Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 1 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"


НазваРобоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 1 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"
Сторінка1/9
Дата04.04.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультету
Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Робоча навчальна програма з курсу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
В 2-х частинах
Частина 1

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

Рекомендовано до друку

Вченою радою юридичного ф-ту

(протокол № 2 від 13.10.2008 р.)

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________

Київ – 2009


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Лектори: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

д.ю.н., проф. Вінник О.М.

д.ю.н., проф. Беляневич О.А.

Викладачі: к.ю.н., доц. Кологойда О.В.,

к.ю.н., доц. Лукач І.В.,

ас. Якимова І.І.,

ас. Повар П.О.,

ас. Чупрун О.С.,

ас. Паракуда І.В.

Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.


Затверджено

на засіданні кафедри господарського

права (протокол № 1 від 16.09.2008 р.)

Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № 2 від 13 жовтня 2008 р.)

__________________________________

Голова НМК


© О.М. Вінник

З М І С Т

Частина 1
1. Передмова……………………………………………………………………4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…….……... 5

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право»….8

4. Зміст дисципліни «Господарське право» за темами………………… 10

4.1. Змістовний модуль 1……………………………………………………. 10

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів…………………………………………10

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1………………………15

4.1.3. Модульне тестування 1…...……………………………………………..15

4.2. Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів…………………………………………15

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2………………………32

4.2.3. Модульне тестування 2………………………………………………….33

4.3. Змістовний модуль 3.

4.3.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів………………………………………..33

4.3.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3………………………49

4.3.3. Модульне тестування 3………………………………………………….51

4.4. Змістовний модуль 4.

4.4.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів…………………………………………51

4.4.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 4………………………63

4.4.3. Модульне тестування 4………………………………………………….66

4.5. Змістовний модуль 5……………………………………………………..70

Частина 2

4.5.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів…………………………………………70

4.5.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 5………………………90

4.5.3. Модульне тестування 5………………………………………………….90

5. Нормативно-правові акти………………………………………………...90

6. Спеціальна та навчальна література…………………………………..113

7. Перелік скорочень………………..……………………………………….136


1. Передмова
Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відділення в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 140 год. аудиторних занять (з них 94 лекцій, 46 семінарських занять і 140 год. самостійної роботи (1 семестр: лекції – 56 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 72 год.; ІІ семестр: лекції – 38 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна робота – 68 год.) і закінчується заліком в І-му семестрі та іспитом в ІІ-му семестрі.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Господарське право» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права (господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, банкрутство, правові режими господарювання в окремих сферах, галузях економіки, на певних територіях, в особливих умовах тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та літератури з господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів господарських організацій, договорів, претензій тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Господарське право» на 3-му курсі закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі.

Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 5 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-10 теми, до третього – 11-16 теми, до четвертого – 17-19 теми, до п’ятого – 20-29 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.


2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів); експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів


2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4, ЗМ5). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом першого семестру виконується 2 модульних тестування, протягом другого семестру – 3 модульних тестування.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.


2.3. Підсумковий семестровий контроль

Кожний семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі заліку (перший семестр) та іспиту (другий семестр). Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:
І семестр

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2

40%

k2=0,4

40%

k2=0,4

100%

20+40+40

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

40

40

100


ІІ семестр

Змістовний

модуль 3 (ЗМ3)


Змістовний модуль 4 (ЗМ4)

Змістовний модуль 5 (ЗМ5)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

15%

k3=0,15

15%

k4=0,15

30%

k5=0,3

40%

k2=0,4

100%

15+15+30+40

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15

15

30

40

100


Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка