіденди або відсотки за житловими чеками не нараховуються.

2.3. Приватизаційне платіжне доручення в трьох примірниках
виписується органом приватизації в разі розрахунків у межах одного
населеного пункту, а якщо банк платника і банк одержувача
розташовані в різних населених пунктах, - у чотирьох. Перший і
другий примірники засвідчуються підписами відповідальних осіб та
печаткою органу приватизації.

Приватизаційне платіжне доручення дійсне протягом одного
місяця з дня його виписування (день виписування не враховується).

2.4. Приватизаційні платіжні доручення заповнюються
відповідними представниками органів приватизації згідно з
нормативно-правовим актом Національного банку України з питання
безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті. Якщо
вони не відповідають зазначеним вимогам, то повертаються без
виконання.

{ Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }


2.5. Установи банку приймають до виконання приватизаційні
платіжні доручення від клієнтів тільки в межах наявних коштів.

2.6. Відкриття депозитного рахунку здійснюється установами
банку в присутності клієнта. Для відкриття цього рахунку клієнт
пред'являє паспорт або документ, що його замінює (далі - паспорт),
та приватизаційне платіжне доручення.

2.7. Відповідальний працівник установи банку перевіряє
наявність у приватизаційному платіжному дорученні відповідних
реквізитів, а також підписів та печатки органу приватизації або
уповноваженого ним органу, який видав цей документ.

За змістом приватизаційного платіжного доручення
перевіряються дані, що посвідчують особу клієнта (за паспортом або
іншим документом). Особистий підпис клієнта в дорученні
проставляється в присутності відповідального працівника установи
банку.

2.8. У разі встановлення невідповідності даних, що зазначені
в списку на одержання житлового чека, даним паспорта депозитний
рахунок не відкривається.

Відповідальний працівник установи банку повинен запропонувати
клієнту звернутися до місцевої ради, що складає та уточнює списки.

Після одержання установою банку належним чином оформленого
документа (за підписом голови відповідної комісії місцевої ради,
що підтверджує виправлення реквізитів списку) операція виконується
згідно з установленим порядком.

3. Порядок здійснення операцій за
приватизаційними депозитними рахунками

3.1. Якщо приватизаційне платіжне доручення оформлене
правильно, то працівник установи банку відкриває клієнту
депозитний рахунок.

При цьому заповнюється журнал відкриття приватизаційних
депозитних рахунків (додаток 2).

Сторінки журналу мають бути пронумеровані і прошнуровані,
остання сторінка засвідчується підписом керівника, головного
бухгалтера та печаткою установи банку.

3.2. Одночасно при відкритті приватизаційного депозитного
рахунку клієнт повинен сплатити державне мито (готівкою).

3.3. Відповідальний працівник установи банку в платіжному
дорученні проставляє дату здійснення операції, ставить печатку та
підпис про здійснення операції.

3.4. Дані про здійснену операцію записуються у відповідний
операційний щоденник, який ведеться у двох примірниках.

В операційному щоденнику зазначаються:

номер депозитного рахунку;

прізвище та ініціали клієнта;

номер приватизаційного платіжного доручення;

назва одержувача коштів;

запис "мито стягнуто".

3.5. Після проведення першої операції відповідальний
працівник установи банку робить у паспорті або документі, який
його замінює, відмітку про те, що депозитний рахунок на суму
житлового чека відкритий.

3.6. На першому примірнику приватизаційного платіжного
доручення проставляються номер рахунку та сума залишку на ньому
після проведеної операції. Перший і другий примірники платіжного
доручення залишаються в установі банку, а третій - з відміткою і
печаткою банку повертається платнику.

3.7. Облік операцій за депозитними рахунками в установах
банку здійснюється за позабалансовими рахунками відповідно до
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України ( z0919-04 ), затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за
N 919/9518 (зі змінами).

{ Пункт 3.7 в редакції Постанови Національного банку N 457
( z1249-10 ) від 08.10.2010 }


3.8. Після закінчення операційного дня відповідальний
працівник банку повинен:

підрахувати готівку і загальну суму стягнутого державного
мита згідно з касовими ордерами;

підрахувати кількість перших і других примірників платіжних
доручень, а за першими їх примірниками - загальну суму видатку;

за операційним щоденником підрахувати загальну суму
державного мита і видатку. Загальна сума державного мита згідно з
касовими ордерами повинна дорівнювати загальній сумі мита,
зазначеній в операційному щоденнику, і наявній готівці. Стягнуті
суми державного мита перераховуються до бюджету.

Кількість записаних в операційному щоденнику операцій повинна
дорівнювати кількості перших примірників платіжних доручень.
Загальна сума видатку, що підрахована за першими примірниками
платіжних доручень, повинна дорівнювати загальній сумі видатку за
операційним щоденником.

3.9. Працівник банку підписує операційні щоденники,
обандеролює платіжні доручення окремо за кожним видом операцій. На
бандеролі проставляється МФО установи банку, дата здійснення
операції, кількість платіжних доручень, загальна сума та підпис
відповідального працівника установи банку.

4. Строки і порядок проведення інвентаризації
залишків на приватизаційному депозитному рахунку

4.1. Інвентаризація залишків на депозитному рахунку
здійснюється за станом на 1 січня та в разі потреби - за
розпорядженням керівника банку у визначені строки.

4.2. На підставі даних журналу здійснення операцій за
депозитними рахунками складаються виписки із зазначенням номера
рахунку і залишку на рахунку.

Різниця між загальною сумою початкових залишків на
депозитному рахунку і загальною сумою видатку з цього рахунку за
рік (відповідно до операційного щоденника за станом на 31 грудня
звітного року) має дорівнювати загальній сумі залишку на
депозитному рахунку за вищезазначеними виписками.

4.3. Журнали здійснення операцій за депозитними рахунками,
платіжні доручення та списки громадян на одержання житлового чека
зберігаються постійно.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець

Додаток 1
до пункту 2.2 Положення про порядок
відкриття приватизаційних депозитних
рахунків за житловими чеками та
здійснення з них платежів

Надходить до
банку платника

Приватизаційне платіжне доручення N ___

"___"____________ 200_ р.

Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

доручаю __________________________________________________________
(назва банку платника,

__________________________________________________________________
його місцезнаходження)

переказати належну мені суму з

__________________________________________________________________
(назва приватизаційного папера) (сума цифрами та словами)

__________________________________________________________________
Загальна сума до оплати

__________________________________________________________________
(словами)

Одержувач коштів _________________________________________________

__________________________________________________________________
Позабалансовий рахунок N

__________________________________________________________________
Банк одержувача і його місцезнаходження __________________________

__________________________________________________________________
Особистий
підпис платника __________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Назва документа, що
посвідчує особу __________________________________________________
(серія, номер, дата видачі, ким виданий)

__________________________________________________________________
Назва органу приватизації ________________________________________

-----------------

-----------------_________________________________________________

(код за ЄДРПОУ) (повна назва об'єкта приватизації)

__________________________________________________________________
Реєстраційний N _______ договору купівлі-продажу

Дата його одержання "___"________________ 200_ р.

Ціна об'єкта приватизації ________________________________________
(цифрами та словами)

М.П. __________________ _____________________________
одержувача (підпис керівника) (підпис головного бухгалтера)
коштів

Проведено банком
"___"______________ 200_ р.

М.П.
банку __________________ _____________________________
(підпис керівника) (підпис головного бухгалтера)

Додаток 2
до пункту 3.1 Положення про порядок
відкриття приватизаційних депозитних
рахунків за житловими чеками та
здійснення з них платежів

Журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків_______________________________________________________

(назва регіонального управління Ощадного банку України)------------------------------------------------------------------------------------------

Номер де-|Порядко-|Прізвище,| Операції за депозитними рахунками |Прізвище |Примітки

позитного|вий но- |ім'я та |-----------------------------------------|та підпис |

привати- |мер клі-|по бать- |Дата про-|Сума |Залишок |Сума |Підпис |працівника|

заційного|єнта за |кові |ведення |видатку|за депо-|стяг- |клієнта|банку |

рахунку |списком |клієнта |операції | |зитним |нутого| | |

| | | | |рахунком|мита | | |

---------+--------+---------+---------+-------+--------+------+-------+----------+--------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

------------------------------------------------------------------------------------------

Схожі:

До Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків...
Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній...
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Обслуговування депозитних рахунків клієнтів....
Мета роботи – закріпити навички з відкриття та обслуговування рахунків клієнтів, формування виписок за рахунками клієнтів і документів...
Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного...
Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Тернополі
ЗВІТ про базове відстеження регуляторного акта – рішення міської...
«Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
Про повторне відстеження дії регуляторного акту рішення Кременчуцької...
...
Про базове відстеження дії регуляторного акту рішення Кременчуцької...
...
Про базове відстеження дії регуляторного акту рішення Кременчуцької...
...
«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних...
«Про затвердження нової редакції Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
ЗВІТ про базове відстеження регуляторного акта – рішення міської...
«Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення інвестиційного конкурсу щодо будівництва, реконструкції об’єктів...
З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка