ПРАВИЛА


НазваПРАВИЛА
Сторінка9/11
Дата05.05.2013
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Цифрові позначення, що містяться у назві вулиць або підприємств передаються словами. Слова “проїзд”, “проспект”, “квартал”, “провулок” повинні бути написані повністю.

263. Телеграми можуть адресуватися “до запитання”, на номер абонементної скриньки, військової частини, АТ, АТ/Телекс, а також на номер квартирного телефону і факсимільного апарата.

264. У телеграмі, адресованій на номер квартирного телефону або факсимільного апарата, зазначається також повна адреса абонента.

Не дозволяється приймати телеграми з позначкою “до запитання” у військові частини та до установ, на які покладено виконання покарань.

У телеграмах, адресованих у міста, на номер абонементної скриньки чи військової частини, “до запитання”, обов’язково зазначається пункт призначення та номер відділення поштового зв’язку.

265. У разі коли адресат повинен дати відповідь, але не знає адреси відправника, дозволяється замість адреси зазначати: “відправникові телеграми від ... (дата) НР ...(номер)”. При цьому адресата необхідно попередити про те, що його телеграма може бути не доставлена, якщо в пункті її подання відправник не зазначив своєї адреси.

Наприклад: ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ВІДПРАВНИКОВІ

ТЕЛЕГРАМИ ВІД 10 ЛИПНЯ НР 19.

266. У телеграмах, адресованих підприємствам, установам та організаціям, замість адреси і повної назви адресата можуть використовуватися їх умовні чи скорочені позначення, які реєструються оператором або підприємством поштового зв’язку. У таких телеграмах адреса зазначається в такій послідовності:

1) пункт призначення, номер відділення поштового зв’язку, умовна або скорочена адреса, присвоєна адресату та зареєстрована ним у пункті, з яким укладено договір про доставку телеграм, посада або прізвище адресата.

Умовна адреса повинна складатися з одного легкого для читання слова не більш як із 6 літер, скорочена адреса — з одного слова не більш як із 15 літер з обов’язковим зазначенням номера відділення поштового зв’язку, з яким укладено договір про доставку телеграм.

Наприклад: ДНІПРОПЕТРОВСЬК 5 ОРІОН

КИЇВ 110 ПРОМТЕХМОНТАЖ.

Не допускається зазначення умовних і скорочених адрес, що складаються з власних назв (назви населених пунктів, річок тощо).

Про реєстрацію умовних або скорочених адрес підприємства, установи та організації повідомляють своїх кореспондентів;

2) пункт призначення, номер абонентської установки, умовна або скорочена адреса (за бажанням), прізвище адресата.

Наприклад: КИЇВ АТ/ТХ 361162 МЕЗОН МИХАЙЛЕНКУ;

3) номер схеми (літерами).

Наприклад: СХЕМА ДЕСЯТЬ.

267. У телеграмі на адресу судна, що перебуває в плаванні, необхідно зазначити місто та номер відділення поштового зв’язку, де розташоване пароплавство чи управління флоту, якому належить судно, або порт приписки і назву судна.

Наприклад: ОДЕСА 35 ТЕПЛОХІД ЗІРКА КАЮТА 28 МОРОЗЕНКУ.

У телеграмі на адресу пасажира річкового судна необхідно зазначити назву міста (пристань), де повинна бути вручена телеграма, назву судна, його рейс і прізвище адресата.

Наприклад: КАНІВ ПРИСТАНЬ ТЕПЛОХІД ШЕВЧЕНКО

РЕЙС КИЇВ-ОДЕСА КАЮТА 5 ПЕТРЕНКУ.

268. Телеграма на одну адресу може бути адресована одній або кільком особам.

269. Телеграму з однаковим текстом та адресуванням у кілька пунктів і на кілька адрес відправник подає на телеграф у кількості примірників, яка відповідає кількості адрес (отримувачів телеграм), із зазначенням на кожному примірнику окремо тільки пункту призначення і адреси, за якою необхідно доставити телеграму.

270. Телеграми з однаковим текстом та адресуванням у кілька пунктів і на кілька адрес можуть бути будь-якої категорії і виду.

Позначка про категорію і вид телеграми ставиться перед найменуванням пункту призначення.

271. Знаки, в тому числі розділові, в телеграмах можна подавати як відповідними позначками, так і словами, повністю або скорочено (за бажанням відправника):

. крапка крп

, кома ком

: двокрапка або знак ділення двкрп

’ апостроф

( ліва дужка джк

) права дужка джк

- тире або знак віднімання

+ плюс

? знак питання

= знак рівності

/ дріб або знак ділення.

У групах цифр розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, тире, плюс) подаються відповідними позначками.

Зазначені нижче знаки в телеграмах пишуться тільки словами:

№ номер або нр

! знак оклику

% відсоток.

272. Телеграми, що надсилаються фізичними особами на адресу підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища відправника.

273. Телеграми, що надсилаються фізичними особами на адресу органів державної влади, а також на адресу підприємств, установ та організацій, від яких передбачається отримати відповідь, приймаються із зазначенням прізвища, імені та по батькові, адреси або місця роботи чи навчання відправника.

274. Перелік обмежень, установлених для приймання телеграм, наведено в додатку 4 до цих Правил.

Організація приймання телеграм

275. У прийнятих телеграмах підраховується кількість слів, згідно з якою визначається вартість телеграм, і забезпечується контроль за точністю передавання тексту.

276. Плата справляється за всі слова телеграми, до яких включаються службові позначки про категорію і вид телеграми, адреса, у тому числі номер відділення поштового зв’язку, всі слова тексту з розділовими знаками і підпис.

277. За надані послуги з відправника, крім плати за кількість слів, справляється телеграфний збір згідно із затвердженим в установленому порядку тарифом.

278. Розрахунок за телеграми провадиться:

готівкою;

у рахунок внесеного авансу;

талонами оплаченої відповіді;

у кредит (якщо телеграму прийнято по телефону);

розрахунковими чеками установ банків.

279. Якщо розрахунок за телеграми провадиться готівкою, виписується розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.

280. Внутрішні термінові телеграми приймаються до міст обласного значення та обласного підпорядкування, м. Сімферополя (Автономна Республіка Крим), до мм. Києва та Севастополя, міст районного значення і доставляються з 8 до 21 години.

Оформлення телеграм підприємств, установ та організацій

281. У телеграмах підприємств, установ та організацій зазначається прізвище відправника. У нижній (безоплатній) частині телеграми зазначається посада особи, яка її підписала, умовна (скорочена) адреса чи повне найменування підприємства, установи, організації, що засвідчується печаткою.

282. У телеграмах з однаковим текстом, адресованих у кілька пунктів або за кількома адресами, підписується тільки оригінал. На інших примірниках підпис може бути відтворений на друкарській машинці або іншим способом і засвідчується відповідальною особою підприємства, установи, організації та печаткою.

283. У телеграмах, підписаних керівниками кількох підприємств, установ або організацій, кожен підпис засвідчується відповідною печаткою.

284. Телеграми від підприємств, установ та організацій у рахунок внесеного авансу приймаються за окремими списками, які складаються у двох примірниках.

Один примірник списку, в якому зазначається загальна вартість прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф повертається відправникові як документ про підтвердження суми коштів, що підлягає списанню з авансового рахунка. Строк повернення списків узгоджується з відправником.

Приймання телеграм мережею АТ/Телекс

285. Мережею АТ/Телекс передаються і приймаються телеграми усіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою “засвідчена”, з доставкою на художніх бланках та з оплаченою відповіддю.

286. Номер, за яким установлюється абонентський зв’язок, повинен відповідати номеру АТ чи АТ/Телекс абонентської установки.

287. У заголовку телеграми, що передається мережею АТ/Телекс, зазначаються місце подання, номер абонентської установки і через дріб порядковий номер телеграми, кількість слів, число і через дріб місяць та час подання.

Наприклад: КИЇВ 132131/15 26 10/5 1223 =.

Тарифікація телеграм, які передаються на місцевий телеграф, здійснюється послівно.

Приймання телеграм по телефону в кредит

288. З квартирних телефонів, а також з будь-яких телефонів у сільській місцевості телеграми приймаються у кредит з наступною оплатою їх вартості.

По телефону приймаються телеграми всіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою “засвідчена” та міжнародних.

289. Телеграми підприємств, установ та організацій приймаються по телефону за попередньою домовленістю.

Приймання міжнародних телеграм

290. Міжнародні телеграми приймаються оператором, підприємствами поштового зв’язку тільки з пунктів, де налагоджено телеграфний зв’язок.

291. Підприємства, установи, організації можуть передавати міжнародні телеграми з абонентських установок оператору з використанням мережі АТ/Телекс.

292. Анулювання міжнародної телеграми, якщо її ще не передано, можливе на прохання відправника за пред’явлення ним документа, що посвідчує особу.

293. Оброблення міжнародних телеграм здійснюється згідно з Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм (далі — Інструкція), яка затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та зв’язку.

294. Міжнародна телеграма складається у такій послідовності: службовий заголовок, адреса, текст, підпис. Службовий заголовок складається працівниками зв’язку.

295. Платні службові позначки зазначаються в телеграмі перед адресою повністю або скорочено.

296. У міжнародній телеграфній службі загального користування встановлено такі категорії телеграм і позначки:

а) телеграми, що підлягають обов’язковому прийманню:

SVH — телеграми, що стосуються безпеки людського життя;

ETATPRIORITE або ETAT — урядові телеграми;

OBS — метеорологічні телеграми;

RCT — телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни;

б) телеграми, для яких передбачається надання особливих послуг:

URGENT — термінові передавання і доставка;

TFx — телеграма із замовленням про передавання по телефону;

TLXx — телеграма із замовленням про доставку телексом;

FAXx — телеграма із замовленням про доставку факсимільним зв’язком;

LX, LXDEUIL — телеграми на бланку “люкс”;

LT, LTF — телеграми-листи (звичайні та урядові);

POSTFIN — поштові фінансові телеграми.

Міжнародні телеграми, щодо яких згідно з Інструкцією встановлено обмеження, не приймаються.

297. Право подання міжнародних урядових телеграм має Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри України, Голова Конституційного Суду України, головнокомандувачі сухопутних, морських та повітряних сил України, керівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав.

298. Урядові телеграми дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав повинні засвідчуватися печаткою відповідного представництва (установи), а також підписом уповноваженої особи.

299. Відправник урядової телеграми сам визначає, чи повинна його телеграма користуватися пріоритетом. У телеграмах з пріоритетом перед адресою ставиться службова позначка ETATPRIORITE, у телеграмах без пріоритету — позначка ЕТАТ, за які справляється плата.

Міжнародні урядові телеграми оплачуються за звичайним тарифом.

Відповіді на урядові телеграми також вважаються урядовими телеграмами.

Право подання телеграми у відповідь як урядової надається адресату після пред’явлення отриманої ним вхідної урядової телеграми.

300. Право подання телеграм з позначкою OBS мають метеорологічні служби, центри та станції. У таких телеграмах допускається тільки позначка OBS, яка ставиться перед адресою.

Телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється
дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р.
про захист жертв війни (RCT)

301. До телеграм, що стосуються осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни (RCT), належать:

телеграми, відправка яких дозволена військовополоненим, цивільним інтернованим особам або їх представникам (довіреним, комітетам з питань інтернованих), визнаним товариствами допомоги жертвам війни, а також телеграми, що надсилаються на їх адресу;

телеграми, що стосуються військовополонених, цивільних інтернованих осіб та осіб з обмеженою свободою; телеграми, у яких повідомляється про смерть військовослужбовців або цивільних осіб внаслідок воєнних дій; телеграми, що надсилаються національними довідковими бюро і центральним довідковим агентством та їх делегатами.

Відомості, що передаються в таких телеграмах, повинні скріплюватися печаткою організації, яка їх надсилає.

302. Службова позначка в телеграмах, зазначених у пункті 301, ставиться перед адресою.

Надання особливих послуг

303. У термінових телеграмах перед адресою ставиться службова позначка URGENT. Термінова телеграма передається каналами зв’язку і доставляється адресатові у контрольні строки, встановлені для внутрішніх термінових телеграм.

304. У телеграмах із замовленням про передавання по телефону перед адресою ставиться службова позначка TFx ( х — номер телефону адресата).

305. У телеграмах із замовленням про доставку телексом перед адресою ставиться службова позначка TLXx ( х — номер телексу адресата).

306. У телеграмах із замовленням про доставку факсимільним зв’язком перед адресою ставиться службова позначка FAXx (х — номер факсимільної установки).

307. Телеграми-листи (LT, LTF) приймаються від підприємств, установ, організацій та від фізичних осіб.

308. На прохання відправника телеграма може доставлятися на художніх бланках “люкс”. Ця послуга надається за домовленістю з адміністрацією зв’язку відповідної держави. Додаткова плата за використання художнього бланка не включається до міжнародних розрахунків.

309. У телеграмах, що надсилаються на художніх бланках “люкс”, перед адресою ставиться службова позначка LX.

У телеграмах, які подаються у зв’язку з трауром, перед адресою ставиться службова позначка LXDEUIL.

Міжнародні телеграми

310. Міжнародна телеграма може бути написана відправником латинськими літерами будь-якою мовою.

311. Для написання тексту телеграми латинськими літерами слід користуватися таблицями міжалфавітних відповідників 1 і 2.

Таблиця 1


Українські літери

Латинські літери

А

A

Б

B

В

V

Г

H, gh – для відтворення групи приголосних з г

Ґ

G

Д

D

Е

E

Є

Je

Ж

Zh

З

Z

И

Y

I

I

Ї

Ji

Й

J

К

K

Л

L

М

M

Н

N

О

O

П

P

Р
Заміна, ІІ варіант.
22.08.05


R

С

S

Т

T

У

U

Ф

F

Х

X

Ц

C

Ч

Ch

Ш

Sh

Щ

Sch

Ю

Ju

Я

Ja

Ь1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Безпека руху безпека життя
Мета: поглибити знання учнів про правила дорожнього руху; повторити основні правила пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, пасажирів,...
Календарно-тематичне планування
Поняття про технологію. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Уроку з Охорони праці. Тема: Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій
Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях
ПРАВИЛА благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання...
Правила розроблені на підставі чинного законодавства України, у т ч таких нормативно-правових актів, як
ПРАВИЛА утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Правила утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві(далі – Правила) регулюють права й обов’язки громадя в галузі наведення порядку...
Законом N 2709-IV 2709-15
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені...
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого...
Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин
«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – ЦЕ ЗАКОН ЖИТТЯ»
Обладнання: кросворд, посібник «Правила дорожнього руху України», ілюстрації дорожніх знаків, відеозапис мультфільму, міліцейська...
Офіційні правила участі в Акції «Спортивний місяць з «Сільпо»
Учасниками Акції (далі «Учасник») можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконали Правила цієї Акції, зазначені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка