Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Соціологія" відповідно до вимог ЕСТ


Скачати 485.22 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Соціологія" відповідно до вимог ЕСТ
Сторінка4/4
Дата12.03.2013
Розмір485.22 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4

Технологія соціальна — 1) сукупність прийомів, методів і впливів, застосовуваних для досягнення поставлених цілей у процесі соціального планування і розвитку, розв'язання різних соціальних проблем; 2) раціональний спосіб соціальної дії з перетворення соціальної системи з одного якісного стану на інший для досягнення соціального результату; 3) система відтворення, розвитку, оптимального використання соціального потенціалу особистості або соціальної групи, відносин між людьми, а також результатів їх діяльності; 4) алгоритм, система операцій, послідовне виконання яких за суворими правилами веде до вирішення поставленого завдання.

Трудовий колектив — специфічна форма соціальної організації. Трудовий колектив існує в єдності двох соціальних явищ: 1) соціальної спільності; 2) соціальної організації.

У

Управлінський цикл – сукупність функцій управління, що послідовно використовуються в діалектичній єдності.

Урбанізація – основна тенденція розвитку поселенської структури, що проявляється у зростанні ролі та питомої ваги міст.

Ф

Фактор соціальний – явище чи процес, що зумовлює ті чи інші соціальні зміни, у якому виявляється зв'язок соціальних об'єктів, при якому одні з них (причини) за певних умов з необхідністю породжують інші соціальні об'єкти чи їхні властивості (висновки).

Функції соціального управління – види управлінської діяльності, сутність яких полягає в цілеспрямованому впливі на об'єкт управління.

Х

Характер – індивідуальне поєднання істотних властивостей особистості, що показують ставлення людини до навколишнього світу і виявляються в його поведінці, вчинках.

Ц

Ціледосягнення – одна з висунутих Т. Парсонсом функціональних передумов існування суспільства, якою визначається спроможність системи досягати своїх цілей, що забезпечується діями політичних інститутів.

Ціннісна орієнтація особистості — системно пов'язані ціннісні уявлення про світ, його процеси й відносини.

Цінності – загальні уявлення, що поділяються більшою частиною суспільства відносно того, що є бажаним, правильним і корисним.

Ш

Шлюб – соціально санкціонована й регульована (за допомогою релігійних, моральних чи юридичних норм) історична форма відносин між партнерами, що установлює їхні права й обов'язки по відношенню один до одного і до дітей.

Шлюбність – всі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, тобто всі випадки зміни шлюбного стану.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Антонов А.И., Филипс Т.Ч. Социально-конвенциальные истоки теории семьи в американском феминизме // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 18. Социология и политика. – 2002. – № 1. -С. 117-128.

2.Арбеніна В.Г. Етносоціологія: Навч. посіб. – X.: Харків, нац. ун-т, 2007. -314 с.

3.Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття сім'я в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 52-54.

4.Богомаз К.Ю., Волохіна О.О. Історія соціологічних теорій і вчень: Навч. посіб. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. – 204 с.

5.Бороноев А.О. О понятиях "общество" и "социальное'" // Социс. – 2003. – № 8. – С. 3-11.

6.Бутылина Е.В. Проблема маргинальности: попытка многоуровневого анализа // Методологія, теорія та практика со-ціол. аналізу суспільства: Зб. наук. пр. – X., 2003. -С. 138-143.

7.Валерстайн І. Демократія, капіталізм і трансформація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. -№ 2. – С. 72-85.

8.Васильчук Ю.А. Социальное развитие человека. Фактор социума // Обществ. науки и современность. – 2003. – № 6. -С. 28-41; 2004.- № 1. – С. 5-17.

9. Вебер М. Основні поняття стратифікації // Людина та суспільство: Хрестоматія. – К.: Основа, 1999. – С. 85-106.

10.Вівчарик М.М. Україна: від етносу до нації – К.: Вища шк, 2004. – 239 с,

11.Войтович С. Проблема соціальних інститутів у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. -С. 151-166.

12. Головаха Є. Соціальні зміни в Україні: пострадянська деінституционалізація і особливості становлення нових соціальних інститутів // Політ, думка. – 2001. – № 4. – С. 3-24.

13.Головаха Є.. Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до помаранчевої революції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 32 – 52.

14.Горюк Н. Правові аспекти пенсійної реформи в Україні // Соц. політика і соц. робота. – 2002. -№ 3. – С. 40-55.

15.Додон Н. Застосування синергетичних підходів у дослідженнях з державного управління // Акт. пробл. держ. упр. – 2006. – Вип. 4 (26). – С. 48-56.

16.Дюркгейм Е. Самогубство. – К.: Основа, 1998. – 519 с.

17.Євтух В. Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем // Політ, менеджмент. – 2007. – №  4. – С. 14.

18.Етнонаціональні трансформації в Україні / Ред. Б.В. Попов. – К.: Укр. центр духов. культури, 2003. – 308 с.

19.Заросинський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України. – 2005. – № 2. -С. 59-62.

20.Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трасформационном процессе // Обществ. науки и современность. – 2005. – № 3. – С. 5-17; № 4. –С. 13-26.

21.Злобіна О. Категорія "особистість" у системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 121-135

22. Ківенко Н.В. Девіантна поведінка: сучасна парадигма. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 240 с.

23.Коваліско Н. Соціальна стратифікація: теоретичні і методичні підгрунття дослідження на регіональному рівні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 137-153.

24.Коваліско Н., Савчинський Р. Багатовимірний аналіз соціальної стратифікації сучасного українського суспільства (регіональний аспект) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 5-37.

25.Корсак К. Сексуальне виховання – "за" чи "проти"? // Наук. світ. – 2005 – № 8. – С. 23-25.

26.Кравченко Т.В. Сучасна сім'я у фокусі наукових досліджень // Укр. соціум. – 2006. – № 2 (13). – С. 43-48.

27.Кресіна І. До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному ґрунті // Політ, менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 31-40.

28.Купрій Н. Місце та роль середнього класу в стратегії соціальної політики України // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. , упр. при Президентові України. – 2004. – № 2. – С. 527-534.

29.Курас І. Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу // Вісн. НАН України. – 2002. – № 2. – С. 16-22.

30.Куценко О. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей у сучасному суспільстві. – X., 2000. – 316 с.

31.Куценко О. Чи зберігають значення класові основи політичної участі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 92-116.

32.Лейн Д. Еліти, класи та громадянське суспільство в період трансформації державного соціалізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 14-32.

33.Лепський М. Поняття "проблема" як критерій оцінки соціальних перспектив України // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С. 2-7.

34.Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – К.: Україна, 1995. – 276 с.

35.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.

36.Макєєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 5-20.

37.Мартиненко В. Інституційні зміни як рушійна сила розвитку наукової парадигми соціального управління // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 298-302.

38.Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток управління // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 2. – С. 29-33,

39.Матусевич В. Социальный институт: функция, генезис, структура // Социология: теория. методьі, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 43-56.

40. Махненко М. Законодавчі проблеми соціальної політики // Віче. – 2000. – № 5. – С. 87- 100.

41.Нельга О. Етнос, народ, нація як поняття і соціокультурні феномени // Філософ, думка. – 2006. – № 4. – С. 36-55.

42.Оксамитна С. Соціально-класові основи освітньої нерівності в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 116-137.

43.Паніна В. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 5-22.

44.Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресе, 1998. – 269 с.

45.Пєша І.В. Причини соціального сирітства та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт в умовах трансформації українського суспільства // Укр. соціум. – 2006. – № 2 (13). – С. 59-68.

46.Пищенко Г., Минченко С. Виктимологические аспекты негативных социальных явлений, связанных с преступностью // Право Украины. – 2006. – № 5. – С. 107-112.

47.Ліщенко Г., Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні // Право Украины. – 2005. – № 9. – С. 63-65.

48.Ліщенко Г., Тушенко О. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ / СЛІДУ в Україні // Право Украины – 2005. – № 2. – С. 73-76.

49.Поджарський М. Конфлікт цивілізацій // Вісн. ЛАН України. – 2003. – № 11. – С. 29-46.

50.Ратиев В. Социокультурная взаимосвязь "массового" и "информационного" общества // Власть. – 2006. – № 9. – С. 60-63.

51.Резник О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 68-80.

52.Рухомість структури. Сучасні процеси соціальної мобільності. – К.: Основа, 1999. – 278 с.

53.Рущенко І.П. Соціологія злочинності. – X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с.

54.Сабайя Л. Поліс: природна історія суспільства. – К.: Фенікс, 2006. – 207 с.

55.Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 118-128.

56.Соціологія : Підруч. / За ред. В.Г. Городяненко. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

57.Соціологія: Підруч. / За ред. Н.П. Осипової. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

58.Туляков В.А. Профілактика насильства в сім'ї: проблеми, перспективи // Акт. проблеми держави і права. – 2003. -Вип. 18. – С. 764-769.

59.Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів. – К.: ПАРАПАН, 2006. – 394 с.

60.Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003. –784 с.

61.Швидка Л. Круглий стіл "Соціальні технології регіонального розвитку" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 186-195.

62.Шевчук П.І. Соціальна політика: Навч. посіб. — 2-ге вид. -Л.: Світ, 2005. – 400 с.
1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КРИМІНАЛІСТИКА" (відповідно до вимог ЕСТS)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка