Лінгвістична експертиза


Скачати 113.67 Kb.
НазваЛінгвістична експертиза
Дата11.04.2013
Розмір113.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кафедра мовної підготовки


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

Правнича лінгвістика”

для слухачів магістратури

Дніпропетровськ – 2012

Затверджено засіданням кафедри

мовної підготовки

Дніпропетровского державного університету внутрішніх справ

(протокол № 1 від 28.08.2012 )

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н.В. - Дніпропетровськ, 2012. – 10с.

Т.в.о. начальника кафедри

мовної підготовки Л.В. Тягло
Тема 4. Лінгвістична експертиза
Семінарське заняття № 4 – 2 год.

План


 1. Лінгвістична експертиза серед інших експертиз: загальне й особливе. Види лінгвістичних експертиз. Загальні принципи проведення експертиз. Методологія й методики експертизи.

 2. Слідчий і судовий розгляд мовно-мовленнєвих конфліктів. Особливості експертизи інвективних текстів. Семантичний, прагматичний, стилістичний, психолінгвістичний аспекти.

 3. Спеціалізовані експертизи, пов'язані з ідентифікацією автора мовних текстів за голосом, почерком, стильовими ознаками.

 4. Аспекти перекладу у світлі правничої лінгвістики.

 5. Особливості аналізу текстів засобів масової інформації при експертизі.

 6. Експертиза як дослідження та її сучасні тенденції. Техніка експертної діяльності й оформлення результатів.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правнича лінгвістика, лінгвістична експертиза, мовно-мовленнєвий конфлікт, інвективний текст, ідентифікація, засоби масової інформації, техніка експертної діяльності.

Рекомендована література до Теми 4: 2.1, 2.2., 2.6., 3.5., 3.15., 4.5., 5.3., 5.11., 5.20., 5.30.
Тема 5. Юридична мова й юридична термінологія
Семінарське заняття №5 – 2 год.

План


 1. Особливості юридичної мови: дефінітивність; модуси імперативності, нейтральності; формальна логіка юридичних текстів та їх аргументативна структура.

 2. Юридична мова як прошарок загальнонаціональної літературної української мови і як мова фахівців.

 3. Юридичні тексти як поєднання елементів загальнонаціональної і юридичної мови. Види юридичних текстів за функцією, ступенем юридизації й структурою.

 4. Походження (етимологія), закономірності розвитку й історія основних юридичних термінів.

 5. Юридична термінотворчість. Джерела поповнення юридичної термінології. Запозичення з різних сфер функціонування української мови та з інших мов. Роль латинської мови в юридичній мові.

 6. Взаємодія юридичної термінології з іншими терміносистемами.

 7. Термінологізація лексичних одиниць в юридичній сфері.

 8. Загальновживана, неюридична професійна й жаргонна лексика в юридичних текстах, їх юридична узуалізація.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична мова, дефінітивність, модуси імперативності, нейтральності, юридичний текст, літературна мова, термінологія, юридичний термін, етимологія, юридизація, термінотворчість, запозичена термінологія, терміносистема, термінологізація, загальновживана лексика, професіоналізм, жаргонна лексика, юридична узуалізація.

Рекомендована література до Теми 5: 2.4.,2.6.,2.9., 3.1., 3.2., 3.7., 3.20., 4.2., 4.4., 4.8., 4.14., 5.4., 5.7., 5.8., 5.12.

Рекомендована література
1. Основні нормативні акти:

  • Конституція України. - К., 1996.

  • закони:

1.1. Закон України “Про мови”. - К., 2012.

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1.2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України. - 14 грудня. - К., 1999.

1.3. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р.

1.4. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р.

1.5. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки” № 1546 від 02.10.2003р.

1.6. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. - К., 2003.
2. Підручники:

2.1.Варфоломеєва Т.В. Експертизи у судовій практиці / Київ. НДІ судових експертиз; Акад. адвокатури України; Ред. В.Г. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - Розд. 1, 2, 3. - С. 4-47.

2.2.Дудик П. С. Стилістика української мови: Підручник – К.: Академвидав, 2005.

2.3. Зубков М.М. Сучасна українська ділова мова: Підручник для студентів вузів. – Вид. 4-те. - Харків, 2003.

2.4. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К.: Алерта, 2005.

2.5. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

2.6. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

2.7.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови — К., 2000. 2.8.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. (§8 Юридична техніка).
2.9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. Підручник.-К., 2008.


 1. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія. — Навчальний посібник. — 2-е вид., змін. і доп. — К.: Стилос, 2004.

3.2.Васенко Л.А. Фахова українська мова. Навчальний посібник. - К., 2008.

3.3. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. Навч. посібник-довідник.-К., 2008.

3.4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.

3.5.Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов. 2-е издание, исправленное и дополненное / Под ред. М.В. Горбаневского. - М.: Юридический Мир, 2006 г.

3.6.Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: Навчальний посібник.-К, 2007.

3.7.Корж А.В. Українська мова професійного спрямування. Навчальний посібник.-К., 2009.

3.8.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. - Суми, 2002.

3.9.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич.-Чернівці, 2006.

3.10.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. Навч. посібник.-К.,2007.

3.11.Молдован, В. В. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Молдован. - К.: Кондор, 2006. - 328 с.

3.12.Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів. – Запоріжжя, 2002. – 308с.

3.13.Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

3.14.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.

3.15.Понятия чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами. Изд. 2-е, перераб. и доп./ Под ред. А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. — М.: Медея, 2004.

3.16.Правнича лінгвістика: Навчально-методичний посібник (На допомогу студентам-правникам). — К.: НаУКМА, 2001.

3.17. Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: навчальний посібник / За ред.. Чл.-кор. АПрН Ярмиша О.Н. – Сімферополь: Доля, 2002.

3.18.Сагач Г. М.. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Видавничій дім „Ін .Юре. 2000.
3.19.Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник.-К., 2004.

3.20.Симоненко Т.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. посібник.-К., 2009.

3.21.Чібісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика: Начальний посібник. – К.: Цент навчальної літератури, 2003.
4. Монографії та інші наукові видання:

4.1.Артикуца Н.В. Мова і правова культура // Мова і культура: Наук. видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: Вид. дім Дмитра Бурого, 2003. - Т.8., Вип. 6. - С. 192-215.

4.2.Артикуца Н.В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну термінологію // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Київ. нац. екон. ун-т; НАН України. Ін-т укр. мови. Комітет наук. термінології. - К.: КНЕУ, 2005. - Вип. VI. - С. 84-89.

4.3.Артикуца Н.В. Правнича лінгвістика у системі сучасної мовної освіти правників // Комунікативна компетентність і їх зв'язки із громадськістю: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 15-16 трав. 2003р. / Львів. ін-т внутрішніх справ при нац. акад. внутрішніх справ України. - Л., 2003. - С. 133-136.

4.4.Артикуца Н.В. Правотворчість і мова // Молодь у юридичній науці: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених “П’яті осінні юридичні читання”, м. Хмельницький, 27-28 жовт. 2006 р. –Хмельницький, 2006. – Ч. 1: Загальнотеоретичні та історичні правові науки”. – С. 7-10.

4.5.Голев Н.Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении // Юрислингвистика-1: Проблемы и перспективы: Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2000. – С. 11 – 58.

4.6.Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.24-35.

4.7.Мовна політика та мовна ситуація в Україні / За ред. Ю.Бестерс-Дільґер.-К., 2008.

4.8.Нелюба А. Професійна мова юриста. - Х., 2002.

4.9.Право і лінгвістика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. - Сімферополь: Доля, 2003.

4.10.Прадід Ю.Ф. Зв'язок юридичної лінгвістики з іншими науками // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2002. - № 1. - С. 303-310.

4.11.Прадід Ю.Ф. Методологія юридичної лінгвістики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - № 5. - С. 328-331.

4.12.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика (проблематика досліджень) // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – С. 22.

4.13.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика як навчальна дисципліна // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 142-146.

4.14.Скороходько Є. Точність терміна – реальність чи міф? // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.69-79.

4.15.Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації (за результатами експертного опитування) // Українська мова.-2009.-№2.-С.3-13.

4.16.Юрчук О.Ф. Вербальна комунікація в ракурсі лінгвокриміналістики. Право і лінгвістика // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч., 22-26 вересня 2004 р. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. – Ч.1. – 208 с.
5.Інші джерела:

5.1.Антисуржик / За ред. О.А. Сербенської. – Львів, 1994.

5.2.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

5.3.Антонович М.М. Межі мовного компромісу//Критика. –2006.–Ч. 9. – С. 9.

5.4.Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культура народов Причерноморья. - 2004. - Т. 2, № 49. - С. 155-157.

5.5.Артикуца Н.В. Опанування правничої лінгвістики в юридичному вищому навчальному закладі: інноваційні методики // Правознавча лінгвістика: історія, теорія, практика, м.Київ, 23-24 квіт. 2003р. / Акад. адвокатури України. - К., 2003.

5.6.Артикуца Н.В. Юридична лінгвістика // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. Енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.

5.7.Артикуца Н.В. Юридична мова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 472.

5.8.Артикуца Н.В., Усенко І.Б. Юридична термінологія // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 2004. - Т. 6: Т-Я. - С. 476-478.

5.9.Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. – Львів, 2005.

5.10.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., 2001.

5.11.Воробйова С.А., Зайцев Ю.Є., Соломашенко Н.В. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання. - К., 1994.

5.12.Головатий С, Зайцев Ю., Усенко І. Правнича термінологія і державотворчий процес // Українське право, 1995, № 1(2).

5.13.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

5.14.Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова – правові проблеми // Право України. – 1996. – № 7.

5.15.Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова - правові проблеми // Право України. - 1996. - № 7. - С. 47-50.

5.16.Копиленко О. Мовні проблеми в українській політичній думці та законодавстві 1917-1920 рр. // Право України. - 1998. - № 9. - С. 44-48.

5.17.Костенко Леся. Мовні аспекти юриспруденції // Юридичний журнал. - №2. – 2006. – С.44-52.

5.18.Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. - 1998. - № 3. - С. 62-63, 92;

5.19.Леоненко М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві // Право України. - 1999. - № 4. - С. 66-67.

5.20.Леонова М.В. Стилістичні помилки та їх характер // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 5.

5.21.Лингвистика экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам. / Е. И. Галяшина Под ред. М.В. Горбаневского. М.: Юридический Мир, 2006 г.

5.22.Мовні питання в Україні 1917-2000 рр. Документи і матеріали / Укл. Прадід Ю. - Сімферополь, 2003.

5.23.Прадід Ю.Ф. Юридична лінгвістика: Тематичний бібліографічний довідник. - Сімферополь: Доля, 2003.

5.24.Прадід Ю.Ф. Місце юридичної лінгвістики в системі наук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 15. - С. 68-72.

5.25.Прадід ЮФ. Юридична лінгвістика як окрема галузь знань // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 246-255.

5.26.Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і словосполучень / Упор. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк; За ред. В.М.Бріцина.-К., 2005.

5.27.Сербенська О. А. З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов'янського мовознавства, 1963, № 7—8;

5.28.Словник іншомовних слів / Укл. С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. - К., 2000.

5.29.Словник труднощів української мови / Уклад. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін. – К., 1989.

5.30.Спорные тексты сми и судебные иски: Публикации. Документы. Экспертизы. Комментарии лингвистов / Под ред. проф.М.В.Горбаневского. - М.: Престиж, 2005.- 200 с.

5.31.Токарська А.С. Юридична лінгвістика - новий напрямок у науці // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. - 2003. - Вип. 1. - С. 225-229.

5.32.Український правопис.-К., 2008.

5.33.Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. - К., 1998.

5.34.Юридичний словник-довідник/За ред. Ю.С.Шемшученка.-К., 1996.
6. Інтернет-ресурси:

6.1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».  — К., 2006. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrbook.net/DSTU.htm.

6.2. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією МВС України 5 жовтня 2000 року № 7 км/8) // Іменем закону. Богомольца, 10. — 2000. — № 44. — C. 5.

6.3. Закон України “Про мови в Українській РСР” [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11.

6.4. Закон України “Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики» № 5029-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/11083.html.

6.5. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України. — Наказ МВС України № 18. — К., 1996.  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG1074.html.

6.6. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.7. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних   щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.8. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). — № 1-6/99 від 14 грудня 1999 року [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-99.

6.9. Система каталогів і картотек Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського  [Електронний ресурс].  —  Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.

6.10.  Юридична практика [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http:// lawpages.info.

Схожі:

«ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА» ОДНІЄЇ ІНІЦІАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У доповіді йдеться про доречність вживання терміна «лінгвістична експертиза» (ЛЕ) та правил її здійснення з огляду на сучасну теорію...
ЛИТЕРАТУРА. Баранов В. М. Александров А. С. Пределы судебного следствия...
У цьому значенні поєднання правознавства та лінгвістики видається найоптимальнішим та необхідним для вирішення цієї задачі. А таким...
Тема: Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація
Розглянути поняття «експертиза» та завдання експертизи з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та...
Психологічна експертиза, як необхідна умова діяльності практичного психолога
Психологічна експертиза – один з найскладніших напрямків діяльності практичного психолога
Психологічна експертиза, як необхідна умова діяльності практичного психолога
Психологічна експертиза – один з найскладніших напрямків діяльності практичного психолога
Обгрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги підготовки...

Обгрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги підготовки...

Т. П. Койнаш Основи експертизи культурних цінностей
Товарознавство та експертиза в митній справі” факультету маркетингу, торгівлі та митної справи
12. 00. 09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;...
Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Кириченко О. В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 11 с
Тема: «Психодіагностика особливостей вербального та невербального...
Поняття невербальної комунікації. Оптико-кінетична, проксемічна, пара лінгвістична та інші знакові системи. Проксеміка. Розміщення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка