ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з особовим складом чергових караулів ЗМПО


Скачати 298.78 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з особовим складом чергових караулів ЗМПО
Дата18.04.2013
Розмір298.78 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник ЗМПО

Жовтневого РВ

С.І. Черніков

„ ____ „ ____________ 2006р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по безпеці праці

з особовим складом чергових караулів ЗМПО.
Тема: 4.4.1 Вимоги безпеки праці до пожежної техніки, обладнання, бойового одягу та спорядження.
Мета заняття: Ознайомити працівників з основними вимогами безпеки праці при роботі з пожежно-технічним обладнанням, спорядженням.
Час: 45 хвилин.
Місце проведення: учбовий клас.
Метод проведення: семінар
Література: Наказ МВС України № 840-00р. „Правила безпеки праці в ДПО МВС України”

Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - 5 хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - 30 хв.

Питання, які вивчатимуться:


 1. Пожежнi автомобiлi та мотопомпи

 2. Автодрабини, колiнчастi та телескопiчнi пiдйомники

 3. Пожежнi автомобiлi iз спецiальним обладнанням

 4. Пiдйомнi механiзми

 5. Пневмо-гiдроiнструмент

 6. Електрозахиснi засоби

 7. Електрифiкований iнструмент та пристрої для освiтлення

 8. Механiзований iнструмент

 9. Пожежний iнструмент (iнвентар)

 10. Бойовий та захисний одяг

 11. Ручнi пожежнi драбини

 12. Рятувальнi мотузки

 13. Рятувальнi рукави

 14. Пожежнi рятувальнi пояси i пожежнi карабiниПитання та їх короткий зміст


Методичні вказівки

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДО ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ

Будова пожежних машин (розмiщення агрегатiв, систем управлiння, пожежно-технiчного обладнання, бойової обслуги та iнше) повинно забезпечувати безпеку виконання тактичних завдань при гасiннi пожеж, а також безпеку при русi, технiчному обслуговуваннi та ремонтi. Схема розмiщення та вузли крiплення пожежно-технiчного обладнання повиннi забезпечувати надiйнiсть його фiксацiї, оперативнiсть бойового розгортання, зручнiсть та безпечнiсть при знiманнi та установленнi. Експлуатацiя їх у неправному станi забороняється. Придатнiсть визнається при технічних обслуговуваннях, випробуваннях, а також при прийомi караулом, що заступає.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне i якiсне технiчне обслуговування i випробування пожежної технiки покладається на начальникiв пожежних частин. Вони зобов'язанi забезпечити технiчне обслуговування i випробування в установленi строки.

Види технiчного обслуговування та перелiки його основних операцiй, а також види випробувань встановленi Настановою щодо їх експлуатацiї, а також iнструкцiями заводiв-виробникiв.

Технiчне обслуговування пожежних автомобiлiв проводиться з метою забезпечення їх постiйної технiчної готовностi i безпечної експлуатацiї, попередження виникнення несправностi, їх виявлення i своєчасного усунення. Порядок i строки випробувань повиннi вiдповiдати вимогам на цю технiку. Результати випробувань заносяться у спецiальний жур-

нал або оформлюються актами. Конструкцiя пневмо- та гiдросистем, а також робочих органiв пожежних машин повинна бути безпечною. Пневматичнi приводи та

iншi пристрої - за ГОСТ 12.2.040-79. Посудини, що працюють пiд тиском повиннi вiдповiдати "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", що затвердженi Держмiськтехнаглядом України. Вимоги до гiдроцилiндрiв - за ГОСТ 16514-87.

Улаштування й експлуатацiя електрообладнання мають вiдповiдати дiючим правилам улаштування електроустановок, правилам технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв, правилам безпеки при експлуатацiї електроустановок пожежних автомобiлiв i

причепiв.

Пожежнi автомобiлi та мотопомпи

Технiчний стан пожежних автомобiлiв повинен вiдповiдати вимогам вiдповiдних Правил технiчної експлуатацiї та iнструкцiй заводiв-виробникiв. Безаварiйна та безпечна робота забезпечується своєчасним та квалiфiкованим їх обслуговуванням водiями та мотористами, якi несуть вiдповiдальнiсть за справний стан закрiплених за ними автомобiлiв, спецвузлiв та агрегатiв

До керування автомобiлями та до роботи зi спецагрегатами допускаються:

- до керування пожежними автомобiлями, обладнаними спецiальними звуковими та свiтловими сигналами;

- водiї з безперервним трирiчним стажем роботи на посадi водiя вiдповiдних категорiй

транспортних засобiв, якi пройшли спецiальну пiдготовку та отримали свiдоцтво встановленого зразка, видане квалiфiкацiйною комiсiєю УДПО, ВДПО.

Особи, що працюють iз спецiальним обладнанням яке, установлене на пожежних автомобiлях АЗО, ПНС, АД, АГВГ та iн. повиннi мати вiдповiдну пiдготовку та квалiфiкацiйне посвiдчення на право роботи з спецiальними агрегатами;

- до роботи на мотопомпах - особи, що пройшли навчання за програмою пiдготовки мотористiв пожежних мотопомп та отримали свiдоцтво встановленого зразка.

Пожежна технiка, що знаходиться в бойовiй обслузi та резервi чергової вахти, повинна бути технiчно полагодженою. При виявленнi неполадок вона виводиться з бойової обслуги. При виявленнi неполадок, водiї та мотористи повиннi негайно доповiсти начальнику

чергової вахти та вжити необхiдних заходiв щодо їх усунення.

Рух автомобiля дозволяється тiльки при зачинених дверях кабiни та кузова. Забороняється знаходження в автомобiлях сторонніх осiб.При змiнi караулу запуск двигунiв може вiдбуватися тільки пiсля огляду та прийому пожежно-технiчного озброєння та обладнання.

Автодрабини, колiнчастi та телескопiчнi пiдйомники

До експлуатацiї автодрабин колiнчастих та телескопiчних пiдйомникiв допускаються водiї, якi пройшли курс навчання за вiдповiдною програмою навчального центру (навчального пункту) та отримали посвiдчення про право роботи на автодрабинi (колiнчастому пiдйомнику).

Водiї, що мають перерву в роботi на автодрабинi (колiнчастому та телескопiчному пiдйомнику) бiльше року перед призначенням на посаду проходять навчання та атестацiю в установленому порядку.

Пiдготовка автодрабини (пiдйомникiв) до роботи та порядок роботи органiзовується згiдно з iнструкцiєю, що складена на пiдставi iнструкцiї заводу-виробника та правил безпеки працi i затверджена керiвником пiдроздiлу, профкомом.

Огляд автодрабин (пiдйомникiв) проводять водiї, за якими вони закрiплюються пiд час заступання водiїв на чергування.На автодрабинах з лiфтами через кожнi 30 днiв перевiряються працездатнiсть уловлювачiв кабiни лiфтiв. Огляд вантажозахватних пристосувань повинен проводитись особою, яка вiдповiдає за їх справний стан, але не рiдше нiж:

а) траверси та коромисла - один раз на 6 мiсяцiв;

б) клiщi та другi захвати - один раз на мiсяць;

в) чалочнi канати та ланцюги - один раз на 10 днiв.

Результати перевiрки уловлювачiв кабiни лiфта та огляд допомiжних вантажозахватних пристосувань реєструються в журналi технiчного обслуговування автомобiля. Результати технiчного огляду автодрабин (пiдйомникiв) записуються в формуляр пожежного автомобiля особою, яка провела техогляд. При первинному оглядi цим записом пiдтверджується, що ав-

тодрабина знаходиться в справному станi, налагоджено її технічне обслуговування, нагляд, екiпаж укомплектований, навчений та атестований. З метою постiйного утримання автодрабин (пiдйомникiв) у справному станi, органiзацiї обслуговування та технiчного нагляду наказом керiвника призначається вiдповiдальний за здiйснення нагляду за безпечною експлуатацiєю автомобiля та закрiплюється водiй.

Установка автодрабини повинна встановлюватись поблизу будинку на вiдстанi, що забезпечує висунення та приставлення її до заданої точки (вiкно, балкон, покрiвля та iн.), у межах припустимого кута нахилу та вильоту до заданої довжини. Висунення драбини вiдбувається на 1-1,5 метра вище карнизу покрiвлi, майданчика, огорожi i т.iн. Пiсля висунення на задану довжину автодрабина повинна бути посаджена на замикачi (де вони є), а двигун виключений.

Пiдйом (спуск) по непритуленiй верхiвкою драбинi та при кутi нахилу до 50 дозволяється тiльки однiй людинi, при кутi нахилу понад 50 - водночас двом людям. По притуленiй драбинi пожежники можуть пересуватися ланцюжком з iнтервалом не менш 3 м, а при перенесеннi вантажiв масою 100-120 кг - з iнтервалом не менше 8 м, при цьому необхiдно просуватися не в такт, щоб не виникло резонансних коливань драбини. Майданчик, де встановлюється автодрабина (пiдйомник) пiд нахилом не бiльше 6 , має бути з твердим покриттям чи твердим грунтом. При установцi на м'якому грунтi пiд опорнi диски пiдкладаються спецiальнi пiдкладки, якi входять до комплекту авто драбин (колiнчастого пiдйомника).

При роботi пожежного ствола, закрiпленого на верхiвцi драбини, необхiдно дотримуватись таких вимог:

а) драбину висувати на довжину не бiльше 2/3 її повної дов жини при кутi пiдйому 75 ;

б) рукавну лiнiю прокладати по серединi драбини та надійно закрiплювати до схiдцiв рукавними затримками. Прокладання рукавiв по колiнах драбини та закрiплення їх за схiдцi

(тетиви) дозволяється тiльки у випадках, коли ствол пра цює безпосередньо з драбини;

в) подачу та припинення подачi води в рукавну лiнiю здiйс нювати повiльно, без рiзких коливань тиску.

Пiднiмання людей в кабiнi лiфта дозволяється тiльки тодi, коли електромережа автоматичного вимкнення та сигналiзацiї справна. При сигнальному дзвiнку автомата пiдйом кабiни слiд негайно припинити i кабiну лiфта повернути у вихiдне становище. Кiлькiсть людей (вантажiв), що водночас можна пiднiмати чи спускати в кабiнi лiфта, не повинна перевищувати число, встановлене заводською iнструкцiєю з експлуатацiї автодрабини.

При роботi на автодрабинi (пiдйомнику) водiй зобов'язаний дотримуватись вимог iнструкцiї з екплуатацiї автодрабин та вимагати цього вiд працюючих на них осiб:

а) не допускати (особливо в зимовий час) пролиття на колiна драбини (стрiлу пiдйомника) води та пiни;

б) при змiнi мiсця роботи колiна (стрiла) драбини (пiдйомнiкiв) вкладаються в транспортне становище, опори пiднiмаються, ресори розблоковуються, коробка передач виключається;

в) при роботi автодрабиною (пiдйомником) як краном, колiна (стрiла) повиннi бути складенi. Максимальна величина вантажу разом з масою талей не повинна перевищувати допущену заводом-виробником.

Пристосованi для роботи стропи повиннi бути випробованi та мати маркування.

Забороняється:

- встановлення автодрабини (пiдйомника) на кришках люкiв, колодязiв та т.iн., а також ближче нiж на 2-2,5 м вiд середини опорних дискiв, висунутих виносних опор до урвищ, котлованiв та канав;

- прокладання по колiнах (стрiлi) драбини (пiдйомника) електричних кабелiв та телефонних проводiв;

- висування драбини при ввiмкненому автоматi бокового вирiвнювання;

- при роботi з ручним приводом виходити за межi поля руху механизмiв;

- проводити регулювання запобiжного клапана з метою пiдвищення робочого тиску в гiдросистемi пiд час роботи автодрабини (пiдйомника);

- працювати на автодрабинi (пiдйомнику) при швидкостi вітру бiльше 10 м/с, а також при знаходженнi людей пiд пiднятими колiнами та люлькою;

- робота ручного чи лафетного ствола iз люльки колiнчастого пiдйомника при знаходженнi в нiй бiльше 2 людей;

- при роботi та прибираннi автодрабини (пiдйомника) доторкання колiнами (стрiлою) повiтряних електричних та радiотрансляцiйних мереж;

- проводити будь-якi перемiщення автодрабини механiчним чи ручним способом, якщо на нiй знаходяться люди.

Випробування автодрабин проводяться один раз на рiк. Порядок випробувань автодрабин та пiдйомникiв описується в Інструкцiї з експлуатацiї заводу-виробника.

Пожежнi автомобiлi iз спецiальним обладнанням

Технiчний стан пожежних автомобiлiв iз спецiальним обладнанням повинен вiдповiдати вимогам вiдповiдних Правил технiчної експлуатацiї та iнструкцiй заводiв-виробникiв. Схема розмiщення та крiплення спецiального обладнання повинна забезпечувати надiйнiсть його фiксацiї, оперативнiсть бойового розгортання, зручнiсть i безпечнiсть при знiманнi та установцi й вiдповiдати iнструкцiям та рекомендацiям заводiв-виробникiв. Робота на спецiальному обладнаннi повинна виконуватись при суворому дотриманнi правил експлуатацiї цього обладнання.

Мiри безпеки при експлуатацiї електричних силових установок повиннi вiдповiдати вимогам "Правил безпеки при експлуатації електроустановок автомобилiв та причепiв". (Додаток N9).

У випадку несправностi генератора електросилової установки або появи ознак, що вказують на вихiд його з ладу, підключають щит розподiлення автомобiля до зовнiшньої електромережi.

Вiдстань вiд мiсця пiдключення до автомобiля не повинна перевищувати 50 м. Параметри струмоприймачiв повиннi вiдповiдати параметрам електромережi : напруга - 220/380 В, частота струму - 50 Гц.

Електронний захист електросилової установки автомобiля повинен забезпечувати миттєве вимкнення силового живлення у випадку пробиття iзоляцiї електроiнструмента або зниження її опору нижче допустимої величини.

Робота на обладнаннi, що знаходиться пiд тиском та на вантажопiдйомних механiзмах регламентується спецiальними iнструкцiями заводiв-виробникiв, нормами i правилами роботи на вантажопiдйомних механiзмах та на обладнаннi, що знаходиться пiд тиском. До роботи на пожежних автомобiлях iз спецiальним обладнанням допускаються особи, що пройшли iнструктаж i допущенi до роботи на усiх видах обладнання, що знаходиться на цьому автомобiлi. Як виключення, до роботи можуть бути допущенi особи, що пройшли iнструктаж тiльки щодо одного або декiлькох видiв обладнання, що знаходиться на пожежнiм автомобiлi. При цьому, за кожний вид обладнання повинна бути призначена вiдповiдальна особа, яка повинна не допускати до роботи на цьому обладнаннi осiб, що не пройшли iнструктаж.
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, БОЙОВОГО

ОДЯГУ, СПОРЯДЖЕННЯ

Пожежно-технiчне обладнання, бойовий одяг та спорядження пожежникiв, що знаходяться на озброєннi пожежної охорони, повиннi забезпечувати безпечну роботу, збереження здоров'я особового складу та вiдповiдати вимогам вiдповiдних державних стандартiв та технiчних умов. Експлуатацiя їх в несправному станi забороняється. Придатнiсть визначається пiд час проведення технiчних обслуговувань, випробувань, а також пiд час передачi наступному караулу.

Види технiчного обслуговування та перелiки основних його операцiй, а також випробування встановленi Настановою щодо їх експлуатацiї, а також iнструкцiями заводiв-виробникiв.

Технiчне обслуговування пожежно-технiчного озброєння та обладнання проводиться з метою забезпечення їх постiйної технічної готовностi та безпечної експлуатацiї, попередження виникнення неполадок, їх виявлення та своєчасного усунення. Випробування пожежно-технiчного обладнання та спорядження вiдбувається перед постановкою у бойову обслугу та перiодично в процесi експлуатацiї метрологiчно повiреними засобами вимiрювання. Порядок та термiни випробувань повиннi вiдповiдати вимогам додатку N 5 - чинних правил. Результати випробувань реєструються у спецiальному журналi (додаток N 3).

Стан та придатнiсть до використання бойового одягу та спорядження визначається зовнiшнiм оглядом, котрий проводиться командирами вiддiлень та начальниками варти заступаючої на чергування. Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне технiчне обслуговування i випробування пожежно-технiчного обладнання, спорядження та бойового одягу покладається на начальникiв пожежних частин. Вони зобов'язанi забезпечити проведення технiчного обслуговування та випробування в установленi термiни.

Усi предмети пожежно-технiчного обладнання , апаратури, прилади та спорядження з часу їх надходження до пожежної частини (загону) пiдлягають облiку. Вони мають маркування з вказiвкою iнвентарного номера, який у процесi експлуатацiї не змiнюється на весь перiод знаходження в пожежнiй частинi (загонi).

Пожежнi карабiни тавруванню не пiдлягають а облiковуються за iнвентарним номером пожежного пояса в комплектi. Пожежно-технiчне обладнання, прилади та апарати розташовуються на пожежних автомобiлях таким чином, щоб вони надiйно закрiплювались, легко знiмались та виключали можливiсть нанесення травми при їх знiманнi та складаннi. Змiна встановленого порядку розташування пожежно-технiчного обладнання та його кiлькiсть при автомобiлях може бути допущена тiльки з письмового дозволу начальника УДПО, ВДПО пiсля всебiчного розгляду умов, що забезпечують безпечну експлуатацiю автомобiля та обслуговування в кожному конкретному випадку.

Пiдйомнi механiзми

Механiзми пiдйому пожежних рукавiв (лебiдки) виготовляються, експлуатуються, оглядаються та ремонтуются вiдповiдно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов". Вiдповiдальнiсть за забезпечення справного стану та безпечну експлуатацiю электролебiдок та ручних пiдйомникiв покладається наказом по частинi (загону) на осiб начальницького складу. В паспортi лебiдки зазначається номер та дата наказу про призначення вiдповiдальної особи, її посада, прiзвище, iм'я та побатьковi.

Полiспасти, блоки, що застосовуються при пiдйомi вантажу лебiдкою, прилаштовуються так, щоб самостiйне спадання троса та заклинення його помiж блоками та обоймою було неможливе. На корпусi (кришцi) редуктора лебiдки вказується номер лебiдки, її вантажопiдйомнiсть та дата останнього випробування. Дiаметр вантажопiдiймального троса повинен вiдповiдати дiаметру барабана та вазi вантажу, що пiднiмається з коефiцiєнтом запасу мiцностi не менше нiж 6.

Примiщення для сушки та миття рукавiв обладнуються лебідкою для пiдйому рукавiв, пускова апаратура якої розташовується знизу та на верхньому майданчику сушильної вишки (электроосвiтлення - захисного виконання). Шахта сушильної вишки вiддiляється вiд при-

мiщення мийки екраном чи дверима.

Пiд час роботи механiзму пiдйома рукавiв забороняється:

- виправляти руками не вiрне намотування каната на барабанi;

- змiнювати роботу лебiдки з прямого ходу на зворотний без повної зупинки;

- працювати з несправними гальмами чи другими несправностями в механiзмах лебiдки чи електропiдйомника;

- працювати iз знятими кожухами огорожi;

- працювати на електричнiй лебiдцi без надiйного її заземлення;

- застосовувати для пiдйому вантажу зрощенi канати або тi, що мають механiчнi пошкодження;

- пiдiймати вантаж над людьми.

Лебiдки перед запуском їх в роботу, а також перiодично, через кожнi 12 мiсяцiв, пiдлягають технiчному огляду. При цьому, оглядаються та, в першу чергу, перевiряються в

роботi механiзми, обладнання, прилади безпеки, гальма та централiзоване управлiння, а також пiдлягають таким випробуванням:

- статичне випробування вантажопiдйомних механiзмiв вiдбувається навантаженням в 1,5 рази, що перевищує їх вантажопiдйомнiсть та має на метi перевiрку як усiх механiзмiв, так i окремих частин;

- динамiчне випробування вiдбувається вантажем, що на 100 % перевищує вантажопiдйомнiсть механiзму.

Результати технiчного огляду механiзму реєструються у паспортi.

Пневмо-гiдроiнструмент

Пневмо-, гiдроiнструмент повинен вiдповiдати вимогам ГОСТiв i технiчних умов пiдприємства-виготовлювача. Довговiчнiсть iнструмента i безпека працi з ним забезпечуються справним утриманням, щоденним контролем за його станом i своєчасним технiчним обслуговуванням. Справнiсть iнструмента визначається зовнiшнiм оглядом i випробуванням.

Робота з пневмо-,гiдроiнструментом повинна проводитись у спецодязi (комбiнезонi), захисних рукавицях (крагах, рукавицях), касцi i захисних окулярах.

Пневмо-,гiдроiнструмент повинен:

- мати значення параметрiв вiбрацiї, що не перевищують установлених за ДОСТ 17770-86;

- мати параметри шуму, що не перевищують активнi рiвнi звукової потужностi, установленi в стандартах i технiчних умовах на машинi конкретного виду;

- автоматично вiдключатися при закiнченнi дiї на органи управлiння;

- забезпечувати працездатнiсть i безпеку в умовах зрошування водою.

Для обслуговування iнструмента, регулювання i наладки допускається особовий склад, який пройшов спецiальне навчання i назначений наказом начальника частини. Пiд час роботи з конструкцiями i механiзмами, що знаходяться пiд напругою провести їх знеструмлення.

При проведеннi робiт слiд слiдкувати за робочою магiстраллю iнструмента, не допускати її зламу, перегiбiв та iнших пошкожень, здатних призвести до зупинки чи пошкодження механiзму.

Необхiдно уважно слiдкувати за обстановкою у робочiй зонi, знати i додержуватись безпечних прийомiв роботи з iнструментом залежно вiд виду матерiалу i особливостi конструкцiї пристроїв, що знаходяться у безпосередньому контактi з iнструментом. Обережно i обачливо проводити прийоми роботи з iнструментом при рятувальних роботах, здатних травмувати потерпiлих. Пiд час рятування людей i майна проводиться обсяг робiт,

який включає у себе рiзнi види операцiй, для виконання яких необхiдний iнструмент, що потребує знання особливих заходiв щодо правил безпеки працi, якi зобов'язаний знати працюючий з цим iнструментом оператор.

Електрозахиснi засоби

До електрозахисних засобiв, що затосовуються в частинах пожежної охорони належать:

- рукавицi гумовi дiелектричнi;

- галошi (боти) гумовi дiелектричнi;

- килимки гумовi дiелектричнi, розмiром не менше 50х50 см з рифленою поверхнею;

- ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками;

- переноснi заземлювачi пожежних автомобiлiв з електросиловими установками, в яких основна система захисту - захисне заземлення , виконується з гнучких мiдних жил похiдної довжини перерiзом не менше 12 мм2.

Придатнiсть до роботи захисних iзольованих засобiв визначається випробуванням та зовнiшнiм оглядом. Випробування електрозахисних засобiв проводяться спецiальними лабораторiями, що мають на це дозвiл органiв Держенергонагляду. Результати випробувань оформляються актом, який зберігається серед письмових справ частини (загону) до проведення наступного випробування. На рукавицях, ботах, килимках та т.iн. ставиться

штамп iз вказiвкою термiну наступного випробування.

Термiни проведення випробувань;

- рукавицi гумовi дiелектричнi - один раз на 6 мiсяцiв;

- галошi гумовi дiелектричнi - один раз на рiк;

- ножицi для рiзки електропроводiв з iзольованими ручками - один раз на рiк;

- килимки гумовi дiелектричнi - один раз на два роки.

Зовнiшнiй огляд проводиться щодня при заступаннi на чергування пожежником, за котрим вони закрiпленi.

Зовнiшнiми ознаками, якi визначають непридатнiсть засобiв електричного захисту є:

- для ножиць - пошкодження iзоляцiї на ручках та вiдсутнiсть упорних кiлець;

- для гумових рукавиць, галош (ботiв), килимкiв - проколи, розриви;

- для переносного заземлення - руйнування контактних сполучень, порушення механiчної мiцностi мiдних жил (обривання більше 10% мiдних жил).

Усi засоби електричного захисту, якi не пройшли в установленi термiни випробування, є непридатними для використання. Електрозахиснi засоби зберiгаються на пожежних автомобілях окремо вiд пожежно-технiчного озброєння та шанцевого iнструменту в зачохленому виглядi.

Електрифiкований iнструмент та пристрої для освiтлення

Технiчне обслуговування та перевiрка справностi електрифiкованого, механiзованого iнструменту та приладiв електроосвiтлення, якими укомплектованi пожежнi автомобiлi, вiдбувається кожен день при змiнi караулу, пiсля кожного застосування, ремонту, а також у

термiни, що вказанi в технiчних паспортах чи iнструкцiях щодо їх експлуатацiї.

Забороняється використовувати електрифiкований iнструмент та прилади освiтлення при:

- порушеннi цiлiсностi електричної iзоляцiї проводiв, iнструменту, приладiв;

- слабкому закрiпленнi окремих частин iнструменту та приладiв чи їх деформацiї;

- iнших неполадках iнструменту та приладiв, що не забезпечують безпеку роботи.

Експлуатацiя електрифiкованого iнструменту та приладiв освiтлення повиннi проводитись з дотриманням вимог, що зазначенi в Iнструкцiї заводiв-виробникiв та вимог дiючих стандартiв. Усi iнструкцiї та прилади повиннi мати iнвентарнi номери. Корпуси ви-

носних приймачiв електроенергiї повиннi мати електрозв'язок з шасi автомобiля. Випробування електроiнструменту та приладiв освітлювання проводяться у строки та згiдно з програмами, що викладенi в технiчних паспортах та вiдомчих технiчних умовах на цi вироби.

Механiзований iнструмент

Технiчне обслуговування та перевiрку справностi механiзованого iнструменту, яким укомплектованi пожежнi автомобiлi проводять щодня при змiнi караулiв, пiсля кожного застосування, ремонту, а також в строки, указанi в технiчних паспортах чи iнструкцiях щодо їх експлуатацiї.

Механiзований iнструмент повинен вiдповiдати вимогам стандартiв та мати:

- автоматичне вiдключення рiжучих частин деталей, що обертаються, при закiнченнi впливу на органи управлiння;

- мати захисний кожух, що закриває рiжучу частину абразивного круга не менше нiж на 170 ;

- вихiд вiдпрацьованих газiв, направлений в бiк вiд органiв дихання оператора та не забруднює зону його дихання шкідливими домiшками понад норму, встановлену ГОСТ 12.1.005-88.

До роботи з механiзованим iнструментом допускаються особи, якi пройшли спецiальну пiдготовку, склали iспити, отримали вiдповiднi документи, призначенi наказом начальника пожежної частини.

Пожежний iнструмент (iнвентар)

Пожежний iнструмент та iнвентар (ломи, багри, крюки, лопати, сокири, пилки) повиннi мати форму та масу, що вiдповiдає ергономiчним вимогам i вiдповiдати вимогам стандартiв та технiчним умовам.

Металевi частини сокир та багрiв мають бути надiйно насадженi на рукоятки. Мiцнiсть насадки встановлюється в стандартних та технiчних умовах на iнструменти конкретного виду.

Дерев'янi рукоятки повиннi виготовлятися з мiцних порiд деревини, не мати ознак псування, сучкiв, трiщин та сколiв. Довговiчнiсть iнструменту (iнвентаря) та безпечна робота з ним, забезпечується утриманням його у справному станi, щоденним контролем за його станом та своєчасним технiчним обслуговуванням. Придатнiсть iнструменту (iнвентаря) визначається зовнiшнiм оглядом та випробуваннями. З метою запобiгання нещасним випадкам при роботi з iнструментом (iнвентарем) при його оглядi належить звертати увагу на якiсть насадки iнструменту на ручки та чистоту робочої поверхнi. Сокири, пилки, ножицi для рiзки металевих решіток повиннi зберiгатися в чохлах. Забороняється фарбувати дерев'янi поверхнi iнструменту та iнвентаря.

Бойовий та захисний одяг

Бойовий та захисний одяг (пожежний та тепловiдбивний костюми) повиннi забезпечувати безпеку та зручнiсть роботи пожежників в умовах високих та низьких температур, а також захисту вiд впливу води та розчинiв. Бойовий та захисний одяг, предмети теплого одягу (полушубки, куртки, шаровари, валянки та т.iн.), каска та рятувальнi пояси видаються особовому складу вiдповiдно їх розмiру. Забороняється застосовувати в бойовому розрахунку каски без тульї та пiдборочних ременiв, бойовий та захисний одяг, рукавицi, якi мають розриви та iншi пошкодження.

Усьому особовому складу пожежної охорони видається бойовий одяг i спорядження вiдповiдно до норм потреби, якi мають вiдповiдати зросту та статурi працiвника. Бойовий одяг закрiплюється iндивiдуально за кожним, забороняється його укорочення та пошкодження.

Особовий склад пожежної охорони, який обслуговує об'єкти зi шкiдливими умовами працi, отримує спецодяг та запобiжнi засоби, а також лiкувально-профiлактичне харчування та користується пiльгами, що встановленi для працiвникiв, якi працюють на об'єктi вiдповiдно до чинного законодавства.

Ручнi пожежнi драбини

До ручних пожежних драбин належать: висувна триколiнна, драбина-штурмiвка, драбина-палиця. Конструкцiї, їх розмiри та вага повиннi вiдповiдати ГОСТ 12.2.037-78.

При встановленнi висувної драбини необхiдно:

- встановлювати драбину на вiдстанi 1,5-2 м вiд стiни (кут нахилу драбини 80-83 );

- висувати колiна драбини рiвномiрно, без ривкiв, не допускаючи накручування мотузки (ланцюга) на руки;

- тримати драбину при висуваннi за тятиви першого колiна, не допускаючи обхоплення пальцями внутрiшньої сторони тятиви;

- пiдтримувати рiвновагу драбини пiд час її висунення;

- при встановленнi висувної триколiнної драбини перевiрити надiйнiсть фiксацiї драбини.

Пiдйом чи спускання по висувнiй драбинi допускається після того, як:

- кулачки валика-зупинки обперлися на щабель колiна драбини;

- драбина надiйно притулена до будинку (споруди) та пiдтримується за тятиву першого колiна пожежником;

- драбину висунуто на таку довжину, щоб над карнизом будинку, пiдвiконням та т.iн. виступали два щаблi верхнього колiна.

При роботi з металевою висувною драбиною необхiдно:

- установлювати її в тих мiсцях, де вона в разi пiдйому, нахилу чи падiння не доторкнеться до лiнiй електричних чи радiопроводiв;

- якщо лiнiї радiопроводiв пiдвiшенi на опорах электролiнiй, то в разi обезструмлення об'єкта слiд спочатку обрiзати радiопровiд, а потiм провiд электролiнiй;

- установку металевих триколiнних драбин до металевої покрiвлi об'єкта дозволяється робити тiльки пiсля обезструмлення об'єкту (будiвлi).

При пiдйомi (спусканнi) по драбинi слiд дивитися перед собою, обхоплюючи схiдцi пальцями. При проведеннi навчання з вивчення пожежних робiт зi штурмовою та висувною драбинами, на майданчиках поверхiв навчальної башти виставляються пожежнi застереження для допомоги тим, хто навчається.

Навчання з пiдйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбин-штурмiвок можуть проводитися тiльки пiсля того, як керiвник навчань особисто перевiрить стан страхувального пристосування, запобiжної подушки навчальної башти та проiнструктує людей, якi видiленi для страхування на поверхах.

Пiд час роботи з ручними пожежними драбинами на навчаннях чи на пожежi необхiдно:

- не допускати пiдйом та спускання бiльше однiєї людини на одне колiно висувної драбини, а також штурмової та драбини-палицi;

- утримувати висувну драбину пiд час пiдйому чи спуску людей по нiй, а також при роботi на драбинi зi стволом чи iнструментом.

Працюючий iз стволом чи iнструментом повинен закрiплятися за схiдцi драбини за допомогою карабiна.

Пiд час проходження пожежниками (курсантами) початкової пiдготовки, їх робота з пiдйому на поверхи навчальної башти за допомогою драбини-штурмiвки без застосування страхувального пристрою не допускається;

- при пiдйомi по висувнiй драбинi з iнструментом слiд вжити заходiв, щоб не допустити падiння того, хто пiднiмається.

Забороняється фарбувати дерев'янi драбини кольоровою фарбою. Драбини повиннi випробовуватись один раз на рiк та після кожного ремонту. Використовувати драбини, що мають несправностi, пошкодження основних частин або не пройшли випробування забороняється.

Пiд час випробовування висувна драбина встановлюється на твердому грунтi, висувається на повну висоту та притуляється до стiни пiд кутом 75 до горизонталi (2,8 м вiд стiни до башмаків драбини). В такому станi кожне колiно навантажується посерединi на обидвi тятиви вантажем 100 кг на 2 хв. Ланцюг повинен витримувати натягування 200 кг не деформуючись.

Пiсля випробування драбина не повинна мати пошкоджень, колiна драбини повиннi висуватися та опускатися вiльно. При випробуваннях драбина-штурмiвка пiдвiшується вiльно за кiнець гака та кожна тятива на рiвнi другого щабля знизу навантажується вагою 80 кг (всього 160 кг) на 2 хв. Пiсля випробування драбина не повинна мати трiщин та остаточної деформацiї гака. Пiд час випробування драбина-палиця встановлюється на твердому грунтi, притуляється до стiни пiд кутом 75 до горизонталi та навантажується посерединi на обидвi тятиви вагою 120 кг на 2 хв. Пiсля зняття навантаження драбина не повинна мати нiяких пошкоджень, повинна легко та щiльно складатися.

Примiтка: для випробування ручних пожежних драбин замість подвiшування вантажу можуть застосовуватись полiспаст та динамометр.

Рятувальнi мотузки

Рятувальнi мотузки, що знаходяться на озброєннi, повиннi зберiгатися в чохлах, змотаними в клубок. Один з кiнцiв мотузки вiд обв'язки петлi обшиваєтся бiлою тасьмою (2-3 см завширшки) з iнвентарним номером. На чохлi крiпиться бiрка з зазначенням дати останнього випробування. Рятувальна мотузка перевiряється зовнiшнiм оглядом командирами вiддiлень не рiдше одного разу на 10 днiв, а начальниками караулiв - перед кожним використанням на навчаннях та пiсля кожного застосування на пожежi. Мотузка не повинна мати мiсцевих потовщень та пiдвищеної вологостi, розриви окремих ниток допускаються, але не бiльше 15 ниток на 200 мм довжини мотузки. Перед кожним використанням рятувальної мотузки на пожежi (навчаннi) пiд керiвництвом начальника караулу має проводитися практична перевiрка її на мiцнiсть. Для перевiрки на мiцнiсть на розмотанiй та закрiпленiй мотузцi пiдтягуються та зависають на 1-2 сек. три чоловiки. Якщо пiсля зняття навантаження подовження мотузки зберiгається, вона визнаєтся не придатною для рятувальних робiт (навчань) i знiмається з бойового розрахунку.

Аналогiчнiй перевiрцi перед використанням необхiдно пiддавати страхувальний пристрiй навчальних башт. Замок повинен міцно утримувати мотузку, i пiсля зняття навантаження на ньому не повинно бути пошкоджень та видимої остаточної деформацiї.

Рятувальна мотузка випробовується на мiцнiсть один раз на 6 мiсяцiв. Для випробування мотузку розмотують на всю довжину та до одного кiнця пiдвiшеної мотузки прикрiпляють вагу 350 кг. Мотузка випробовується протягом 5 хв. Пiсля зняття навантаження на мотузцi не повинно бути нiяких пошкоджень, остаточне подовження мотузки не повинно перевищувати 5 % початкової її довжини. При вiдсутностi башт, на яких можна проводити випробування, мотузку можна випробовувати в горизонтальному становищi через блок.

Пристрiй для страхування на навчальних баштах пiдлягає статичним та динамiчним випробуванням один раз на рiк та пiсля ремонтiв. Статичне випробування проводиться аналогично випробуванню рятувальної мотузки, при цьому замок повинен мiцно утримувати мотузку i пiсля зняття навантаження на ньому не повинно бути пошкоджень i помiтної остаточної деформацiї.

Динамiчне випробування: до кiнця мотузки, яку пропускають через блоки та замок на карабiнi пiдвiшується та скидається з пiдвiконня третього поверха вантаж 150 кг. При скиданнi вантажа, мотузка не повинна пробуксовувати бiльше нiж 30 см. Iншi рятувальнi пристрої (рятувальнi рукава та iншi засоби рятування), що випробовуються щорiчно за програмами, що опрацьованi начальниками гарнiзонiв пожежної охорони та погодженi з обкомом (крайкомом) профспiлок працiвникiв держзакладiв.

Рятувальнi рукави

Експлуатацiю рукавiв повиннi проводити особи, призначенi наказом начальника частини i якi повнiстю вивчили дiю та принцип роботи згiдно з паспортом виробу та пройшли перевiрку цих знань. Вiдповiдальний за експлуатацiю рукава призначається наказом начальника частини i його прiзвище записується до вiдповiдного роздiлу паспорта. При перевiрцi працездатностi рукава, тренуваннях i навчанні людей, якi опускаються, страхування здiйснювати за допомогою мотузки, що пропускається через рукав, а також особами, що знаходяться на землi за допомогою тактичних дiй. При опусканнi, у евакуйованих осiб не повинно бути гострих предметiв, що можуть здiйснити пошкодження рукава або поранення людини. При експлуатацiї рукава потрiбно враховувати можливiсть накопичення зарядiв статичної електрики при опусканнi, особливо в нижнiй частинi рукава, що впливає на життя та здоров'я тих, хто рятується та страхувальникiв.

З метою зниження дiї статичної напруги електрики на людей, потрiбно вжити таких заходiв:

- обробити рукав антистатичними засобами;

- при опусканнi людей перiодично зволожувати нижню частину рукава (при температурi навколишнього середовища не нижче 0 С);

- здiйснювати страховку тих, хто опускається в рукавицях, не вiдриваючи рук вiд рукава.

Забороняється експлуатувати рукав, який:

- вiдробив свiй ресурс;

- не пройшов чергове технiчне засвiдчення;

- має наскрiзнi пошкодження, що не пiдлягають ремонту;

- використовувався не за призначенням.

Пожежнi рятувальнi пояси i пожежнi карабiни

Перед тим, як заступити на чергування, рятувальнi пояси та пожежнi карабiни пiдлягають ретельному огляду.

Рятувальний пояс знiмаєтся з бойового розрахунку при:

- пошкодженнi поясної стрiчки (надрив, порiз);

- несправностi (поломки, зiгнутостi) пряжки та шпильок пряжки;

- порушеннi цiлiсностi клепок та вiдсутностi на них шайб;

- розривi заклепками чи блочками матерiалу поясної стрiчки;

- вiдсутностi хомутика для закладання кiнця пояса;

- наявностi трiщин та вм'ятин на поверхнi блочкiв чи вiдсутностi хоча б одного з них;

- наявностi розривiв шкiряної облатки пояса.

Карабiн знiмаєтся з бойового розрахунку, якщо:

- вiн деформований (затвор не вiдкривається чи не повністю закривається);

- пружина не забезпечує закриття замка карабiна, а також є виступи та шорсткостi (нерiвностi) в замку затвора та в мiсцi шарнiрного крiплення затвора.

Пояси пожежнi, пояси пожежнi рятувальнi та карабiни пожежнi рятувальнi випробовуються на мiцнiсть один раз на рiк. Для випробування пояс одягається на мiцну консольну або балочну конструкцiю дiаметром не менше нiж 300 мм та застiбається на пряжку. До карабiна, закрiпленого на напiвкiльцi пояса, пiдвiшується вантаж зi швидкiстю нарощування навантаження 100 Н/с, до випробувальної ваги 350 кг та витримується протягом 5 хв (для поясiв пожежних рятувальних - 300 кг протягом 5 хв). Пiсля зняття навантаження на поясi не має бути нiяких розривiв та iнших пошкоджень поясної стрiчки, пряжок, заклепок i таке iнше. Карабiн не повинен мати змiни форми та цiлiсностi матерiалу. Затвор карабiна повинен вiльно вiдкриватися та щiльно закриватися. Випробування поясiв та карабiнiв може проводитися на стендi за допомогою динамометра.


Прочитати

Дати під запис


Прочитати

Прочитати

Дати під запис
Прочитати

Прочитати

Прочитати

Прочитати

Дати під запис

Прочитати

Прочитати

Дати під запис

Прочитати

Дати під запис


Прочитати


Дати під запис
Прочитати

Прочитати

Прочитати

Прочитати

Прочитати

Прочитати


Дати під запис

Дати під запис4. Запитання для семінарського заняття

1. Хто несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i якiсне технiчне обслугову вання i випробування пожежної техніки?

2. Види технiчного обслуговування та перелiки його основних операцiй, а також види випробувань?

3. Порядок i строки випробувань?

4. До керування автомобiлями та до роботи зi спецагрегатами до пускаються?

5. Заходи безпеки при проведеннi технiчного обслуговування пожежних втомобiлiв?

6. Заходи безпеки пiд час заправки пально-мастильними матерiалами (ПММ), вогнегасними речовинами?

7. Для чого предназначений бойовий та захисний одяг?

8. Безпека праці при роботі з засобами рятування людей i матерiально технiчних цiнностей з будiвель та споруд?

9. Безпека праці при роботі з ручними пожежними драбинами?

10. Безпека праці при роботі з рявальними мотузками?

11. Безпека праці при роботі з рятувальними рукавами?

12. Безпека праці при роботі з пожежними рятувальними поясами i пожежними карабiнами?

5. Підведення підсумків - 5хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.
План-конспект склав:

_______________________________________________________________________

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних пожежно-тактичних...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на енергетичних підприємствах і в приміщеннях з електроустановками
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом...
ТЕМА №4 Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка