ДОГОВІР про надання стоматологічних послуг


Скачати 94.29 Kb.
НазваДОГОВІР про надання стоматологічних послуг
Дата07.05.2013
Розмір94.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
ДОГОВІР

про надання стоматологічних послуг
м. Київ «___» ____________ 2012 р.
___________________________________________

(назва клініки) , в особі ________________________________, що діє на підставі Свідоцтва та Ліцензії № _____________________, виданої Міністерством охорони здоров’я України, іменоване надалі

«Виконавець», з одного боку і Громадянин України _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові, серія № паспорту, ким виданий, ідентифікаційний код, місце проживання),

іменований(на) надалі «Клієнт», з іншого боку, разом іменовані надалі «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання стоматологічних послуг, надалі – «Договір», про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

  1. Виконавець зобов’язується надати стоматологічні послуги, замовлені Клієнтом, відповідно до видів діяльності Виконавця, а Клієнт прийняти та оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

  2. До стоматологічних послуг відноситься – обстеження, лікування (терапевтичне та хірургічне), протезування, проведення діагностичних та профілактичних заходів.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

  1. Виконавець має право:

   1. Не надавати стоматологічні послуги без належного підтвердження Клієнтом взяття

ним зобов’язань з оплати послуг.

   1. Відмовити Клієнту в наданні стоматологічних послуг у випадках:

виявлення у Клієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів лікування, окрім випадків, коли Виконавець має можливість запросити профільного фахівця з іншого медичного закладу;

   1. Відмовити у наданні послуг особі, яка перебуває в алкогольному чи наркотичному сп’янінні, або іншому хворобливому стані, що перешкоджають наданню якісних стоматологічних послуг.

   2. Припинити надання послуг Клієнту, який свідомо, без посилання на поважні причини не

виконує медичні приписи й вказівки лікуючого лікаря.

   1. Зупинити надання стоматологічних послуг у випадку відмови відшкодування матеріальної

шкоди, що спричинив Клієнт, або особи, які його супроводжують, внаслідок умисного пошкодження майна Виконавця.

   1. Відмовитися від подальшого ведення Клієнта та достроково розірвати цей Договір при

відмові Клієнта від подальшого лікування або у випадках, коли Клієнт наполягає на

використовуванні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не

дозволені до застосування на території України.

   1. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати

надання Клієнту медичної інформації.

  1. Клієнт має право:

   1. Самостійно та на свій розсуд обирати лікаря серед спеціалістів Виконавця;

   2. Узгодити з Виконавцем всі передбачені основні та додаткові витрати на лікування,

діагностику, реабілітаційні та інші процедури, шляхом складання попереднього плану лікування

та попереднього розрахунку вартості лікування

   1. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість стоматологічних послуг, умови їх надання Виконавцем, стан свого здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризиків для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може бути обмежена Виконавцем.

   2. Сплачувати за лікування частинами, за умови погодження цього Сторонами.

   3. Отримати попередній рахунок вартості лікування перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій, за винятком гострої патології (після обстеженнята надання невідкладної допомоги).

   4. Відмовитися від подальшого одержання стоматологічних послуг, попередив про це Виконавця не менже ніж за десять днів до запланованого надання послуг.

  1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

   1. Провести в узгоджений з Клієнтом час огляд для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування, і про результати проінформувати Клієнта.

   2. При необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного

діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього проінформувати про це Клієнта й

направити його для проходження обстеження в іншу лікувально-профілактичну установу.

   1. Відповідно до поставленого остаточного діагнозу, попереднього плану лікування й вартості стоматологічних послуг, які погоджуються Сторонами, надати якісні стоматологічні послуги, відповідно до сучасних медичних критеріїв якості методів лікування, що дозволене на території України.

   2. До початку надання послуг погодити строки надання послуг.

   3. Поетапно погоджувати із Клієнтом час, призначений для надання стоматологічних послуг.

   4. До початку надання стоматологічних послуг надати рекомендації для догляду.

   5. При виникненні в ході лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування

проінформувати про це Клієнта до надання додаткових послуг (окрім тих, що виникають під час

хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату втручання).

   1. Забезпечити Клієнту надання стоматологічних послуг в повному обсязі.

   2. Дотримуватися абсолютної конфіденційності щодо стану здоров’я Клієнта, факту звернення

за медичною допомогою, види і результати медичних обстежень й оглядів, встановлений діагноз й

інші медичні відомості, інтимну та сімейну Сторони життя Клієнта, які стали відомі Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

   1. Надати Клієнту виписку з історії хвороби, інші, передбачені чинним законодавством України довідки та документи.

  1. Клієнт зобов’язаний:

   1. Заповнити первинну карту амбулаторного прийому та анкету.

   2. З’являтися до Виконавця для надання стоматологічних послуг у погоджений Сторонами час.

   3. Неухильно дотримуватися всіх призначень та рекомендацій Виконавця, що забезпечують

якісне та своєчасне надання стоматологічних послуг.

   1. Проводити оплату стоматологічних послуг в повному обсязі в строки, передбачені цим Договором.

   2. Сплатити додаткову вартість лікування ускладнень основного захворювання або супутньої патології, виявленої під час обстеження.

   3. Надати правдиві біографічні та адресні дані, та інформацію для анамнезу.

   4. Клієнт погоджується з тим, що певні види лікування можуть бути проведені різними

спеціалістами Виконавця.

   1. Клієнт погоджується з тим, що при необхідності провести додаткове обстеження або

відповідну консультацію спеціаліста, що відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це

обстеження або консультацію в строки, установлені Виконавцем, оплачуючи ці обстеження

відповідно до прейскурантів відповідних лікувально-профілактичних закладів. В цьому випадку, місце проходження додаткового обстеження або одержання відповідної консультації спеціаліста має

бути узгоджене з Виконавцем.

   1. Інформувати Виконавця про претензії до якості його роботи до закінчення дії цього Договору.

   2. Дотримуватися правил експлуатації поставлених лікувальних конструкцій, у випадку

їхньої поломки або виникнення ускладнень у строк до 12 годин, а по можливості негайно, сповістити

про це Виконавця.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Стоматологічні послуги надаються Клієнту відповідно до прейскуранту, затвердженого відповідним чином Виконавцем.

  2. Вартість стоматологічних послуг за цим Договором визначається відповідно до обсягу наданих послуг.

  3. Оплата вартості стоматологічних послуг здійснюється в розмірі 100% до наданої послуги або безпосередньо після її надання.

  4. Оплата окремих видів стоматологічних послуг може здійснюватися поетапно, при попередньому узгодженні Сторін.

  5. Надання стоматологічних послуг за страховим полісом відбувається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією.

  6. Якщо у процесі надання стоматологічних послуг виникає потреба в коригуванні у бік

збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики тощо, то відповідному

коригуванню піддається і остаточна вартість стоматологічних послуг за Договором. Про такі зміни

Виконавець має завчасно сповістити Клієнта. Якщо Клієнт не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов.

  1. У випадках дострокового припинення надання стоматологічних послуг Клієнту, Клієнту повертаються надлишково сплачені кошти.

  2. У разі односторонньої відмови Клієнта від ще ненаданих стоматологічних послуг, йому

повертається внесена за них передплата.

  1. У разі неявки Клієнта на операцію без попередження Виконавця не менше ніж за 24

години, Клієнт зобов'язаний відшкодувати собівартість підготовки операційної (за

прейскурантом на день операції), виключаючи форс-мажорні обставини.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

  2. Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом за невиконання чи неналежне

виконання службових обов’язків медичним персоналом Виконавця, недотримання вимог, що

висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності

до чинного законодавства України.

  1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Клієнта в

результаті:

 • неявки чи несвоєчасної явки Клієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

 • дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта;

 • неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Клієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у т.ч. наявність алергічних чи інших

специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їхнє несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

 • недотримання Клієнтом приписів та рекомендацій лікаря та медперсоналу ВИКОНАВЦЯ;

  1. За порушення строків розрахунків більше ніж на десять календарних днів, Клієнт сплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

За порушення строків надання послуг, Виконавець сплачує Клієнту штраф у розмірі 15% від суми наданих послуг.

  1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього

Договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

  1. До обставин непереборної сили Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність

електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо); дії, бездіяльність або акти державних

органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або

призупинення виконання дій за цим Договором, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін,

в тому числі зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін відповідно до цього Договору.

  1. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.5. Договору, повинна без зволікання повідомити про це іншу сторону письмово

будь-якими засобами, але не пізніше як за 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також

належним чином цей факт підтвердити. В цьому повідомленні має бути зазначений строк виконання

обов’язків за Договором.

  1. Якщо обставини непереборної сили тривають більше трьох місяців, кожна із Сторін вправі розірвати цей Договір.

 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

  1. На надані Виконавцем стоматологічні послуги встановлюється гарантія: _______________________________________________________________________________________

  2. Гарантійні обов’язки містять в собі безкоштовне поновлення наданих послуг протягом ____ років або повернення сплачених за надання послуг коштів, на вибір Клієнта.

  3. Строки виконання гарантійних обов’язків установлюються індивідуально, але не більш ніж у 10-денний строк із моменту сповіщення Виконавця Клієнтом.

  4. Гарантії не поширюються на випадки, коли Виконавець змінив тактику лікування за

вимогою Клієнта, незважаючи на свою незгоду, а також якщо Клієнт відмовляється від надання запропонованого додаткового лікування чи діагностики, необхідність яких визначається Виконавцем, що повинно бути відображене у попередньому плані лікування.

  1. Виконавець гарантує конфедеційність будь-якої інформації про Клієнта, яка стала йому відома внаслідок виконання ним своїх обов’язків.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх обов’язків.

  2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Договору, за умов, передбачених

чинним законодавством України та цим Договором.

 1. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів, що призначаються,

оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів Сторін.

  1. У випадку неможливості усунення розбіжностей, суперечки можуть розслідуватися

клініко-експертними комісіями в установленому порядку.

  1. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають

однакову юридичну силу.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
...
ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
Про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/Batyevka. Net
Абонент), разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі...
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття...
Договір про надання послуг
Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на абонентське обслуговування. Сплата першого рахунку є Вашою згодою укласти...
Договір № Про надання послуг по прибиранню

ДОГОВІР про надання послуг (загальний)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка