ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Сторінка9/12
Дата16.03.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Наголошування слів в українській мові


Наголос – це інтонаційне виділення певного складу в слові.

В українській мові (до речі, як і в російській) наголос є вільним, тобто не закріпленим за певним складом як в англійській, французькій та інших мовах. В українських словах наголос може падати на перший (кóлія, вúпадок, кóлесо, сóсен – сóсон, сóлодощі, дóговір, дóвідка, óбмін), другий (громáдський, ненáвидіти − ненáвисть − ненáвисний, урочúстий), останній склад (веснá, земля', водá, казнá). Відповідно наголошування слів слід тільки запам’ятовувати (котрá година?, о котрíй годині?, украíнський, гуртóжиток, листопáд, перéпустка, данúна, водопровíд, трубопровíд, димопровíд, але електропрóвід). З іншого боку наголос в українській та російській мовах є не тільки вільним, але і рухомим, тобто при відмінюванні слів чи утворенні нових спільнокореневих слів наголос може змінюватися, наприклад:

лíкар – лікарí – лікáрня – лікарня'ний

одрýжувати −одрýжений − одружúти

грíнка – грінкú

смак – до смакý

соляні озéра – два óзера

рукá − рýки − рукú

Наголошуючи слова в українській мові, слід зважати і на деякі моменти:

 1. У багатьох спільнокореневих для української та російської мови словах наголос різний:

укр.

рос.

укр.

рос.

бéсіда

вчóра

вúсоко

глúбоко

кропивá

кухóнний

новúй

пóдруга

бесéда

вчерá

высокó

глубокó

крапúва

кýхонный

нóвый

подрýга

перéкис

перéпис

перéхід

рóзмір

реєстрóвий рукóпис

свердлó

старúй

пéрекись

пéрепись

перехóд

размéр

реéстровый

рýкопись

свéрло

стáрый


По-різному наголошуються і числівники:

укр.

рос.

одинáдцять

чотирнáдцять

сімдеся'т

вісімдеся'т

одúнадцать

четы'рнадцать

сéмьдесят

вóсемьдесят

 1. У складних іменниках чоловічого роду, у яких корінь має лише один склад, наголос падає на префікс: нáкип, нáсип, нáклад, нáклеп, нáрис, нáмір, нáпад, рóзпад, рóзгляд. Наголошений префікс мають також іменники з суфіксом -ок: рóзвиток, нáпрямок, зáлишок, вúсновок, вúпадок.

 2. У віддієслівних іменниках на -ання наголошується [а], як і в дієслові: читáння, наполягáння, писáння, питáння, завдáння, нарахувáння, видавáння, але у двоскладових іменниках наголос падає на кінцевий склад: знання', звання'.

 3. У дієсловах, утворених від вищого ступеня порівняння прикметників, наголошується склад перед суфіксом -іш, -ш-: крáщати, мéншати, густíшати.

 4. У першій особі однини дієслів теперішнього та майбутнього часу найчастіше наголошується закінчення (пишý, ідý, сиджý, принесý, привезý, ношý, вяжý, але шúю, мúю, аналізýю, вважáю, бажáю).

 5. Слова іншомовного походження наголошуються так, як у мові-оригіналі: у французькій на останньому складі – пюрé, бюрó, парí, антрáкт, авенюˈ, амплуá, бастіóн, браслéт, бульвáр, балéт, актúв, аспéкт, візавí, ампíр, Парúж, Гюгó, Дюмá, бланфíкс1; в англійській – на першому: Крóмвель, Бáйрон, Лóндон; у польській, латинській, італійській – на передостанньому: авíзо, автострáда, адáптер, Перуджúно, да Вíнчі, Ботічéллі, Вазáрі, Савонарóлла. Слід запам’ятати наголошування таких часто вживаних іншомовних термінів як азбéст, алкогóль, Гéнуя, індýстрія, квартáл, пріфíкс (тверда ціна), Родóс, спáржа, цéнтнер, фенóмен, протежé (аналогічний наголос у цих словах і в російській мові).

 6. У термінах з частками -кратія, -графія, -лог, а також в одиницях вимірювання з часткою -метр наголошуються ці частки (демокрáтія, аристокрáтія, флюорогрáфія, діалóг, каталóг, полілóг, кіломéтр, сантимéтр, децимéтр). Але якщо частка -лог вживається у слові на позначення людини, то наголос зміщується на склад перед часткою (філóлог, політóлог, маркетóлог, соціóлог, астрóлог, геóлог, алергóлог).

 7. У словах на позначення галузі і працівника цієї галузі наголос однаковий: кулінáрія і кулінáр, металýргія і металýрг, інженéрія та інженéр, гастронóмія і гастронóм, але поліграфíя, хірургíя хоч і полігрáф, хірýрг.

 8. У словах з часткою -поль наголос падає на склад перед часткою: акрóполь, некрóполь, Неáполь, Севастóполь, Сімферóполь.

 9. Займенники той, цей у родовому і давальному відмінках наголошуються на останньому складі (тогó, цьогó, томý, цьомý), а в місцевому, у поєднанні з прийменниками – на першому (на тóму, на цьóму, при цьóму).

 10. Деякі слова, й українські, й іншомовні, мають подвійний наголос: мáркетинг − маркéтинг, тýніка − тунíка, кóледж (у США, Англії) – колéдж (у Франції, Бельгії, Швейцарії), чáрдаш − чардáш, пóмилка – помúлка, весня'ний – веснянúй, військóвий – військовúй, нáрівні − нарíвні – нарівнí, мая'чити – маячúти, речовúна – речовинá, оповíдач – оповідáч, озéрце – озерцé, недáрма – недармá, нýдити – нудúти.

 11. У деяких випадках наголос залежить від значення слова:

артúкул (тип товару; стаття закону)артикýл (рушничний прийом)

брóня (документ) – броня' (захисна обшивка)

вíдомість (документ) – відóмість (відомий)

зáмір (намір) – замíр (наказова форма від дієслова „міряти”)

зáраз (у цю ж мить) – зарáз (за один раз)

контрóлер (пристрій) – контролéр (людина)

крáсити (прикрашати) – красúти (фарбувати)

мáрний (даремний, який не має сенсу: марна праця) – марнúй (змарнілий)

нáзваний (від „називати”) – назвáний (нерідний)

накúдати (доконаний вид) – накидáти (недоконаний вид)

рáпорт (документ) – рапóрт (повторювана частина малюнка на тканині та ін.)

рáдій (хімічний елемент) − радíй (радіти)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Державний вищий навчальний заклад
Голобородько, Я. Ретрансляція кітчу ("Елементал" Василя Шкляра) / Я. Голобородько // Слово і час. – 2003. – №2. – С. 45-47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка