Урок 1-2 «Електрична енергія. Джерела та споживачі. Провідники та ізолятори. Проводи та їх види.»


НазваУрок 1-2 «Електрична енергія. Джерела та споживачі. Провідники та ізолятори. Проводи та їх види.»
Сторінка1/5
Дата06.03.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
  1   2   3   4   5
У К Р А Ї Н А

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти
Робота міської творчої групи

вчителів трудового навчання

(технічна праця)
Розробка уроків Варіативного Модуля 18

« ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ »

124 сторінок


Схвалено науково-методичною радою

Черкаського міського методичного кабінету установ освіти

3 березня 2014 року Протокол № 3

Список творчої групи вчителів:

Прокопенко Степан Самійлович – методист черкаського міського методичного кабінету установ освіти
Бойченко Олег Васильович – вчитель технічної праці, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист».
Вовчок Олександр Юрійович – вчитель технічної праці та образотворчого мистецтва, спеціаліст першої категорії.


ЗМІСТ

Зміст ……………………………………………... 3

Анотація ………………………………………….. 5

Зміст модуля 18 «Технологія виконання електротехнічних робіт» ……………………….. 8

Календарний план модуля Технологія виконання електротехнічних робіт ……………………..…. 16

Урок 1-2 «Електрична енергія. Джерела та споживачі. Провідники та ізолятори. Проводи та їх види.» ……………………………………….…… 21

Урок 3-4 «Електромонтажний інструмент та прийоми роботи з ним.» ……….……………..… 38

Урок 5-6 «Умовні позначення, складання та читання електричних кіл.» …………......………. 47

Урок 7-8 «Будова лапового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання. Запобіжники.» ….….. 56

Урок 9-10 «Види побутових електроприладів. Паспортні данні.» ……………..………….....….. 68

Урок 11-12 «Облік електричної енергії. Електролічильники. Професія електрика з обслуговування електрообладнання.» ..…….….. 80

Урок 13-14 «Вибір теми проекту та їх обґрунтування. Вимоги до об’єкта проектування. Робота з інформаційними джерелами. Добір і обґрунтування джерел та споживачів електричної енергії» …………………...……..…………....….. 99

Урок 15-16 «Виготовлення деталей виробу.» .. 110

Урок 17-18 «Послідовність монтажу електричного кола. Контроль якості об’єкта проектування. »..114

Урок 19-20 «Презентація, самооцінка, оцінювання виробу.» ……………………………………..... 118

Бібліографія ………………………………….. 123


Анотація

Даний посібник містить розробки уроків з розділу модуля 18 «Технологія виконання електротехнічних робіт» програми «Трудове навчання, 5-9 кл.».

Тематичні плани-конспекти, що розроблені в даному посібнику, мають на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь та навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для її професійного самовизначення, вироблення в неї навичок творчої діяльності, виховання культури праці з урахуванням індивідуальних можливостей.

Уроки забезпечують розв’язання таких завдань, як формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку ,природи, суспільства, виробництва, науки; ознайомлення і залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці; створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

З метою цілеспрямованої підготовки школярів, формування у них певних умінь та навичок раціонального ведення домашнього господарства посібником передбачено навчання учнів електротехнічним роботам в побуті.

Особливу увагу приділено інструктажам з безпеки життєдіяльності під час практичних робіт, що є невід’ємною вимогою до сучасного уроку, виділено вступні, поточні та цільові інструктажі.

Закінчується кожний план-конспект заключним інструктажем, оцінюванням учнів з обґрунтуванням оцінок відповідно критеріїв оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень учнів носить комплексний характер:

  • Рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосувати ці знання в практичній роботі;

  • Уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

  • Рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

  • Дотримування технічних вимог у процесі виконання робіт;

  • Дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

  • Дотримання норм часу на виготовлення виробу;

  • Рівень самостійності у процесі виконання роботи.

Модуль 18 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст модуля передбачає оволодіння учнями 5 (6) класів техноло­гією виконання електротехнічних робіт.

У першому розділі «Основи технології виконання електротехніч­них робіт» учні ознайомлюються із джерелами та споживачами елек­тричної енергії, побутовими електроприладами, проводами та їх ви­дами, електромонтажним інструментом та навчаються працювати з побутовою електроарматурою, складати схеми простих електричних кіл, розраховувати вартість спожитої електричної енергії.

Зміст другого розділу «Проектування та монтаж простих елек­тричних кіл» передбачає виконання проекту.

У третьому розділі «Презентація об’єктів проектування» програ­мою передбачено презентацію спроектованих і змонтованих елек­тричних кіл із джерелами й споживачами електричної енергії.

Знання елементів електротехнічних робіт дасть можливість учням надалі проектувати електрифіковані вироби. Виконання прак­тичних робіт забезпечить набуття елементарних знань і вмінь з без­печного користування побутовими електричними приладами.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології виконання електротехніч­них робіт

12

2

Розділ 2. Проектування та монтаж простих електрич­них кіл

6

3

Розділ 3. Презентація об’єктів проектування

2
Усього:

20

ПРОГРАМАз/п

К-ть

год.

Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

1

12

Розділ 1. Основи технології виконання електротехнічних робітЕлектрична енергія в госпо­дарстві держави. Джерела та споживачі електричної енер­гії.

Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види. Будова електричних проводів.

Електромонтажний інстру­мент та прийоми роботи з ним. Підготовка проводів до електромонтажних робіт. Електричне коло. Умовні позначення елементів елек­тричного кола. Читання схем електричних кіл.

Скла­дання з деталей конструкто­ра простих електричних кіл. Побутова

Учень:

характеризує поняття про електричну енергію;

називає джерела електрич­ної енергії; споживачів; розрізняє провідники та ізо­лятори;

характеризує будову та при­значення проводів, елек­тричне коло;

розпізнає електромонтажні інструменти;

виконує підготовку проводів до монтажних робіт;

називає елементи електрич­ного кола;електроарматура. Будова лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання. Запобіжники. Ви­конання демонтажу та мон­тажу побутової електроар­матури.

Побутові електроприлади. Види побутових електро­приладів. Паспортні дані. Читання паспортних даних електроприладів.

Облік електричної енергії. Електролічильник. Розраху­нок вартості спожитої елек­тричної енергії.

Планування заходів для еко­номного використання елек­троенергії.

Ознайомлення з професією електрика з обслуговування електрообладнання


складає схему простого електричного кола;

здійснює монтаж простого електричного кола;

називає побутову електро­арматуру;

виконує демонтаж та скла­дання лампового патрона, вимикача, штепсельного з’єднання;

застосовує електромонтаж­ний інструмент під час ро­боти;

наводить приклади побуто­вих електроприладів;

визначає характеристики електроприладів на основі паспортних даних;

пояснює призначення елек­тролічильника; здійснює розрахунок витрат електроенергії; планування заходів для економії елек­троенергії;

організовує робоче місце;

дотримується правил без­печної праці, санітарно-гігі­єнічних вимог

2

6

Розділ 2. Проектування та монтаж простих електричних кілВибір теми проекту та її об­ґрунтування.

Вимоги до об’єкта проектування. Планування роботи з вико­нання проекту.

Робота з інформаційними джерелами.

Добір і обґрун­тування джерел та спожива­чів електричної енергії. Створення графічного зо­браження електричного кола.

Послідовність монтажу електричного кола.

Монтаж електричного кола із дета­лей конструктора.

Контроль якості об’єкта проектування

Учень:

здійснює міні-маркетингові дослідження;

обґрунтовує вибір теми про­екту;

розробляє вимоги до об’єкта проектування; проектну до­кументацію;

складає план роботи з вико­нання проекту з визначен­ням термінів;

здійснює пошук джерел та споживачів електричної енергії;

розробляє схему простого електричного кола;

здійснює добір та підготовку проводів, монтаж простого електричного кола; застосовує електромонтаж­ний інструмент під час ро­боти;

здійснює контроль якості робіт;

організовує робоче місце;

дотримується правил без­печної праці та санітарно- гігієнічних вимог

3

2

Розділ 3. Презентація об’єктів проектуванняПрезентація спроектованих та змонтованих електричних кіл.

Оцінювання робіт

Учень:

готує виріб до презентації;

презентує свій виріб;

здійснює самооцінку виробу
  1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ Проектування та виготовлення комплексного виробу
Джерела та споживачі електричної енергії. Альтернативні джерела електричної енергії
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ В ГОСПОДАРСТВІ ДЕРЖАВИ І В ПОБУТІ
Ключові поняття: електричний струм, споживач електричного струму, джерело електричної енергії, дріт, шнур, окінцювання дротів, електро­монтажні...
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ
Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Безпека під...
Урок №2 Тема. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле
Обладнання: скляна та ебонітова палички, клаптики хутра й шовку, електроскопи, провідники та діелектрики, комп'ютер та мультимедійні...
Тема уроку: Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання. НВЧ-піч. Мета уроку
Мета уроку: З’ясувати, від чого залежить енергія електромагнітної хвилі, ознайомитися із будовою і принципом роботи мікрохвильової...
Урок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"

„Джерела іонізуючого випромінювання.”
Лекція Види випромінювання. Дози. Системні та позасистемні одиниці виміру доз
Урок №55 Тема: Теплота згоряння палива
Мета уроку: Показати, за рахунок чого виділяється енергія з палива; ознайомити учнів з основними видами використовуваного палива;...
Визначити види і підрахувати розмір компенсації потерпілому Фондом...
На підставі лекційного матеріалу 2, вивчення нормативно-правових актів 4,6,7 та літературного джерела 1 потрібно
Тема: «Джерела електричного струму». Варіант №1
При зарядці акумуляторів позитивний полюс акумулятора з’єднають з … полюсом джерела струму, а від’ємний полюс – з … полюсом джерела...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка