Використання електронних навчальних посібників при викладанні географії


Скачати 112.28 Kb.
НазваВикористання електронних навчальних посібників при викладанні географії
Дата25.10.2013
Розмір112.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Використання електронних навчальних посібників

при викладанні географії

Михалюк Оксана Миколаївна

учитель географії

Криворізької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 103

Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
Сьогодні ні у кого не викликає сумніву той факт, що електронні навчальні посібники дозволяють збагатити шкільний освітній курс, доповнюючи його всілякими можливостями комп'ютерних технологій, і роблять його, таким чином, цікавішим і привабливішим для учнів. Виключно висока міра наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсів, комплексність та інтерактивність роблять електронні навчальні посібники з географії незамінними помічниками, як для учня, так і для вчителя. Розробка подібних посібників з використанням інноваційних технологій є перспективним напрямком. Але не можна вважати електронним навчальним посібником відсканований або переведений в електронний формат підручник або атлас, оскільки базові принципи розробки традиційних й електронних посібників істотно відрізняються.

Доведено, що ефективнішим у викладанні природничих дисциплін, зокрема географії є мультимедіа-підхід, заснований на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. Однак нині в Україні економічна і технологічна ситуація така, що вибір засобів залежить не стільки від інформаційного та педагогічного потенціалу, скільки від їхньої вартості та поширеності.

Слід визнати, що електронний посібник не конкурує з вчителем, а лише змінює його функції у процесі навчання географії, він не знижує роль традиційних засобів навчання, а доповнює їх.

Електронні посібники сприяють розвитку самостійності учня та особливо актуальні в тому випадку, коли учень захворів і не зміг бути присутнім на уроці, або ж учень має питання і бажає поглиблено знайти на них відповіді.

На наш погляд, якісний навчальний електронний посібник повинен мати принаймні такі характеристики:
        можливість бути використаним для організації різних видів навчальної діяльності;
        можливість поповнення навчального матеріалу;
        методично обґрунтований графічний інтерфейс;
        помірне та обґрунтоване використання відео та аудіо матеріалів;
        можливість опрацювання різних типів даних;
        локальний і мережевий режим роботи.
Отже, електронний посібник допомагає вирішувати такі завдання:
- учень вибирає, як він буде вивчати певну тему з конкретної дисципліни;
- забезпечує учневі можливість одержувати різні варіанти допомоги; консультації, алгоритми виконання завдань та інше;
- можна запропонувати учневі значну кількість вправ, тестів, практичних робіт, працюючи над якими кожний має змогу простежити своє просування, визначити рівень засвоєння матеріалу, та необхідності здійснити повторне вивчення;
- сформувати вміння працювати з книгою, систематизувати матеріал, розв'язувати задачі, складати алгоритми виконання завдань, використовувати комп'ютер як засіб для моделювання певних процесів.
Застосування електронних посібників у навчальному процесі дозволяє:
- змінити процес викладання дисципліни з урахуванням досягнень у тій чи іншій галузі;
- за умов використання інформаційних технологій сприяє підвищенню кваліфікації викладача;
- підвищує якість навчання внаслідок розширення можливостей навчання, різноманітності форм і видів подання навчальної інформації.

Електронні навчальні посібники повинні відповідати певним вимогам:

– забезпечення ієрархії (послідовності викладу, розбивки на розділи, теми, підтеми, глави, параграфи тощо);

– одночасний цілеспрямований вплив на органи слуху й зору (цей принцип в електронних посібниках застосовується повною мірою, обмеженнями є тільки технічні можливості комп'ютера);

– використання перехресних посилань, як основного способу подачі матеріалу, що дозволяє оптимізувати інформаційне наповнення посібника й забезпечити швидке й добре засвоєння знань (ними, як правило, не зловживають, тому що необхідність частого перегортання сторінок іноді погіршує сприйняття);

– можливість швидкого і доступного внесення всякого роду змін (оновлення, модифікація) та доповнення змісту;

– забезпечення активного зворотнього зв’язку, тобто миттєва реакція електронного навчального посібника на якусь дію користувача (саме ця функція повною мірою сприяє самостійному навчанню).

Гіпертекст представляє матеріал з навчального предмету чи окремого питання, як сукупність взаємозв'язаних понять. Передбачається певний рівень самостійності при навчанні, тобто учень буде сам зіставляти різні фрагменти, відбирати потрібну інформацію. Гіпертекст дає можливість самостійно визначати глибину "занурення в тему", дозволяє учню абсолютно інакше сприймати і засвоювати навчальну інформацію. Деякі гіпертекстові посилання дозволяють включати в гіпертекст власні думки учня з приводу прочитаного, свого роду нотаток на полях книги.
Аудіо виклад краще використовувати учням слухового або аудіального типу сприйняття.
Необхідно підкреслити, що аудіо виклад виправдовує себе і при роботі з учнями, які відносяться до візуального типу. Аудіо додає процесу навчання більш людяний характер, "вдихає" життя в ідеї, відображені в різних розділах курсу; відображає в живій мові те, що так легко виразити за допомогою друкарських матеріалів; заохочує або стимулює учня впливає на відчуття і психологічні установки учнів; дає можливість учням прослуховувати голоси фахівців, користувачів, або інших учнів, що працювали над даною темою.

Електронні посібники різних видавництв та ТМ мають певні переваги та недоліки.

1. Тематичний зміст та функціональні можливості електронних навчальних посібників «Загальна географія» для 6 класу, «Географія материків і океанів» для 7 класу, «Фізична географія України” для 8 класу, розроблених ДНВП «Картографія» є прикладом передачі систематизованих знань, реалізації та створення нових методів і технологій навчання

Дані посібники характеризуються використанням різних моделей демонстрації знань, що в одному випадку представляє об'єкти, характерні для логічного мислення, а в іншому – карти, з якими оперує образне мислення. Це дає можливість оптимізувати процес навчання з географії. Контроль знань після вивчення кожного розділу може здійснюватися у різний спосіб (за допомогою тестів, контрольних питань, логічних вправ і т.п.). Залежно від того, наскільки учні засвоїли матеріал, можна за необхідності повторити вивчений розділ, чи відкоригувати, змінити методику навчання.

Використання мультимедіа, анімацій збільшує наочність представлення матеріалу, а також дає можливість використовувати його учням, що мають особливі потреби (порушення слуху, зору). Включення наведених компонентів в електронний посібник дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної, у якій той, кого навчають, стає активним об'єктом освіти.

Усі розділи посібників взаємопов’язані. В межах кожного розділу подається теоретичний матеріал, виділені основні поняття, різноманітна кількість схем, діаграм, малюнків, географічних карт, які допомагають у вивченні відповідних тем. Окремо після кожної теми є тестові завдання для формування та перевірки учнями умінь, навичок та знань з відповідної теми. Слід відмітити доцільність використання слайдів, а також джерел додаткової інформації, які допомагають конкретизувати навчальний матеріал, відтворити образи предметів чи явищ природи. Данні посібники мають розширену, різнорівневу структуру на базі сучасних технологічних рішень та побудовані згідно з навчальною програмою з відповідного курсу, мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс . Посібники містять цікавий географічний матеріал, який є функціональним, несе навчальне навантаження, має методичну цінність, доповнює та розширює знання учнів, є зручним у користуванні. Для карт посібника характерна яскрава кольорова гама, що привертає увагу учнів. Так, цікавими і корисними є образні картографічні характеристики географічних об’єктів, які можна збільшити чи зменшити на екрані комп’ютера. Система знань у змісті посібників подається в єдності з методами пізнання, у змісті посібників наявні змістові лінії та дидактичні прийоми, які забезпечують розуміння учнями теоретичних пояснень при вивченні матеріалу.

2. Електронні посібники «Електронний конструктор уроку» видавничої групи «Основа» містять готові конспекти уроків, медіа презентації до них, дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку, ілюстрації до курсу. Вони дозволяють вільно редагувати усі конспекти та презентації до них. Електронні посібник видавничої групи «Основа» містять ексклюзивну програму для створення власних уроків. За допомогою даного програмного забезпечення можна безпосередньо та швидко редагувати будь-яку частину уроку, а також презентацію до нього.

3. Педагогічний програмний засіб, інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу. 10 клас» науково-видавничого підприємства «АВИ лтд.» схвалений комісією засобів навчання та шкільного обладнання НМР з питань освіти МОН України (протокол від 24.12.2004р № 3). Даний електронний містить диспетчер навчання-зручну систему організації навчання та контролю знань з кожної теми курсу, яка включає анімаційні озвучені лекції, тексти, відео фрагменти, мультимедійні схеми, тренінги за картами, різні форми і види завдань (тести, питання, мозаїки), додаткові матеріали (карти, словник термінів і понять). Відображає статистику та успішність роботи з матеріалами електронного підручника Диспетчер навчання складається з компонентів:

 • Анімаційні озвучені лекції, що створені до кожного уроку, мають зручний у користуванні зміст, інтерактивні елементи, звуковий супровід.

 • Завдання для контролю та самоконтролю декількох рівнів , що складаються з тестів, питань з точною відповіддю, мозаїки, тренінгів за картою із введенням неправильної відповіді. Учням пропонується переглянути навчальний матеріал з певного питання, а після кількох невдалих спроб пропонує підказку.

 • Атестація-система перевірки навчальних досягнень у вивченні кожної теми підручника,яка дає змогу проконтролювати власні знання та отримати оцінку.

 • Допоміжні функції-блоки допоміжної інформації: карти, довідники, а також великий словник термінів і понять. Усі матеріали закріплені за певними темами.

 • Оновлення-системна функція інтегрованого комплексу,яка дає можливість отримувати через Інтернет нові навчальні матеріали, найсвіжішу інформацію. Підтримує і реалізує режим оновлення програмних компонентів та інформаційних блоків (навчального та контрольного матеріалу).

4. Електронний атлас «Економічна та соціальна географія світу» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено Інститутом передових технологій та рекомендовано МОН України (лист № 1/11-644 від 15.02.2005р.). Даний посібник містить:

 • карти світу та окремих регіонів планети, які висвітлюють відповідний курс географії;

 • тексти коментують і доповнюють інформацію, подану на картах. Ключові фрагменти текстів доповнені посиланнями га ілюстрації;

 • ілюстрації допомагають створити уяву про об’єкти,явища та процеси, що висвітлюються. Передбачено три рівні пошуку ілюстрацій;

 • відеосюжети збагачують інформативну базу видання та розширюють функціональні можливості CD-дисків;

 • запитання для самоперевірки містять інструменти для перевірки знань;

 • розваги надають можливість зробити паузу і відволіктись від навчання, відтворивши карту з окремих фрагментів (на зразок відомої гри «пя’тнашки»);

Даний посібник передбачає можливість конструювання рефератів та друку контурних карт.

5. Мультимедійний підручник "Географія материків і океанів, 7 клас" розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів ТМ «Нова школа». Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують весь зміст освіти. Увесь курс складається з 67 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

6. Сьогодні сучасного педагога неможливо уявити без володіння технологіями і засобами, пов'язаними з комп'ютерною технікою. Все більше шкіл України мають якісне технічне оснащення, отримують доступ до всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет. Все більше вчителів-предметників використовують електронні засоби навчання і технології на своєму уроці. Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних та екранно-звукових засобів навчання у бібліотеці електронних наочностей «Географія, 7–11 класи» спрямоване на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення предмету. Це веде до активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього творчого мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві. Використання зазначених засобів забезпечує розвиток творчих здібностей школярів та бажання продовжити самостійну і пізнавальну роботу. У бібліотеці електронних наочностей «Географія, 7–11 класи» наочні матеріали (далі – медіа-об’єкти) згруповані відповідно до курсів географії для 7–11 класів, а саме:

 • «Географія материків та океанів» (7 клас);

 • «Фізична географія України» (8 клас);

 • «Економічна географія України» (9 клас);

 • «Економічна і соціальна географія світу» (10–11 класи).

Бібліотека електронних наочностей «Географія, 7–11 класи» містить медіа-об’єкти декількох категорій, а саме: 

 • фотографії конкретних географічних об’єктів з текстовими коментарями (наприклад, фото географічної оболонки, природних комплексів Землі та ін.);

 • схеми, діаграми, таблиці, що відображають будову географічних об’єктів, сутність географічних явищ і процесів, їх якісні та кількісні характеристики (наприклад, таблиця материків та океанів, схема будови теплових, кліматичних поясів і повітряних мас та ін.);

 • анімації та відеоматеріали, що відображають географічні процеси чи явища з текстовими або звуковими коментарями (наприклад, глобальні проблеми людства, сучасні географічні дослідження та ін.);

 • інтерактивні картосхеми, конструктори контурних карт, моделі форм рельєфу з текстовими та звуковими коментарями.

7.  Мультимедійний підручник «Факультативний курс з географії, 6 клас» ТМ «Розумники» призначений для викладання та вивчення даного курсу в загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах.  Мультимедійний підручник «Факультативний курс з географії, 6 клас» складається з п’яти розділів, які присвячені опису географії культури Європи античних часів.  У першому розділі «Природа і людина» для учнів важливими будуть виявлені взаємозв’язки людини з навколишнім середовищем та знайомство з унікальними природними об’єктами стародавніх країн сучасної Європи; у другому – географія розселення, розвиток перших міст та етнічні й національні особливості населення, (зокрема –  традиційне харчування і медицина); третій розділ – винаходи і технології, що використовувались на зорі європейської спільноти, перші платіжні засоби та комунікації; основний, четвертий розділ присвячено культурній, політичній, освітній та художній діяльності людини. Культурне надбання має широку географію у збережених археологічних пам’ятках та визначних місцях, пам’ятках архітектури або їх ансамблях. Всесвітньовідомі твори мистецтв учням пропонується вивчати у їх просторово-часових змінах. У пізнавальній діяльності учнів особливого значення набувають екскурсії до музеїв, художніх галерей і виставок, відвідування бібліотек з освітньою метою. Останній, п’ятий розділ «Культурний взаємовплив народів Європи в античну епоху» ознайомить учнів зі значними досягненнями в Європі та Україні у період античності, що сприяли розвитку всієї європейської культури. Увесь курс складається з 18 уроків. Кожен урок ЕНМК містить рубрики:

 • Карти Стародавньої Греції.Визначні події.

 • Словничок-довідничок.

 • Афоризми.

 • Видатні діячі.

 • Нотатки мандрівника.

 • Практичне заняття.

 • Зроби крок до відкриття.

 • Перевір себе.

Також в ППЗ до кожного уроку пропонуються ілюстративні матеріали або відеофрагменти документальних фільмів.  Мультимедійний підручник «Факультативний курс з географії, 6 клас» допоможе вчителю під час підготовки та проведення уроку, створення власних уроків, індивідуальних і факультативних занять.

8. Мультимедійний підручник "Географія материків і океанів, 7 клас" ТМ «Розумники» розроблений відповідно до навчальної програми з географії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти. Увесь курс складається з 67 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

Маючи очевидні переваги, інтерактивне навчання за допомогою електронного підручника все ж не дає змоги, на нашу думку, повністю відмовитися від паперових підручників та спілкування вчителя і учня. Щодо інформації з основ фундаментальних наук, то з огляду на те, що там ключова інформація протягом тривалого часу не змінюється, електронний підручник важливий не стільки як вмістилище тексту, скільки для використання анімації, прискорення процесу навчання і компенсації матеріалів, які недостатньо відображені в друкованих підручниках.

Упровадження електронних підручників повинно супроводжуватися досягненням стовідсоткового показника інформатизації та підключення до мережі Інтернету загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішити це та інші технологічні питання належить до того, перш ніж вирішувати питання про заміну друкованих підручників на електронні книги.

Схожі:

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ
Фасолько Марія Дмитрівна, викладач-методист
Цей майстер-клас може бути використаний викладачами і студентами різних спеціальностей вищих та середніх навчальних закладів для...
«Використання інтерактивних технологій у викладанні історії»
Розділ Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
ПЕРЕЛІК підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих...

ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
Навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України з природознавства та хімії для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій для...
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка