Практичне заняття №1


Скачати 68.16 Kb.
НазваПрактичне заняття №1
Дата18.04.2013
Розмір68.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Практичне заняття №1

Освіта і виховання в дохристиянському добу та епоху Середньовіччя1. Питання для фронтальної бесіди

  1. Історія педагогіки як наука: предмет, завдання, основні джерела.

2.1. Система освіти й виховання в Київській Русі.

2.2. Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу.

2.3. Особливості спартанської та афінської систем виховання.

2.4. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя. Виникнення університетів.

3. Завдання для домашнього письмового опрацювання (Для всіх у зошит з інд. завдань («тоненький»)

3.1. Зробити порівняльний аналіз систем виховання й освіти в Київській Русі та в країнах середньовічної Європи.

3.2. З літературно-педагогічної пам'ятки "Повчання дітям" Володимира Мономаха виписати положення та ідеї, які можуть бути використані в сучасній педагогічній діяльності.
4. Тематика рефератів і письмових повідомлень (реферати оформляти згідно вимог: титулка, список л-ри, план, покликання на літературу)

4.1. Виховання дітей праукраїнців на народних традиціях і обрядах. (Атаманюк-Буднікова)

4.2. Писемність першоукраїнської цивілізації. (Бакай-Вишинська)

4.3. Літературно-педагогічні пам'ятки Київської Русі та їх вплив на розвиток школи і педагогічної думки в Україні. (Броневич-Голембйовська)

4.4. Освіта у Галицько-Волинській державі. (Вістовська-Гордій)
5. Питання та завдання для письмового контролю під час практичного заняття (Для всіх у зошит з інд. завдань («тоненький»)


 • Які чинники визначали громадський характер виховання дітей у первіснообщинному суспільстві?

 • Що було метою і змістом виховання дітей у цей період?

 • Хто виступав вихователями дітей на різних етапах розвитку первісного суспільства?

 • Що визначало характер виховання дітей на українських землях у дохристиянську добу?

 • Розкрийте зміст навчання й виховання хлопчиків-спартанців у егелах.

 • Охарактеризуйте зміст навчання й виховання в граматичних школах і школах риторів.

 • Розкрийте сутність навчання та виховання у школах граматистів, кіфаристів, у палестрі та в гімнасіях.

 • Назвіть спільні й відмінні риси в системі виховання й навчання міст-держав Спарти й Афін.

 • Охарактеризуйте вікову періодизацію, встановлену Арістотелем та зміст навчання в кожному з виділених ним періодів.

 • У чому сутність евристичного методу навчання Сократа?

 • Розкрийте зміст проекту системи виховання дітей і молоді, накреслений Платоном.

 • Охарактеризуйте провідні педагогічні ідеї М. Квінтіліана.

 • У чому полягає сутність схоластичного навчання?

 • Охарактеризуйте церковно-монастирську систему освіти середньовічної Європи.

 • Розкрийте сутність середньовічного лицарського виховання.

 • Охарактеризуйте структуру та зміст навчання у середньовічних західноєвропейських університетах.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бабишин С. Школа та освіта Давньої Русі. - К., 1973.

 2. Біднов В. Школа й освіта на Україні /В кн.: - Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. - К.,1993. - С. 40-72.

 3. Більченко Є. Навчання русичів за кордоном: візантійська освіта Климента Смолятича // Шлях освіти. – 2004. - №4. – С. 43-46.

 4. Дяченко Т.Ставлення до природи у дітей східних слов’ян // Шлях освіти. – 2003. - №3. – С.49-53.

 5. Історія педагогіки /За ред. М.С. Гриценка.-К.,1973.

 6. Коваль І. Освіта Галицько-Волинської держави // Обрії. – 1997. - № 1. – С. 43-46.

 7. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. - Ч.І.: Дохристиянський період. - К, 1993; Ч.2.: Княжа доба. - К, 1994.

 8. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.І. Історія української школи і педагогіки. – К.: Знання, КОО, 1999.

 9. Огієнко І. Костянтин і Мефодій. Їх життя та діяльність. - Вінніпег, 1970. -Ч.1.

 10. Платон. Государство. – М.: Просвещение, 1969.

 11. Платон. Законы. – М.: Просвещение, 1978.

 12. Повість врем’яних літ. – К.: Радянський письменник, 1990.

 13. „Поучение” Володимира Мономаха // Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія / упорядник О.О.Любар, за ред. Кременя В.Г.– К.: Т-во „Знання”, 2003. – С. 40-41.

 14. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси / За ред. М. Ярмаченка. – К.,1991.

 15. Слово некоего калугера о чтении книг // Златоустрой : Древняя Русь Х – ХІІІ веков. – М.,1990.

 16. Сухомлинська О.В. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет : актуальні проблеми // Шлях освіти. – 2003. - №1. – С. 39-73.

 17. Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996.


Практичне заняття №2
Школа й педагогічні ідеї ХV-першої половини ХVІІІ ст.
1. Питання для фронтальної бесіди

1.1. Соціально-економічні та політичні основи педагогічних ідей і нових типів навчальних закладів у Західній Європі та на українських землях в означений період.

1.2. Особливості розвитку української школи й педагогічної думки в ХV-першій половині ХVІІІ ст.
2. Питання для обговорення

2.1. Початкове шкільництво в Україні ХV - першої половини ХVІІІ ст.

2.2. Острозька академія.

2.3. Виникнення і розвиток братських шкіл та їх роль у формуванні національної самосвідомості й культури.

2.4. Києво-Могилянська академія як всеукраїнський культурно-освітній центр.

2.5. Козацька педагогіка-унікальне явище світової педагогічної думки.
3. “Презентація” особи і педагогічних ідей визначних представників XVII – початку XVІІІ ст. (на основі окремих письмових повідомлень і матеріалів):

 • Я.-А. Коменського;

 • Дж. Локка;

 • Ж.-Ж. Руссо.4. Завдання для домашнього письмового опрацювання (Для всіх у зошит з інд. завдань («тоненький»)

4.1. Виписати провідні положення концепції "Українська козацька педагогіка".

4.2. На основі ознайомлення зі Статутом Львівської братської школи зробити письмовий висновок про його роль у формуванні класноурочної системи навчання.
5. Тематика рефератів

5.1. Павло Русин і Юрій Дрогобич - визначні діячі української національної епохи Відродження (Данків-Долинська).

5.2. Князь Костянтин Острозький - меценат українського шкільництва. (Дзюбата-Дроняк)

5.3. Видатні випускники та викладачі братських шкіл і Києво-Могилянської академії. (Кікінчук-Зварич)

5.4. Статути братських шкіл, підручники і навчальні посібники як педагогічні пам'ятки ХVІ-ХVШ ст. (Когутяк-Ілечко).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія : Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Бабишин С. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІІ ст. // Початкова школа.- 1991.- №10.

 3. Біднов В. Школа й освіта на Україні /В кн.: Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – К., 1993.- С. 40-72.

 4. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХУІ-ХУІІ віці // Жовтень.- 1989. - № 1.

 5. Дічек Н. До портрету Феофана Прокоповича : етико-педагогічні домінанти спадщини просвітителя // Шлях освіти. – 2004. - №2. – С.37-41.

 6. Дрогобич Ю. Вступ до книги „Прогностична оцінка 1483 року” // Українська література ХІV-ХVІ ст. – К., 1988.

 7. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури у ХV-ХVІІІст.-К., 1966.

 8. Кравець В. Історія української школи і педагогіки.-Тернопіль, 1994.

 9. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. – К, 1999.

 10. Любар О.О., Федоренко Д.Т. Історія педагогічної думки і освіти в Україні. - Ч.ІІІ.: У неволі. – К., 1996. – 104 с.

 11. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 12. Мицько І. Острозька академія.-К,1990.

 13. Плеханов А. Локк о первоначальном воспитании детей //Дошкольное воспитание. – 1984. - №1. – С. 36-40.

 14. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси / За ред. М.Ярмаченка. – К.,1991.

 15. Руденко Ю., Руденко В. Виховання в учнів лицарської духовності // Рідна школа. – 1996. - №7. – С. 51-55.

 16. Сірополко С. Історія освіти в Україні. 2-е вид. – Львів: Афіша, 2001. – 664 с.

 17. Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний. В кн.:Антология пед. мысли Украинской СССР.- М., 1988.

 18. Українська козацька педагогіка // Народознавство: Газета в газеті "Освіта" 1992.- № 9.

 19. Хижняк 3. Києво-Могилянська академія.—К., 1990.

Схожі:

Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій
Мета: Ознайомити студентів з новими інтерактивними методиками, які стимулюють до пошукової діяльності; сформулювати уміння й навички...
Оцінка запиленості повітря
Практичне заняття № Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до лабораторних досліджень
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Прочитайте текст, з’ясуйте, що є важливим для ділової людини в досягненні успіху
Практичне заняття №2
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009
«Практичне заняття по Живі»
Школа Рідної Віри «Практика виготовлення громових свічок». Підготовка до свята Громниці (Стрітення)
Періодизація історії Японії за середньовіччя
Практичне заняття «Японське суспільство у баченні авторки «Записок біля узголівя» Сей-Сьонагон»
Граматика. Морфологія
Практичне заняття Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма, граматична категорія, граматичне значення
Практичне заняття 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату, повітрообміну, освітлення та засоби їх нормалізації в робочій зоні
Група КП-110 12 лютого 2013 року Дисципліна «Охорона праці в галузі»...
Закон Г. Ома для ділянки електричного ланцюга (кола). Закони (правила) електричних ланцюгів (кіл) Г. Кірхгофа
2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка