Комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 гімназія»


Скачати 143.6 Kb.
НазваКомплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 гімназія»
Дата11.12.2013
Розмір143.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Спільніченко Таміла Валеріївна,


заступник директора

з навчально-методичної роботи

Шполянський навчально-виховний

комплекс «Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №3 – гімназія»В даній статті розкрито основні напрямки гуманної педагогіки, визначено завдання сучасної школи, основи гуманно-особистісного підходу до організації навчально-виховного процесу, шляхи впровадження особистісно зорієнтованого підходу до організації педагогічного процесу задля ефективного навчання, розвитку та виховання учня.

Створення комфортних умов для розвитку особистості на основі гуманно-особистісного підходу в освітньому процесі.
Наше покоління людей – людей третього тисячоліття, живе в такому темпі науково-технічного процесу, де кількість інформації кожні 3-5 років подвоюється. Темпи такого (науково-технічного) прогресу ставлять перед системою освіти принципово нове завдання: сформувати особистість, яка адекватно реагувала б на будь-які зміни навколишнього світу. У час розвинених телекомунікацій, надсучасних мультимедійних технологій, могутніх економічних потрясінь та постійних змін в соціальному житті, можливість встигати за калейдоскопом змін у світі, може лише соціально активна, підготовлена людина, креативність, творчість, лідерські якості та суспільно-корисна діяльність якої сприятимуть самовдосконаленню та подальшому суспільному прогресу.

В умовах становлення сучасної школи шлях до демократичної, цивілізованої держави обумовлений не стільки економічними та політичними пріоритетами, скільки формуванням соціально-комунікативної активності, загальним рівнем розвитку кожної особистості, її свідомості й самосвідомості та їх реалізаціями творчого потенціалу.

Нові соціальні запити, зміни у сфері науки та виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів і засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) підкреслює, що освіта ХХІ століття - це освіта для людини, її стрижень - розвиваюча культуротворча домінанта.

В наш час гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно зорієнтовану. Тому актуальним є навчання та виховання особистості, яке базується на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку та самонавчання, осмислення визначення своїх можливостей і життєвих цілей.

З огляду на це, завдання сучасної освіти полягає, насамперед, у створенні умов, що максимально забезпечують становлення і всебічний розвиток кожного учня.

Основні положення, що обґрунтовують доцільність створення сприятливих умов, визначено у Законі України "Про освіту". Як зазначено в державному документі, вітчизняна система ґрунтується на принципах, що мають вагоме значення у створенні належних умов навчання і виховання. До таких належать принципи гуманізму, демократизму, доступності, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, наступності, розвитку тощо.

За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Значний внесок щодо обґрунтування особистісно-гуманного підходу до виховання дітей і підлітків вніс Ш. Амонашвілі, чий багаторічний досвід науково-педагогічної діяльності призвів до переконання, що для вирішення виховних завдань є два підходи - імперативний і гуманістичний.

Імперативного характеру виховання набуває, коли вибудовується без врахування особистісних особливостей і потреб дітей. Педагог у цьому випадку впевнений, що дитина обов'язково буде чинити опір виховним діям, а отже необхідно її примусити суворими вимогами, імперативами.

Гуманістичний підхід полягає в тому, що вихователь оптимістично мислить про дітей, ставиться до них як до самостійних суб'єктів, здатних діяти за власним вибором, бажаннями, переконаннями. Інакше кажучи, педагог виходить із того, що у кожної дитини в її вчинках є особистісний зміст і особистісна значущість, на які необхідно спиратись у виховному процесі. А якщо такий особистісний смисл відсутній, слід допомогти дитині його знайти.

На думку Ш. Амонашвілі, виховувати дитину гуманно, це, по-перше, створювати найкращі умови для її цілеспрямованого особистісного, соціального і педагогічно значущого розвитку, виховання, збагачення знаннями і досвідом, по-друге, керувати цим процесом у злагоді з потребами міцніючих внутрішніх сил, враховуючи позиції самої дитини, її інтересів.

Відповідаючи на запитання про зміст поняття "гуманна педагогіка", сам Ш. Амонашвілі каже: "Ця педагогіка сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її природою. Вона бачить у дитині її безмежність, усвідомлює її космічність і веде, готує її до служіння людству протягом усього життя. Вона затверджує особистість в дитині шляхом виявлення її свобідної волі й будує педагогічні системи, процесуальність яких визначає любов учителя, оптимізм, високо духовна моральність. Вона заохочує педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва.

Суть гуманно-особистісного підходу до Дитини Шалва Амонашвілі вбачає в тому, що вчитель, виступаючи творцем педагогічного процесу, засновує його на порухах природних особливостей Дитини, спрямовує її на повний розвиток сил і здібностей, які виявляються в багатогранній діяльності Дитини, націлює її на прояви і ствердження особистості Дитини, насичує її найвищими зразками прекрасного в людських взаєминах, у науковому пізнанні, у житті.

Свої погляди та ідеї гуманно-особистісної педагогіки академік Ш.О. Амонашвілі розкриває у творах "Здравствуйте, дети!", "Как живете, дети?", "Единство цели", "Размышления о гуманной педагогике", "Школа Жизни" та інші.

Гуманно-особистісний освітній процесс, за глибоким переконанням Ш.О. Амонашвілі, має спиратися на досконале розуміння цілісної природи дитини, її природних рушійних сил, що виявляються в прагненні дитини до розвитку, до дорослості, до свободи.

За словами Ш.О. Амонашвілі: «Гуманна педагогіка – це велика мудрість, у якій стверджується педагогіка світла. Гуманна педагогіка – це та, яка може наблизити дитину до пізнання самих себе. Обов’язок вчителя– дати радість пізнання. Учитель – творець, який дозволяє дитині відкрити самого себе. Він віддається безкорисливо, щоб продовжити себе у своїх вихованцях, дати їм крила для польоту у життя»

На основах гуманно-особистісного підходу визначені завдання сучасної школи, які полягають в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини.

З метою реалізації основних завдань Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховання свідомого громадянина України педагогічний колектив нашого НВК спрямовує свою роботу на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

Навчально-виховний процес в нашому навчально-виховному закладі будується на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи соціальної служби, науково обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму; на основі забезпечення гармонійного розвитку та виховання загальнолюдських цінностей, формування базової культури учнів, зміцнення духовного, психічного, фізичного здоров’я, наданні допомоги у саморозвитку кожного школяра.

Основними завданнями навчально-виховного процесу є:

- Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.

- Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

- Формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя.

- Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.

- Розробка і впровадження здоров’язберігаючих технологій.

- Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору.

- Співпраця колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження ізміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.

- Здійснення профільного навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Головною дійовою особою навчального процесу є учень. Отже Концепція розвитку НВК повністю підпорядкована освітній меті навчання - виявленню здібностей кожного вихованця, всебічного розвитку його здібностей, формуванню фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно – спроможної особистості.

Початкова школа - це особлива ланка, яка створює підґрунтя для всієї загальної середньої школи. У молодшому шкільному віці поступово із надр ігрової діяльності визріває і формується навчальна діяльність як новоутворення цього віку.

Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів на засадах гуманної педагогіки.

Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

- Гуманність навчально-виховної взаємодії;

- Цілісність і системність навчально-виховного процесу;

- Особистісну спрямованість навчання і виховання;

- Дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

- Взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

«Особистість виховує особистість - це азбука виховного процесу» - від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання. Ш.О. Амонашвілі привертає увагу до того, що навчаючи і виховуючи, вчитель залучає дітей до матеріальних і духовних .цінностей минулих поколінь. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності.

В своїй роботі вчителі початкової школи реалізують принципи гуманної педагогіки:

- одухотворення середовища навколо дитини,

- утвердження у дитині її особистості

- вияв творчого терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні.

Фундаментальність початкової освіти не лише у міцності знань, а й формуванні ключових компетентностей:

-  уміння вчитися

- здоров’єзберігаючих

- загальнокультурних

- громадянських

- підприємницьких

- інформаційно-комунікативних.

Продовжуючи навчання учнів у середній та старшій школі педагогічний колектив ставить перед собою мету- виховувати творчу особистість, упевнену у своїх силах, здатну до саморозвитку, самовиховання та самоосвіти. Для здійснення цього завдання вчитель повинен бути не тільки носієм інформації, але й педагогом, психологом, здатним здійснювати адекватну психологічну підтримку і корекцію особистості, яка формується в такий непростий період розвитку суспільства.

Вчитель повинен памятати про те, що серцевиною школи, центром уваги є особистість дитини, її духовний світ, цінності, прагнення, творчі нахили та здібності. І звичайно до цього прагне творча людина. Це людина, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, оригінальне, неповторне.

Для того щоб сформувати таку особистість в умовах загальноосвітнього навчального закладу, маємо створити належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня, задоволення навчальних потреб, використовувати особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу задля ефективного навчання, розвитку та виховання кожного учня.
Уже протягом декількох років наш педагогічний колектив працює над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми – «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованих систем та технологій». Даній темі підпорядкована робота всіх методичних підструктур, що в свою чергу забезпечує реалізацію поставлених завдань навчально-виховного процесу.
Назва кафедри Проблема, над якою працює кафедра

- природничих дисциплін

Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання на уроках природничого циклу.

- суспільствознавчих дисциплін

Спрямування процесу навчання на розвиток особистості учня через реалізацію принципів індивідуалізації та диференціації.

- іноземних мов

Актуалізація особистісних знань і вмінь учнів та формування нових на основі впровадження проектних технологій навчання.

- мовно-літературних дисциплін

Підвищення результативності уроків на основі особистісно орієнтованого навчання та виховання.

- фізико-математичних дисциплін

Використання сучасних освітніх технологій та моніторингових досліджень на основі особистісно орієнтованого навчання.

- фізичного виховання та ЗВ

Формування активності учнів як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу.


- художньо-естетичних дисциплін

Розвиток творчих здібностей дітей шляхом особистісно орієнтованого підходу з використанням інтерактивних методів навчання.

- виховної роботи

Утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі, сприяння становленню учнів як особистості.

Методоб’єднання вчителів початкових класів

Організаційно-методичне

та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення рівня знань, розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи учнів школи І ступеня.


Вчителі-предметники впроваджують в свою практичну діяльність сучасні технології навчання, використовують новітні освітні технології, реалізують актуальні питання з дидактики, педагогіки, психології.

В основу роботи вчителів НВК покладено вивчення здібностей особистості учня на основі раціонального й педагогічно доцільного застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності, творчості, самоконтролю навчання шляхом упровадження фрагментів нових технологій навчання, використання активних форм навчальної праці.

Значна увага приділяється використанню сучасних освітніх технологій та моніторингових досліджень на основі особистісно орієнтованого навчання.

Учителі навчально-виховного закладу ведуть пошук раціональних шляхів не тільки розвитку інтелекту, інтересу учнів до навчального предмета, а також збагачення їхніх знань, розширення кругозору, виховання творчої особистості на основі ідей особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання учнів.

З метою забезпечення психолого-педагогічних та організаційних умов для запровадження інноваційних форм і методів навчально-виховного процесу, зумовлених системою роботи вчителя, що орієнтована на розвиток особистісних характеристик учня, в навчально-виховному закладі функціонують психолого-педагогічний семінар та теоретичний семінар «Акценти» по проблемі: «Вдосконалення структури і форм навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованих систем та технологій». Робота семінарів спрямована на забезпечення педагогічних умов (організаційних, дидактичних, науково-методичних) щодо реалізації науково-методичної проблеми та наданні вчителеві науково-педагогічної та методичної консультативної допомоги в роботі.

Завданням вчителя є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, виявлення її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Вирішення цих складних завдань великою мірою залежить від особистості педагога — важливого чинника формування особистості школяра. У реальній діяльності вчитель наочно демонструє засвоєні ним моделі поведінки, соціальні норми й цінності. Його індивідуально-психологічні якості зумовлюють ціннісно-змістові уявлення вихованця.

Знання, уміння, здібності вчителя лише тоді вражають нас своїми результатами, коли вони осяяні громадянською спрямованістю особистості вчителя, його гуманістичною позицією, яка так ємко виражена в принципах педагогічної діяльності Ш.О. Амонашвілі: любити дітей; олюднити середовище, в якому живе дитина, з метою забезпечення їй душевного комфорту й рівноваги; прожити в дитині своє дитинство, щоб пізнати життя дитини.

Позиція вчителя, його ідеали, його ціннісні орієнтації — не лише приклад для вихованців, а й стрижень його професійної майстерності. "Майстром стає той, хто, піклуючись про технологію виховного процесу, розвиває всю систему стосунків, що забезпечують вільний розвиток кожного, хто постійно прагне вийти за межі досягнутого, висуваючи все нові й нові завдання" (Шалва Амонашвілі).

Саме такий учитель, майстер своєї справи, покликаний сприяти становленню школи ХХІ століття — "Школи Радості", "Школи Життя", школи, готової взяти на себе відповідальність за виховання в Дитині Шляхетної Людини шляхом розкриття її особистих якостей.

Сьогодні реалізація високої гуманістичної місії середньої освіти полягає в підготовці компетентного випускника. Адже школа - це не лише місце, де здобувають знання, уміння та навики. У школі розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва компетентність. У школі може і має відбуватися становлення індивідуально-особистісної життєтворчості учня.

Досягнення особистістю життєвого успіху в сучасних суспільних умовах можливе лише за її соціальної активності, самореалізації, життєвої компетентності, життєтворчості. Особистість повинна створити свій життєвий успіх, знайти себе в сучасних соціально-економічних умовах.

Істотні зміни в середній освіті вимагають визначення нової моделі випускника, яка повинна найбільш адекватно відповідати як потребам сучасної особистості, так і вимогам сучасного суспільства.

Отже діяльність педагогічного колективу НВК спрямована на виховання компетентного випускника – молоду людину, яка володіє життєвими навичками та компетентностями, необхідними для успішного вирішення життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне життя,

мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і ризиків, які висуває до нього сьогодення.

Сучасні діти - це майбутні громадяни, професіонали, надія української нації, які повинні спрямовувати свою соціальну активність і знання на користь того суспільства, в якому вони зростають.


Список використаної літератури

 1. Амонашвілі Ш.А. Здравствуйте, дети! — М.: Просвещение, 1983.

 2. Амонашвілі Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. — Минск: Универс, 1990.

 3. Амонашвілі Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М., 2001.

 4. Амонашвілі Ш.А. Школа Жизни. — М., 2000.

 5. Бех І.Д. Почуття успіху у вихованні особистості // Початкова школа. — 2004. — N 12; 2005. — N 1.

 6. Виговська О.І. Особистісно орієнтоване навчання: як його технологізувати // Завуч.- 2000.- №1

 7. Дроздович Н.Г. Найголовніша умова розвитку особистості дитини – творче середовище // Педагогіка толерантності.- 2000.-№1

 8. Єрмак Л.О. Виховання особистості в сучасній школі // Директор школи.- 2002.-№6

 9. Кищенко В.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація // Завуч- 2002.-№23-24

 10. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Освіта України.-2002.-№33

 11. Ліворук О.І. Особистісно зорієнтоване навчання і виховання // інформаційно-методичний журнал Школа.-2009.-№8(44)Схожі:

Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Схвалено методичною радою Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-ліцей», протокол №3...
Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Схвалено методичною радою Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-ліцей», протокол №3...
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
Представлення козацького куреня
Вас вітає курінь«Джура» Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» №5
МОРИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ Дошкільний навчальний заклад...
Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа
ПЛАН роботи навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія"
Кредо закладу: Творчість це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це налаштованість...
Назва навчального закладу
Боярський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лисянської районної ради...
Величко Юлія Григорівна вчитель історії та правознавства
Богодухівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної...
6 клас Декоративно-прикладне мистецтво. Символізм української вишивки. Диво рушника
Бубнівсько-Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської...
ПЛАНРОБОТ И
Зорянського, Великоомелянського НВК «школа-гімназія», Квасилівського, Новолюбомирського, Клеванського НВК «школа-ліцей», Оржівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка