ЗАТВЕРДЖЕНО


НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Сторінка1/30
Дата17.03.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
17.06.2004 N 280
( z0918-04 )
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за N 919/9518

 

ІНСТРУКЦІЯ
про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України
(
 z0918-04 )
 


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку N 556 ( z1512-04 ) від 17.11.2004 N 222 ( z0718-05 ) від 16.06.2005 N 457 (z1463-05 ) від 01.12.2005 N 359 ( z1238-05 ) від 03.10.2005 N 76 ( z0281-06 ) від 06.03.2006 N 457 ( z1337-06 ) від 13.12.2006 N 229 ( z0782-07 ) від 22.06.2007 N 310 ( z1106-07 ) від 31.08.2007 N 482 ( z0039-08 ) від 27.12.2007 N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 N 44 ( z0167-09 ) від 04.02.2009 N 458 (z0784-09 ) від 06.08.2009 N 405 ( z0835-10 ) від 01.09.2010 N 227 ( z1051-12 ) від 08.06.2012 }

 


Загальні положення
 

     1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.
 

     2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для використання банками України.
 

     3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

     За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.
 

     4. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

     дебіторська заборгованість - це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо;

     капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

     контрактивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

     контрпасивні рахунки - це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

     контрарні рахунки - це рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, які відображені в інших рахунках;

     кредиторська заборгованість - це сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг тощо;

     транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами.
 

     5. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.
 

     6. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.
 

     7. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.
 

     8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

     Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції.

{ Пункт 8 в редакції Постанови Національного банку N 457 ( z1337-06 ) від 13.12.2006 }
 


     9. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.

     План рахунків складається з дев'яти класів:

     Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

     Клас 2. Операції з клієнтами.

     Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання.

     Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.

     Клас 5. Капітал банку.

     Клас 6. Доходи.

     Клас 7. Витрати.

     Клас 8. Управлінський облік.

     Клас 9. Позабалансові рахунки.

     Кожний клас розподілений на:

     рахунки II порядку (двозначні - розділ);

     рахунки III порядку (тризначні - група);

     рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок).
 

     10. Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.

     У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

     До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України.

     У розділі "Банківські метали" обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 "Запаси матеріальних цінностей". У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

     У розділах "Кошти у Національному банку України" та "Кошти Національного банку України" відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунку банку в Національному банку України обліковуються також обов'язкові резерви банку.
 

     11. У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.

     За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 

     12. За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.

     Рахунки 39 розділу "Розрахунки між філіями банку" призначені для здійснення розрахунків між філіями банку. У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу. { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 229 ( z0782-07 ) від 22.06.2007 }
 

     13. У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.
 

     14. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки.

     Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.
 

     15. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" незалежно від порядку їх оподаткування.

     Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" і класу 7 "Витрати" внутрішнього плану рахунків.

     Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року". { Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 227 ( z1051-12 ) від 08.06.2012 }
 

     16. Рахунки у класі 8 відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.
 

     17. У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

     Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

     Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам. { Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 482 ( z0039-08 ) від 27.12.2007 }

     Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків".

     Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними.

     Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

     Рахунки розділу 99 - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90-98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.
 

Класи, рахунки та їх призначення
 


     Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції
 

------------------------------------------------------------------

| 10|Готівкові кошти |

|-----+----------------------------------------------------------|

| 100|Банкноти та монети |

|-----+----------------------------------------------------------|

| 1001|А(1)|Банкноти та монети в касі банку |

| | |Призначення рахунку: облік готівки в національній |

| | |та іноземній валюті в операційній касі банку (філії).|

| | |За дебетом рахунку проводяться суми готівки, |

| | |що вносяться до операційної каси для зарахування на |

| | |рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми |

| | |готівки, які отримані з установ Національного банку |

| | |України, з філій (банків), відділень банку, з інших |

| | |банків (філій, відділень); суми готівки, які |

| | |надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок |

| | |готівки з програмно-технічних комплексів |

| | |самообслуговування тощо. |

| | |За кредитом рахунку проводяться суми готівки, |

| | |що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, |

| | |що відправляються до установ Національного банку |

| | |України, до філій (банків), відділень банку, |

| | |до інших банків (філій, відділень); суми готівки, |

| | |які видаються до обмінних пунктів, до програмно- |

| | |технічних комплексів самообслуговування, |

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка