Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ступенів


Скачати 285.15 Kb.
НазваДмитрівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Дата24.10.2013
Розмір285.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Щоденник успіхів
учня( учениці) 10 класу

Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
--------------------------------------------------
Алгебра і початки аналізу

10 клас

(175 год, 5 год на тиждень)
улыбающееся лицо 1куб 2


2011 – 2012 н.р.

Любий десятикласник! Ти починаєш вивчати новий шкільний предмет — алгебру і початки аналізу.

Цей предмет надзвичайно важливий. Мабуть, немає сьогодні такої галузі науки, де б не застосовувалися досягнення цього розділу математики. Фізики та хіміки, астрономи та біологи, географи та економісти, навіть мовознавці та історики використовують «математичний інструмент». Алгебра і початки аналізу — корисний і дуже цікавий предмет, який розвиває аналітичне і логічне мислення, дослідницькі навички, математичну культуру, кмітливість. Ви зробили серйозний життєвий крок: вирішили продовжити освіту в профільному класі, де математика вивчається на підвищеному рівні. Я вітаю вас з цим вибором і сподіваюсь, що ви не розчаруєтеся у своєму рішенні. Навчатися в профільному класі не просто. Потрібно бути наполегливим і завзятим, уважним і акуратним, при цьому найголовніше — не бути байдужим до математики, а любити цю красиву науку. Сподіваюсь, що ви з інтересом будете засвоювати нові знання.

Щоденник успіхів допоможе тобі контролювати свою діяльність, коригувати свої знання та вміння, вдосконалюватися.

Аналізуючи свою роботу, ти зрозумієш де використав час на уроці не за призначенням і щось пропустив важливе;

що міг би попрацювати більше і краще, тому що ти це можеш.

Нехай кожна хвилина на уроці приносе тобі задоволення собою, поповнює твій багаж знань, які знадобяться тобі у майбутньої професії і в житті!

1

Підсумки навчання за 2011 – 2012 н.р.

Чи виконано все, що заплановано?


Що заважало?


На що треба звернути уваги у наступному році?

Які теми потрібно ще раз самостійно опрацювати, щоб успішно здати ДПА і ЗНО?

34
157. Контрольна робота № 9

158. Аналіз контрольної роботи


159. Розв’язування задач з теми «Тригонометричні рівняння та нерівності»

Загальний висновок вчителя.

Я молодець!

33

Відчуй радість успіху,

навіть якщо успіх незначний.

Адже припущені помилки це шлях до успіху.

Великий Піфагор назвав математику царицею наук.

Це твердження справедливе й сьогодні.
"Недостатньо лише мати гарний розум,

головне — це добре застосовувати його."

Р. Декарт.


Найвище призначення математики полягає в тому,

щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.

Н. Вінер


2


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

I. Початковий


1

Учень (учениця) розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу; зображує найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2

Учень (учениця) виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами; впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір

3

Учень (учениця) порівнює дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень; називає елементи математичних об’єктів; формулює деякі властивості математичних об’єктів; виконує за зразком завдання обов'язкового рівня

5

Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника; розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням

6

Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами; самостійно розв’язує завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням; записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

III. Достатній

7

Учень (учениця) застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані йому (їй) помилки; розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень
3

149. Тригонометричні нерівності, що зводяться до алгебраїчних.

Повторення Обернені тригонометричні функції:


150. Тригонометричні нерівності, що зводяться до алгебраїчних.

Повторення Рівняння cosx=b


151. Тригонометричні нерівності, що містять знак модуля

Повторення Рівняння cosx=b


152. Тригонометричні нерівності, що містять знак модуля.

Повторення Рівняння sinx=b


153. Тригонометричні нерівності з параметром.

Повторення Рівняння sinx=b


154. Тригонометричні нерівності з параметром.

Повторення Рівняння sinx=b

155. Самостійна робота


156. Підготовка до контрольної роботи
32

Підтема 4.2. 17 годин. Тригонометричні нерівності. Тригонометричні рівняння і нерівності з параметрами. Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції.

Аналіз роботи на уроці:

143. Тригонометричні нерівності Повторення: визначення обернених тригонометричних функцій

144. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей.

Повторення Формули пониження степеня


145. Тригонометричні нерівності, що зводяться до простих

Повторення Формули пониження степеня


146. Тригонометричні нерівності, що зводяться до простих

Повторення. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.


147. Тригонометричні нерівності, що зводяться до простих

ПовторенняВираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.
148. Тригонометричні нерівності, що зводяться до алгебраїчних.


31
8

Учень (учениця) володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням; частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань
9

Учень (учениця): вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням

IV. Високий

10

Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю відповідають вимогам програми, зокрема: учень (учениця) усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх; розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень (учениця) вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх; самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього (неї) ситуаціях; знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням

12

Учень (учениця) виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний(а) до розв’язування нестандартних задач і вправ


4

Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності (60 год)

Навчальні досягнення учнів:


Зображує на діаграмах чи числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини.
Формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин.
Знаходить об’єднання і переріз числових множин.
Користується різними способами задання функцій.
Формулює означення числової функції
Формулює означення зростання і спадання
Формулює означення парності і непарності функції.
Знаходить область визначення функціональних залежностей
Знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення
Встановлює за графіком функції її властивості
Виконує і пояснює перетворення графіків функцій.
Досліджує властивості функцій і використовує одержані результати при побудові графіків функцій.
Застосовує властивості функцій та многочленів до розв’язування рівнянь і нерівностей.
Описує зміст понять “рівняння-наслідок” і “рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей”;
Використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей
Розв’язує нерівності за допомогою методу інтервалів
Розв’язує рівняння і нерівності, які містять знак модуля і параметр
. Будує нескладні графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними.
Користується методом математичної індукції для доведення тверджень.
5

141. Контрольна робота № 8

142. Аналіз контрольної роботи

Загальний висновок вчителя.

Я молодець!

30

135. Три основні способи відбору коренів при рішенні тригонометричних рівнянь Повторення Формули подвійного аргументу


136. Відбір коренів при рішенні тригонометричних рівнянь

Повторення Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток


137. Урок одного рівняння sinx+cosx=1.

( Основні способи розв’язування тригоно-метричних рівнянь.) Повторення Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток


138. Різні види тригонометричних рівнянь


139. Самостійна робота з теми: «Рішення тригонометричних рівнянь»


140. Підготовка до контрольної роботи

29

"Саме функція є тим засобом математичного
мови, яке дозволяє описувати процеси рухи
властиві природі".

Г. Галілей..

Функція виражає залежність між змінними величинами. Кожна галузь знань хімія, фізика, біологія, соціологія та ін. має свої об'єкти вивчення, встановлює властивості і взаємозв'язки між цими об'єктами в реальному світі. При вивченні явищ в будь-якій області знань - будь, то математика або історія, фізика чи медицина, астрономія або економіка усюди і завжди основним етапом є встановлення певних закономірностей тих, що зв'язують окремі елементи явища, що вивчається.

Підтема 1.1. 19 годин.

Множини, операції над множинами. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні множини. [Зліченні множини.] Числові множини. Множина дійсних чисел.Числові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функцій. Графік функції. Зростання і спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення функції. Властивості і графіки основних видів функцій. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

обов’язкові і додаткові номери практичних завдань

оцінки і дати її отримання
Залік з теми. Усно

Самостійна робота

Контрольна робота № 1
6

Підтема 1.2 22 години

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь. Рівняння , що містять знак модуля. Рівняння з параметрами. Ділення многочленів. Теорема Безу та наслідки з неї.

Застосування рівнянь спрощує рішення завдань; але найчудовіше те, що одним і тим же можуть описуватися рівнянням абсолютно різні ситуації. Навчившись вирішувати деякий тип рівнянь, можна тим самим впорається з цілими класами завдань, що описуються рівняннями цього типу.

Аналіз роботи на уроці:
23. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.


24 .Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.


25.Рівняння, що містять знак модуля


26.Рівняння, що містять знак модуля. Метод інтервалів.


27.Рівняння, що містять знак модуля. Графічний метод.


28.Графічний метод розв’язування рівнянь

7

128. Рівняння cosx=b

Повторення Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

129. Рівняння sinx=b

Повторення Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

130. Рішення простіших тригонометричних рівнянь Повторення Формули зведення.

131. Рівняння tgx=b ctgx=b. Повторення Формули зведення
.
132. Рівняння tgx=b ctgx=b.Тренувальні вправи.

Повторення Тригонометричні формули додавання

133. Рішення тригонометричних рівнянь

Повторення Тригонометричні формули додавання

134. Однорідні рівняння і рівняння, що зводяться до однорідних

28
Тема ІV. Тригонометричні рівняння і нерівності (35 год)
Навчальні досягнення учнів:Формулює означення обернених тригонометричних функцій.
Обґрунтовує формули коренів тригонометричних рівнянь
Розв’язує тригонометричні рівняння
….тригонометричні нерівності,
…..зокрема з параметрамиПідтема 4.1. 18 годин . Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки.

Найпростіші тригонометричні рівняння. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь.
Аналіз роботи на уроці:
125. Обернені тригонометричні функції. Функція у=arcsin x. Функція у= arccos x. Функція у= arctg x. Функція у= arcctg x Повторення Обернена функція


126. Методи рішення рівнянь, що містять зворотні тригонометричні функції. Повторення Функції y = sinx, y = cosx, їх властивості і графіки


127. Методи рішення рівнянь, що містять зворотні тригонометричні функції. Повторення Функції y = sinx, y = cosx, їх властивості і графіки
27

29. Розвязування рівнянь ,що містять модуль, традиційними

способами


30.Рівняння, що містять знак модуля. Метод відстаней


31. Повторення різних способів рішення рівнянь, що містять модуль і параметр
32.Основні алгоритмічні прийоми розв'язування рівнянь з модулем і параметром


33.Розв'язування рівнянь, що містять знак абсолютної величини (модуля).


34.Многочлени від однїєї змінної та дії над ними


35.Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

8

36.Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта.

Самостійна робота


37.Методи розв'язування рівнянь вищих степенів.Схема Горнера


38.Розв'язування рівнянь вищих степенів


39.Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь


40.Самостійна робота


41.Підготовка до контрольної роботи


42.Контрольна робота № 2

43.Аналіз контрольної роботи


44.Узагальнення і систематизація ЗУН


9

120. Самостійна робота


121. Підготовка до контрольної роботи


122. Контрольна робота № 7


123. Аналіз контрольної роботи


124. Узагальнення і систематизація ЗУН

Загальний висновок вчителя.


Я молодець!

26
Загальний висновок вчителя.

Я молодець!


25

Підтема 1.3 . 19 годин Нерівність з двома змінними. Графік нерівності з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей.
Аналіз роботи на уроці:

45. Системи рівнянь з двома змінними


46. Розв'язування систем лінійних рівнянь з параметрами


47. Розв'язування систем лінійних рівнянь.


48. Система лінійних рівнянь з багатьма невідомими.


49. Самостійна робота


50. Нерівність з двома змінними.


51. Рівносильні перетворення нерівностей


52. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

10
53. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

54. Нерівності з модулями


55. Нерівності з параметрами.


56. Нерівності з параметрами.


57. Метод математичної індукції


58. Застосування математичної індукції


59. Самостійна робота


60. Підготовка до контрольної роботи
61.Контрольна робота № 3
11
114. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

Повторення Радіанне вимірювання кутів.

115. Формули пониження степеня

Повторення Радіанне вимірювання кутів.

116. Формули потрійного аргументу. Урок однієї формули. Повторення Числове коло

117. Формули половинного аргументу

Повторення Числове коло


118. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.

Повторення Тригонометричні функції числового аргументу. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута .


119. Систематизація набутих обчислювальних умінь і навичок, що сприяють засвоєнню шкільного курсу тригонометрії.


24

Підтема 3.2. 15 годин.+ 1 год з повт.= 16 год. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Тригонометричні формули додавання, формули подвійного аргументу, формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток, формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму, формули пониження степеня, формули потрійного аргументу, формули половинного аргументу. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу.
Аналіз роботи на уроці:
109 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Повторення Ірраціональні рівняння


110. Формули зведення.

Повторення Ірраціональні рівняння

111. Тригонометричні формули додавання

Повторення Ірраціональні рівняння


112.Формули подвійного аргументу

Повторення Ірраціональні нерівності.

113. Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток Використання формул тригонометричних функцій суми й різниці двох чисел та формул суми й різниці однойменних

23

62. Аналіз контрольної роботи

63.Узагальнення і систематизація ЗУН


Загальний висновок вчителя.

Я молодець!


12

Степенева функція 30 год
Навчальні досягнення учнів:


Формулює означення кореня п-го степеня,

…арифметичного кореня п-го степеня
…означення степеня з раціональним показником,

…властивості коренів та степеня з раціональним показником.
Обчислює значення виразів, які містять корені і степені з раціональними показниками.
Оцінює значення виразів, які містять корені і степені з раціональними показниками.
Порівнює значення виразів, які містять корені і степені з раціональними показниками.
Зображує графік степеневої функції.
Розв’язує ірраціональні рівняння
Розв’язує ірраціональні нерівності
…зокрема з параметрами.

Застосовує властивості функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей.
Підтема 2.1. 12 годин . Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості. Перетворення виразів з коренями п–го степеня. Функція та її графік. Степінь з раціональним показником, його властивості. Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником. Степенева функція, її властивості та графік.

13
102. Перетворення графіків тригонометричних функцій

Повторення Перетворення графіків функцій

103. Залік з теми. Усно

104. Самостійна робота


105. Підготовка до контрольної роботи

106. Контрольна робота № 6


107. Аналіз контрольної роботи


108. Узагальнення і систематизація ЗУН
Загальний висновок вчителя.


Я молодець!

22

Аналіз роботи на уроці:
94.Радіанне вимірювання кутів. Повторення. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

95. Числове коло. Повторення Метод математичної індукції

96. Тригонометричні функції числового аргументу. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута .

97. Функції y = sinx, y = cosx, їх властивості і графіки

98. Періодичність тригонометричних функцій

Повторення Періодичність функцій


99. Парність і непарність тригонометричних функцій

Повторення Парність і непарність функцій
100. Перетворення графіків тригонометричних функцій

.

101. Перетворення графіків тригонометричних функцій

Повторення Перетворення графіків функцій
21

Аналіз роботи на уроці:64. Корінь n-го степеня та його властивості.

Перетворення виразів з корeнями n-го степеня


65. Функція y=п√ x та її графік


66. Обернена функція


67. Визначення степеня з раціональним показником


68. Корень n –го степеня і степеня з раціональним показником


69. Узагальнення поняття степеня

70. Степенева функція з раціональним показником, її властивості

та графік.


14
71. Самостійна робота


72. Підготовка до контрольної роботи


73. Контрольна робота № 4


74. Аналіз контрольної роботи


75. Узагальнення і систематизація ЗУН
Загальний висновок вчителя.

Я молодець!


15

Блок-схема застосування функції синус

группа 4

Підтема 3.1. 15 годин Радіанне вимірювання кутів. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

20

Тема ІІІ Тригонометричні функції (30 год)

Навчальні досягнення учнів:Виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки.
Встановлює відповідність між дійсними числами і точками на тригонометричному колі.
Обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень
Формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу;
….властивості тригонометричних функцій
….властивості періодичних функцій.
Будує графіки періодичних функцій і на них ілюструє властивості функцій.
Перетворює тригонометричні вирази.


Тригонометрія має велике практичне значення, зокрема, для розв’язання задач на знаходження площ і об’ємів, на додавання і розкладання сил, на знаходження віддалей до недоступних предметів тощо. Вона широко застосовується в механіці, топографії, астрономії. Велике значення має тригонометрія також у навігаційній справі, бо й тут неабияку роль відіграють вимірювання на поверхні Землі. Зараз багато наук беруть на озброєння математичний апарат. Такі функціональні залежності, наприклад, вік дерев, розвиток папороті вивчає наука біологія. Функції допомагають описувати процеси механічного руху тіл небесних і земних. З допомогою них учені розраховуютьтраєкторії рухи космічних кораблів і вирішують безліч технічних проблем.
19

Підтема 2.2 18 годин Ірраціональні рівняння, нерівності

з параметрами. [Системи рівнянь та нерівностей з параметрами.]

Виявляється, ірраціональні рівняння застосовуються не лише

в математиці, але і у фігурному катанні, біології, фізиці, авіації.

Щоб розрахувати довжину кроку при обертанні, площа тіла

комахи або щільність середовища його мешкання, швидкість

тіла в СТО Энштейна, а так само швидкість горизонтального

польоту літака, треба вирішити ірраціональне рівняння.

Аналіз роботи на уроці:

76. Ірраціональні рівняння


77. Ірраціональні рівняння

78. Методи рішення ірраціональних рівнянь

79. Ірраціональні рівняння з параметром.

16
80. Розв'язування ірраціональних рівнянь. Самостіна робота

81. Розв'язування ірраціональних рівнянь. Повторення.

Розвязування вправ з теми «Множини, операції над множинами


82. Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь.

Повторення Властивості і графіки основних видів функцій.

83. Розв'язування ірраціональних рівнянь. Повторення Рівносильні перетворення рівнянь.


84. Розв'язування ірраціональних рівнянь. Повторення Рівняння, що містять знак модуля


85. Самостійна робота


86. Ірраціональні нерівності. Розв'язування ірраціональних нерівностей методом інтервалів. Повторення Ділення многочлена на многочлен з остачею
17
87. Розв'язування ірраціональних нерівностей Повторення Розв'язування систем лінійних рівнянь.


88. Розв'язування ірраціональних нерівностей Повторення Нерівність з двома змінними.


89. Самостійна робота


90. Підготовка до контрольної роботи

91. Контрольна робота № 5

92. Аналіз контрольної роботи

93. Узагальнення і систематизація ЗУН

Загальний висновок вчителя.

Я молодець!
18

Схожі:

У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Старунський НВК, Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Порогівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, серед команд загальноосвітніх шкіл І-ІІ...
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Саджавська, Росільнянська, Порогівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Манявський НВК, Луквицька, Гринівська, Підгірська, Жураківська ЗОШ І-ІІ...
Про підсумки проведення районних етапів Всеукраїнської експедиції
ЗОШ І-ІІІ ст.(дир. Борковська Я. Д.), Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ст.(дир. Семків Н.І.), Гутівська ЗОШ І-ІІІ ст.(дир. Назаревич О. П.),...
Вчитель трудового навчання Насташської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнянського...
Укладач: Корженко Валентина Анатоліївна, вчитель трудового навчання Насташської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнянського району
«Невмируща поезія Лесі Українки»
Підготувала учитель української мови та літератури Монастирищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
ВПЛИВ РЕКЛАМИ
Автор роботи: Равніст Анна, учениця 11 класу ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 м. Котовська Одеської області
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Учитель вищої категорії Шполянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей». Шполянської районної ради
Співпраця Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Соціальне партнерство, як відомо, оголошено одним із стратегічних напрямків модернізації освіти
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАРАЗИТИЧНИХ ПЛОСКИХ ЧЕРВІВ
Подгальська Марія Володимирівна, Новоград – Волинська ЗОШ І – ІІІ ступенів №3, вчитель біології
Кундель Валентина Олександрівна, учитель української мови та літератури
Краснополянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка