ТЕМА : ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК


Скачати 82.35 Kb.
НазваТЕМА : ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Дата11.12.2013
Розмір82.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
ТЕСТОВА ПЕРЕВІРКА З ПЕДАГОГІКИ
ТЕМА : ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

1.Що називається педагогікою ?

1 Педагогіка – це наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованця.

2. Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і розвиток особистості.

3. Педагогіка вивчає закономірності розвитку дитини і визначає програму цього розвитку..

4.Педагогіка займається організацією спільної діяльності педагога і вихованця.
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

2 .Що визначає виникнення педагогіки як науки ?

1. Об’єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці.

2. Піклування батьків про щастя своїх дітей.

3. Біологічний закон про збереження роду.

4. Прогрес науки і техніки.
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

3.Сьогодні розширюються границі педагогіки як науки і відповідно до цього намагаються дати назву науці про виховання. Який термін найбільш точно визначає «масштаби» сучасної педагогіки ?

1 Педагогіка / від грецького «пайди» - діти та «аго» - веду /.

2. Андрагогіка / від грецького «андрос» - чоловік і «аго» - веду/.

3. Антропогогіка / від грецького «антропос» - людина і «аго» - веду/.
Закінчити думку:

4. Стадії педагогіки можна розглядати в такому порядку :

Народна педагогіка – духовна педагогіка -_____________ педагогіка.
Закінчити думку:

5. Родинна педагогіка сприяє формуванню у дітей ____________________...
Закінчити думку:

6. Виховання дітей та молоді шляхом залучення їх до сезонних робіт, підтримання звичаїв, участі і святах і обрядах передбачає педагогіка __________________.
Із запропонованих відповідей оберіть правильні :

7. Якими є основні завдання козацької педагогіки :

 1. Готувати фізично загартованих , мужніх воїнів;

 2. Виховувати у підростаючих поколінь український національний характер.

 3. Вивчати процеси виховання і навчання особистості.

 4. Формувати високі лицарські якості, пошану до старших, милосердя, прагнення допомогли іншим.


Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

8. Хто першим виділив педагогіку як самостійну науку ?

1. Арістотель. 3.Я.А.Коменський.

2. А.С.Макаренко. 4. В.О.Сухомлинський.

Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

9. В якому столітті педагогіка набула статус самостійної науки ?

1. ХVІ.

2 ХVІІ

3 ХVІІІ.

4.ХІХ
Із запропонованих відповідей оберіть правильні :

10. Що є джерелами педагогіки ?

1. Прислів’я, приказки, пісні, казки, обряди, звичаї.

2.Народна педагогіка.

3.Педагогічні ідеї і теорії прогресивних педагогів минулого.

4. Сучасні педагогічні дослідження.

5. Надбання гуманітарних наук.

6. Надбання різних наук.

7.Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.


ТЕМА : ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ..
Закінчити думку:

11. Навчально-виховна діяльність , що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством є _____________ педагогіки.
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

12. До якої групи включені основні педагогічні категорії (поняття) ?

1. Середовище, спадковість, виховання.

2. Знання, вміння, навички.

3. Виховання , освіта, навчання.

4. Школа, учитель, учні.
Закінчити думку:

13. Цілеспрямований та організований процес формування особистості ______________.
Закінчити думку:

14. Освіта це - _______________________________________________________________
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

15.Цілеспрямована взаємодія учителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички – це __________

1.Виховання

2 Освіта.

3 Навчання.

16.Встановіть відповідність :


 1. Моральні якості. А. Виховання.

 2. Знання.

 3. Вміння. Б. Освіта.

 4. Світогляд

 5. Навички. В. Навчання.

 6. Поведінка.

 7. Викладання.

 8. Формування особистості.

 9. Учіння.


Закінчити думку:

17. Головні завдання педагогіки на сучасному етапі :

- вдосконалення ________________;

- вивчення передового педагогічного досвіду і створення на цій основі _____________;

- модернізація існуючих ________ і___________ навчання і виховання.
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

18. Визначте, до якої групи віднесено науки, що становлять систему педагогічних наук:

 1. Загальна педагогіка, історія педагогіки, етика, філософія, школознавство.

 2. Сурдопедагогіка, естетика, література, дошкільна педагогіка, логіка.

 3. Народна педагогіка, історія педагогіки, загальна педагогіка, педагогіка вищої школи, військова педагогіка, спеціальна педагогіка.

 4. Педагогіка школи, порівняльна педагогіка, історіографія, психологія, тифлопедагогіка.


Із запропонованих відповідей оберіть правильні :

19. З якими дисциплінами педагогіка має прямий зв'язок :

1 .Філософія,

2. Етика.

3. Психологія.

4. Соціологія.

5.Кібернетека.

6. Математика.

7.Хімія.

8.Фізика
Із запропонованих відповідей оберіть правильну :

20.Вивченням виховання займається ряд наук (етика, соціологія, психологія та ін). Який варіант відповіді, характеризує вивчення виховання в аспекті педагогічної науки ?

1. Вивчення виховання як фактора суспільного розвитку.

2.Вивчення виховання як фактора психологічного розвитку людини.

3. Вивчення виховання як фактора морального прогресу суспільства.

4. Вивчення виховання як процесу розвитку і формування особистості.
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.


 1. Розташувати в правильному порядку ланки структури освіти в Україні:

1.Аспірантура ,

2. Вища освіта,

3 Докторантура,

4. Дошкільна освіта,

5.Загальна середня освіта,

6 Післядипломна освіта,

7 Позашкільна освіта,

8. Професійно-технічна освіта,

9.Самоосвіта.
2.Які освітні рівні пропущені ? Запишіть всі освітні рівні в правильному порядку.

Початкова загальна освіта,

базова загальна освіта,

професійно-технічна освіта,

повна вища освіта.
3.Який освітньо-кваліфікаційний рівень буде присвоєно вам по закінченню Канівського училища культури і мистецтв ?

4. Закінчити думку:

Сукупність навчально-виховних закладів, які систематично і послідовно здійснюють виховання , навчання і підготовку до життя підростаючих поколінь відповідно до завдань суспільства , становлять _________________.


 1. Дотримання яких умов є вирішальним для приєднання України до Болонського процесу?

 1. Введення двоциклового навчання.

 2. Модульні технології навчання.

 3. Запровадження системи кредитів.

 4. Контроль якості освіти.

 5. Зміна національних законодавчих актів у сфері працевлаштування.

 6. Забезпечення працевлаштування випускників.

 7. Сприяння підвищенню інтересу громадян до вищої освіти.

 8. Розширення мобільності студентів, викладацького складу та іншого персоналу.


ТЕМА : ЗМІСТ ОСВІТИ.
1. Що ви розумієте під змістом освіти ? Виберіть правильну відповідь.
1. Зміст освіти – це чітко окреслена система знань, умінь та навичок, якими учні оволодівають у певних навчальних закладах.

2.У змісті освіти окреслено перелік навчальних дисциплін, факультативів, які вивчаються у школі.

3.Зміст освіти регламентує обсяг знань, які відкриті вченими.

4. Правильної відповіді немає. 1. Провідне завдання освіти – давати учням матеріал, що розвиває розумові сили, мислення, уяву, пам'ять, здібності, так вважали прибічники теорії _________ освіти.
 1. Критерієм для відбору навчального матеріалу повинна бути степінь його придатності для життя, для практичної діяльності учнів у майбутньому, таку думку висловлював Г.Спенсер , прибічник теорії_________________ освіти.
 1. Традиційно виділяють ______ види освіти : загальну,...
 1. Сукупність знань про головні галузі й наукові принципи виробництва, оволодіння певними вміннями й навичками обслуговування найпростіших технологічних процесів – це _______________ освіта.
 1. На що спрямована професійна освіта ?
 1. Які документи визначають зміст освіти ?

 1. Накази, рішення педагогічної ради, методичні матеріали Міністерства освіти і науки України.

 2. Навчальні програми, навчальні плани, методичні матеріали Міністерства Освіти і науки України.

 3. Навчальні програми, навчальні плани, підручники та посібники.

 4. Підручники, рішення педагогічної ради, навчальні програми.


ТЕМА : ПРОЦЕС НАВЧАННЯ.
1. Що називається дидактикою ? Виберіть правильну відповідь.

1. Дидактика – це галузь педагогіки, яка розробляє закономірності, принципи, форми і методи навчання та освіти.

2. Дидактика – це наука , яка досліджує особливості діяльності вчителя.

3. Предметом дидактики є методи навчання дітей.

4. Правильної відповіді немає.
2. Яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики ?

1. Педагогіка – окрема методика – дидактика.

2. Дидактика – педагогіка – окрема методика.

3. Педагогіка – дидактика – окрема методика.

4. Дидактика – окрема методика – педагогіка.
3.Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком ? Виберіть правильну відповідь.

1.Навчання і розвиток – процеси, які незалежні один від одного.

2. Навчання повною мірою визначається розвитком. Рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання. Але навчання не впливає на розвиток.

3. Навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені. Навчання залежить від розвитку, але в свою чергу сам розвиток стимулюється навчанням. Навчання веде за собою розвиток.

4. Правильної відповіді немає.

4. Що називається навчанням ? із наведених відповідей оберіть одну правильну.

1. Навчання – це діяльність учнів, в результаті якої здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості.

2. Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів , у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування умінь і навичок.
5. Яка схема відображає шлях пізнання наукової істини ?

1. Розум – закони природи.

2. Теорія – практика.

3. Живе спостереження – абстрактне мислення – практика.

4. Корисність знань – істинність знань.
6. Розмістіть у логічній послідовності компоненти структури процесу учіння.

1.Застосування(відтворення)

2.Розуміння.

3. Сприймання.

4.Узагальнення.

5. Систематизація.

6. Запам’ятовування.
7.У яку групу включені поняття, що належать до функцій навчання ?

1. Знання, методи, принципи.

2. Виховання, діагностика, форми.

3. Освіта, розвиток, виховання.

4. Правильної відповіді немає.
8.Назвіть головні положення , на які спирається навчання :

1. Закономірності розвитку.

2. Методи і засоби.

3. Принципи навчання.

4. Правильної відповіді немає
9.Яке визначення „принципи навчання” ви вважаєте правильним ?

1. Принципи навчання – це організаційні форми стимулювання учнів до пізнавальної діяльності.

2. Під принципами навчання розуміють засоби , які е провідними чинниками діяльності учнів.

3. Принципи навчання – це вихідні положення ( вимоги) , які визначають зміст, форми і методи навчальної діяльності .

4. Правильної відповіді немає.

Схожі:

13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз­витку особистості
Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії і практики аналізу політики: Пер з анг
Тема Політична аналітика як наука. Етапи становлення політичної аналітики. Інформаційне забезпечення аналітичного процесу
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч посібник...
Тема Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки фахівця. Психологія та педагогіка як науки
Тема Політика як соціальне явище. Політологія як наука (2 години)
Політика як суспільне явище: підходи до визначення, становлення політики та політичних відносин як результат історичного розвитку....
ТЕМА: ВИДАВНИЧА ТА РЕДАКТОСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗЕМЛЯХ НАДНІРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ДО 50-Х РР. ХІХ СТ
Харків як джерело національно-культурного відродження Надніпрянської україни. Становлення та розвиток Харківського університету 1805...
— наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Етапи
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості
1. Загальні засади дошкільної педагогіки Дошкільна педагогіка, як...
Загальними засадами дошкільної педагогіки є її предмет, особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної...
РОЗВИТОК ДУХОВНО–ТВОРЧОЇ
Му пріоритетним завданням навчання в початковій школі на сучасному етапі повинно бути не лише сформувати в учнів певну суму знань,...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка