РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями підготовки : 030508„Фінанси і кредит”


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями підготовки : 030508„Фінанси і кредит”
Сторінка1/5
Дата19.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


Кафедра економіки підприємства


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “Національна економіка”


напрями підготовки : 6.030508„Фінанси і кредит”,

6.030507„Маркетинг”, 6.030504 „Економіка підприємства”,

Галузь знань 0305 - „Економіка і підприємництво”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

денної форм навчання

2 - го курсу


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри економіки підприємства

протокол №

від 29.08. 2012р.

Донецьк, ДонДУУ - 2012Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р.М.Романінець. - Донецьк: ДонДУУ, 2012. -21 с.

Робочу навчальну програму з дисципліни " Національна економіка" розроблено у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти "Освітньо - професійних програм підготовки бакалаврів за напрямком 0305 "Економіка і підприємництво".


Укладач:

к.е.н., доц. Р.М.Романінець
Зав. кафедри, .

проф., к.е.н. В.Д.Жидченко


Зміст


  1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

5

  1. Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю


6

  1. Бальна шкала рейтингової оцінки навчального модуля

7

  1. Організація поточного і підсумкового оцінювання знань студентів


8

  1. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

9

  1. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

11

  1. Плани проведення семінарських занять з кожного змістового модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних

завдань17

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
24

9.Список методичної літератури

36Дисципліна

Національна економіка

Семестр

4

Курс

2

Тип дисципліни

Нормативна

Кількість кредитів

3

- змістових модулів

12

- залікових модулів

2

Форма та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота, контрольні роботи

Загальна кількість годин

108

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий модульний контроль, семестровий (академічний) контроль –залік.

Технологія їх проведення – бальна рейтингова шкала – 100 бал.


1.Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
У сучасній економічній світобудові важливе місце посідають національні економіки, від ефективності функціонування яких залежать не тільки добробут і стабільність окремих держав, але й економічна, політична і соціальна збалансованість світового співтовариства. З набуттям Україною незалежності стабільність і збалансованість держави обумовлені розвитком її національної економіки.

Національна економіка – складна господарська система, яка являє собою взаємозв`язані сфери, сектори, галузі.

Мета дисципліни: полягає в тому, щоб надати студентам теоретичні знання та методичні навички з питань, які відображають умови та результати функціонування і розвитку господарського комплексу країни. При цьому в центрі перебувають показники, які відображають потенціал та структуру національної економіки, інституційні системи та організаційні механізми державного управління економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти функціонування національної економіки.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове господарство.

Предмет дисципліни: вся сукупність продуктивних сил, економічних відносин, соціокультурних, політичних, морально-етичних традицій i цінностей ведення господарської діяльності, що встановились у певній державі i впливають на особливості її економічного розвитку.
2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю


Назви змістових

модулів

Лекції

Семінар.

Інд.

зан.

СРС

Всього

Форми контролю

Заліковий модуль І. Інституціональна система національної економіки

Змістовий модуль 1. Національна економіка: загальне та особливе.

1

1

2

2

6

Усне опит.

Змістовий модуль 2. Аналіз головних економічних теорій та базисних інститутів національної економіки.

1

1


2

2

6

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 3. Теорія суспільного добробуту та соціально - ринкової економіки.

2

2


2

2

8

Усне опит.,

тестуван.

Змістовий модуль 4. Характеристика економічного потенціалу України.

2

2

6

6

16

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 5. Структурна перебудова національної економіки.

2

2

4

4

12

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 6. Аспекти функціонування та аналіз інституціональних чинників розвитку національної економіки.

224412

Усне опит.,

тестуван.

Усього за модулем І

10

10

20

20

60

Модульний контроль

Заліковий модуль ІІ. Збалансованість та ефективне функціонування економіки

Змістовий модуль 7. Державність та державне управління економікою.


1


1


2


2


6

Усне опит.,

тестуван.

Змістовий модуль 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.

1


12

2


6

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 9. Програмування та прогнозування національної економіки.

224

4

12

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 10. Політика економічного зростання національної економіки.

2


2


4

4

12

Усне опит.,

тестуван.

Змістовий модуль 11. Регіональний розвиток національної економіки.

1


1

2

2

6

Усне опит., тестуван.

Змістовий модуль 12. Інституціонально-економічні форми інтеграції економіки україни у світове господарство.

1


1


2

2

6

Усне опит.,

тестуван.

Усього за модулем ІІ

8

8

16

16

48

Модульний контроль

Всього по дисципліни (108 год.):

18

18

36

36

108

Залік
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит» 030509 «Облік і аудит», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка