Дослідження: «Духовний потенціал в структурі особистості учня» Предмет


Скачати 76.37 Kb.
НазваДослідження: «Духовний потенціал в структурі особистості учня» Предмет
Дата14.12.2013
Розмір76.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАТИВНОЇ ТЕСТОВОЇ МЕТОДИКИ

«ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ»
Пріб Тетяна Василівна, практичний психолог

Вільногірської загальноосвітньої школи № 5
Ще багато століть тому Піфагор довів, що надання знань морально несформованій людині призводить до самознищення людства. Направлений на збільшення інформаційної обізнаності учнів навчальний процес в сучасній школі, на жаль, відбувається за рахунок духовного розвитку особистості. Але саме освіта здійснює провідний вплив на формування та розвиток особистісних рис, здібностей майбутніх фахівців, формує духовну еліту суспільства. Сучасна освіта повинна орієнтуватися не на окремі показники розвитку інтелектуальної сфери учня, а перш за все на особистість учня, розвиток його духовного потенціалу, духовних цінностей, здатність до саморозвитку і самовдосконалості, що дозволить випускнику школи самореалізуватися в майбутньому. Проблема формування духовних цінностей особистості учня набуває актуальності особливо зараз, коли впровадження інклюзивної освіти передбачає толерантне ставлення учнів до дітей з особливими потребами, а це можливо при високому рівні духовності в суспільстві. Тема дослідження: «Духовний потенціал в структурі особистості учня» Предмет: перспективні напрямки духовного розвитку учнів 11-х класів. Об'єкт дослідження: рівень духовного потенціалу учнів. Мета дослідження: виявити найважливіши характеристики духовного потенціалу учнів та визначити перспективні напрямки подальшого духовного розвитку особистості. Завдання: 1. Організувати і провести діагностику рівня духовного потенціалу учнів 11-х класів. 2. Проаналізувати: - рівень духовного потенціалу кожного учня, розподіл духовного потенціалу в структурі особистості (у підструктурах: спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту й психофізіології); - рівень духовних цінностей (гуманістичних, естетичних, екологічних, цінностей пізнання, самовдосконалення та самореалізації). 3. Проаналізувати соціально-психологічні фактори, що впливають на духовні потреби та бажання особистості. 4. Визначити перспективні напрямки подальшого духовного розвитку особистості учнів. Методи дослідження: Інтегративна тестова методика «Духовний потенціал особистості» (автор кандидат психологічних наук Едуард Помиткін). Методика «Духовний потенціал особистості» призначена для виявлення 3-х найважливіших характеристик духовного розвитку особистості:

  • духовного потенціалу, який інтегрує вольові риси харакгеру та духовну спрямованість особистості;

  • розподілу духовного потенціалу в структурі особистості

(у підструктурах: спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту й психофізіології);

  • орієнтації особистості на духовні цінності: гуманістичні, естетичні, екологічні, цінності пізнання, самовдосконалення та самореалізації.


Методика є ефективною для вікової категорії, починаючи від 14-16 років.

Аналіз результатів дослідження :Кількість та контингент досліджуваних В дослідженні приняли участь 53 учня 16-17 років ( з них дівчат - 35; хлопців -18 ).

Високий рівень духовного потенціалу особистості мають 21% учнів, середній - 72%, низький – 7% (Діаграма 1). Усереднений показник духовного потенціалу в структурі особистості учнів не перевищює 3,2 (Діаграма 2), усереднені показники духовних цінностей теж мають середні бали до 3,4 (Діаграма 3).Наведемо приклад розподілу показників духовного потенціалу в структурі особистості учня з високим рівнем духовного потенціалу (Діаграма 4). Як бачимо з діаграми максимальний показник (7) в підструктурі Характер; Психофізіологія - 6;.Самоусвідлмлення, Досвід, Інтелект - 5; Спрямованість - 4; Спілкування – 3. Домінантними духовними цінностями у даного учня є цінності пізнання та самопізнання ( максимальний показник - 7); гуманістичні, естетичні, екологічні, самореалізація, відповідальність - 5; екологічні, самовдосконалення - 4; (Діаграма 5).Низький духовний потенціал свідчить про необхідність розвитку відповідної підструктури особистості. Як бачимо з діаграми учень з низьким духовним потенціалом має всі показники нижче середнього, а в підструктурах: Характер, Досвід – 0, що говорить про низьку соціальну зрілість учня (Діаграма 6). Низький потенціал у підструктурі «Спілкування» свідчить про необхідність звернути увагу на коло спілкування, вдосконалити форми духовного спілкування і т.д. Відповідно духовні цінності у даного учня на низькому рівні, а цінності пізнання та самопізнання зовсім відсутні (Діаграма 7).


Аналіз результатів дослідження показує, що основна частина випускників має середній рівень духовного потенціалу особистості, що свідчить про недостатню соціальну зрілість школярів. Всі встановлені відмінності, які відзначають високий духовний потенціал, відповідають переважно розвитку вищих психічних функцій людини. Психологічні механізми духовного розвитку приховані у вищій природі людини, у спрямованості, самоусвідомленні особистості.

Духовний розвиток особистості відбувається протягом життя людини під впливом різних факторів. (Схема 1) Схема 1 Соціально-психологічні фактори, що впливають

на духовне становлення молоді
Особистісне становлення сучасної дитини відбувається під все зростаючим впливом інформаційного середовища і, перш за все, екрану телевізійного, відео і комп'ютерного. Через засоби масової інформації постійно відбувається маніпуляція свідомістю дітей, переоцінка традиційної системи цінностей, способу життя, духовні підміни. Захоплення більшостью підлітків компютерними іграми сприяє зростанню агресивності, дисгармонії відносин в системі «дитина-дитина». Пропаганда жорстокості, знехтування моральними цінностями, культ розваг - все це говорить про кризу духовності в суспільстві. Спостерігаються істотні деформації стосунків у сімї, що виявляються у відчуженні дітей і батьків. Результати діагностики за даною методикою дозволяють проаналізувати духовний потенціал в структурі особистості кожного учня та скласти індивідуальний план, в якому визначити перспективні напрямки подальшого духовного зростання з урахуванням соціально-психологічних факторів, що впливають на духовне становлення особистості.

Висновки та рекомендації:

Отримані результати підтверджують наявність проблеми духовного розвитку учнів, головною причиною якої є криза духовності в суспільстві. Тому необхідно відродження сімейних традицій та вітчизняних цінностей. Дуже важливою є просвітницька робота серед батьків учнів, потрібно підвищувати рівень психологічної культури, тому що біля духовної колиски дитини спочатку стоїть родина, саме батьки є прикладом для наслідування моральних цінностей дитиною. Процес формування духовних цінностей - це перш за все створення умов для духовного саморозвитку та самореалізації особистості, а не примусовий вплив на неї. Успішність процесу формування духовних цінностей учнів залежить від орієнтації навчально-виховного процесу на вихідні психологічні характеристики високодуховної особистості. Вивчивши результати психологічного дослідження, колектив школи розпочав роботу над проектом «Формування духовних цінностей учнів», в основу якого було покладено запропоновану Едуардом Помиткіним трирівневу модель процесу забезпечення духовного розвитку особистості. [5. ст. 60 ]

С
ДУХОВНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

 

 

 

 

 

 
хема 2
Трирівнева модель процесу забезпечення духовного розвитку особистості


СИСТЕМА ЗНАНЬ

ОСОБИСТІСНІ РИСИ


На першому рівні відбувається оволодіння певною системою цін­ностей та знань духовної спрямованості. Це досягається через впровадження факультативів з психології, духовно орієнтованих спецкурсів, знайомства з видатними особистостями, які змогли реалізувати свій духовний потенціал на користь людям. Другий рівень забезпечує формування рис високодуховної особистості. Формування цих рис досягається завдяки використанню психологічних тренінгів, рольових ігор та спеціально призначених методик. Такий підхід є ефективним, але недостатнім. По-перше, один психолог не може охопити велику кількість учнів школи такою формою роботи. По-друге, риси особистості, не закріплені в умовах суспільно значущої діяльності, є нестійкими, а їх виявлення - тимчасовим. У даному разі необхідним є залучення учнів до спеціально організованої, духовно орієнтованої творчої діяльності. Третій рівень моделі містить психолого-педагогічні заходи, що забезпечують духовну самореалізацію молоді: запровадження спеціальних творчих особистісних проектів духовного спрямування, участь у яких дає змогу учням залучитися до суспільно корисної діяльності, враховуючи їхні потреби, бажання, інтереси та цінності. Тобто з пасивного споживача наданої інформації учень поступово перетворюється на соціально активну, творчу особистість, здатну змінити світ на краще. Для отримання позитивного результату перш за все необхідно єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу на всіх етапах роботи над проектом.

Література:

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності.- К.: Либідь, 2006. - 272 с. 2. Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія: Науково-теоритичний та інформаційний журнал. - 2008. - N 2. - с. 49-57 3. Кон И.С. Психология старшеклассника.- М.:Просвещение, 1980. - 192 с. 4. Помиткін Е.О. Духовний pозвиток учнiв у системi шкiльної освiти: Науково-методичний посiбник. К.: IЗМН, 1996. - 164 с. 5. Помиткін Е.О. Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини: прогр. роботи з дітьми від 5 до 18 років. К. : Шк. світ, 2008. - 128 с. 6. Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби: Автореф. дис... канд. психол. наук / Е.О. Помиткін ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 21 с. 7. Помиткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. - К. - 1998. - №10. - с. 8-11. 8. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 236 с.


Схожі:

І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
КТ на уроках, залучаючи різні форми та методи, в учнів підвищується мотивація щодо навчання, творчий потенціал особистості, розвиваються...
ПРИНЦИПИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ М
Насиченість сучасного життя конфліктами, невміння адекватно сприймати та інтерпретувати їх породжують високий потенціал конфліктогенності...
Вільний час
Освітня: розширити знання про культуру країни, збагачувати духовний світ особистості
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Професійна мобільність вчителя як фактор розвитку особистості учня
По суті, життєва компетентність особистості стає інструментом, за допомогою якого особистість будує власне життя, реалізує можливості,...
Хімічна компонента є обов’язковою складовою системи загальної природничо...
Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості,...
Соціальні вимоги до якості підготовки фахівця й реальний стан загальнокультурного...
ПТНЗ мають впливати на вже сформовану особистість учня. Визнання кожної особистості, її прав на власний вибір, думки, вчинки передбачає...
Методичне об’єднання класних керівників Методична проблема
Методична проблема. Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно орієнтованого креативного...
1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка