ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ


Скачати 51.07 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Дата02.04.2013
Розмір51.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ТЕОРІЯ

 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

 2. Поняття «національна», «літературна» і «державна» мова. Їх функції і шляхи утворення. Найістотніші ознаки літературної мови.

 3. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 4. Типи комунікаціЇ, перешкоди та бар’єри комунікації.

 5. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 6. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.

 7. Ґендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 8. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 9. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Вибір мовних одиниць у мовленні.

 10. Етикет телефонної розмови.

 11. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

 12. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.

 13. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

 14. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

 15. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 16. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

 17. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

 18. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 19. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 20. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

 21. Етикет службового листування. Типи листів.

 22. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 23. Підстилі наукового стилю і жанрові різновиди, які функціонують в їх межах.

 24. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

 25. Класифікація документів.

 26. Національний стандарт України. Реквізити документів.

 27. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.

 28. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.

 29. Довідково-інформаційні документи.

 30. Документація з кадрово-контрактних питань.

 31. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 32. Кодифікація і стандартизація термінів.

 33. Термінологія обраного фаху.

 34. Текст як форма реалізації професійної діяльності, його ознаки, функції, структурні особливості.

 35. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень.

 36. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 37. Реферат як жанр академічного письма. Складники реферату.

 38. Анотування і реферування наукових текстів.

 39. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 40. Рецензія і відгук як жанрові різновиди науково-інформаційного підстилю наукового стилю.

 41. Основні правила оформлювання покликань.

 42. Основні правила бібліографічного опису.

43. Оформлювання результатів наукової діяльності.

44. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

45. Переклад і редагування наукового тексту.
ІІ. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ.
МОВНІ НОРМИ (підготуватися до практичних завдань з редагування згідно з мовними нормами)

1. Фонетичні та орфоепічні мовні норми. Правила вимови та акцентуації.
2. Орфографічні мовні норми.

2.1. Чергування і / й, у / в, з / із / зо (зі).

2.2. Ненаголошені е / и в коренях та префіксах.

2.3. Правопис і / и в основах українських та іншомовних слів.

2.4. Правопис приголосних у кінці префіксів. Буква з чи с?

2.5. Чергування приголосних при додаванні суфіксів –ськ(ий), -ств(о).

2.6. Спрощення в групах приголосних.

2.7. Сполучення йо, ьо.

2.8. Уживання м’якого знака в українських та іншомовних словах.

2.9. Уживання апострофа перед я, ю, є, ї в українських та іншомовних словах.

2.10. Подвоєння і подовження приголосних. Подвоєння букв в іншомовних словах.

2.11. Букви а / я, у / ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни.

2.12.Правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс.

2.13. Правопис часток: окремо і через дефіс.

2.14. Правопис сполучників: разом, окремо, через дефіс.

2.15. Уживання не з частинами мови (з іменниками, прикметниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, прислівниками).

2.16. Уживання ні з частинами мови.

2.17. Правопис слів із чатсинами напів- і пів-.

2.18. Правопис складних іменників, прикметників, вигуків тощо.

2.19. передача російських власних назва українською мовою.

2.20. Уживання великої букви.

2.21. Правила переному слів.


 1. Пунктуаційні мовні норми.

  1. Крапка, крапки, знак питання, знак оклику.

  2. Уживання лапок і дужок.

  3. Пряма, непряма і невласне пряма мова.

  4. Розділові знаки при цитатах.

  5. Тире в неповному реченні, тире між підметом і присудком.

  6. Кома:

   1. при порівняльному звороті;

   2. між однорідними членами речення;

   3. при звертанні;

   4. при відокремленому додатку і відокремленій обставині;

   5. перед як;

  7. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.

  8. Речення зі вставними і вставленими сполуками. Вставні слова, речення і словосполучення.

  9. Кома і тире при відокремленому означенні і відокремленій прикладці.

  10. Кома або тире при відокремлених уточнюючих членах речення.

  11. Розділові знаки в складносурядних реченнях.

  12. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.

  13. Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях.

Оформлення документів.

 1. Реквізити документів (розташування на аркуші).

 2. Листи.

 3. Заява. Доручення. Пояснювальна записка.

 4. Автобіографія. Резюме.

 5. Характеристика. Рекомендаційний лист.

 6. Рецензія. Відгук.

 7. Анотація.

 8. План. Тези.

 9. Протокол. Витяг з протоколу.

 10. Бібліографія. Покликання. Цитування.

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Питання до підсумкового контролю
Початок формування людської цивілізації на території України. “Неолітична революція”. Трипільська культура
Питання для підсумкового контролю з Етики та естетики
Художні особливості мистецтва Північного Відродження (Нідерланди, Німеччина, Франція)
14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Джерела цивільного права. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Виникнення теорії алгоритмів. Область завдань, які розв’язуються за допомогою теорії алгоритмів
Питання для підсумкового контролю
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка