Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-6 класах подано в «Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України»


Скачати 147.01 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-6 класах подано в «Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України»
Дата25.03.2013
Розмір147.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Математика > Методичні рекомендації
Математика

Шкільний курс математики у 2007/08 навчальному році у 8-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загально­освітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математи­ка», видавництво «Навчальна книга», Київ, 2003 та у науково-мето­дичному журналі «Математика в школі»( № 4, 2002, № 6, 7, 2004, № 6, 2005)

Навчання математики в 5-7 класах загальноосвітніх навчальних зак­ладів у 2007/08 навчальному році буде здійснюватися за новими програ­мами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 та у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№ 2, 2006).

Розподіл годив на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх і профільних класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчаль­них досягнень учнів видрукувані в «Інформаційному збірнику Міністер­ства освіти і науки України» (№ 13-14, 2004, 2005, 2006 рр.), та у журналі «Математика в школі» (№ 6, 2003, 2004, 2005, 2006 рр.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-6 класах подано в «Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки України» (№ 13-14, 2005, 2006), у журналі «Математика в школі» (№ 6, 2005, 2006) та у «Математичній газеті» № 6, 7, 2006).

У 2007/08 навчальному році учні 7 класів вперше розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами 12-річної школи. Новими на­вчальними планами передбачено, що в 7-9 класах вивчатиметься два мате­матичні курси; алгебра і геометрія.

Приступаючи до вивчення систематичного курсу алгебри в школі, слід мати на увазі, що зміст шкільної алгебри відрізняється від змісту науки алгебри. Спочатку алгеброю називали науку про розв'язування рівнянь, з XVIII століття її стали розглядати як науку про буквені вирази та їх пере­творення і алгебраїчні рівняння та їх розв'язування. З кінця XIX століття погляд на алгебру знову змінився: об'єктом її вивчення стали вважати множини з аксіоматично заданими на них алгебраїчними операціями, її важливішими поняттями є групи, кільця, поля та інші абстрактні мате­матичні структури.

Навчальна програма з алгебри для основної школи, крім алгебраїчного матеріалу, містить також питання і з інших наук: арифметики (числові множини, дії вад дійсними числами), математичного аналізу (функція, графіки), теорії ймовірностей, математичної статистики тощо.

Програма з алгебри для 7 класу містить такі теми:

лінійні рівняння з однією змінною;

цілі вирази;

функції;

системи лінійних рівнянь з однією змінною.

Кількість годин на вивчення алгебри зменшено порівняно з минулими роками з 3 годин на тиждень до 2,5 години на тиждень.

Змістове наповнення курсу алгебри 7 класу для 12-річної школи має дві основні відмінності від кількох попередніх курсів алгебри для основної школи. Коротко їх можна охарактеризувати так.

1. Вводиться одне з фундаментальних математичних понять - поняття функції. Розглядається лінійна функція та її графік. Графік лінійного рівняння з двома змінними розглядається як графік відповідної функції.

2. Вводиться поняття математичного моделювання. Рівняння і функції розглядаються як засоби математичного моделювання реальних процесів і явищ, які активно використовуються. На цій основі розв'язуються при­кладні задачі.

Введенню поняття функції у 7 класі має передувати вивчення ірраціо­нальних чисел. Без них неминучі ускладнення під час задання області виз­начення функції. Бо, щоб стверджувати, наприклад, що графіком лінійної функції є пряма, треба розглядати цю функцію на множині всіх дійсних чисел, а не тільки раціональних. Щоб поєднати науковість і доступність викладу теми «Функція», семикласникам бажано в пропедевтичному плані повідомити, що крім відомих їм раціональних чисел, існують числа не раціональні. Ірраціональні числа разом з раціональними утворюють мно­жину дійсних чисел. На координатній прямій існує безліч точок, координа­ти яких - числа ірраціональні.

У 7 класі учні розпочинають вивчати і систематичний курс геометрії.

Нова програма з геометрії для 7 класу містить такі теми:

найпростіші геометричні фігури та їх властивості;

взаємне розташування прямих на площині;

трикутники;

коло і круг. Геометричні побудови.

На відміну від програми 2003 року навчальну програму переструктуровано за чотирма темами. Навчальний матеріал перенесено відповідно до но­вих назв розділів. Додано розділ «Взаємне розташування прямих на пло­щині». Змінено назву четвертого розділу - «Коло і круг. Геометричні побудови».

Кількість годин на вивчення геометрії не змінилась і складає 1,5 години на тиждень.

За новою програмою курс геометрії будується на досвідно-дедуктивній основі. Основні геометричні поняття запозичуються з досвіду, а теореми доводяться дедуктивно з використанням неповної системи аксіом. Основ­ний апарат доведення - ознаки рівності трикутників і метод доведення від супротивного.

Як відомо, логіка починається з понять. Тому на початку вивчення систе­матичного курсу геометрії бажано більше уваги приділити означенням гео­метричних понять. Добре організоване вивчення означень для розвитку логічного мислення дає учням не менше, ніж доведення теорем. Найкраще це робити, аналізуючи означення, наводячи відповідні приклади і контр-приклади, подаючи відповідні класифікації у вигляді діаграм Ейлера або дерев. Бажано наводити класифікаційні схеми і діаграми також для гео­метричних відношень, величин тощо.

Опрацьовуючи навчальний матеріал, більшість часу слід відводити для розв'язування тренувальних вправ і задач. Учням бажано пропонувати креслити простіші геометричні фігури різними креслярськими інструмен­тами, а також малювати від руки.

Вимагати від семикласників громіздких записів, повних пояснень до роз­в'язуваних задач не слід. Для багатьох учнів це завдання непосильне і може загальмувати їх рух в опануванні геометрії. Звичайно, учнів бажано заохочувати супроводжувати розв'язання задач короткими словесними чи символічними записами та обґрунтуваннями, але привчати до цього бажа­но поступово. Семикласникам у багатьох випадках можна дозволити тільки малювати відповідний малюнок і виконувати найнеобхідніші записи. Ра­димо на перших уроках не уникати усних задач і задач на виконання зобра­жень. Це дасть можливість розвивати математичну мову та графічну куль­туру учнів, сприятиме засвоєнню нових символів і термінів.

Шкільна геометрія повинна навчати учнів правильного сприймання навколишнього світу. Основне в геометрії - математичні моделі, які стосуються просторових форм і їх кількісних характеристик. Учнів бажано ознайомлювати не тільки з абстрактними геометричними мо­делями, а й з їх застосуваннями. Щоб вони самі будували хоч найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, а не маніпулювали одними тільки абстракціями, придатними для створен­ня таких моделей. Там, де є можливість, бажано встановлювати при­родні міжпредметні зв'язки геометрії з життям та іншими навчальни­ми предметами.

Навчальними планами на вивчення геометрії передбачається в першому семестрі відвести 1 годину на тиждень. Якщо ж у школі є можливість збільшити кількість тижневих годин на вивчення геометрії (за рахунок варіативної частини чи додаткових занять), то це слід зробити у першому семестрі і додатково відвести ще 8-16 уроків.

Розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оціню­вань можуть бути такими:
7 клас

Алгебра

(3 год на тиждень у І семестрі - 48 год, 2 год на тиждень

у II семестрі - 38 год, разом 86 год)


п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

І

Лінійні рівняння з однією змінною

9

діагностичне

II

Цілі вирази

47

4

III

Функції

10

1

IV

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

17 клас

Геометрія

(1 год на тиждень у І семестрі - 16 год, 2 год на тиждень

у II семестрі – 38 год, разом 54 год)


п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

І

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

4

діагностичне

II

Взаємне розташування прямих на площині

12

1

ІІІ

Трикутники

18

2

IV

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1-2

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1


Навчання математики у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за новими підручниками: «Алгебра. 7 клас» (автори В. Р. Кравчук, Г. М. Янченко) видавництва «Підручники і посібники», «Алгебра. 7 клас» (автори Г. П. Бевз і В. Г. Бевз) видавництва «Зодіак-ЕКО», «Алгебра. 7 клас» (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір) видавництва «Гімназія»; «Алгебра. 7 клас» (автор О. С. Істер) видавництво «Освіта»; «Геометрія. 7 клас» (автори М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова) Видавництва «Зодіак-ЕКО», «Геометрія. 7 клас» (автори Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова) видавництва «Вежа», «Геомет­рія. 7 клас* (автор Г. В. Апостолова) видавництва «Ґенеза», «Геометрія. 7 клас» (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір) видавництва «Гімназія»; «Геометрія. 7 клас» (автор О. С. Істер) видавництва «Освіта».

Ці підручники створено відповідно до Державного стандарту та нових програм з алгебри та геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Інформація щодо підручників та тематичне планування для кожного підручника буде надруковано у науково-методичному журналі «Математи­ка в школі» та «Математичній газеті».

Сподіваємося, що навчання за новими підручниками позитивно вплине на підвищення якості освіти та сприятиме подальшому розвитку інтересу учнів до математики, спонукати їх самостійно поповнювати знання і вико­ристовувати їх у житті.

Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Прези­дента України, як стратегічну мету визначено забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти. Необхідною передумовою для забезпечен­ня громадянам рівного доступу до якісної освіти є перехід до зовнішнього оцінювання та повсякчасне здійснення моніторингу якості освіти.

У квітні 2007 року відбулося зовнішнє оцінювання з математики, в яко­му взяло участь 50 003 випускника загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз результатів буде надано після їх опрацювання.

Досвід проведення зовнішнього сертифікаційного оцінювання перекон­ливо засвідчує необхідність попередньої підготовки учнів до особливої фор­ми контролю, якою є тестування. Тому доцільно в навчальному процесі разом із традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів включати тестові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових зав­дань.

За допомогою тренувальних вправ учитель зможе оцінити рівень засвоєн­ня навчального матеріалу учнями та відпрацювати у них навички роботи з
тестовими завданнями.

Збірники завдань «Зовнішнє тестування. Математика. Тренувальні впра­ви» авторів Богданової Л. Г. і Кінащук Н, Л., видавництва «Гімназія» та «Зовнішнє незалежне оцінювання. Математика. Тренувальні тести» авторів Максименко О. Ю. та Тарасенко О. О., видавництва «Торсінг плюс» стануть к пригоді для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього тестування та державної підсумкової атестації з математики.

У травні 2007 року вперше в Україні було проведено Міжнародне по­рівняльне дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS-2007, в якому взяли участь 4 498 учнів 4 та 4 527 учнів 8 класів з усіх регіонів.

Зміст запропонованих учням завдань був пов'язаний з матеріалом шести тем, що входять до змісту програм з математики більшості країн-учасниць дослідження TIMSS: «Дроби і поняття числа», «Пропорційність», «Алгеб­ра», «Геометрія», «Вимірювання», «Аналіз даних».

Аналіз результатів дослідження буде поданий після обробки всіх мате­ріалів.

Для ознайомлення з основними засадами проведення дослідження, прикладами завдань та аналізом їх виконання, видавництвом «Факт» підго­товлено видання «TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів» (авторів Мулліс Іна В. С, Мартін Майкл 0., Руддок Грехем Дж. та ін.), що розповсюджено у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Вважаємо за доцільне оз­найомитись із цим виданням усім учителям математики.

Створення національної системи моніторингового дослідження якості освіти - це можливість здійснювати управління якістю освіти, реалізову­вати функції оцінювання, прогнозування, корекції та планування освіти.

Удосконалення підготовки вчителів та проведення уроків з використан­ням інноваційних технологій є ще одним із напрямків підвищення якості математичної освіти.

У березні - квітні 2007 року у місті Одеса було проведено Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2007» у номінації «Математика» на базі Одеського обласного інституту удосконалення учителів. Усі учасники конкурсу про­демонстрували свою фахову майстерність, представили цікавий педагогічний досвід.

Переможцем конкурсу стала заступник директора Чернівецької гімназії №2 Кінащук Н. Л. Вчителем розроблено чотирикомпонентну модель на­вчання, яка охоплює:

особистий розвиток, формування власної гідності і власної самооцінки;

формування життєвих навичок, зокрема творчого розв'язування життє­вих проблем;

формування вмінь навчатися і критично мислити, щоб навчання прино­сило радість упродовж всього життя;

інтеграцію змісту математичної освіти у різні навчальні предмети.

Для реалізації моделі вчитель впроваджує:

елементи модульно-розвивальної системи навчання, яка допомагає реал­ізувати цілі створення оптимальних умов для розвитку кожного учня з урахуванням його здібностей, потреб та можливостей;

тестові технології як засіб моніторингу рівня навчальних досягнень учнів та сформованих життєвих навичок;

інформаційно-комунікаційні технології для підвищення мотивації на­вчання, формування вмінь навчатися і критично мислити;

інтегративний підхід у навчанні математики для формування базових компетентностей.

Лауреат конкурсу Черненко Н. А, учитель математики Державного ліцею м. Білої Церкви Київської області, у своїй практичній діяльності використовує:

створення спеціальних проблемно-навчальних ситуацій, розв'язування задач, завдань прикладного спрямування, враховуючи, що такі задачі виконують мотиваційну функцію;

інтерактивні методи навчання;

заохочення, стимулювання, емоційний вплив;

роботу за логіко-змістовими моделями та схемами;

мультимедійні засоби навчання та інформаційні технологи, програму
«CONTROLTEST»;

інтегровані уроки, для яких розробляються і видаються кожному учневі зошити з друкованою основою.

Тема досвіду лауреата конкурсу Цейтлін О. І., учителя математики ЗСШ з поглибленим вивчення англійської мови № 35 м. Одеси - «Педагогічна технологія розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів».

Знайомство з дітьми в п'ятому класі починається з діагностики, для якої використовується «Шкільний тест розумового розвитку», завдання його розробляються з урахуванням пікових особливостей учнів. За результата­ми діагностичного дослідження клас ділиться на групи.

Початок кожного уроку це кілька хвилин, присвячені подіям поточно­го дня ш історії науки, техніки, культури, обговорення з учнями значимості цих подій в історії людства, оголошення девізу уроку, постановка конкрет­них цілей і завдань.

Значну роль на уроці відіграють вправи, націлені не розвиток розумо­вої діяльності за допомогою математичних завдань. Учителем викорис­товуються такі прийоми: логічність, виявлення спільних понять, вик­лючення понять, аналіз відносин понять, асоціації, аналіз кількісних відносин, пошук аналогів, пошук понять по заданим ознакам, пошук сполучних ланок, формулювання означень, вираження думок іншим способом, пошук помилок, аналіз відповідей товаришів, а також розви­ток уяви.

Поєднання традиційних форм і видів роботи на уроді з комп'ютерною підтримкою дає можливість Жумик Л. В., учителю гімназії № 14 м. Луцька, лауреату конкурсу, індивідуалізувати і диференціювати навчання, створити ситуацію успіху. Використання комп'ютерних технологій на уроках сприяє реалізації діяльнісного підходу в навчанні, раціоналізує працю вчителя.

Ховрак С. М., учитель Кременчуцького ліцею № 4 Полтавської області, лауреат конкурсу, використовує на своїх уроках інтерактивні технології навчання, що сприяє розвитку комунікативних умінь та навичок, допома­гає встановленню емоційних контактів між учнями, привчає працювати в команді та прислухатися до думки своїх товаришів.

Учителем розроблені різноманітні дидактичні ігри: «Математичне лото», «Найкращий математик», брейн-ринги та КВК на математичну тематику, в організації та проведенні яких завжди беруть активну участь батьки.

Широке впровадження в навчальний процес інформаційних технологій навчання, що базуються на комп'ютерній підтримці иавчально-пізнавальної діяльності, включає розробку та практичне використання науково-ме­тодичного забезпечення, ефективне застосування інструментальних засобів та систем комп'ютерного навчання і контролю знань, поступове доповнен­ня цими технологіями існуючих традиційних форм і методів організації навчання.

«Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика, 5-6 клас» для загальноосвітніх закладів» (далі - ПМК) призначений для вивчення математики в 5-6 класах загальноосвітніх закладів за новою навчальною програмою 12-річної школи.

ПМК може бути використаний учителем для:

підготовки до уроку;

пояснення нового матеріалу;

створення власних уроків і редагування існуючих;

формування та закріплення навичок розв'язування вправ, передбачених програмою;

проведення тестового контролю знань;

проведення індивідуальних і факультативних занять.

Увесь курс складається з уроків, кожен з яких розкриває конкретну тему та містить відповідні засоби для пояснення теми: текст, формули, статичні та динамічні схеми, моделі, анімації, аудіо- та відеофрагменти, малюнки тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та завдання, задачі, тести для самоконтролю та контролю.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ПМК, словник термінів і понять, історичну довідку, додатки (таб­лиця простих чисел, координатна площина).

Ще одним важливим засобом є конструктор уроків, за допомогою якого вчитель може створити уроки за власною методикою, а також, при потребі, відредагувати запропоновані розробниками уроки.

Використання програмно-методичного комплексу у навчальному процесі забезпечує:

підтримку групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

створення комфортних умов комп'ютерної підтримки традиційних та інноваційних технологій навчання математики;

підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики;

забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики;

формування навичок розв'язування задач практичного та дослідницько­го характерів.

Використання мультимедійних засобів навчання в кабінеті математики (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора, комп'ютера) та якіс­ного програмного забезпечення дає змогу розширити можливості вчителя та підсилити мотивацію навчальної діяльності учнів.

При проведенні тематичного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів, поділі класу на групи при проведенні семінарських та практичних занять, вимог до оцінювання письмових робіт з математики тощо слід керуватися методичними рекомендаціями, видрукованими у «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України» № 13-14, 2003, 2004, 2005., журналі «Математика в школі» № 6, 2003, 2004, 2005, 2006.

У 2006/07 навчальному році Міністерством освіти і науки України було рекомендовано провести обов'язкову державну підсумкову атестацію у письмовій формі з алгебри та початків аналізу для класів фізико-математичного, математичного, фізичного, економічного, інформаційно-техно­логічного профілів. У класах з поглибленим вивченням математики було рекомендовано провести обов'язкову державну підсумкову атестацію у письмовій формі з двох предметів: алгебри та початків аналізу і з гео­метрії.

У 2007/06 навчальному році передбачається проведення обов'язкової дер­жавної підсумкової атестації з математики (інтегрований іспит з алгебра та початків аналізу і геометрії) також у класах універсального профілю навчання.

Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних технологій на уроках математики, матеріали щодо зовнішнього незалежного оціню­вання та моніторингу якості освіти, програми курсів за вибором для про­фільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, по­ради щодо роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів кращих учителів України друкуються у науково-методичному жур­налі «Математика в школі» та «Математичній газеті» видавництва «Педа­гогічна преса».

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-9 класах видруковано...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та в науково-методичному...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році
Для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01. 06. 2012 року №1/9-426 «Щодо...
Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх-навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Методичні рекомендації щодо облаштування і використання
Розроблено на замовлення НМЦ організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти i науки України
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка